web-archive-uk.com


Web directory, archive
Search web-archive-uk.com:


Find domain in archive system:
web-archive-uk.com » UK » G » GUITARWEEKENDS.CO.UK

Total: 137

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • ù HA 20 A ÈàHdH R D a ÈðHdD 22 D 1 ÈØHd 2 L D È Hdr R L D F Ó é HY 2 Ì DfG s ¹ ȼH z7h z Uø t 1ÔG ½F p ù òÁ ä Eþ i i z Kj V ¹ å âià 6 ûeüêGo sPú µÿiö Zû r µ çzKîUF Ä aH0vÌ rÿzHËÑ îËiäÚ1ø sP ÿÞ olà l l ÈaPzõQèw Á U C rú ËÖ þ s Û ZA tBX 1 ÿoÆäÊ ¼ñ ï ûX åÞ 9 OsË 6X áq Øw ß ûLcªûïA g0³ ó y N Ãñ lG6 µep d s È 7GÔ aº îÐé óE mù½ ÿ m Èy P Ãý û Cs º 1 çÙd0 ÝSÉ és 3ï omÑk 5Á ìú ü¾ R ÀÝ3 Õ üwIyç V p së 3 PS ågøÞ µ S 2wBk Úí 7úfR 7 ÓAѾý ÌöÑ ¹ß ²Ö 9 rü5åÜ ¹K ÿóyò µÒC Gv Þ ÉC 8À Ë ÌÜÒ 3 06 çt 6 ¾ ¹ý sr h zÃüÓ X Ó¾a Eý ð XCÀ ì àúà 9 õ TGP ý O Y ý T M èQ2 G ¹p¾ 11ú ÿ p Üaõ5 Î ÇÆM åÒÿý û áx µ Ù ëíg j ³ k Ó ö2 j½7 OíeVlå u l õ µ Ùpk µ Ù ëiæ µ ÙHëm j ³QÖ úÔ M µ ÚËl õlZ ÚËl õ ÚËl õ à µ Ù8ë jw ñÖ úÔ Ö 0ûÔ Ä Ö ûD HB td 9ö jö ½ÌJ 7 ö ½Ì XïxíS MµÞ Ø ö2 f½ Oíe6Ýz³U ÚË ÌÚ ªOíef ø½Oíe6Óz³U ÚËl jÉ ½Ìf ½l æ k ½Ì檽i ½Ìæ h gTç íeV ö Jí ö ½ÌªÔ Ð fÕj XBh ³ ë å j ³ZmW Ð fuÚ Ô B ÍW µ B ÕóO Ð f øÇDh ³ üc Ù þ1 ÚËì þ1 ÚËl1ÿ È Ê Ò H ÿ È D ð Ed ÿ È2D ñ 4 ÒÈ Bo i bAíû â Gq å Ø îòà z õ ï þÇ â ñ eHÍ Ó 3 ÃÈ Ä KÍE 1 kovo ë Ëxzí cóÜ X ²4ï áEqçÎ q Íú 5 Bj Û RéÍmÐûê Ô R³ jnÿ J M R EHÍ Rûi Á RÉ Ðãì Ô RÉ ý ZÄÒÕYYÆ õ ¼ õ ª I Å Rõgnü céë yÈg õ kR K È ê o 3 Ò ja RG ÖnÈj ò ðò7D 8àÉ ø¾ BÎ Î µÄCj Ï ÔJûI í u OSzÒÖOê ¹ è c æaÓ RÇyH ÇÆ pý ç z Oê Y z OêD SÙ4õd Ô Ô26C ë u ÔYl zR Oêd sÙ õ K ó Z Ô ÞRë2 Ó êü Îò ZïH5 Í ÒJ²ôR d î º0 t7 ½ÔEÞR 8Pj7 nç c8jË ë Îk úËÀø 2 W Í Þ O 1² F ý E1² Æ Î áÜÈ0r Æ0Î Åȵ ímOy c Å Ç Pç æD1ò Æ Î zç¹È ç i yÿÈÌ F Å Å W ¾ ñ æ²µhåúÇ283ö 5K m è x ÈÛï0 Ñ ã g p IêRc Rk l tÇR ï Ôêz Ý R jm tÇ ê Qý ZYeK C Ý7éOβ B A HßÉÃC ²iç ýb Bvq Ø lZk8¼ lZk ï bß 6Ú µ Á 3 ÓZà LØ Ö0Øé 6X æ½Än Ù Ù Z º hëØ èé ëu 4uµ Ø ÅWҺΠV m F íÈ ÙÚ i ¾³ Öxé ø³Ç Ñ ö8dOÒ ú³i ä i ¾ Öré l W ö dë ßø³ ß Ç l Ú ÙzëáÏ ly êí æ N¼Ï ì ²gE² ìéÈ íÁ æ i Ï9 ìF Ùs Ø 9ì È çÁ n UÎh 5 Ã Ì ½ å a Wz í C Ö v µuý Ø l²X uý k Øk ë µ çÁ g ìù ìõÖõCÂZÀ o Rë x Ï Rë z 7Z uK Ó³ ìû¾ 3 e NÁÜ ûG z r â R I P ô ø ÿ 2ô QÉ â ìÿ xð Jþ ù ù Yò ÄTU ÚâiY ñ V Ýb T ãzñTµò ï o züZñ ª ß Â õxø ô z ³ ïè çªîo ß Çïè¾ÿn9 â ðÙ åÓë0 ÏéöÞ f Åë â jåÇzü R¼ êñVñ ª ß ãáÓò ÒÛz ülI ÞÑ ÎUÝwÊïÄãgºï ç l ï úî â ÞïyÝÞßQÌ Ýâ Çï Å Cõôsåw ð ¾ ô ôhùQI ÞÑï g à Ê îûßSÎF øÅâ Tßý x A wTý ³ ø½züþ¾ò Çß Î ñô yY þA þPù Dé Ö å lYý g à ÇÊ ÿ îû Q òO ï úîWKys Úûºnï ÞQõ º ³zú3züþÙò Ç WÎ ñôçµFø z sm4³úÅü J þ YB ÐA J1 Ô G 7J ç ì qÝ7J SL õ Ï 4BÌ d æ Y s znèÔsC çp znèÔYC Î uÖÐ ³ N 5tê Sg kèÔYC Î uÖÐ ³ N 5tj S3 ièÔ h þ ý³ 4Fß A1 Î j ÒY s S rÛ Æh pÛ Æ Ð í 0 s Æ QÕ7J T t ÑÛ ÞAÛÀ t b¹QâÒÁc CÊßócT ²w dïÀà ú Ñ1 ÊC Ê åÈh HË dï ä ¹aÌ î SîLt Ýç kî v ãm Ý 7 1 Ï Y Ë ÅHR È O dÉ Ââ X8çÂÂ9 ι pÎ s saá ç X sá TBç qÍ s vÕÂiW vÕÂiW vÕÂiW vÕÂiW vÕ ØUt P êaT í Ú µpÚU µpÚU µpêí So z áÔÛ Þ 8õö N½½pêí So z áÔÛ Þ 8õö N½½pêí Sÿ þ õ ôÏ è z þ ý³pê Sÿ úgáÔ þY ýc ñúgáÔ þY8õÏ ý3 ß ÿ ýxûË Üþxyîæ½ Ë w ü h Ec ãö 7 ø TÉ ï ÏoÞ½µ öªQ Fi Ë7 ÿdyþÎÍ ê E çÖÇ Ü5Ð Í Û O Ww ZþÌ íí Í Isùö3 o QÔ ïÖ ü å ¹âóìrõéíï J å ¹àstYüï ܼ e ßJ W Ò J Z ßþá ÏuÉ1T ê7 vû à ï Ñ íÃDc þîÍ óJ À V Jç ú þ óÎ zûó ä lK Y Îݺs Úªh ö ïæg m y öç T Ò 7 x h Æ íw û Di ê Jû ýöGE Jû V Àõ íwùöòÜöçßß ý n fj Ï 7 ¾ü Üg 4º æ þ J è n öÑÍ ú X Ê 9 ³ßßÆí½ DéÊó7 ºyOwì í y æÇ7ï Kò Ýøtûî Ë ½ ï ô 4W HÐ 4o ¾¼ w 3i 4É íÇ BâçnÝà ðæßßÞþdyîÎv Í5Ý 7 Ò eç Ï yûã ªDëÝ KiÉ À¼w öÍÏ O øXîÖïUh T ÅO As ó ã ç 0Z H Á6 yVñ ç 2ëRÖ àsNÍÙ Üé f¹ Ë ÍKLKO QÕq ª B ã 0Æ26 q M ÍÅ sc P a2 e ìô ÆN 9 ø ² M8 y óY m Í ç AÀ BÚ½x Z QìB9 A½ eì HÇ ß AÉ Ù j Ò Õ² K QdCY Ç ²Á õ Ð3 h íÒ3 ä ÁË IËwéÑ ZÅ QÜ x ºp ã T n bð hÖ h b ª ØÖÒb ì 1c no D9 KÎâ ã ä F àËb¾ F4 gD T4zÎT4Êg i ò Ä Ôu Q 9 RB ôt H sFC h ùõJ È Z Á ª¼ b å 0åÁ ÎÞ Þ úÞ ôÖÄÙ UD B D½ i ½3Ñ ÛDf kY Ü èú 8 lâì ÝZF b0Ì ³Çv MÆ Øn Éø ³ÇvkÝãî1 Ð0 l SÝ VÅj vØ Q Êì ÝÚ u Äo ñ f M zlêì ³Ç f ð4ê² é vÑî ³Ç 6uöØÔì1Æ6 r fÌ ³Ç 6uöØÔÙc ô ö½JI ³¼z ò âA 2h o Lr³ ÊñºÅñ Åñº cÙk B iû ËÕGÛ ºü x Þ ìa S 8µ û yÎþýÕjìGÀçy F uÚ ¹nѼ Ñ L õ Ç2 ÅhsiZ WÑ s ê ç¾üÑ õÊ WÌ5ó 5ÑZ ªAù Ü ÅïIØ Þ n ¾ ÑÐÒb KhÎÉßnÐ0 g 8jú õëlý ÍE ãIGý Ô ý ÙúO 7X õ qPóõ eë Nh ê ËAÍ ÿ Y 0¹ Î æºIS hn 4Æô Ëè Í ø0 ÙÆ2 l 9ZÚ Ì v ý gq Ì c 3 Ð 5 4 q pÉ ÂQà Bà p p Cèã Þ 4 jß cc o ÆRe 5 O 5½Æ ò c y ø Ù Ã øê Þ A4Ø à N á È 0K VÀÂi âd N V i µ ÑV à A Í ú I à Aºÿ H ³ FE²Ý J Ù Z ¼ ß W æJ gí åÚËVÖ íIñï ÈA7hg W VÖ p ë Ö j E9 í º pyÁ ¼ò µ Ýö l n ²æ9ßö ÜR5Oªö ß tÛçP Ç ¹ ë Í äW Ú Þݲ u YùÆZ bIÝ ª ÁDp e D 0n U z ß üUeß ÏøUà ²ævA T tô zIáFV ËßWµ ³Öoc Ämè çÅ ß j Å Í Èa æÐKä0Õ ú öh ñ âçÒ ò S8ÌÈ Lá ¼É ûÉ Lá0 Ã0 Ãf 3e Ju ñL Þ RÝ m ù r å ÙöJ Ò ä ï l Òr å V¾W½Ô ý q Bü a vàÇU Èwè î ÆG 5 phY F 9 cÛ ËüX Ì kÜ Ì 9Ï ù É dþ Èüa ù D ó7 9Ø2 Ç ÌZß µe æÇr Jä Ë x l C º Bm JI Þ¼ 5Hz eóµ y þ mZ 3 aBfµ ë cØêâß ²e Ú Äµµ e ÏBï zGH᪠Rª åk m n áļ ß r ³ ô² kGk ö G ôòÝ vyÕCB U fBWJ J ºæJZ þÒÝ ÂM5 Û q Ü Fáf q Ä Æu ÇuÙ jÕ í E½ ¼ýðZæäí ã äí ã6ÉÛ êé ÔN õ Ä dåCzlÔQ Pw4õ Ô Ô v X æ ëãÝÏ ÛÔ d Ôà Æx õHSw 74u º Õü ä Ú ÖÖk ø q ò i n F á ÖA M Ýe be åês W ³Å0²tï Ol ô f ë q tdu vÕÚGÛ Br mrh ÖU S ëò k k Ñõ z í u Æí à ë2ë Ø ÖG W ÀÕæàX EppøÄÖjìÁ8V í kéUD 94fÌ dûÄb9Ø X O ³ äÀ 90ë H OLÛ b 0 cË r µÄ òÈT á v ôfw zHn Üîqr SVzÞOÌ m WlÍ ÕÁ Õ ÿ fì í¹d¹î ÖPX èI E u pt Ô 4àë Ý2pTn GÃÂmh õöCÛé Ö f k i ÄÁáÍ ààðfEppx³ 80Ò úv êqÒ ïÍ áÀ ³b8ðÞ ¼7 ïÍ çPÝbfØ zß v åÝg 8ì äZ àà eS mb GÊà h7ZR3 íä 5¼ û þ Ú Î j u² Q Å ß GÖ Â1 ý6ô Ô½ Ýçlð5Þ Î ÝhÓ ï36xG ÐB W Rjdä ès m ºÁaí wú T å KõX T å KõX ̾ oÔ 9O éH ̾t f o ZÈÖ ñòô Ï ¾G qªÛ Õ ÝhñWàI Ë gGJT Q Hnk 1QÑ2 ÑFï  ÜÖ 2më û ò ae û ß d¼ö p2z úEêË xO HFë R Æjk ï ÛZØûzNÊv 6ë ÙÖ WJf üy Î Éãv GàÀ îHÛ 9µ ôi³6ù ÉÞ rä Ôê çJüµ ² GA å z úëX xÿGL xÿG Þÿ à Äpàý 1 xÿG Þÿ à 90 u ê àj6ìг WòwÞF keæl ï æ x Õl v ó WãºQ8 Ö½ Hë õ Òz i Â Þ ÂÑ båy Úh 9P Ý ÇÑ âp Ý ÇÑ âp ì pû ÃÁ 1ñÔÁ ÅJÙHxÅ7D Ƽ ÂÙõ Ðî  ø Û på bÎj g ú FâÓXokO2xZ µ 5Ë Yé ½ gþªQ ÔÌY 9b fX Ô ÃñÞ ó8Áo E Y µwß ì m ã 8bìY æFÄÈå ÔhÏÔz F î ÆW ÖN xL àG af È0 B ál ³ d d7j ìEá Bö p Q8 à HÈQ äF nC FÕl U³ U³ U³ ÖôõQ5 äsGÕlDEÕlDEÕlDEÕlDEÕlDEÕlDEÕì