web-archive-uk.com


Web directory, archive
Search web-archive-uk.com:


Find domain in archive system:
web-archive-uk.com » UK » E » EURO-RESOURCE.CO.UK

Total: 275

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Construction Recruitment | Jobs | Consultants | Ukraine
  Ми збираємося найближчим часом запропонувати нашим зареєстрованим кандидатам ЖИВИЙ чат форум для того щоб вони могли підтримувати зв язок з однодумцями обмінюватися ідеями одержувати коштовні знання або звертатися до інших за порадою На відміну від інших чат форумів у нашому Вам не потрібно буде завантажувати спеціальне програмне забезпечення таким чином Ви зможете ввійти в нього з будь якого місця Більшість веб сайтів змушені фінансувати свої сторінки чатів за рахунок реклами що буквально бомбардує відвідувачів У EuroChat це не так Ви побачите винятково те на що сподіваєтеся тільки місце для розмови з іншими без будь якого навантаження І ще ми ужили заходів безпеки для того щоб сторонні не могли зламати програмне забезпечення або вставити команди irc Отже Ви можете спілкуватися вільно MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE Construction Jobs INTERNATIONAL RECRUITMENT FOREIGN PAGES SITE INDEX UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING WORKING IN THE UK Law Cost Visa Accommodation Process Info Required Spouse Language Workplace Location Tax Driving Opening a Bank Account Qualifications Equivalency Travel to Interview ABOUT HSMP HSMP Assessment HSMP Guide under 28 HSMP Guide over 28 Miscellaneous Forum Newslette r Jobs List Trades List Forum Rules Partnering with Euroresource Submit URL Useful Links Pages Links More Links

  Original URL path: http://www.euro-resource.co.uk/?x=forum&lang=ua (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • Construction Recruitment | Jobs | Consultants | Ukraine
  PRIZE EVERY MONTH WIN A WIDE SCREEN PORTABLE DVD PLAYER PLUS 5 RUNNER UP PRIZES of 20 M S Vouchers details below Rules Your friend must register within 14 days of being referred by you in order for you to be eligible to win one of the prizes You can enter as many times as you like Winners will be contacted by email and a list of winners published in our games centre No cash alternatives are available Privacy Your friend s email address and yours will never be shared with any third party MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE Construction Jobs INTERNATIONAL RECRUITMENT FOREIGN PAGES SITE INDEX UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING WORKING IN THE UK Law Cost Visa Accommodation Process Info Required Spouse Language Workplace Location Tax Driving Opening a Bank Account Qualifications Equivalency Travel to Interview ABOUT HSMP HSMP Assessment HSMP Guide under 28 HSMP Guide over 28 Miscellaneous Forum Newslette r Jobs List Trades List Forum Rules Partnering with Euroresource Submit URL Useful Links Pages Links More Links Canadian Links Christian Links Other Links Directories Foreign Pages Index CONSTRUCTION JOBS IN CANADA About Jobs in Canada More on Jobs in Canada Wages in Alberta

  Original URL path: http://www.euro-resource.co.uk/?x=friend&lang=ua (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Construction Recruitment | Jobs | Consultants | Ukraine
  ßàÞÓàÐÜÝÕ ÐÑÕ ßÕçÕÝÝï ÞáÞÑØáâö ÝÐßÐÔÚØ àÐáØáâáìÚö ÐïÒØ ßÞÜØÛÚÞÒö âÐÚö éÞ ÔØáÚàÕÔØâãîâì ÝÕâÞçÝö ÞÑàÐ ÛØÒö ÒãÛìÓÐàÝö ÝÕÝÐÒØáÝØæìÚö ßöÔÑãàîîçö ÝÕßàØáâÞÙÝö ÑÞÓÞåãÛìÝö ãåÒÐÛö ÐÑÞ áÕÚáØáâáìÚö ÐïÒØ âÐÚ áÐÜÞ ïÚ ö ÑãÔì éÞ éÞ ÐÞåÞçãô ÔÞ ÝÕ ÐÚÞÝÝÞ ÔöïÛìÝÞáâö ÝÕáÕ ÐÓàÞ ã ÐÑÞ ô ÒâàãçÐÝÝïÜ Ò ÞáÞÑØáâÕ ÖØââï ÛîÔØÝØ ÐÑÞ ïÚØÜ ÝÕÑãÔì öÝèØÜ çØÝÞÜ ßÞàãèãô ÐÚÞÝØ ÑãÔì ïÚÞ ÚàÐ ÝØ Ø âÐÚÞÖ ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ÝÕ àÞ ÜöéãÒÐâØ ÑãÔì ïÚØå ÐåØéÕÝØå ÐÒâÞàáìÚØÜ ßàÐÒÞÜ ÜÐâÕàöÐÛöÒ ÚàöÜ ÒØßÐÔÚã ÚÞÛØ ïÚéÞ ÐÜ ÝÐÛÕÖØâì ÐÒâÞàáìÚÕ ßàÐÒÞ ÐÑÞ Ø ÜÐôâÕ ÓÞÔã ÒÛÐáÝØÚÐ ÐåØéÕÝÞÓÞ ÐÒâÞàáìÚØÜ ßàÐÒÞÜ ÜÐâÕàöÐÛã ãÔì ÛÐáÚÐ ÒÕàÝöâì ãÒÐÓã ÝÐ âÕ éÞ ÔÛï ÝÐá ô ÝÕÜÞÖÛØÒØÜ ßöÔâÒÕàÔØâØ ÐÚÞÝÝöáâì ÐÑÞ âÞçÝöáâì öÝäÞàÜÐæö ÒöÔßàÐÒÛÕÝÞ çÕàÕ ÝÐèö äÞàãÜØ ãÔì ÛÐáÚÐ ßÐÜ ïâÐÙâÕ éÞ ÜØ ÝÕ ÐÒÖÔØ ÐÚâØÒÝÞ ÚÞÝâàÞÛîôÜÞ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ö ÝÕ ÒöÔßÞÒöÔÐôÜÞ Ð åÝöÙ Üöáâ ÂÞÜã ÜØ ÝÕ ÜÞÖÕÜÞ ÓÐàÐÝâãÒÐâØ âÞçÝöáâì ßÞÒÝÞâã ÐÑÞ ÚÞàØáÝöáâì ÑãÔì ïÚØå ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì ÝÐ ÝÐèØå ïÚ ÖØÒØå âÐÚ ö ÝÕ ÖØÒØå äÞàãÜÐå ÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï àÞ ÜöéÕÝö ÝÐ ÝÐèØå äÞàãÜÐå ÒØáÛÞÒÛîîâì ßÞÓÛïÔØ ÐÒâÞàÐ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ö ÝÕ ÞÑÞÒ ï ÚÞÒÞ ÒöÔÞÑàÐÖÐîâì ÐÓÐÛìÝö ßÞÓÛïÔØ ÚÞàØáâãÒÐçöÒ äÞàãÜã Ù ßÞÓÛïÔØ Euroresource Ø ßàÞáØÜÞ ÑãÔì ÚÞÓÞ åâÞ ÒöÔçãô éÞ àÞ ÜöéÕÝÕ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ô ÝÕÑÐÖÐÝØÜ ãåÒÐÛØÜ âÐÚØÜ éÞ ÒÒÞÔØâì Ò ÞÜÐÝã àÕÚÛÐÜãô áÕÑÕ ÐÑÞ ô ÝÕâÞçÝØÜ ßÞÒöÔÞÜØâØ ÝÐÜ ßàÞ æÕ ÝÕÓÐÙÝÞ Ð ÐÔàÕáÞî Ø ÐÛØèÐôÜÞ Ð áÞÑÞî ßàÐÒÞ ÒØÔÐÛïâØ ÝÕÑÐÖÐÝö ÜÐâÕàöÐÛØ ã ßàØßãáâØÜÞ ÝÐÙÚÞàÞâèØÙ âÕàÜöÝ ïÚéÞ ïáãôÜÞ ÝÕÞÑåöÔÝöáâì âÐÚÞÓÞ ÒØÔÐÛÕÝÝï áÚöÛìÚØ æÕÙ ßàÞæÕá ÔöÙáÝîôâìáï ÒàãçÝã ÑãÔì ÛÐáÚÐ àÞ ãÜöÙâÕ éÞ ÜØ ÜÞÖÕÜÞ ÒØïÒØâØáï ÝÕ Ò ÜÞ ö ÒØÔÐÛØâØ ÐÑÞ ÒöÔàÕÔÐÓãÒÐâØ ÞÚàÕÜö ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï ÝÕÓÐÙÝÞ ÏÚ ÐàÕôáâàÞÒÐÝØÙ ÚÞàØáâãÒÐç ÑãÔì ïÚÞÓÞ äÞàãÜöÒ ÝÐ æìÞÜã ÒÕÑ áÐÙâö Ø ÞÔØÝ ÝÕáÕâÕ ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝöáâì Ð Üöáâ ÐèØå ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì ö ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ãÑÕ ßÕçØâØ ßÞáâÐçÐÛìÝØÚÐ ßÞáÛãÓ äÞàãÜã ÚÞÜßÐÝöî Euroresource ÒöÔ ÜÞÖÛØÒØå áãÔÞÒØå ßÞ ÞÒöÒ Ø âÐÚÞÖ ÐÛØèÐôÜÞ Ð áÞÑÞî ßàÐÒÞ àÞ ÚàØÒÐâØ öÔÕÝâØäöÚãîçö Ðá ÔÐÝö ÐÑÞ ßÕÒÝã ÝÐïÒÝã Ò ÝÐá öÝäÞàÜÐæöî ßàÞ Ðá ã ÒØßÐÔÚã áÚÐàÓØ ÐÑÞ áãÔÞÒÞÓÞ ßÞ ÞÒã éÞ ßÞåÞÔØâì ÒöÔ çÞÓÞáì àÞ ÜöéÕÝÞÓÞ ÐÜØ ÝÐ ïÚÞÜãáì ÝÐèØå äÞàãÜöÒ ÞÛØ Ø àÕôáâàãôâÕáï ÔÛï ãçÐáâö Ò ÑãÔì ïÚÞÜã ÝÐèØå äÞàãÜöÒ Ø ÜÞÖÕâÕ ÒØÑàÐâØ öÜ ï ÚÞàØáâãÒÐçÐ username Ø àÐÔØÜÞ ÐÜ ÒØÑØàÐâØ âÐÚÕ öÜ ï ÒöÔßÞÒöÔÝÞ ÔÞ âÕÜÐâØÚØ äÞàãÜã Ø âÐÚÞÖ ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ÝöÚÞÛØ ÝÕ ßÞÒöÔÞÜÛïâØ áÒöÙ ßÐàÞÛì password öÝèØÜ ÞáÞÑÐÜ ÔÛï áÒÞÓÞ Ö ÐåØáâã ÞáÚöÛìÚØ Ø ÜÞÖÕâÕ ÑãâØ áßöÛìÝÞ ßàØâïÓÝãâö ÔÞ ÒöÔßÞÒöÔÐÛìÝÞáâö àÐ ÞÜ ÞáÞÑÞî ïÚÐ ÚÞàØáâãÒÐÛÐáï ÑãÔì ïÚØÜ ÝÐèØå äÞàãÜöÒ ÒØÚÞàØáâÞÒãîçØ Ðèö öÔÕÝâØäöÚÐæöÙÝö ÔÐÝö ã ÑãÔì ïÚöÙ áãÔÞÒöÙ ÐÑÞ öÝèöÙ Ôö éÞ ÜÞÖÕ ÑãâØ àÞ ßÞçÐâÞî áâÞáÞÒÝÞ ÞáÞÑØ éÞ áÚÞàØáâÐÛÐáï ÐèØÜØ öÔÕÝâØäöÚÐæöÙÝØÜØ ÔÐÝØÜØ Ø âÐÚÞÖ ßÞÓÞÔÖãôâÕáï ÝöÚÞÛØ ÝÕ ÒØÚÞàØáâÞÒãÒÐâØ öÔÕÝâØäöÚÐæöÙÝö ÔÐÝö forum account öÝèØå çÛÕÝöÒ äÞàãÜã ÔÛï àÞ ÜöéÕÝÝï ßÞÒöÔÞÜÛÕÝì ãçÐáâö Ò çÐâö ÐÑÞ ßÕàÕÓÛïÔã ÜÐâÕàöÐÛöÒ ÝÐèØå äÞàãÜöÒ àØ ÒåÞÔö àÕôáâàÐæö ÝÐ ÝÐèö äÞàãÜØ ÐèÐ IP ÐÔàÕáÐ àÕôáâàãôâìáï Ð ÔÛï ÚÞÖÝÞÓÞ ÝÐÔöáÛÐÝÞÓÞ ÐÜØ ßÞÒöÔÞÜÛÕÝÝï äöÚáãôâìáï ÔÐâÐ Ù çÐá ÏÚéÞ Ø ÝÕ ÒöÔßÞÒöÔÐôâÕ ãÜÞÒÐÜ ÚÞàØáâãÒÐÝÝï ÝÐèØÜØ äÞàãÜÐÜØ ÜØ ÐÛØèÐôÜÞ Ð áÞÑÞî ßàÐÒÞ ÝÐÚÛÐáâØ ÐÑÞàÞÝã ÝÐ Ðèã IP ÐÔàÕáã ÔÛï ßöÔÚÛîçÕÝÝï ÔÞ ÝÐèÞÓÞ áÕàÒÕàÐ öÒ ö Ò ï ÐâØáï ÐèØÜ ßÞáâÐçÐÛìÝØÚÞÜ ßÞáÛãÓ ÝâÕàÝÕâ ïÚéÞ âÐÚö Ôö ÑãÔãâì ÝÕÞÑåöÔÝØÜØ ÏÚéÞ Ø ÒØÚÞàØáâÞÒãôâÕ ßàÞÚáö ôÔÝÐÝÝï ÔØÝÐÜöçÝã IP ÐÔàÕáã ÐÑÞ ÚÛÞÝãÒÐÝÝï IP ÐÔàÕá ÜØ âÐÚÞÖ ÔÞÚÛÐÔÕÜÞ Òáöå ãáØÛì ÔÛï âÞÓÞ éÞÑ ÒöÔáâÕÖØâØ æÕ ö ÐÑÞàÞÝØâØ ÐÜ ÚÞàØáâãÒÐÝÝï Ð Ò ÔÕïÚØå