Jþ Ó N é ß F óà 6üA øÔ6ñ AÔbI ú Þæ ß¼ 7 ß Eí 1 ë 2¾ µ²Ñ w ä Ú S o Ë E ¾Ã¾ ª 5 ï0 R x Ú ï t D b ²O m Ò èÊa ü uÓ H5ö îN X 9 A ÄÐþhsG gÆ ÕÊõ d xÌͳZ ɪCÎj Ql Õv V ²íàµQ Bì j X ãäîN û µiáú ¹ fÔZíGÃiåÊ Û 88 Y Úº r p wu û6 Õ Ó É²Ö ÕìtE²Ô Óöß È ÙéX ÔãøÕI ñ ë ÇûÆ ½Nië½L8 a ÌG ÄÔÌG Äpp àà8o Á ÌÔ D3ra ÇÔ õQûö Mê âÓ ¼Ph t ø ìb 0 VZUR zÕ Ø 0 ãr t  Tr 0 7 r yÜ ò íÉÀûU õ c ؽz û ÈîíIûU Ð ôÆ G V8 Æ6 µ ãÌ ¾Þ âRt G Þ zRr 1 P Vó ³f Ø Z j ÌÚ Òã ï µ dîEá Áá M c Gr öúÚÚ ¼ À VzÐ8¹aXU öq 7Ï8 tKÛ Ò ÔÛ Þ7 V¼ ²p ÃÙ n í¾l xÛ H Ò A üîà XÀ øÝ7 pÔîÕ1 Ú7 2d½ÂÙgpÂêÃþ v µÛ  µ Gá v p íö p s 0 À ü c ¹ÖZ ã k Îq µ ç8 Z á8º óíV ºmáæ ¾ Í ä öyR ã km 5 øTï3wj 3Úc ägù vïá Jmb è ú Ï ÈÙ Ö ù p ÅjÊÁ zï ZÝÆa 5 ò³ ù9  ü Fá pvl çjf 6i8 Ú á8 ý ÈÏA äç0 òs ù¹ ã P fu bnâøh Ø hiO ÅñÑ 26d O P ÈÏNÄïÛ x Ý S ò úuw I qs IåþÏÀ ñ NY jîX LE Å ésß ü à 2½ï ìûëe øl À ÐOä Þ A ȹ5Lä Q º3å Á îLy ï Å ÞS A ¼ 88rnEppäÜ àà ð R V zL 8ðüò¾³ú ê ªNOt Û²8ð XbÚ Ôy ø Í 5 z I ÉàÎ 5MÌ 5E uL iÆ qá3mM 3mM 3mM 3mM 3mM 3mM gÚ fÚ fÚ fÚ fÚ fÚ fÚ FeÚ fÚ fÚ fÚ fÚ fÚÚ éºD ÕûqRà é é d oDáìS È çPå¹ p¼ ¾ Þ Ñ üi È Ñ ú T ã v p Q8 ý ÈÏA ü à HMÝ k¼ ÁïåïAR3  ÔìFá jö p 5u ut ö ùLö 9 ª ü à ÈÏQ äçF Îwê Vç6ÎwêÄWß õ ì ññ Å a èÝ Q ZǪ U Ôú L a 2 E ² Úc ßt PÛq 4 ² iôÀ 6 oÌÂÑøY q Ï X8G4 v V tº àì ærG í ñ³f á 5çk ç ÕzÍ ÞøY Î ëÁÕùg ÿ rQïO ôL ³ ÂpvT Î 5 qE îõGÍzúÁ 5ëÁy f øTí C0cä û Á ê Á ê Á ÉÅú3 3f 9Ï Ì Î Ì Ï Ì Ï Ì Ï Ì Ï Ì Ï Ì Ï Ì Ï Ì Ï Ì 5 C0 C0K Öy êcNèi Æá ÿ u vÈJ Dz vØ Ýçȵ HÍ ù lY ì óLY¹Ï Ê ÔjÏ P8 Vrõe ó½Ðý ã4ºÂÑýüp ÝÏ ÇQ 1 GíÅp ÝÏ ÇÑýüp ÝÏ Ç ì É rCíÈ õ8 BÖãx Y Û é ìª È ò åÐÊÌ ûùîü9û½ûùa5ûöó ö ìç ûù4 dõ 80ñý ÂÞÏ å ïçÇr óc9Øûù ìýüX ö ØÏ Yæ Ê æ º ØÏï r ýü j p vo z ìç 9À D 4 jÈ Ñ ¼ jÈ 1 f æd i ó äÀDAEr 90QP H L T w ÒÜ ¹ N ÎQ Ô obk X Ä Øð ÒJÚí ² L T ø4¼ s ÜwÌ ü4 Ù¹ÞAÓ Æ xáÈ 9uwÌ E vÇì YÔiwÌ ðçK F hÚ Am ³Æj xÇì ñ ³ ÆwÌ ß1 h Çì ñ ³ ÆwÌ ß1 h Çì ñ ³ ÆwÌ ß1 h Çì ñ ³ ÆwÌ ¼y P æó T4 9 êMñiø6 wç Ùddy ÿ K Û 9½n bövå 8ðû õ Ú QÏ 9ðû õ rÍ ßß çÐÕ øý z Í ßß ç Ð µß Zâ ºfåO y 9 Û Ò 64 I ½ p æi ß öføý p eX pØ ai Âa I y I E I Í K ñ Ï ºáPcÝp n8ÔX7 j 5Ö ë C ºáPcÝp n8ÔX7 j ê C uà ƺáPcÝp n8ÔX7 j 5Ö ë C uà ƺáPcÝ tç vÿ ¹Sµ îË áÀÇÒ Â Ë Ã øÁGQ8ð lDál ÄØ 0 gû Âêà vÚ ð0 Hk seå h ó Ö ù ÈÝèU ë G P ø Z W ø ÚQí K gg ÃÙY ÂpvÖ 0 ø úQ8ð pàw FáÀï2 À íø Êw ü Æ ÔÃH ÆÜàû0 17ø ägÌ ¾ ù s ïÃH p 7 p õ óN Yë O ç ððÕ vÃôà 7L ì ððµ v w ÄÍÍ ²Û qÕ ÃÙ E Ñ ä ¾ y ξa gß0 ³o ÃÙ7L áì Ãpö Óa º å Æ x Ï bâ êq Wjt ³ øÂêà 1í øÂp ó E Î¾Õ ò³ ³oµ ÃÙ Z áì Âpö m E w anµ ÃÑ p 5 ggM ÃÙ Z áì Âpö a8þV Í ù d 6I áõô Ì õ il ª ôRû ¼ 2 Tø ªú Ú3fHüGÑ9 å Ï bq ê U f Ý Ú â ÛÐÕ òD Í È Ï Ã Ï Ã Ï Ã Kk Ò³îÒ c Kë Ö18 Z ã Kë Ö18 cpXZgZZË8 ò má Öí vbi L ÚÒº Ûò2Ð þ Öà j 3Îê1 Ù r Syp iá æ Ñ15ó2 SQ 0 ¼ áàËT ÆÁ SQ Z 2²Xg U8 gGÒ áìHº0 I ³ éÂpv Î Ã V E ódãSq paõa ÓNjQ â 4 Yªq ÏÈ o ðÇ ªb9 î r Ûº È äö Èía Û D 7 9 Cg GøRÇ ÕÈ ã µÊ ó å îv SÝk 7î Oià 8 È 3 ñ Á N à vô É H1Ï qð H ãà ÆÁw ïDJ ß 0 ¾ a RÂ8øN qð H áð ø4ü íE s ð ²ßGQ8ð oDáì Ä ÕîÔJùXÌ Õ Èo ½BAõ ߺ ÕNð w pà Î p Õ Q8ð pà îGáÀo Âñwǹ³0 w ì Çß W ão³ Çñ Ù ãø 9 ù4 ³¾ leÇ E Çß W R ÚÐ þÌ O È ì ² ÀÊ r È ì D 4 ý Ø6 b½ RòÑÜá3³Æ iä Ki ÍS Ïa Utm ñÍÚ à W óJÏ ðI pÀ úi p Æ 9 9àXý4 Þ¼3 ½ ú Õ cõÓÚ cõÓ8àXý4 ¾X È dÆê ¼ ú È ½òÆê qðÅê qðÅê qðÅê qðÅê qðÅê qðÅê qðÅê qðÅê qðÅê p8 Î ë Eï9 lØL Í Â ÚL Í Â ÚL Í Â N7 YÎ ¾ 5 çQÞjÁ eq 3úÆ ÁÎè Ë Ô 4Ó d8 76Oð Û 7 ø y zOfe o Y íÖ Ô j o Ð á¼ ½ ³2 z ç 1ÑC Ù Ô Ù µÔGÄ õ Á È FV ² zÜÂpà Ó ô u Ej èG O X à kGµ Ìä É 80wP uF ZQ ²fæ 5Þ ç W ² Ì Q Ì O ¹ÇjäÎ Y dÅ k ãR uý U 3¾ÉÌ þ UK 3 XÛâ gÑ ý Ùv 9 eÛKä ÞÀ q ÀÆ r w È lÜ D àÿÐ z G þ ÚÅÉ p Ó ÂÁ N 8ý ìâ p 3  T Eá g Ç µð ãôA Ó hçÓâÓ FÍ3 ¼e ²pbfè 8Û 2Z Õs ß Ñ lë ²5 Ù Ã l áÀG Æpà c8ð 1 øÈÖ dk8 â³ QÌ Ö s V7Ôs Ûeôq Ûeôq ÛeôqÀº ç uC F òhà æ F X äÑÀ F Âv ѾI 8çø Á M å ZÙ ²b µ½Ëèã í À M öMâ65ì2v a ѾIÜ Fû q v í ÄmjØe o 7 O ¹ Å iLf 9 æF æþ P âPáx uL͹Šî Ð Éá Ä ²2Oä ën ½D 5û j 9 Ô rHó Kô Kô Kô Kô Kô Kô Kô Kô Kô Kô C k

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Java_Jive.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive • ÿ ÔçPjjE Zê ëÅý X ßé ÚÚ 8 C¼ Rz W ÿíò Xþ W VºÁ Ú J º úÜÎW Ò µVIaµJ ü Û 4 ß SºiÈ nv ºwÈ n 2 Õ º Tîö m H¹ mÈ Þ5dJ ² î 2 Lé g Hýôî Sº È Ø Õo JÞ Î M Õs r õrOÄ nC W þï ôÎ m1þÞ võÀ ô kÍ s ö W 1eú ý C Ï ö Ïé V ÒÌ þ Ëã¾ëGÒÚt ÜY dHÝû J ú ºl jÃOþQõ m º ÙØ ü Þ û çn¾ é 6 ÌEJïwùI 1 ñÎð Àå Í á Ìçî ÌUåÑ rl î8räM 7 ¾ í Iæ è ùÉTJïv ô ÚÔ gJÝG ÌO u éé3lz ce¹eäØ T ÁiæC vÙDS lm ÇÙéÛ Þ º h7 ÝÛÞ cËrK5 Èã p mù O nI6 Ä ä¾J M r éP E6 zÈlzÔ Ä Z ³Ë QJ µÕ P Ï8 ê ti J u uîiëhé Ç3Ùô9 uU³ÖPùlú¼KI 6e w pÛäYµK ôE ¹j æ ý vÿäN RÌ pc Kw ú zI7µf ôÈ KH 5òix ઠ1ìc Íí9 Ü þÅV w ø s W¹ eä d ÛØ ³ öÎóÎN ýÇeiÞÐY lL²Éå 28Ks M õ gé0ÍÒéd FÅ ÐÒbÍÒ d òì ÏÒá Ud ÄÜw 4KkÈ J lñÄöb p½ 1 Do Û ³ àÉØh ò WÛÌã âö Îa x õf Ãüæ g ½ÉN êÈ n þ 8ÎÕ û Ó ªg Û ê À ç UÏ 63É ê À9 Ï Îµ x p À3 Í L ª o ðLà Y ó R ª ë Y å6 O¹Í éSn3 IF Q ùÁ á Q Ì Á Q Ì aÁ Q Q Ì áÁ x Ø Æ É Ì 3ÆIÆ ÆxÉ f IÆè Æ É Ì c c 0c²d fL ² ÆTÉ Ì IÉ Ì 3 cJ0 2 3 cZ0c d ³ cz0c dÌ fTJFy0 J2 s þvªÌ jÉ Ì ³ 5 Q Ì UÁ ù 1 2ª µ 17 Q 5Á zÉ Ìh ùÁ FÉX ÌX µÁ É f ú F³d4 3 KFc0c d f Æ L2 gJÆâ ÆrÉX ÌX K ã Æ ¾ k V ôý ñÏj 7j Åö GX bKÏ ¾þ òª de ¾ Bm ²QI ìL½Bî ßmRK¼ LÓÿª5I Ùb yg 8æ ëEò¼H ä RèE ¼È0 â Èp 2 ô d õ ½È 2Ö ó ã½H àE z I d² âE z i éE Ü Tx d íE ½H ãEª½È RãEæy ù d ñ M PkS6RïE ¼H YèE ¼È ÒìE d 9à 5AV¾Y ÿL µ ÖÂêwÔµ ìÿëS1ú þÎnÆ ñßÇh 9 Ä kµÏòZW ѼZ ¹HGCM ÐòùC BÁÿ ¹ èmæs¼NÈ êyU Ô g ë4 ê üf T 3 ÇD â àwxË åýìà ٠ïa9 ávR SX sÑÕÐ9 â F l ¾ rÊ 2 ½ÄÏòß¼bz Þ ù L û õUYoç fµ Ì6VL Ö Q åJ õ úaÿ y 9Ý à oI ö k Yßìwi Öv R 7 2 Hµe2äÓ Ýu Ö ø XW Àh î ëJ è 4 î ëJ t XW Ew u Rºë ÀºÒ ºë ÀºÒ8ºë ÀºR Ýu Ö Ð G i Ýu Ö Ñ G i2Ýu Ö Ð G i Ýu æs Ñ G 7Iw IJd Ýu Ö fÐ G î R ºë Í ÀºÒ ºë Í ÀºR Ýu Ö Ø Yu Ö æÐ G î ëJsé TCw u yt XW Ow u t XWª ÀºR Ýu Ö êé Ô w u Fºë ÀºR Ý1ò²jÃzû Å èçÆÎX¼ 7 oë Ç éÿý ëß Û üe ø µ ³Ð ûrâ Úb ÅR ïl Çû bë BÁõÛØ Ì ð ÄÎ È tÊ ì³s áñèq JUqP áF 3 5 HkdP P B jLP A Æ ª Ô P BM 59 Ô PS BM 5 Ô PåA BÍ 5 Ôì P A ª BÍ U jnP Pó BÍ µ TmP º PõA B5 bý P þ 8 z Bé5uõI zL l ÕCß ü Ts êë CßÙn P ê Å ª ñ NA M 7ÊSF 2 â Z JP ë l m w 1 þÂZì çø ¹ 2X ùÕù F Á K e 3 ÉÉH ÁZ ¹5 F¾Á F ìï unÆ Ü âj vÚ Ä²ø ßjÏ9 èÁj Ò3 Ì úHÌ ÒÌ HuU0 î Ì pïðÜ Ü Ì ç 3àÞáùÁ wxA0c Ñï ÍÌ ë pïp 0 î n fÀ½Ã Á wxa0 î n fÀ½Ã pïps0 î Ì 3àÞá Á wø Ü ¼ Ì 3àÞá Á wxe ãÏjMf Ïæç oþ æ Å GÖ t ¹ÞOò J Y ²C ÑîaMð¾WL q Y äy ý Ö G X1 ïaÕÕ ½H 9ªî xõ¼ WÍK Í ÇH² ªã Í XW xÓ ÉK lïíkO èÛQî jÕ Û zwõÙ p öv mk7CMäîe â¾ 1öÜ Kk7 ü v Ý ë¾ x ŽyülÅq zfÎ 33 ý ê m v Hb Rlë KàÚÀ f û Y2ÒK¼Ä ë ÈÄIDbÇÙ¼ ÅJ 9 AÏ Å r ÞÿoÍç 7 Ïé ªîê úü ß sê ÝsNuuUuuõÿQ êo þßß ðßÿ 9 r óä Ý OVÝ 9¹ ròú Ó tON æÅýÅgÐ wwOÞ½ yO ä ë D1ïí ¼w ó¾îÉû Þß yÿZÞ f ²½þ rj äÔõw ÜNë æ Nï ¾þ Å Ñ 9c aôÉ Ý 3 ÿ½ ø zrV ä ç Ý 9ÛávN ä õ UÙ úÉ¹Ý s Ì º pú9 rÞú SÌùÝ ó Ì t ò çÉ v Ð ¹Àyra äBçÉEÝ wO v ò çÉ Ý K vO u Ö ¹Ìyry ärçÉG u ò1çÉ Ý WvO t Õ ¹ÊyòñîÉÇ WwO v Ó ¹Æyò îÉ C FÅ Jçë 0 GDÞ h6 n0ç 7 s 2 hÎMÈ 5YÏï Ð ö Ð è RL ¾ R 7 À Úr äzb ¹ 1úrcë 9úd Ä B Ôh ØO Ð Sï 7õ sSï 7õ sSï 5õ YSï 5õ YSï 5õ YSï 5õ YSï 5õ YSï 5õ YSï 5õ LSïÊ4õ LSïú3Cë ý 3 þÐï3G ÆÄz Åì k Û Ð 5 0 zÍ Ü B2 Ü B2JçÂÁHFKë HÕÈz ²3 P Ú ý ñ õ ú O Fkë O Þ ºð á ï XxÇ ð¾ C¼zç 4ê õ F À i ¼Q ² IÕÐÂ Ö X ë Ϫ٠r3ê Ð XÍjkl Õ 7 Pè ß Ö¹ Õ s3ë 3k þÌ í ¹ÎÒ ÌW 5ù ó N ¾Â ó Z y Ñ Á ev ÌW8Éú Ì z ø ÝeÞõ õ w w õ w wm Ì Æ æ ÛëÏ ó íµd7 ë Ì ú w ùSZO ÖWÖ õ ë é Xçjë øfô ïF àÔÂÀ 8³ À 8³Þ së Cè Þ4ïÚ ëMó m¹Þ4ïÚÖ æ Ûr½iÞµ æ Û Ø y iÞµ æ Û6Ò y iÞµ æ Û Ø y o wMåz Õ4ñ pà îÞÿ åE ïºkù ï¹ hôªB m Íuû Ý ¼n ÿ ýDÇè ï 7 W ýÉ ê Ço ß û¾åÅ î½Ã e T ª ì Uj 7RÁØè Y ìÜË iFh ù 9 âZ ãF ËÎ8AvÚX æ³o¹j p2HiKs5æ³Z P445 ÏI u 7P ÐÖY T 7P ÐÖ¹ T ÚÝ m dç êH Ò ä dÙ W ÚåýZ È ø Ú ðµvy Ö sÔ Ä h g öº ª æª ²î ã l íò Ýf û D í QHû í ÿÅv ÿb Ønc ø Ä í Ûx þ Ûäû v²M m û í6 ÿ A Óþb Á Øf Ûô Mï Û Z Þ ÙF ÕD ìR mz Øf Ûô Mû 1Öë Å 9 éýb lÓûÅ6 lWÕæ 5QǪ É Åp y2 ÿ R9úõ õÕà ç Ü RáÊ5nP7ÿ n4 á z pÕ W xU 8 J3öA7öÁ º ÿz MÏ üØ Óó ¼hÇ þÿ oAw ÕsÓ Ñ Cà w ƪÞÝr Ç u¹ n YóÆ Ë 5Ö 8n q  üªqÑ ÅÒ¼ îW5ßf Å 5 4 ÕJ ÒHEû 4næ ù íèÊmó6 Ì èps3âjýF 7c ÆÎ åE Áµ W ûÁ Á WK iú Hï0 ½ tÒk¾ ½C ½ r Ï Èq ÉÁ ãfìíìo¾Ú ç Ç wRQS9 Få ýJC Î c YÔ ùhf O äÛ P s¼ ÊÌô â0p8ÌÈ É Û2 íy Í PÙÑk î¾î þ ZKSµ ûkÞ4ô ÿÊ íoè õ Ô XÚ t úo qF7 µÝKU Suº æ µÚfààB 4n meÞ úè ÝÆZÄåÐâj ÕvöÐßW s5nó Hi Èp G5nón Û 5 Û µ Rë co ÃD½ÙN k½Vc P l ë j Ài ui g Ô P Ò fªù XÚ F xO ñ Ô ºL ê zf G ÔsC R 7W ïVB L krhV økp ÇFØ ½¹ ÓFJ v G çÆ qvÖ Ê b óõÁ ÜÒ MS3zlËØ ÑÈá C i 7Y3úSéômK z FúÓÄc vçí Éâ 8Ð e Spí æ Ãü¾JKÜ ú µ 8 V Ñ k Nî ëô 6 þ iý p p c äs Â Ö ÈçT ù p s n Zkõ2ö Øg Ú Ê c Çc ³ TV TÎ LëÏ Ê4 ã J¹ û å ΠÒZ Å ø Ñ çA ÆÊþ² sÛ å6c Ìf F k Î 3e sÕ Æyæh Çyæ 8Ï ç U8 ç â ò Í Ø ÖÞöA Ã Ð Ü Zõ uL öó V È µÙ6z òEm ãlk Ño Ám Ñú Ñ 8 ö è I4 ï qr Ñ6 9 Ì ý cKÊÁH Ë Cµrm Êp å õÎÝÙ ù M ÁÄ Ð ZG yÜiØ E jy 87Î â f ªùÕÍä1ñà Fq óÅ 2ÃkkØGîäÔ â ÜÎÞùp TKu Ú 5 c Ô Ü 4ó s 2Ñì µ ãm x ¼ ¾ õ Q2 Zoè c ÞÐ1 zCÇ 7t êÁ ³ÞÐ1 õ É 7tLf½ c2ë Yoh Zy Ú ÉÝ wËÌLµef Ú²ÈËT 2²èÏT 2Õ jËÌLµef Ú23Sm v j 82ñ Xåáí7ß Ôá Ýz Y G ¾ å04 Jà ÎäP ÓL Ãa Éal8Ì39h Ñ Þ ë ãjÓ³ j O aæØg C Éan8T ÜسU Sñ² X kbÏ c L ï æÏûú A A A M A Õ Ô Ç Ô Çf Ô Çæ ô OR 5ïj ãÊ ç 3 T XÑÝ s Tiýá d n çVAJùU Òpn 4 è çVAJùU Òpn Ü Të äIê ½ ÊCj ùª Ç ôÌ Dû0µÖþí ½óð ã á ø3 ü K þ ÆR c áÀ pàÏX sX ½ Ó ² Ît µ ÓqÔêLÇQ 3 G Ît µ Óqü ëÀXWhG àj Ö ãÄV G ÎT ïD d Å9 îd ô Æ t Cè Ð9ø4 sði BçàÓ8 ÎÁ p8Eµ4GLy K ëry fs økæp Ù0Îä Ë Ì Ì i ³L 0 æ çï Ð ïÒDd µVÅ7 fC ÿ Ç O29 39 fr m Ëä Úz É æí6 8 Ëìpè Cíp Á ÙßhI JCûgWix 3 çð Õê á vÒ õÝùª ßNÚ Í¼hÖ sû Í æ ÅÇ óÁb ÎPm s q IÀÒȺ5ËÏ Þå ê ÓS½ Wµ4 öé³s Tº 7I ø ñ¹i 5Äçf ÔPUE cáüôÚ úï tÿ D ÛY ½ û Üÿ5 á6 WÒqp X íÝ Wë ÉlÜa W í Ú8 ý áà ÕúÎ öµ ³ÿ hÅÕ ê6¾þé gSÒz ÝÖ Ù x ÙæÀ Epþ¼ h8 S i tJ Cè J Ð 4 S i B TÒ8 N p8Oµ4æÖX c1wVK S åÀ ô à y çyVzØ Æ Äy 2g ñnç m çYó c A wöÌÖÐ Ï ç õ kÞV7çàNg Cíp OTUhl n NÅÁÖÑç ÿh Å áàFy x óUëÖ ûÅç3ÚÚÚ õw ½ l3¾ æùLþBZ nþB Îõä ê ðÛ ª¼ Ù Z² ¾o Ñ ¾J D8z¾uÔñîÎl õ ó3 ª YUå ªJÊ8 Z ü5è Á E8þüu Ç ãøó q þ ãÏ Çq ù Ðõ àøó ñþ úÎÈz 8æ F Ç óCª Ù Guì º9 ÿ M CÌÚ fíÚ7 Û Å µë ÉN CÌÚ s Y q 1k7Î fíÆ9Ä Ý8 µ ç ³vc Ú Þ çï õ KÓÛ Mo 4½íâÒô KÓÛ MoÛzíà zÛí MoÛú à º ñþÒô µL6  3 à X ½ ÎäàÉæ pðdó 8x²y åÃÅbX åÃÅbX åÃÅbX ïoæàJ ô¾ ãOãÄú Bµ ëì uö Ñ h ½B Î Zg ³W ÖÙ Dëì uö Ñ h ½Rµ U ä F ªt 1j 1jIU 9 QKª ªªt ªÒ ªJW ª äÄ y gÚ äd rR P L ANf Ô ó j7WZÕÉ µN jWNB¼AN 9 ANª j Q ú㪵 sãQcK ³ó Rc H ô ÍÃùù f ½  8 R ½ Ô 1øfÉöWÚ S ì vÜ õý ¼â mQ ûA Á ÜÐDn ÝÙöçàÀÞ jÜ ç èSm6 g ÆÙZ Öéã ì gg Lýö n tpØÞA Ö ÚÒ Ú UKû ÓIª Ésµ Ó n F æp 3³ þhDãj S 9 Y õZ 9í ËõjÆ y Öí ìn nil nì Ð iõì øú IoKíê þ Tß ÍÅ ÐJ Y ÕWZa ï y Ý Z ôé RÂÕÖ ½s Ö È Þñ Ë õèJã Àï Ùc3 À âkTë ö Á ôº R ä æ ÒCí 2 v Mæ¼ g Þ ² äc 5 ÔL qmé½ imý º9bIï5Q ËWO Æw²ÉÈP q ½w s² ôe ²çàB¹ þq BµÖz E µÖ 4Ź èÙO õ xÐ Ûzö ÌJÇàÊ ³ Hª MÍ Æ3 ÄÔ1 ÛÉ ÎÕ j h C Ê I Ûuu á97 e U Üv½VÉvªíz Èv½Vd ² Í Í Í Í Í Í Í S TÇ aª ÈÝ 2 8 Ou q êHâ í9 vo N Ö ÀáÀ ³ëWA ÆÐáà ¾ T NÊ I T NÊÁ ãp½jS R µ åõÈ 3 åõÈ W ¼ E âU GQ Q µ åõ ª ªR ªJy½ å ªíS å ä iÍ rCT ÆÇÐ Ê H æUD¹ Ñ R ÜÐ Ê ½ ÜÐ Ê ½ ÜÐ ÊgT Ú ÿ þLÔ à GgC o2 lkâ3ñÙ Ct6D9DgC Ct6D9DgC Ct6D9DgC Ct6D8 Vµ ÃÞL cw Ë h p ß7ø g à ãÕÅæ ë Ú ÊhOÓ ³O gnfÿÐÌ¾Ö ³ãÅ eâÌÍ ½ îË98 w IS Ò Êü â y Øæàñ ZRà Å ê ú Ç õíâµ 3bû Ðg bd S à 7N ¾åç p ãc q à ãø F ÇÇ0â8 ÑR ñ9 Æûãc éâc óÄ0ºý o ãs ù óo Öz µ yTYóáo0 F ϺjÅDkQ ú I Î ý sO áÜÓ i8 ôG Î ý sO áÜÓ i8 ôG îÇTKw9Ô ìvÞÖz V UûæÇ E0Êä Á8 ØÇ L Ô À fr ûx É ì y Î Gi m pµå CVñ d Hz zXgC Ýn û1d Y þÇU µuúÍá 5ÆÅn þq 1n ZÞ rh ò ÐÖ ÊÛ hë çÞ so Oà ôÖ sx ν9 Þ 3 ðÞ Y ÆÌ ¼7fVáý j ï bÁp ý Ï ÇW0 ãø q Èg  NE8¾ I ÇW0 ãB sÖ í ú í 42ÆW0ù I ª Ëç¾LùÜ û2ås îË Ï ò¹ S eÊç¾LùÜ û2åó ÕZ ãíoi V¾ ìÀ ìÀi 5Ø ³ j ç Ô îÐ ÝÒ Ý ÐP x ì ¼Á oÎ Ï 3åóæLù¼9S oÎ Ï 3åóæLù¼9S oÎ Ï T z ê ä Ø µä Ô P ê ä ÄO Ý u è Ô P N Ý u è Ô Õ2U ̪ÜVR Í ² É S BÀÁS BÀÁS BÀ öû o ÉÁS BÀÁS Âäø v ø NÞ³çÖ Å uØ ß Èص öûªP Æà B Ìá U WçÊÚ WQ c boÿ Ѫ áp ¼ 3ä 8XÕ ê3 gÈKpX Ü Þ êoêô 9 pp3 Æá ß 3äÓq ZÆê4q¹ z µü Õ Åy Î ÎcuFq 3 óX Q Çê â ã P ï ÚÛ Í¼ ñ þ Ð æ fZ iÙmvNþ æÝþ CÙm ÍÅ e ¹8 ÏPv KËnsqiÙm ÍÆÝ Ú õ îP Ú Ï ½ëùÜ bI Ïç ÍÊ çs fåÕó¹ w z ó¹ w z ó¹ w z óù ª Ù oÀñ µ áÃÅì fWøp1 Â Ù Ì Ö àÒãZ q àbv ÁãîT O lttFéÎ p ù áBò  ä3 Ég Ï VV9Á ä3Ô H Ó ÏP ùôãîRmÈîåÏÌÞ µ ù iï Ú½¾þòî ½ j úú Ù½ Þ½ weÞK Wæ½ weÞK Wæ½ weÞK j à ÖßØà qN áj D Á D Á E ¹ÁM V k B ì ù ög ÇÛ q o Æq¼ý Çñög ÇÛ q Çþlu 9 vJ ñþxý 9u oU o ÆûãíÏ î ÕºûV z Zò Ë Üx o 5 óì Fq Õ rã½ ïÍ ÜxofåÆ 3 7Þ Y¹ñ Õö Þ µOÜõ¾Þq ûzÇ ïë w½ è w½ wÜõ¾Þq ûzÇ ïë w½ wÜõ¾Þq ûUÛg Üß Üß Üß Üß Üß Üß Üß Üß Üß Üß Üß óâ Þóâ Þóâ Þóâ Þóâ Þóâ Þóâ Þóâ Þóâ Þóâ Þóâ Þóâ ªísïÆ ÅÏG ù 7¾ Ñ ûÞ ñÅøl úÞ ñÅÞ n ½ ì ïÆ ß ñÅÞ n ³áÁÌÙð ïÙð ïÙð ïÙð ïÙð ïÙð ïÙð ïÙð ïÙð ïÙð ïÙð jûÌ 2gÃC½gÃC½gÃC½gÃC½gÃC½gÃC½gÃC½gÃC½gÃC½gÃC½gÃêíãA ù dª eÊçc òùX eÊçc òùX gÊçã òùx gÊçã òùx gÊçã òùx O ù eú aäS é Df ß O ù eú aäS é Df ß Odfú é Df ß OªV OfÊç òùd OfÊç òùd OfÊç òùd Z¹ OeÊçS òùT OeÊçS òùT OeÊçS òù jå ÒO ûS ýtf ôÓ ÒO ûS ý OY ôÓ ÒOgfJ ýtf ôÓ ÒOgfJ Z¹ ÏdÊç3 òùL ÏdÊç3 òùL ÏdÊç3 òù jåòùl ÏfÊç³ òùl ÏfÊç³ òùl ÏfÊç TK eÔ èRSw öÙ Z Ú k UkI èÚ zÃâ Ðnê ÝÔÊD Ú½Pÿ B2 ö ß üR f T8v Þæ k cÛ ½æiáÆ ù Ý ß 98Ø m û²Ûj n ëæµÒT ë Õ74 Ü éñ ÇÃBß µ² òÞ T Ê tp JjÑqÂý æ ÛµÆ ³ oÂà M C â C ì ÚØ ú UÏÇûÜ UÏGý UÏG ÁݪÇS YµÖ Á ô ô RWË r ýÊXæFÇÙ ýW æf ³þuzae yoÖz z ed ²mÕÈ CDMevTàÜj Ý HÇ Vÿ i 2 WfU meÞþÂÒZÎwgd X mÈÕ Ó Ì Yå Ì â Î YÙØ Vµ 6  lYKSÿ ZýG ÍÍKÇynç âhn ææ ãhn Îs O ÇÛ ¼ ÙÁynç öç¹ g þîú õÝÎ éï9Õj ï¼ 3 w gÅz Ê ù µo DB ÐÏ1gC 70 Kg ZÖésÈ 0 yûJ ó Ò C m úó9N N é þ ø¼ µæ Ó C 8Ôú³Ñ ÛÚ jß ³æs Om ÇKàs¾ûM ÖäõüsäVÒJ ã 0 û jµ l ÈÝ w ãÎ µ w ²z ½ ½ 2âM éEó6 úse âºJ øWñ ¹ 5 Ä ïæÞ Jà ZËÖm¼Ô µ Ô f ØÑö Óp á ùLÁý j kj ü ³Ò ÚfY µÛÞuù l gwÏ tjåÕ îdZÏ D PD C Æ Hã H q E Ò8 W Ü x Ó x Ó x Ó x Ó x Ó x Ó x Ó x Ó x Ó x Ó x Ó xAµrù S È Ï 2åó Lù S È Ï 2åó Lù S È Ï 2åóï Þ ²4 ³ ÿ Ï Ç ãøº q ÈçT ù p 8 Ï í è ö W þèi ÍD ùì Áñu âýñu b V BÏG Ì 5ä L y ó jÈ hìpsR ýæ ò QÞ Gpp ôøïûË L 7ä T Ô G0J jqîi WêW 0e ªÖÒ J TòÙçTé J Å5óN ¾ lÈ ² y éÅÌS f Ò 1óTé ½O þ ÕZ ª ÒQ Çò P 3I Á P Î Á P ÙÐêLWmô ê oðb L R SµÖìZ Kê lW Çk¹ÊÄ b é9 Ö V X ¾é93 g éï ê K5µ Ñè¹ Sú wNÉ 4 Æz ð 4 ü sõ ÕÑeó ÌiHK 3 Ç ÓcÛZ þY öM Ǫ ÿªj UØ ÙlE Ï Nº9Ð g ÇÑ SüÕí Õ m J 6 í3â³K6 Ø Ô Ò ãL 8Éä s Îä s É ö g 6̳8¼ Z¹ S ÒÖ õK mý H ê ê ÊÔÖ õÖÖÿ µî p VÈj p p µ ýT  O á ÏäJ ²F Îõ Òú ïÑp² úRôû R ú kª Õ K ÚÝÛ Q jwo DÍèÅ õv ï ãôb 7xEº E Á ë ÚÝÛ ñv vBÔîÞN ÚÝÛñSÿCÕ Rofiô Äê Ü ôX ÂÑSGé8zê GO ãø O ÂÞGGíF Òz g Òq

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Love%20Is%20Blue.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÓ I Ï Ó ð Lâß A HJý H z ñé Ä HJý H z ñé Ä ÞHJý ÞH z ñé Ä 7 IJý I z ñé Ä G IJý I z ñé Ä W IJý I z ñé Ä g ÞI Ò ø l à K Jý ó Pâ½ ï xï tz iúù ¼ A ßýI ïþ ñ H Òé ÊS w J¼ûTâÝ ï¾ N Mo ½ øôVâÓ K ÂÉò HÿIO Ó ÿ Ïù ó Ôûú úÕûú RÁ ôó s üó xz 0 ôó H 7 ¾ 7 ï¾ x Ä o Þ àkz ñé Ä G A z ü Ò Ì PÌ iz ñõý Èø ÿ xï êëßì A ñ ò3ó á Qû ÄA ýÇX P ýãn Mùadâ ø â ¾þã x G E z ñéQÄ WÑé éUÄ W E z ñéYtz iz ñéYÄ g E z ÞA ÞE z ñé Ä w F F z ñéaÄ Ñé éeÄ F z ñéitz iz ñéiÄ F z ÞB ÞF z ñémÄ HJ þ Ú øý í É ñoÏ M M ½ øôBâÓ OO MO øôDâÓ Oo Mo ½ øôFâÓ O M øôHâÓ O M ½ øôJâÓ OÏ MÏ øôLâÓ3 Oï Ó ÿéó Ìö Hü PÒÏOàé À ýP ù Æ ñÞC J¼ RâÓÏOàé ôý ÁÓ ø ÓSéô Rå Ä O Þ ñîS wßJ G ÞJ z ñé Ä Sà âä Ì7Pê ÿq ôb òs½ øz1ñõd ús øz2ñõf ös½ øz3ñõh þs øz4ñõjRÖ HÿQ s Jz6 g M 7 O õÞM ½ øz8 ö¹ N øz9 ñ¹ N ½ øz O ¾ÞN 3HëíÄ Û 7ð áë âV ß¼ þ äÿ ìäþ Éú Y éÿ þ Ä þ ¼ ô g ø õ Ê ak ú ÿÙ ñá Pþ1 É ÿè Jâ Ì Þy Yübüü Õ à ð â g ï ÿü Îý üÇè è J5 Bª Ìø d ùO ßB ¼ øð âÃ Ï ù â ù RÀ ùUÄû Þ ñþ³ G øü0 4 øü0âóÃ Ï ó HóË Ï øü4 4 øü4âóÓ Ïo óKHóÛ Ïo øü öç Ho HÒùüÇÔ t ÿ1õDâë ÿ1õFâë ÿ1õHâë ÄCýü ú ¼Þ g Ï øøNº ê½ øz ñõP Ì õPâë Ä KI þcê Ä SI þcê Ä I þcê Ä Iã3H úg Ï øø º ê½ øz ñõ RÆ Hÿ z ñõ Ræ Hÿ z ñõ º AZO ¾ B ½ g Ö W P ýÖ Ë â ø HÖ þ ô æ OÅ ó üÃÛ òå ÿ iPP O õ¾ á áë 4½ ù Ò ì P¼oü ÉÀ Iï ÄQ þc¼ â Î ÿõ søþ dü Hâ Aú J ÿ 2Ð ê Ýw æg þ À Hã ÈÚCHü X Åy Éü Ê Î Hö7 A ÿû Lâß AÊ kz Åøl½ l Ä ò ø ÓS Ð Í P¼ÏöÏo LBz û êo úê F 6ßB¼ù âÍ o N å Bùlþü 0 ü H2 ù ñ þE ï3ì 0 îI á éIÄ D z ñéM áçô âÓ Oo ½ øô RÁ ô âÓ O øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÓ Ô æ 5 E Ú Hò Ü ÿí é êçôBâÓ O ½ øôD õsz ñé Ä H z ú9½ øôFâÓ Oo Bý I z ñé Ä G I N ½ øôJâÓ OÏ P g I z ñé Ä wÒéßÿôù  éç À Ô JÉ x Þ ñÞC J¼ RâÓÏoàé ôó xz ÿÓ ø ÓSéô Rå Ä O Þ ñîS wßJ G ÞJ z ñé Ä Â ô ã Àï B ½ ù Ò L ý Ò L ½ û Ò ÞL ÿ Ò M ½ ø Ò ä Ñßì Äg Ò AúÇÄg ßM ÿÃ É ÊÃIi ýcâà e ½ 8Ì ÿ IÏ ¾ AÖ D X Ùï g þ À 8ï pÞ Dý0 Åù þó ß ùõ Aj¼ xÎK ýÙy ô3éû P Bá ÎO äÏÎS ÆgÁ Ìo ÉýüÇØo Þ ñö èü RÿA õs xø ÿ âå O öYûù µ5 ü Ê ¼EPì QäÏÚ ô É I ñðo Þ ñÞ ÞD øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÓ I Ï ÓÏoàù prÿ n ßÿã ùÿ R H z ñé Ä R H z ñé Ä 7 R 7 ÞH z ñé Ä G R G I z ñé Ä W R W I z ñé Ä g R g I z ñé Ä wÒé tÚü xz a Ô JÉ x Þ ñÞC J¼ RâÓ éç ðô ÿ ñ H Òé ÊS w J¼ûTâÝ ï¾ N Mo ½ øôVâÓ O Àÿ Dþ üùÇ ½ ü ¾ L þ O ¾ L ½ û Ò ÞL ÿ M øz5 áò Hÿ V MQ ³ M é M 7 O wS Ùoày ðp í³ýpâãà 0 Ë O ë õtâëéÄ Ûéz i½ øz qõ þdõ ìë ýú Q þ 2 ò ßý æë Jlþí Í H ýÛ Ò Àó Q Þ á å ý þ J½ ù Ôô RþWû ÄÛ Þ ñö A ñë Ïò üæ ë ü Òþ ø ix i é ê õý K X ùGý ½ ü ÞD z ñéMÄ 7 E øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô0 4 øô0âÓà O ½ N M ½ øô2âÓË OO ÓSHÓÓ OO øô4âÓÛèô Òô6âÓÛ Oo ½ øô õ túù Iäï F ðç üù g R Ó O ½ øôBâÓ ÔÏé Ä H z ñé êçôFâÓ Oo ½ øôH õsz ñé Ä G I z ú9½ øôJâÓ O Bý I z ñé Ä g ÞI ÿÓç ÀÓ éû ü þ ü P Éü Ê ã xï Ä Þ ñéû z ÿOO Lâ ðô ÉôT ½ Ty ñîS w J¼ûTâÝ Òé é Ä ÞJ z ñéÁ ð ý ô O E ô o Å ô 7 Å ô G ë1 é ú ¼Þ g Ò AúÇÄg ßM H½w ï ¾ NJ é S ¾ NÊx é S ¾ N HëéÄ Ó Óõ Òz ñõvâê ü Þon àwà øë Jðò µ ü ÎWá úú ï À 4 ò Aú Ò ì ñWÐ á Ä ¾þ û JþùÇ Âú ÿ k F EPê ÄÇW Õ è  ó3HÖ ÿà7Çg Hâß l½ Ô é íÛÁ HÿÑ6ó þQ6s B¼ô û À úcÔï Ré Äç DüùÛÚÎSÿjmÍO Ø ä B ñù Ð ýcò Ïo Î E ý N M øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo áóO Ìú éû Ú P é ÿ üBâó ÏO IúüÇä H Iòç øüFâó IR ÿ1ù ÄçG I úù É øüL Ï L ñù Äçw þcò Ïï Î áäU þÝ ú xz ÿ ä ÒùçW þ1þK J¼ÿT Ô ß éOài ÀHü þ éü Rý Äûo Þ ñþ I þÉ À ò5 øüdâó Ïo Ío øüfâó I ó Ï øüj ãÏ ôoÊ þCY d½ òÇ g M x7ñùÝ Ú ù ÿù Hü ùá Ô ùáÄû Þ 8ñþËéü ÒürâóË Ï Î ÍO øütâóÛéü ÒüvâóÛ Ïo 1 ÎY ý È y à ÿa Hÿáoe ý ÉO ðë ý Hÿ ¾ ß Ò q ÿ ÿ Äûo Þ ç L ñù ÄçW r AúÇäW A ç L ñù ÄçwÐù ù Äçw ßA B B ñù Äç Ðù ù Äç B B B ñù Äç Ðù ù Äç ßB ñ ôoè ø Î ó âó Ï xÎ ÏO øü â9o øü âó ç xγ ÏÏ øü ÿûÏ ü C K Bí æW þãïø þãoÉ Þ ñùç ðü Jþþ ùç7 ÌO ÿü ß Éßÿó økÚ ßFçG Êo ñòÛ ³  ì ô ý ò ê ç ý ú bò a ä aüæ t i Q¾ ù t ÅøúÇøo Þ ñþ S¾þ1ù ÄçG A¼òó q À þ W A ÿ 5Pâ3 â â C ý è ÿ F þÍC ç é ñ È y ñ¼ Pú úù µÙx ñêS ¼Ïù Ä ô YO Þ ñ¼ o xû Äç ÂúFMþ Z Eð âá D ñ O ñú D øüDâ9O øüDâó ç¼ øüFâó Ï óHâó Ï xÎ Ï øüLâ9Ï øüLâó éüï ùç ðü Jþù J ñþC J Jé