  Original URL path: http://www.euro-resource.co.uk/?x=frules&lang=ua (2016-02-14)
  Open archived version from archive


 • Construction Recruitment | Jobs | Consultants | Ukraine
  у віці за 35 років хоча в біотехнологіях це зазвичай 25 34 Згідно зі статистичними даними опублікованими урядом населення трудових іммігрантів у Великобританії на 74 складається з чоловіків Однак це розходження за гендерною ознакою широко варіює в залежності від галузі спеціалізації наприклад сектор біотехнологій більш рівномірно збалансований нараховуючи 47 жінок Що якщо я одружений а Якщо Ваша дружина або чоловік не можуть приєднатися до Вас вона він зможуть одержати візу для приїзду до Вас представивши свідчення того що Ви отримали роботу за Програмою для висококваліфікованих іммігрантів HSMP Оскільки Ви можете щорічно розраховувати на 4 6 тижневу відпустку оплачувану то можете планувати здійснення декількох поїздок щорічно до своєї рідної країни для відвідування родини й друзів Класні новини Якщо Ваш чоловік або дружина також кваліфікуються на роботу у Великобританії ми постараємося знайти йому їй роботу в тій же компанії або таку щоб Ви працювали разом в одному місті Якщо у Вас саме така ситуація будь ласка повідомте нас коли Ви збираєтеся подавати заяву на пошук роботи MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE Construction Jobs INTERNATIONAL RECRUITMENT FOREIGN PAGES SITE INDEX UK IMMIGRATION AND INFORMATION ON LIVING WORKING IN THE UK Law Cost Visa Accommodation Process Info Required Spouse Language Workplace Location

  Original URL path: http://www.euro-resource.co.uk/?x=gender&lang=ua (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Construction Recruitment | Jobs | Consultants | Ukraine
  2003 року до Програми для висококваліфікованих іммігрантів HSMP були внесені суттєві зміни із яких найбільш істотні такі Кваліфікаційні вимоги щодо надання Дозволу на роботу work permit за Програмою для висококваліфікованих іммігрантів HSMP були значно пом якшені Якщо Ваша дружина або партнер має кваліфікацію рівня диплома або досвід роботи рівня дипломованого фахівця і також хоче працювати у Великобританії то для Вас тепер набагато легше одержати Дозвіл на роботу для двох для себе і дружини або партнера Якщо Вам іще не виповнилося 28 років то тепер буде легше одержати Дозвіл на роботу за Програмою для висококваліфікованих іммігрантів HSMP Зокрема потрібен набагато менший досвід роботи дипломованим фахівцем і не треба так багато заробляти на своїй теперішній роботі як це було потрібно раніш за старою Програмою Ці зміни означають те що тепер набагато більше людей можуть кваліфікуватися на одержання Дозволу на роботу за реформованою Програмою для висококваліфікованих іммігрантів HSMP Розмірковуючи про підтекст Програми зауважимо що її мета надати імміграційний коридор для тих осіб що мають знання й досвід необхідні Великобританії для успішної конкуренції у світовій економіці Як мені пройти кваліфікацію Для того щоб зробити успішну заявку на одержання Дозволу на роботу за Програмою для висококваліфікованих іммігрантів HSMP Вам необхідно представити свідчення того що Ви можете набрати щонайменше 65 балів 60 якщо Вам до 28 років у п ятьох перерахованих нижче категоріях і показати що Ви можете продовжити свою нинішню кар єру у Великобританії Категорії нарахування балів й самі бали які Ви можете набрати для кваліфікації за HSMP нараховуються відповідно до рівня Ваших Освітніх кваліфікацій Досвіду роботи стажу Колишніх доходів і Досягнень у галузі Вашої спеціалізації Ви можете підрахувати свої бали прямо зараз он лайн клацнувши тут HSMP Download a complete Guide to HSMP 28 or OVER MORE RECRUITMENT RELATED PAGES ON THIS WEBSITE Construction Jobs INTERNATIONAL RECRUITMENT FOREIGN PAGES SITE INDEX UK IMMIGRATION AND

  Original URL path: http://www.euro-resource.co.uk/?x=hsmp&lang=ua (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Construction Recruitment | Jobs | Consultants | Ukraine
  з торгівлі і послуг GATS є спеціальною концесійною домовленістю в складі правил видачі Дозволів на роботу що дає право особам чий роботодавець не має комерційної присутності в Європейському Союзі працювати в цій країні за сервісним контрактом наданому їх роботодавцеві зареєстрованою у Великобританії організацією Існують також вакансії в рамках Нестачі професіоналів Skills Shortage Occupations і Програми з найму співробітників на підприємства різних галузей економіки Sectors Based Scheme SBS де Дозволи на роботу надаються особам що не задовольняють вимогам Програми для висококваліфікованих іммігрантів HSMP Ми фірма консультантів з працевлаштування що працюють у галузі біологічних наук тому ми можемо взяти на розгляд тільки тих кандидатів які представлять свідчення того що вони мають право на роботу у Великобританії за Програмою для висококваліфікованих іммігрантів HSMP у галузі біологічних наук ВАЖЛИВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ всім справжнім шукачам роботи Пропозиція роботи не може виходити від Агента з працевлаштування Агентства Консультанта або Консалтингової служби і Агентство не може оформити візу і Дозвіл на роботу для Вас без порушення законодавства Закон тут досить ясний і певний Нам відомо про те що існує ряд агентств із вербування у Східній і Центральній Європі які заявляють що вони можуть оформити Дозвіл на роботу Найчастіше вони вимагають кілька тисяч доларів заздалегідь наживаючись на розпачливій потребі людей знайти добре оплачувану роботу Нам траплялося кілька повідомлень про те що люди були відправлені агентствами на роботу у Великобританію й Ірландію де були заарештовані й повернуті до своєї країни оскільки такої роботи не існувало Або ще гірше жінкам часто обіцяють фантастичний спосіб життя за кордоном але фактично мафія вербує їх як повій Будь ласка будьте обережними Закон тут дуже чіткий за невеликими виключеннями агентства не можуть подавати заяви на видачу Дозволу на роботу для людей Виключенням із цього є схема HOPS для студентів що дозволяє молодим людям що перебувають на стаціонарному навчанні у вузі виконувати сільськогосподарські роботи протягом літніх

  Original URL path: http://www.euro-resource.co.uk/?x=immigration&lang=ua (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Construction Recruitment | Jobs | Consultants | Ukraine
  мабуть уміє читати думки подумаєте Ви про себе як тут встоїш Після сніданку головною темою обговорення стане компанія зацікавлена у наймі Вас на роботу Ви незабаром з ясуєте що ця компанія набагато більша ніж Ви гадали і володіє одними з кращих дослідницьких засобів у світі і декотрими з найкращих учених голів із котрими Ви вже давно бажали б зустрітися Сніданок скінчено і Вас відвозять у штаб квартиру компанії де представляють тамтешньому менеджерові відділу кадрів Вона відводить Вас у зал засідань де Ви помічаєте декількох людей що розмовляють осторонь Ви швидко з ясовуєте що їхня розмова точиться навколо тієї галузі досліджень у якій працюєте й Ви тому Ви легко приєднуєтеся до розмови усі говорять на деякій англійській мові дехто краще за інших Дуже елегантно вдягнена леді входить до кімнати і просить у присутніх уваги Вам повідомляють що зараз буде зроблена презентація яка показує напрямки діяльності компанії у світі Вас просять розслабитися й насолоджуватися зображеннями й коментарями для питань ще буде вдосталь часу дещо згодом або після ланча що компанія організує у своїй їдальні поруч Ви раптово розумієте що це тільки перший ранок тих трьох днів що Ви проведете роздивляючись компанію знайомлячись із людьми що працюють тут у Вашій галузі Ви також розумієте що матимете ще досить часу щоб насолодитися театрами й виставками перед від їздом додому і це не буде Вам коштувати нічого Ви питаєте себе чи це не сон і чи не прокинетеся Ви раптово Але СТОП це не сон а той вид Вашого представлення компанії який Euro resource прагне забезпечити кожному зі своїх кандидатів Усе це через те що Ви так високо освічені й кваліфіковані що роботодавці усвідомлюють необхідність поводження з Вами з найбільшою гідністю й повагою щоб завоювати Вас для роботи на них Вони розуміють що не можуть очікувати від Вас того що ви оплатите свій ознайомлювальний візит

  Original URL path: http://www.euro-resource.co.uk/?x=jet&lang=ua (2016-02-14)
  Open archived version from archive

 • Construction Recruitment | Jobs | Consultants | Ukraine
  refund if the job s are unacceptable or don t work out for any other reason If the company has a refund policy ask for specific written details that spell out whether you can expect a full refund and if there are any time limits for receiving the refund Read the fine print A disreputable company may include red tape that protects its interests and not yours One common scam is to include a requirement that jobseekers check with the firm on a regular basis Clients who unwittingly fail to make the required contact forfeit their rights to a refund They are sometimes not told this until they ask for the refund If You Are Scammed If you have been victimized by an employment scam you can help prevent these types of incidents from recurring by reporting it to the proper authorities They may be able to put the operator out of business and in extreme cases heavily fine them or even imprison the culprits If you believe you have been defrauded you can file a complaint with the Office of Fair Trading in the area where they operate The Police Any trade body they may belong to although it is highly unlikely that they will belong to a trade body if they are perpetrating fraud Tips To Remember Be highly sceptical of overseas employment opportunities that sound like they are too good to be true Never send cash in the mail and be extremely cautious with firms that require a money order This could indicate that the firm is attempting to avoid a traceable record of its transactions Do not be fooled by official sounding names Many scam artists operate under names that sound like those of long established reputable firms Avoid working with firms that require payment in advance Do not give your credit card or bank account number Read the contract very carefully Have an solicitor look over any documents you are asked to sign that look dubious Beware of an agency that is unwilling to give you a written contract Do not hesitate to ask questions You have a right to know what services to expect and the costs involved Do not make a hasty decision Instead take time to weigh all the pros and cons of the situation Be wary of demands that you must act now Keep a copy of all agreements you sign as well as copies of checks you forward to the company Extracted from a report by and Copyright of the Council of Better Business Bureaus Identity Theft Identity theft is a crime in which an imposter obtains key pieces of information such as Social Security and driver s license numbers and uses it for their own personal gain Identity theft takes many forms Almost in all cases victims are left with a ruined credit or criminal history and the complicated task of regaining their previously good status Identity theft is an evolving crime and criminals are finding new and more sophisticated ways to steal and utilise information One particular scam involves the victim receiving an email from a person posing as a human resource director with well known companies after responding to a posting on a job board The email implies interest in the applicant and requests a background check as part of the employment process The scammer claims the applicant will start work in three weeks and requests that a background check be performed immediately The victim then provides the required information and as a result can spend the next five years cleaning up his her credit history due to the criminal abuse that ensues using his her identity Yes the scammers are getting fairly tricky however you will lessen your chances to falling victim by following these tips Do not under any circumstances disclose a Social Security number A Social Security number is not necessary for an employer to carry out a background or credit history check If a company insists on the number before processing an application you should research the company to verify its legitimacy Never give out financial information Employers very rarely need a prospective employee s personal financial information You should be very cautious of a company requesting bank account numbers credit card numbers or other personal financial information Check the company s contact information and visit their website You should verify that a company is legitimate before continuing with the application process This can be done by checking the address and telephone number the company has provided and making sure their website is operational Look for indications that the advertisement or job offer is bogus Many online scams contain misspelt words and bad grammar Also an employer using an e mail address that is not linked with the company s domain name can be an indication of potential fraud Be cautious of job postings from overseas employers A legitimate overseas company should have the resources to conduct business without using a privately held bank account Overseas companies also have proven to be very hard to investigate and prosecute Package Forwarding and Reshipping Scams Reshipping scams involve the receiving and reshipping of merchandise ordered online to locations usually overseas The shipper is an unwilling participant and the merchandise has been paid for with stolen or fraudulent credit cards Two methods are used frequently to entice victims to unwillingly take part in this scam The first is through the use of help wanted advertisements posted on popular Internet job search sites As part of the process the prospective employee is required to provide personal information including social security number and date of birth Once hired they immediately begin receiving packages and are responsible for repackaging and shipping this merchandise abroad Payment for services usually arrive in the form of a third party cashiers check instead of a regular cheque Additionally the cheque is usually for an amount in excess of what had previously been agreed The employee is instructed to cash the cheque and electronically

  Original URL path: http://www.euro-resource.co.uk/?x=job_scams&lang=ua (2016-02-14)
  Open archived version from archive •  


web-archive-uk.com, 2017-12-15