Pêç ðü þ ÂSéü Òüó x ú Ä ã Î ßJ¼ýVâí LJx ÿy Ø SÒ Þ I ñ ëÅÄ II ñ ëÉÄ IÉ ñ ëÍÄ I ñ ëÑÄ I ý ¼V DÿP s M øølâã ôÏÞ w 0 à e Ä O ë õtâëéÄ Ûéz i½ øz qõ þÄP¾þCX ýÉz q L½ øz q L øz q L½ øz q L øz qô èo yæg Ï øø â ÿ z ñõ â ÿ z ñõ â ÿ z ñõ â ÿ z ñõ â ÿ z qõ åG é Ø æ C þ ½ Âý ÞH z ñé Ä 7 Ia N øôHâÓ O 0 W I z ñé Ä gRè Ó3 OÏ øôLâÓ éô ÒôNâÓ Oï ½ øôP ýúï H PòÏ ÈËA Hü óKIæ Pþ ý Ü ñGÈ ã øôó xz ýü Ä ÉôVâÓ ÿô Jz ñào ýü éÁ Ì d ùó ¾ þ óÅ ìçübâó Ï û L 2ñùÉÄç7Sð ó Ïo øüh ás 4ñùÑÄçG MÊ éß B ý J 6Éz å ùlâó ï ÿüCY ÿüCZ åáÄçï B òó e Iü1Ô Óù ÊË W N¼ýrâí Óù ùéÄç N A ßN ñùíÄå ð óù ÞWùëßà ú P²ÿ ñõ ð J EþÊüú ÿö JÃæ tz iúù ¼ AIO Ä ÍMä Lo Ó HÍ ß ùó qëA HüIó Þ 7 A¼ù âÍG o¾ 8â à É c Fâ è4 øüó j í õ Iü ù ù tþù 9è ö º ÿ ÿ Éô â 0 ðõ ¾ä d þ é Â5 ñ7þK ñ Pò ù i Âý ßB õù ßB¼ý âí Ñù1 þÏß úO Å ñö ùù ¼ ñ ó ø âI ô âa D øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ O IýüÇ xÀ øB Ï L ñù Äç þcò ÏO ãó ßH ñù ÿ üHâó Ï ÉúüÇäW I Iöç øüLâó éü ò A H Ï ä ÀÐ Bí æW þ1þC J¼ÿRâóÏOàù üó À øüTâóÏoàù üÝÿü þ üV T ñö ßJ 0 á ÿ k ôoè P ô O ô o ô 7 ô ýÃY M øølâã B²ÿõ J 7 Ú øørRæ Hÿ z9ñõtº AZO ¾ N ½ g ÖÛ WÏáO ð Ê àP Ùßð ù7n ÿ¾ ù åo ï d ýåt½ Ô 9ñöË N HëéÄ Ó Óõ Òz ñõvâê üÉôW þ D ñ ¾Í có RÚ Hÿ ü âó ÏO ¾ ô ÉO øü RÊ Hÿ ü âó Ï ô É øü RÆ H Nú A ¼ ß 2 øü âýg ï xÿ t ý âó Ïï ÿ Ò øü âóKHq ýcòK Ï û Ò øü âó èü Òü âó Ïo Ô é Ìù D ú þ ³P ô õ AúÇä D Ä3Hÿ ü âó Ïo x é ßD ñùQ Ï ýcò Ï â L ñùUÄçg B øü R g þ À 0à ÿ x ÿü ùaÄç ï xÿaÄû ÿü É çG ñ Hæ B ü þTÁO ü ÌÖüåOa¾þ R ß¼ øò ù Äç ï xÿ Äûo ¼ ô7 ¾ü ÄO A þþ ß Éßÿp Dâ7 Ì ¼ ô A¼ý âígÐù ù Äçg A A ßA ñù Äç Ðù ù Äç B B B ñù Äç Ðù ù Äç B B ßB ñù Äç Ïùù n xò ä òä æ Ïy ñùEÄç D ÿü ùe ÿ õ7 ÌO ÿü ùû Åþù í Ñù úÛ ßF¼þ6âô ñ ò H ÿ Õ ü Ì ü ³¾þ F ¾üÉô ù üå p ¼ â½7 c Io ð ä L dz ñéû z ÿOo DòO 2½ N ¼ xÁ ¼ xã Ä Ï Ó HÓ3 OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô ½ 4 øô âÓC O ½ N M ½ øô âÓK OO ÓKHÓS OO øô âÓ èô Òô âÓ Oo ½ øô RÖ3èôó è 9ù 5Ný g ²¾ D z ñéEÄ ²¾ D z ñéIÄ 7 ²¾ 7 ÞD z ñéMÄ G ²¾ G E z ñéQÄ W ²¾ W E z ñéUÄ gÑé éYÄ g E z ñé túç úü óv ôó xz d å ñ F¼ 0â½ ï½ øôó xz ÿO Jâ7ðô Éô4 ½ Ty ñîÓ w F¼û4âÝ Ñé émÄ ÞF z qéIü ô ½ é Êæ túúw õ Z ÿ røú ² õÃý þí þ H ý ù Hÿ1 o Y ü ÿø ½7 AÒx å s üó ¾ Éü â Ä5P WPè 1 y kx ñÎ3 w A¼ó âà¾þ Lz ñé Äç Ñ Õ ò Ò z üó ¾ Ã 0õ ú ý I Ba f Ìø d ùO ßB ¼ øð âÃ Ï ù â ù RÀ ùUÄû Þ ñþ³ G øü0 4 øü0âóÃ Ï ó HóË Ï øü4 4 øü4âóÓ Ïo óKHóÛ Ïo øü öç Ho HÒùüÇÔ t ÿ1õDâë ÿ1õFâë ÿ1õHâë ÄCýü ú ¼Þ g Ï øøNº ê½ øz ñõP Ì õPâë Ä KI þcê Ä SI þcê Ä I þcê Ä Iã3H øü 4 øü âó Ï ó3HóC Ï øü 4 øü âóK ÏO óCHóS ÏO øü 4 øü âó Ï óó 8Ì7ì ð Dâ 0 ó ç¼ øü âó ÏO ó âó ÏO xÎ Ïo øü â9 ÿäÍ çí ÎO Íï øü âóÃèü Òü0âóÃ Ï Îÿþ ÏO ä ÀH úÇä F¼ÿ4âý ßF þþ AÉ ÿÀ Å Aú ÿb Ðùëßþ A þã½ µ Aú ¾ Oþ â Ô Hëç þ õ7PÀ H ÌGPê à ýÇ ý Rí7 i ò þq ôßÞ øüó Ï s Hâ Ìï ½ ò ³ öó YøÝ Ì ñõ B ô ø ù Äç ùò óKÈô ù ö Hÿ ôäß Òz þ9 õ Ò ó ù F ù ês q ÿá Î ØO Jâ x ñúÏ ó ü ó âó ÏO Þ ñþ Ïo Bù õ þ ü üY ñþ E ì Hÿ ü âó ÏÏ ó Hó³ ÏÏ øü 4 øü âó Ï ó HóÃ Ï øü2 4 øü2âóË ÏO óKHóÓ ÏO øü6 4 øü6âóÛ Ï ó Ì ÿ ä Äs H ñù Äç Ïy ñù Äç ßH ÿü X 0 ò ªþ Ê Þ øïµ LJù L 1ñùÅÄç R¾æ L 2ñùÍ ùÍÄç7 ßL 4 åk 4ñùÑÄçG M ø WSè Bâ ÌÏ ä Pò³ M¼ÿlâýw ï BüLy7 þ Éüpâóà ÄÏ ïþ Äo NçG Ê Þ 9ñöË NçW æ N ñùít i ñùíÄç Å j ùúOÞZ PÎ âçü òç çï ú ÿ è ýü o Ô Ü ß¼ Ö î ì î t½ Ö ÿ1ñ ÄÇW ï½ y ÿÔ Ú3 g Dÿ s HÁ Æ ü ÂGPÒ O ½ øôBâÓ üÏé Ä H z ñé îçôFâÓ Oo ½ øôH ûsz ñé Ä G I z ù9½ øôJâÓ O Bÿ I z ñé Ä g ÞI w ÞI z ñé Ä Òé OAú x½ â ø J2 òOøìÿüã Bþ ï Ä ßÀÓ éç ðô þ ôó H ¾ÿ GPÒ ñéç L C ùcÌ ô ñÇ ç L 1ñùÉ Üçüdâó ÏO ÿ ßL 3ñùÍÄçGS ó Ï øüjRþ Hÿ é Pò³IÖ ÿ ÍÈg M x7ñùç Ê ùç Ò øc ÿ k Hâ ¾ Î U N¼òrâí o Î ÍO øütâóÛéü ÒüvâóÛ Ïo Õþ ùü B È ÿÉ Ó ÓÖü â P²òõo 1¾l ôó é øý ú 7Ðù ù P ÿ8 Dâ7 t Aç7Ð È ÿ âýG ï xãç ô õ â y ñõ røRÏ ù w Ï ý Êß ó J K Ø üùÛ Ò ù ÿÙ ñùç ¼ À Hÿ Ä í ù ÄÛO ä Òß öå ¼ Ò Æ ñþw ü õ ç³òó H ñú èÏ Q I ö âó ¾óÔß Rð âóÏ Í 7QÐ ý7 ï xÔ E¼þ âõWÑù ùUÄçW E A E ñùYÄçwÑù ù Äçw ßE ßA F ñùaÄç Ñù ùeÄç F B F ñùiÄç Ñù ùmÄç ßF ç Ì É ÿ oM³y ç L ñù Äç r AúÇä H ç L ñù ÄçG r AúÇäG I ç L ñù Äçg r AúÇäg I ßB ßI ñù Äç Òù PòÏ ò ø W D½ Éû0óK Ï ÿø þ ÿó ü ù Äç ßÀó ùûOb¾ÿd ñùû ÿÏ DòOæ RÕ ÜÏÆ ò ø G ü ð5 øübâó ÏO ÍO øüdâó I ó Ïo øühR ühâó Ï ð5 øüjâó ÏÏ ócx é Ô Pp ã DÅ ù5¼ øðnâà ó HóÏ ÄEPêá 7 ñ Hæ Óù ÆË N¼ÿrâý Óù ùéÄç N A ßN ñùíÄåwñ s O ù É è þÖ6 ÿé ä Ê é àé 3å q ô Ó Hæ Pþ ï Ä O Þ ñÞ O PÒ 7 ñ H 7P G ¾ÿ 7PÒÏ ÂE ñ H 2½ ñ5½ xã Ä Þx ñÆ3Hé Ó3 OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô ½ 4 øô âÓC O ½ N M ½ øô âÓK OO ÓKHÓS OO øô âÓ èô Òô âÓ Oo ½ øô Rù tz è3ô è à H ùEÄç D ú5 øü âó Ïo Õ¾æ7 ßD ñùQt i ñùQÄçG EçÇð¼ Ò þ ÿ d½ òÇ g E x ñùç Áüî d ß j øôFR é Ä 7 ÞH z ñé Ó O øôHâÓ éô ÒôJâÓ O ½ øôL 4 øôLâÓ3 OÏ ½ No Mï ½ øôNâÓ O Ó þéó àé þ ü ø µ Jz Éü Ê ã½ xï Ä Þ ñéç7ðô Júù ¾ øø âëû þÑ A WÐõ Rû ÄÇW A Hë Ä 3 wÐõ Òz ñõ âë t B øz ï ¾ B CHë Ä S Ðõ Òz ñõ âëA Æ þë ì ø ã Y m ÿö Rü Hµ éEÄ D z ñéI Ê ô âÓ OO øô Rékz ñéMÄ 7 ÞD z ðkz ñéQÄ G E z ð ô âÓ O ½ øô RÀ éYÄ g E z ñé tz OË ý I ÿ Éÿé Ð d å ñ F¼ 0â½ ï½ øô2 ê ôÝÿô ÿ ñ H Ñé ÊÓ w F¼û4âÝ ï¾ N Mo ½ øô6âÓÛ K ãO þ ü í Iû vÂä À ß iؼ ø5½ øô âÓ O ø5 øô âÓ OO ½ Nÿú ÏÿÈK ï ä A ý G Ì ÿIï Ä Þ ñÞ èô Ró Ä W A z ñé Ä é Ä g A z ñé Ä é Ä w ÞA z ñé tz iz ñé Ä B z A B z ñé Ä B w B z ñé Ä Ðé é Ä ÞB z ñéA ò3èôó Ð zr ñ ÿö äô Rùkz ñéEÄ D z ü5 øô âÓ OO ½ Tþ ÞD z ñéMÄ 7 E G E z ñéQÄ WÑé éUÄ W E z ñéYtz iz ñéYÄ g E z ÃÓ2H Þ ú x ÿü ê ùÇûìÿü è QÜ7 Ì ã½ øôó xz ½ O Bâ LO Ó H ï x iÄ O Þ A ÞF¼àmÄ ÞF¼àmÄ ýüO ø Jþ H þ Á ÿ1ù Äç H üó H ñù ÿ1ù Äç7 I òó I ñù ÿ1ù ÄçW I úó I ñù ÄÃüü Jþþ ¼ ú d ù Äç ï xÿ Äû ÿÏo äï B æ èÏù á ÿ1þS J¼ÿV ð ÿ üVâó ËOãO üv Ê äo Ä ùÍ H ó Ï øü R ü âó ÏO ð5 øü âó Ï Í øü âó èü ý 9é Hÿá A² ùcÂ3 Ï ¼ ÎO uÞA ñù Äç æ B ñù Ä ù Äç B A B ñù Äç Ðù ù Äç ßB à ç ÿ D úWè ùE ó êË o Iü âóo õ D úù û õÝ A ø1ùc ßD 7ðÔ5½ x MÄ o Þ ñî H Ó O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ O N ð dÀ ø L 0 iz õkz ñé Ä H z õkz ñé Ä H z õkz ñé Ä 7 ÞH z õkz ñé Ä G I z õkz ñé Ä W I z õkz ñé Ä g I z þýO l â µ ÿù ç Ì ü Rïë êWïë Jlþí Þ H ÓÏ Ì PòÏoàé ÀHü ÒÏ Þ ø Þ ¼û âÝ7 ï¾ x é Ä G A z ñé ò Hÿ1 1 é Ä ã þ â½ 8 ³ Ä ÈÏÌwP Fí õõ c ö 6å ÿ âK úú ó J ð þ X ê7O êë ã x Ä O Þ qP ÿ ô âÓ Oo x Y êAÄC½ x ½ ùE ÒgÚ É C ñéI ÏÐO òI üÇä z ñPo Þ ñî wßD¼û â E z ñéQÄ G E W W E z ñéUÄ gÑé éYÄ g E z ñé tz iz ñé Ä w ÞE z B F z ñéaÄ F F z ñéeÄ Ñé éiÄ F z ñémtz iz ñémÄ ÞF z õ túù h3à ÿ ÿ Ä 4½ ú5½ øôBâÓ O ú5 øôDâÓ OO ½ ú5½ øôFâÓ Oo ú5 øôHâÓ O ½ ú5½ øôJâÓ O ú5 øôLâÓ3 OÏ ½ Nÿþ Ï 0 A ñCØ I öCIæ Pþ ï Ä Þ ñÞK O PÒ ÿô OO Fâ LO Ó H ï x Ä O Þ A ÞJ z ñé Ä L ÿ ÿ1ß ïþÇ PÒ ÈÏõbâëÅÄ èÏõdâëÉÄ ØÏõfâëÍÄ øÏõhâëÑÄ IY ýGùÌùù éÙ z M 6ññÝt Ô 7ñõnâëá Úçz8ñõpâëå Æçz9ñõrâëét½ N øz Ï o Ç ½ ô â Hö7ÌB þ ü ð Ì üà ÂÿáNþ aó àsúù É ÿ ÄO B ýü é Þgó èÏæÏ Æ A ñ ÍG õ A¼ù âÍG o xó 1 ü ü þú t A þù ë ö ú õó Hæw ægÐùç åÔ C í u ÿ ê ø ÓC üü Àü ÞC ÊgáCÈáK Iæç ú þ 0 ã ä Ïz û ÖS ÜÏù Y ÿ û ÄÛo Þ Cêÿü ÿä Pü o x È 8 ô âIO æIÄà ½ N M ½ øô âÓ OÏ Ó3HÓ³ OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô0 4 øô0âÓà O ½ N M ½ øô2âÓË OO ÓSHÓÓ OO øô4âÓÛèô Òô6âÓÛ Oo ½ øô ÔÏ à ñ IûüÇä H Iúç øüDâó I2 ÿ1ù Äç7 I ùù É øüJ Ï L ñù Äçg d þcò3 ÏÏ Îÿúó ÿ À Ø ô ðü Jþù ý Ô i é ã xÿ Äû ÿü É üK ÏO ÿü ß ÉßýÏ Hâ Éo ó Hå o xû Äç Aú ² Hÿ þ õbRâ Hÿ z1ñõdRÒ Hÿ z2ñõfRò Hÿ z3ñõhRÊ Hÿ z4ñõjRá H Ñ PêÙÄ ³ Ï ¾ øúùG û ÔÃéz ýpâãà e ô O ë õtâëéÄ Ûéz i½ øz qõ ú5 øôDâÓ OO ½ ú5½ øôFâÓ Oo ú5 øôHâÓ O ½ ú5½ øôJâÓ O ú5 øôLâÓ3 OÏ ½ Nÿþ Ï ú ò Fò ñ Bý ü Pâ½ ï xï Ä ÿ ø OO Fò z dz Þ ª ½ øô ü Hä ògÀ Ì5PÒ ÈÏõbâëÅÄ èÏõdâëÉÄ I ýcêÍÄ øÏñÑÄ WÓõ ô ÒgõÕ å3ëÙ G þ1ñÙÄÇwÓõ Òz7 ú ý Ð Û øør ãs½ øz9ñõtº AZO ¾ N ½ g ÖÛ WïãOõ sk üÓ ëËÿÚÑ ÿ ÿÕ Åù ý õ J E 0 Íæ ¼W þ Û ñWÐ á Ä ¾þ Æ ì5Pò c ýÇØ ýüã R ¾ Dÿ ì A² ù Ï Ä Ùz û Ò þ mæÿü læ xé d è Q û H ñçok Oý µ5 b B ñù Äç B ô Éo øü ý ö³ò 2úA ÿ ùAÄ D z ñè Q¼7 ù ÓÏO DÊú Da ¾û ä L dz Iå Æ ñî wßD¼û 4 øô âÓ O ½ N M ½ øô âÓ OÏ Ó3HÓ³ OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô0 4 øô0âÓà O ½ N M ½ øô2âÓË OO ÓSHÓÓ OO øô4âÓÛèô Òô6âÓÛ Oo ½ øô Ï 0ë ïÿi Nþ A þcò Ï éó H ñù É ÿ üFâó Ï IùüÇäG I Iêç øüJâó3IÒ ÿ1ù Äçg ßI þù Éï øüP WAúw é àé üý H Jç AúÇø Þ ñþSéü Rÿ E ñ Húo ó Hõ ï xÿ Äû øüdRÊ üdâó ÏO ò5 øüfâó Ï Í øühâó 7Ò ú e ül õ Ê M x6ñáÝÄçwShO äïþçG ñ Hæ R æ ï xÿáÄû ó HóË Ï øüt 4 øütâóÓ Ïo ó3HóÛ Ïo ü þTû ä õ Ð ÿá M ò7 ùõ åáK ìa Ö HÿIo Äïÿù ÀHüÛf ß¼ ÎO Ío ô ýÇy ó Ræ Hÿ ÿ Äû Þ ñÆÏ àù úù ¹ ªñ âë äð þ W QÞAj ô ÿ Î ú ò7 â H æC þgó Äç ò ý äA þjoÍO Þ ÿrA þ 6 BÆ Io å ô ñßB¼ÿÝ Îo e Âù üü áAÄ D¼þ ú³àE ægÒ øü âÉO ï ÌüRâóÏ þ éÿü ÿd ñùç7ðü Jþþ ï ßJ þþ ß Éßÿó ü ùÁ Tõ ³ñ ü þí È0 Í øübâó I ó ÏO øüfR üfâó Ïo ð5 øühâó Ï Í øüjâó³éü Aú õ ÜÏßø Qñï e ï ¼ øðnâÃÃéü Òüó q z8 î Hü ùåt ñrâý ï xÿét i ñùéÄç ßNçW æ ßN qù üÙüäÞcðüõ À ùËÿô P V ñï3 Ó èô Òô âÓ O ½ øô ½ 4 øô âÓ OO ½ N Mo ½ øô âÓ O ÓKHÓ O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô ½ 4 øô âÓ3 OÏ ½ N Ï ý Éà þ O Ì ü1ÞC B¼ â½ Ðé æK O ½ øô âÓSèô Òô âÓS OO øô 4½ øô âÓ Oo ü Aú rÁB þ ßõ0Jöÿ RÁÏU Þä Ïo DâW RÁ ô âÓ OO øô RÁ ô âÓ Oo ½ øô RÁ ô âÓ O øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÒ ù Ïàéë ÌÓwþò ßÀà ø é Ô é Ä z ñé Ô é Ä z ñé Ô é Ä 7 Þ z ñé Ô é Ä G A z ñé Ô é Ä W A z ñé Ô é Ä g A z ñé túç gþ ÂÖ Júù ½ øô âÓK OO Ó HÓS OO øô âÓ èô Òô âÓ Oo ½ øô þ hù éOày ø dÿ ü õ ððãMî7ðü ñù W zO MO øô âÓ Oo Mo ½ øô âÓ O M øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo ½ úà é H üúOZ ó º BZ ¾ Ö o ë õ âë Ä èz i øz ñõ º à C þ 0 ý O Ô3èz i øø âã èz iýü ÿ0 ý GPê t½ Ô ññ ÄÇ Ðõ Òz ñõ âë t½ B øz Ï o ¾ Dê½ ô7 4 Ò ÿÍ HÝW þ1ùEÄç Dê¼ ô ÉO øü RÄ Hÿ ü âó Ï é E ñùU p ýcò Ï ö L ñùYÄçw ¼ ô Éï øü0 ÿæ ü0 ò3õç Éü2âóË F¼ÿ2âý Ñù öÓ ÏO øü6R W þ1ùmÄç H¼üóos7 HÿI ù t þBJ é Ïù ÄËO Þ ñþ ßH¼üFâó Ïo xù ÄçG I A I ñù ÄçgÒù ù Äçg I A ßI ñù Äç Òù ù Äç J B J ñù Äç Òù ù Äç J B ßJ ñù ÄåGò Fðõ D ú f Hü zk q L ñù Äç øúÇä q L ñù ÄçG øúÇäG A q L ñù ÄçgÐù ù Äçg A ÃÅS þÓ ô 0yÁ Hô æ Ðù ù Äû Þ ñþKèü Òü J 0 Ò ÀÓ ø H Bç7 æ ßÀó þw ùúÇøo ó Hå o xû Äç ÿüë ë Hü ý ü âóÏ à K ä Qò ø ok ñùç 5Pò ù³þ õ9 ÖßD¼ÿ âý7 ï xùQÄçG E A E ñùUÄçgÑù ùYÄçg E ßA ßE ñù Äç Ñù ùaÄç F B F ñùeÄç Ñù ùiÄç F ßB ßF 4ù ú þ w 2á ÿ ¾B ý 0 y ñõ ó ú á7O ë SPê Ä 7 AúÇÔ G b AúÇÔ W b AúÇÔ g â AúÇÔ3 w â AúÇÔ AúÇÔC AúÇÔK AúÇÔS Aú7þa ú 6ç Q ÿ À¼ ÙO Iùù A D ç D ñùI áçü âó ÏO ø ßD ñùMÄçGQø ó Ï øü ïs ñùUÄçW Eá ÎÏ øü âó À ä ùç ðü þ ü0âóà F¼ÿ0âóË Ï ç7PòÏo ñùi ü Jþù Ià¾û Ä ßFçG Êo Þ ñöÛ ËÏäO é Âë Hô É ÓÖü âì É Äo ñþ ¼ÿ Ô ñù Äç7 Aç7 æG A ñù Áçü âó Ï Î ÍÏ øü âó èü Òü âó Ïï Îï Í øü âóKèü Òü âóK Ï Î ÍO øü âó èü Òü âó Ïo xÎ ùúO Ì ç¼ øü âó ÏO ó âó ÏO xÎ Ïo øü â9 øü âó ç¼ øü âó ÏÏ ó âó³ ÏÏ Îo Íï øü âóÃèüï ùç ðü Jþù eA Hÿ ü2âóË F¼ÿ2âóÓ Ï çGPòwÿó øcòÛèü RýmÄûo Þ qù üIÈ ü ³5 ý x tz iz ñé Ä W A z A A z ñé Ä g ÞA g w ÞA z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä ÞB ÞB z ñé Ä Q ø 9ù ý I Qh ó Ï øü ýs ñùIÄç ßD ñù Éo øü ó³ÿ âó Ï Âú E ñùUÄçgQØ ó³ ÏÏ øü 4 øü âó Ï óÏ ý øü âó H1Ï ýcò ÏO ù ß ñù ÄçGP0 ó Ï øü æs ñù ÄçW AÁ ÎÏ øü âó PòÏ Í ü â Éü âóC B¼ÿ âý P0 í B ñù Ìçü âóS ÏO Î Ío øü âòK Ðð ü ³Uþú Hó óõßGP øÇðOAú B K Ò ÀvÜI ô RþWï Ä O Þ ñÞ Þ á ö¾ ú Þ ÄO AÊûê xï Ä Þ ñÞ H¹ Ó O ½ øô âÓW W g A z ñé Ä ÐÏ Mï ½ øô âÓ O ÞA B z ñé Ä ¾B 4½ øô âÓK O x iz ñé Ä B ú þ Òô âÓ Oo ½ øô â ¾þ ô Jz V ô É øü Rú3Hÿ ü âó Ïo e øü Ræ3Hÿ ü âó Ï e ô É øü Rö3Hÿ ü âó³ Ïï ó Hó Ïï øü0 Aú x ý òä µ7PÒË Ï Þ ñþË FÉ í F ñùmt i ñùmÄç Ê â û ú æ Nþ P êSèß¼ ü Lz ñé Ä î øô âÓ Oo û Ê Þ z ñé Ä G y å I øô âÓ HB òÇ W A z ñé ùcÒ3 OÏ øô ü1é Ä w ÞA z C ùú7ä ø êKz ü3æ ó â½ ï½ xï Ä PÒ éç ðô À Oo Dâ Lo ö Ê ã¾ x Ä o Þ û ýü O u Éü ó1ùß Ñé éç åÖ ô ð³ùó H ïþdz S Jz ñéIÄ D z ü5½ øô âÓ Oo N M øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo ½ ãó ày Òþ ñ 5 ùù É øü Öç øü âó èü PòÏ Ä ùç7ðü Éü âó A¼ÿ âýWÐù ö Ï øü 4 øü âó3 Ïï ó Hó Ïï øü 4 øü âóC Ï ó3HóK Ï øü 4 øü âóS Ïo óCHó Ïo øü Rý 0 é ÔÏä 6 êÏ ýcò Ï T é D ñùM ú3Hÿ ü âó Ï óKHó Ï øü 4 øü âó ÏÏ ó Hó³ ÏÏ øü R g þ À Ø Îo ÍO øü4âóÛèü Òü6âóÛ Ïo ñ Ê È ÿDþúOþ ó ä ÿ5½ øô âÓ O îkz ñé Ä z ì ô âÓ Oo ½ øô R é Ä G A z ñé Ð Ó O ½ øô âÓ3H ¾ g A z ñé Ä w  Mï òë üú H ïúdz ñé Ä Þ ñîC w B úù z ñé tz iú ò9 øô âÓ Oo ÓCHÓg Ïé Ä 7 Þ z B N øô âÓ èô Òô äsz ñé Ä W A Ï Ó3 OÏ øô g þ ò Hü þBHü ö Þê ýì xï Ä Þ j¾ øô âÓK O No M A B z ñé tz iú ú9½ øô âÓ O ¼ ô ëa ìÿE ÁO å áÿü ß Ä ÿö RïI Á éIÄ D z ñéM Áçô âÓ Oo ½ øô àsz ñéQÄ G E z A E z ñéUÄ W E g g E z ñéYÄ wÑé é Ä w ÞE z ñéatz iz ñéaÄ F z B F z ñéeÄ F F z ñéiÄ Ñé émÄ ÞF z qé¹ü Ð Ô ¾þ À ½ øô âÓ O ô Hô õ AúÇÔ R AúÇÔ 7 Aú Iô ¹ J øz ññQÄÇWÑõ RïUÄ g r AúÇÔ³ w ò AúÇÔ Ñõ Òz ñõ0âëet F ½ øz ï O ¾ÞF CHëmÄ Û ò Ó Aú ï Ë s þ A ø í L ñù Äç Ðù1¼OAúO Ò Ä 4 ò Ò Æ ñþ AJ é A ñù W þ1ù ÄçW AJ é A ñù W þ1ù Äçw B é B ñù W þ1ù Äç B é B ñù t i ñù Äç D þ À ò 0 Dâ ø þí ÈéE Ò ô âÓ O ½ øô Rñkz ñéIÄ D z ðkz ñéMÄ 7 ÞD z àkz ñéQÄ G E z B E z ñéUÄ W E g E z ñéYÄ wÑé1 ô ÿÔ ù ô J ø Hÿ z ñõDRÈG þ1õDâë Ð ýcê Ä Ia AúÇÔ W  ô W Ï E ô g ï ë øR c ÄÿZ øz ññ ÄÇ Òõ Rï Ä K AúÇÔS AúÇÔ ó Û ý E ùò ß ÿòC ÿ ù Éè ùåoô òo 4l úù É YðåO 2½ øô 2ô ôýÃÈê Éô Rñkz ñÆ 7 A¼ñ â W M ½ øô âÓ OÏ ú A z ñé Ä g ÞA w w ÞA z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä ÞB ÞB z ñé Ä Ñé túü þ úó M ùüÇä D Iìç øü âó Hâ ÿ1ùMÄç7 E ÿù É øü Ï L ñùUÄçg þcò³ ÏÏ éó ßE ñùa É ÿ ü0âóÃ Ï ó ä Àó ùû L ñùiÄûO Þ ñùmt ý6âóÛ Ïo Cñ þ ¼ Ä É ôo üa Hÿ Ç ù Äç Àó ùç7ðü þ ü â ¾þ1þ ß q ÿ ü âó Ï äë A ñù Ä ýcò3 ÏÏ 8 L ñù Äç òõ É øü â ¾þ1ù Äç B È øü âó ùúOÿ Éÿ ñ Hb DÊy ÇOý æ öO çoè T l DÊþ D z ñéEÄ DÊú D z ñéIÄ ÞDÊü ÞD z ñéMÄ 7 EÊø E z ñéQÄ G EJÿ E z ñéUÄ W EJû E z ñéYÄ g ÞE Çð 5ýü Ú È K Éô0 ½ 4 x aÄ Þ ñîËèô Òô2 û À Hû ½ øô âÓ ÓgÂçô âÓ OO 5 Æ No ½ øô âÓ 0 ÓgÌçô âÓ O õ5 F N ½ øô âÓ ÓgÄçô âÓ3 OÏ î ÿÀ PÒ z a Þ ñÞC ý5 ÿOO Bâ Ä ø Ó Ï Ý ï x Ä ÿ No ½ øô âÓ H W þ ñA ô9 d å á ÿö RïIÄ 7 ñ H 2½ Tð5½ x MÄ o Þ ñî H Ó O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ K æO 0 ìË ý ô Hüû äô Rê ô âÓ O ½ øô Rê ô âÓ OO øô Rê ô âÓ Oo ½ øô Rê ô âÓ O øô õ ô âÓ O ½ øô õsz ñé Ä g A z þùß Þ â 5 OO Ì ü1ÞC B¼ â½ 2âËÿô þ dz Þ Ê ñîS w B¼û âÝ Ðé é Ä ÞB z ñéA Ú O Aú7 HüÉz ñõ âã ë Þ G å ô W Ï ô g ï ë õ âë Ä Ãèz i øz ñõ2ºÞAZ ¾ F ÖÓ o ë õ6âëmÄÕ ù ü úú þ Hü ôßGP 6 M ½ øô âÓ OO ôO ¾þ ü ø Ó Hæ Pþ ï Ä o Þ ñÞ OßÿÓ é ø ñ H 2½ ý5½ x Ä Þ ñî3H Ó3 OÏ øô âÓ Há w ÞA z ñé Ä Â M øô âÓC O þ B z ñé Ä B ù5 øô âÓS OO ½ ükz ñé Ä ÞB z Iêçß õ5PÒ ù Nþ A þcò Ï ýó D ñùM ÿ ü âó Ï ÉüüÇäG E IÖç øü âó³H² ÿ1ùYÄçg ßEç æw ßE ñùat i ñùaÄç Fç É ç Pò A ýcòÓ ÏO Þ ñþÓ Ïo ÿÏ äïÿù Hü ülþ ä Pþ ô ý þú ó Ò Lz ñé Ä ùõ ðô Hÿ Bâ Lo ùc¼7 ï½ xï Ä ÿP2óë  ñ H 2½ No U A¼û âÝW ï¾ x tz iz ñé Ä g A z A ÞA z ñé Ä w B g B z ñé Ä Ðé é

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/StarSpangledBanner.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive • AÌ zçB Ð æZ ½sÁ Éw L zçB Ð ÆX ½s ÀBè Þ³Pj ô q BïY k i ô ó Þ³0ÏBè Þ³0ÃBè E BïYHX ½gÁìg ïY zÏÂx ä ½ga H È X ½g ÈÖhnGdk4szD Fs iÛ Ù Í pD Æ Öh M 1ÏB 5 Yã ÈÖh ²5 pD FÓwGdk m Q ñ l fÝ9 Y Gdk4 Éã²ï 4ÊîqYÚ1 Ò v Pig v PiçZ v Piç v PiO³ íé B ÃB gZ ö Ò e TÚE B ÚB ÇZ õ ú I BýÛT þm Pÿ6ÎB ÏB µ 2 ê äsJíe Ö k µ DÂÚk aí5 ª f ó9Y ̾ês² ýÎçd ÕÑH 6f G ÙØQé b wTú 8x Ì ç l f Ä U q Q Ge 3 T 9Û äëbà J 3 F 3 jYf TÎPJ ÙåQ9C 1æ Gå MºbÏ xúï ÉEï Çß tuZ ñ 0 Ó ñ m z H búöb Å QrLäxp 9 W À öá pò Àt 8 Û f r K Z9 Øb Î4 À à ãAI ð L þ 2 QùA ðï À s zt ܵ2 YJ è ι åà Cà ÁßÇ À s U P fÒï x 5 tÒß 9 l1Á ÖÌ 0m íéäÐv Îý ¼ JûU x0c ih z1 êj QÝ tÇ ¾sÙ Èû4å a ïã ò ù0ô é ØÀ7 Ýc a w¹ ÔÖ F ½ GÕ1 F X ìâß DHÍ6Ò Ý d O Õ3ß V Þ VÏzWZ í üE î8ü Õ ÿ ß Ò æ ßeb A g mÊþñ d hF áÄ Y Ï0Q G3 Ë d lT Õø z T p fjYÎ WZ Ïaõ GØê üý Zý² g Õ ñ½vc X ïÂ èº 1åÿpSg W Øñ m wâ ËPÛÛÊü Ï êÍ 9 a þ ùß àà ùD X åÇ Ú wÇÀ C ü só8 ³ U jW ÚH i í Ñþ A CÊlã Å 2 à ÅhÅ k ôÌÔ ÿ MþÓà ÉläÐú à YÏ D 3µ Í I 3u ÿ MÂó îG 3µ ¾ û ôÌÔÑü w3½ ü ôÌÔ1ü fWs 6 Ì XÉàËÒ òp öé È g å É ü V ÏL jÀ MÞ 3u2ÿÀÌï ÉÕ Ð3S ðO ½ÀGgò 3u ÿÀû½ Ü µÜiü3 Û oÑ E 3uºñf Wä3Sg ïç E 3u ñ ¾Wä3S ü ôÌÔYü ôÌÔrþÑ à I ²Ðx Ú ÁÙ ä 4 È ûn ²X Ñ d Kdt ¹ V³ 2 Ñs È D sì RÎè U ² jyv ÔÈ ÔÊ YÎ ºG R W Ad ² z¹ò d ç ½Oï à k Bd E¾OïÂàzY é ÒÞ ½Oo5ÿè9 é5ð Ð 1 ð d ÿè ½ s ÿèÈù ç ¹ øGGV ² täBD6ò B td5 ó 4 r D I½å Dnæ î ÈZDºù þÑ õ ôò Ð ûøGG6 r ÿè ½SðVþÑ FD ò Ð ÞÝ â Z ÞÓ ßÝ ìT Ýÿv03 IÙ ë a³5wØ AÉ ¾½ 7Þ³G Rå ðJUè j Wª Tt 2K ê Yª ø¾Ð0F ÃL úºX ã k Û è CQúlÆØ o ã¼Jr¼W Y íï Eº Íéó¼ tï Ñ F6 9 k Bälå íÖí ô Ô R H mí Á V ¾uJÿ j½Wª ¼RmðJµÑ U Wª 3 KØH F Ãæ eÄ5 Ê2 1c ó î j Wªí vx º e ÒKîN TWy ºÚ Õ5 õJuÝ L ºüÝ1 ëá æs7¾Ã Ûìb ù Ó iN çf6Òó9 wbøçspEÔðÌçZY ó FêùÜÞ Fô Å ú Ú û½RÝä ªÝ U WªN T Û Enô ½Ru ÙØã ª U W ÞZ RE öÄ 5 ìfÚì ³d ãî çV ü ôJÕïHe Û T c ÿÖ 13ºÝ Õ f K üÒ Ã¼Ã º à Üé j c ïÊØÞ gBBÆ 3 Æ ºÕ¾Ï íòÈ Ë I YC 4 7õ duû ÒOªÿö½àj ñ ç J Õý 9 ôæÖTRÕëÓü õ ª ç u Kßg M Î ² Y H moê¼ qiWoSo Wçù Äæ þÖî EqÅ XS Õ ZTÉ ÚÞÞÔ³OZ ÊR E1² m ï¾ Ý F½ d² w K ºÔì5 Y Z k ªuY ½ XÕãâ ² 2 õ tYgëâµMÝ m Z zS Ey EÙÃmÑ nÑ 2³ í zªx EE¼7âè yÓ JY B µÍ ½ Ý ½ so oyµ Ím í½ýí E Q æ ª Èe P 9D K 7ðÉí1nÙÀÛÉd OØp â0ÔþTôæ1²h9ôG½ Öôö6íÞ Ú èí ÞÚ hëLìX³Ö h æ VÕ Ñ EðX EµÒ õ vzÙô Þ Ic H É ÆÄØ Çë ÍþûXV ò µµ w O hù ÛE jÚ³ÇÍ ÈG1ô Äd2 r iQ EcXæõhµ½HbÊ D Zµ ìéê R ÑmQ jQ Eß kÈ Â Ú Dùh 3kvB vn µK º Ú½ ÿ È ¼²6ÍÏBk J 1h ãÍ 7 fòyÞ Éç 3h àÍÈCFa Í Aí º7 Úù o µs8 P n Ô jç þÝêÅ v ñû jç³½óAí âî xé ø Ó A c¼ ÉÈ c é S е R3è 9 ÎöbLC q JÍ EÞ ÈXìÍ ÿ O òÏ æ Ì DfF ý Äù ØäF² ìH ÇB ɵ ɳ H S Gå òYz6RÈÜ ¼ ɺ 7ßÀWR Ⱥ dId ÁÉ6 c tnó é Ar òÁ G id ù Ð c6v ª M Ý R Ø E Û õ3 bp Z P9Gñÿ ä â Êp ìç5Z GÃíÊªÊ ÈH Ù t 7ÝDÆ 2 3ò ÿçPé Ùòÿ Ká ÿË ò ¾ùæ ù PÉ ÿØ é0 ý ú ½üÖ ü óM ý å þö Ëocýíãå þö å J Û êoÕòÛÌÔùÿþ ó ý s²TÓèÜ ü ÿ ó ºÿ Y ó 2 Ì ýoG ç ÛG ¾µü öë MmZîFÕ ÍºåÛÍ î76í½Ï fÕ½ uTu Cݲü ö ݺüímñ1uo íøòßZÁÛL ½ Ó Lo¹³ynúë ê¾öQª ÿÖ ½Ç¼û U îk4k oÝolÚ Â Õ½ uRu C 2ý åoo T uß Zþ ø é 4ÏRC 5½åÛÍsÓ S ÚG¹ v 7ïþ Õ mE áÕSÍ ÿÞoÚûôr cgù må3 ÿ wù Ú ß þ öÛ³Í iÁï þð æYêÒ Þò Ñ Ûº Üü þú óî Ú A ø ê ¼z¾ùö ôß ½ ÕõÂò ÛÊ Mÿ ³ í ýöóæß àYÓ Î5ÏR 7½å F jnë ¹ù7ýõ óî mÆ F X öß Óßàù 2íý åXhu½¾üÖJ¼aúï Ë Ø kù Úo jþM ¾múà M Ô ï Þò Ño6 Lë yªúë æÝ Ø F øhùLÚ ûX çû iï ËgÔþ ËQÑJ fúïçÍ Ô hÆ þöår þðuó hÚû Ï ý ² ³ýöGMÿýcÍ Ô ÿx3 ô af iúà j þö Moù3 ÛÔùg Q õý¹æ ê Þ¼û Ð 7í 9ä Öþ d 2íýKËgÔþ ÖÙ û ÿþÕæ ê úÛ 73Âß0ýáw ýMÓ þ QÍ ºA þNóTõ kÞýßkäô oæ ÿjiíO ûð iï ½ í ý7Ë ÛoÿÀôß m û j ³þö Í ðOL ø KDûoÿÌô GTóõ n ¹üÖÊý óîÿu ý 3 üÛ µ ßØ Ë K ³U dà ¼ CoIé yKÆÞ ò L½ 3oÉ d ä oÉÅÞ ÝÞ uoÉ oÉ dÓ ² 2 â Ùç Ùò ì ê 9à ¹Ì r¹ ä oÉ Þ Ú rÐ rÈ rUWrÕr ý úÿPÉÕ ÉÕË1FK éJ Y ZrmWr ¹ i iÉ Y0Ìá äðr Ó É åxyW ú ë ë b¾Õ kig æ ä åX Y 7u 7 G9Ålw ÛËÿ 7w 7 Ç2Õv 9Ê0 t ÿ bníJn Zr 9 üß7 Ì J w ÇÙ ¹ i ½ ¹ ùKoÖ ¹ ¹ aîìJîdõÜÕ Üµ Ö swWr7ÃÜÓ ÜÃJîíJîe u É Vr Wr 9Ù d º S ä ä Vò Wò y y ûö ä Þ ïyK õ ß ò oÉ ½ ÏyK ä ù ä Þ zK æ yÞ rÚ ò äEoÉ oÉKÞ KÎzKÎyKÎ K á ù äeoÉ Þ W½ ¼ yK à òº ä oÉ Þ ¼ ò ¼í yÇ ò ä oÉozKÞ à ùÐ ò Üe üm À6Fdn s ËW 0 y ü BøA XÀdÉEN ëí À N 0Dó Å ÑüCKJ4ËL e ³ 9xb À L1c4Ë ehÉ Ífv Ìf Bó ó6 z9ùÔËÉ N õrò O½üzêå S zùõÔË õòë O½üzêå S zùõÔË õ²è Ï W ït 2 k ÝN ³ ñk w 0 TÏ P m JÇÂÅ èU úÎÄ ÕnTOa gl O þÒuo Ö½Ï Ýû Ö½m ³ µzd V Ö³ ú µ W úõÐ y J d Vÿ Ù ²Ú ³Yei Õ õ h ZõÀ ë¹yÖv gm ë¹yÖ å gm ë¹yÖv gms ¹yÖ6G gm ë¹yÖ6G gms ¹yÖv gms ¹yÖv gMûõîÎ Üxøï ñ o¼yþÅúäé7Þ xý W UhÑnäa æü êg ð ö vz yõôë Õ ýa êî Í õL êåÓ E øòK ¾ùº ÜÉ Â õ zñò ë áÂë Ì Næ ó7 yáÕ³ çãß¹ Ü ú T Z ëMÜ vw l cÞ2È 0 Àý èï å Ó Ö3þe S ¹ÿì ÜÞ c ôóø Ó Ã¼ØÝÈ ýøé O xú Tòp Ë 9wáõ7ëï ÿÆ TÓ öH ó å ëEÐ 2 uþõ Ê é9 ÖcDv o ÒHüê 70 ð ï p ùò Ö ÇMûü2 h n ê ó îK g ¾RZòT Wc¾ûúùÓ wç ßÛ 2 R yª ei ÑÊÜÜëÑcåÔ M 1Æ ¹E ÌE Ì ½ füwBv ý 1õò i 0 i 0 i z ÁÔË À F0õ2 L½ À Þy ê Þy ê Ýghv 3 ïFÞ f Âô¾ ó æXÐÛúÝz à YÊì2 2½ N eÊw S w 2  vh ñ 9Ýò ¹þ7 þ ¾ êö v O ûü Q¾Û n3¾üu Ï ïî váVíö jÝØ î 1mÁww p 7 áö ÜD Ôà î ÁME ZÁ jg Fºê k¹ ÉA sj ú 95 95 µ 95 bcaiõlkÑK Ë Cº S0ÛÄ ²Pö N ë N K N K7Ü ÆOº ¾Yáñ ªðøIÇÝ ðøIÇݪðøIÇ Sت ã lÕÓq 8ÏRÜí Vß W y âî4 è Ýep vL3 Ó 1Cl¹2µc iàwÓ é ²íXHºT Is ià B tx Cº Ê c éJ KO mÇBÒ3eÛ ô ²í ºÍ ÝÛ ÿiFdvS 5 å UÂH ÿ Y½ W ÿ ¾ îEV B aoA x ÀÈá V ò tQx AF øÀxW ý Ç ²4p T K5p T K5p T K5p T K5p TC àm öxÚî ªæB qdý sC à q Uóa ahfEÍq pÇ O ñ 4 ¹O ñ 4 û Û O 1F¼ ç À SxïØÅ É 0ïnÝ G Hkæ R C ÈÀ F iÇz pLúF K5 p Fà ÏÒ yäsIæã f ù m jp3 O Ý Ø ífÀ iÌ ãÒn ì v3 q3 nÌ ã q3 û Ý Ø ífÀnéö ë¾ u¾ jÀ C K U ë ôÕõ a â½ q ç75S Ì g x ywf cÇ W ÌêeÝÄ Ô4 rE2TfõTÓÝùÊÅqͺB Èö ÄMV ã øãÆrm Ò ã ïqÜ WyÆ ô Ý W BÞÛ 8tk â³ 8ðÞ ïm a 6½ ÝÚ Þ Ý eçy6 äÑ 0r L ÏJÚàá³ î wÔ D jA Á µ Ñà Z hpG H4 jeï 4ã Íø hp î Á E n  mp w ÁME k n  á ó² O õ Ì Aq Øm ï R G Ùu3 ðÝQÜõÊe ãõA 9 P Ç p øîJ øî ñÝ3 â D8 y EmvÒ Õݳ Znc8 ðÓ3V 6 q Õ ý ê E8 ê p Õ à úÓ uuÙó û ZÜ E c n ½ 4 î D88Ý7 áàtßL Ó k îëýK vp Õkk üKStºÏØ 3 Ì áPÄ ÁÙ³ó îëqÍ Ö ¹ æJ Ç e õE äX 9 áÀBV XÈ r  ájö ÒúõAö Òp p D8X OE8X ÏD8X pt O v pâ V Ëeö Öå2û ër ýä Y ïü ùÎOH ïü ùÎOHÚ ß ó i¾ó ÒÍw BÒ ç Íw BÒ ç Íw üÒkú3õüó fz ç äüó èüó ½ øùç5 ó Þ r ha ÛÍù ÿ ô Ôc ìY ö ûµ Ì z Ej ßä8hç FrÝ c Ë h ì ¾ÈwÞÁ í9ïà ö wðH Î x Ý e6Kè ç q ² Í ÕÍ ÍÅè yã ãö v ½FÏ R Î ó i5 5 ðnà ÞÚâ ¹q oC g K o á ºÇíe p îq MQ DS D8 p M1 á á b ÂA4ÅL É ÎÏBÙý xåH Òqô C xe ÂÑS é8zÊ GO9 ã ìvwL¼u MÙdz G vð ÊzÀp 3Üе f8 f 6v øWzi i U 4 Éi 4 ÉY 4 ɵ iÎ yß æl bªôN ¾ I Æ ÿ i à v M Ò õ µJ VÏ vk i R p 7 áÀ 9 á nvM ÞLsfuÑ ó s6ßíÈ V ÞW C Léó Ë Ô ñãL àá dj g n fj ç S d iÙ íé î w ÎÔ L w ej ½ûi Ø ej ½ûµL Á ºK TÀjÒô ön ¼æýL õµ Ù p vì vìË ú ÆÈûï4ÞÐó Ýi ÝV á à ß a1j u ef¼NÚ u PÔ S à S xàL  ² ãBÙ Bõ 8 Nãüç êOk 1Ñ º m Ðã ï ãQ i8 ãQ i8 ãQ i8 Ù ûSh ì áh f ç NÃÑ Ít ÒLÇñ Ôi8 08c È î R è ÇOÿ f í w Ã Í ñôàÜ áa Ò ó û ç ǹOÂÇqî ðq ËûyZÇá Òï Ø8 êsg ÏïüL s áæú³ogz ¹ Wús ÍE9 æ JsÄ ã9 æ ï o ¹ Ò UÙÏ 1wî øÎ oõQÄݪ ½cϹq ½ 1dÏÓsn ï ¾ú G2í q d ÓpÜ ã É4 H á G2 Ç i ¼ Ú kò w ¼ t õH ã G2 G é8ê LÇQ d z Óq uö qÄ Z hÖ î0Ã5u ý à 0 Ëj îz Ó gå 8à ýÌ ÀÎZ VöÌ ¼r  D8à S xåL ä Ï E V W Õ ¼ ïO 7 ½ ñÊ èW E8à n þ ç àÔÎ î R òdéy ÿýzû ç Òj è Ö d à¼Ð eýW0 ü¼ ôWðóBR ü¼ TC ð ü¼ T ÕÀÏ I5 Ç Ü º q É û Ç Ü º q É û Ç Ü º ùX oØXX¼jm ÙîêlfZ û å Ó ÙJn0Ý ä Ó Ùòµ ÌVr é ÍléÉ Íp ½m þ Pa ûgó4 ÿl ì ÍÓ ý³y 6O öÏæið0å Ù Ú2QÏd RÿlNÍG 8 Ñ kç Úgùg p â ÎÄ éÞÆÐXy õ é ² ÀBÒîýRX DzÈ CºK bGím 0 Ýàá á Q t ì 4ÜR4I ª i h í8û Ez a ÍqöW ÁqöW ÁqöW ÁqöW ÁqöW ÁqöW r íUØâ¾Xm P Ï töwWgo 5ïg G k ÆZu ÁqöWØ ÇÙ ýú ²k aÝx 7 ûµ ìZª V k Yw g ¼ô Zç Õ ë¼ ³í Î fj u Öy L Î gj uÞ S óªL î¼ Ùèú Vµ ç M Gá³ vÍ ¹aÛ X äLFÇ m ¼ 6 óBH ðzV  ËWÆ Â Tx GorHÇÁÎÉT GorHÇÁÎIß i ÑÎ mb Ü áÒê Ìp À Ã ß ù ô TÜ úÓá ÌØêx I ü 8¼rQ DALE8 S5 Q k ê½rx t ã VZ 4 j â Í TÓq4 j Å Õ s SFp Û ï 3É 7 Ë Pw Ìh o ºÔu ô6 3oµ¾ ãy ÎrÖ 4ÐÛ r4ÐÛ r4ÐÛ r4ÐÛ r4ÐÛ r4ÐÛ r4ÐÛ ä èO þÀ6 kev C pnÜ Õ ª ðhÐ8 ¼köh8àXUê8Ùv 45 W J½ Ü ¾ i EC æP ýìP Û G Ä3ÁÍ ½ óTU 1pÆ ÛQô b F Ö ÁúU ÿy9ÚÏ Ü 9â ÚÏ ú 4ð Ó C HÛ B ä LëÇ ý a 8 jà Xª sa Î 8 jà Xª sa Î j wSÓGÑA p4 GcBÒq4 GcBÒq4 b Í g Òëãùý ç ãx ¹Eã Ï ÇÑ ôvbvjgé Q Ùi ³Ó 4f qiÌNãÒ ÐKóû Cºù Ì T iÌNãíÆì4 Ùi ³Ó ô úÓ çwçÞî v v³êÙ ß Ì ÁpªÄÎP Ãg ÙÁN Ü Eà È3vçW WønD2ï Ûý é Ä Ñ Ï i7ÇuK û ÖÍä Y úo Å2 GIߺX À ³í Í ß Ê P ÇÏK u sÝKÃyióî oZV iw D à Á T Ý E31 éÊ ØX mÇI uÜ Î u ß ú Å ôe 6 Ý Np87 ÀÑÜ é88O ë 4 y À L ê Âx HJÈå3d ÜQñ 68¼ B ªP à Ôàð 58¼ B ªP à Ôàð 5ÔÊ Ütà ãþ Á D8 0 ÇoIIÃÑ é8 KJ ß ã áèÉºÞ Ðzn ë â U ê öU ouïy ¼ CÑï åºög º2 ë ªð OÇ r p ÛïêÎwu uR î Qbù D9 ù æº áB¹ C P k Ö Ós Å ée µ Å ³7 fç 3s NyJr fëÏu Ù Òy¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu gæº 3s ¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu gæº 3s ¹ k W æX 3s ¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu ó ¹ ëÌ uf ë 3 u ëºÎÌu Éu gæº 3s ¹ kQ ë 3 u ëºÎÌu gæº 3s Ô MO w 7o ï c Ô P3ÌV ¾ 0 Üñýq C Á ß P îøþ Ñà ï k îøþ mr k4 À W ¼æ ÑPd f4 ãûã Ö w w u ÅíQøù Ü Ú6èx ÜȪyCáç aSáç a ÂÏ Gà ak á I û 9 UØ äh8 5 k8 W sÇ ÅAF ÿGZ³ûN ñÖ Æw Ø J a ùëGFC Á D ûNw Êh djpßé Ñà¾Ó Á D Öp VSÝy Á4 k k Îm ã8l õak Áak Áak Á¹Ùnw Ùäh ÎÍvãõa ¼ ØZ ã ú XA l³d 6w lôX Ït õz ã 3 G½ é8êõLǹó Ù 1 zay Óëà OI S ÏTÜaýÉÙÄÀ Î o µÀ QO ý Þø ìÓB lBR3 ù K í CHjvs 7 hps 7 hps 7 hps ºâëÏ ïâ Ó ñ ãè G9D øÒqtÅ ¾t ñ ã Côç kñ L Gt F Ç ÕGwöÓqtÅ ÁÚôÙ ¹ ñilÓ¾n ð ÚF µÉÑ Öz Ö L L ÀnÏ25 Ý ËÔ ÄÜ mò h èvßói kÝßg yæÔÐ 6 ̽öúý ²ÖÃÌ ÊF û 8 MaipßÑ 4ö Ó Ó ³Ñ ²4 ²Ñ i e IÓ ÊF MC M P6 4 l4i BÙhÒ4 ²Ñ h Z òuãå ô ö õzÄßg 4 D8 k33CÔz ÿ áJ K V Ò p Ò E8 ê V c V V Ñ uÑ mwÜíõd Z ÃûÒ Þ àð¾ 8¼ Áá iä i YK üzk ½ ̲ í áð¾t î úÓ öoi Êü5 Í B À² eW eO35 Ë ej ½ Þ Y i aÊ4èõÞ ö tÁ4Ð sÚ o k A ö J8of¼zÝ ÍÂwÞì 3 Fj ÌÓ ÏNæiÀg ó4à³ y ðÙÉ yCðì ξ qþsj7 ÏN i LÓ tv2MCèìd ÐÙÉ4 ³ i Bg Ó4 ÎN i LÑp þ E Ð q qA5 q Ê r4PÎ r 3åh GCln 1ç mKk 2 S üZp 5ÓÖÀïÛ ß ÕÐÌ V ø Äô é Å 7 Ho vV ßí z é vV bg Òû ÞRì z bg Ò vV ³ é ô õ é Ú c mþK p áÀSgvè þÄ Ô N ÝäðÔ Õ ºBÔNðÔ E8ðÔ Ø º º ºJ OÝT 2 k uZø áMh e vX ÊÔ ÓL Ã2ËÔ k Àßgv M a ÐYý ÒïõIkÞÏ4èY½ vGÛGç ÚW fþzØW 35ÔÊ e Éî óVÏ é Ê eBÒ Ë Rö ¾ZÙl ²ÙHHúZe³ ôuÊæ º mõ Ü û é l6 l6 ¾ ÙlÄ ½ 3κ½xë m ÓCyü mûâòÍ8³ãàì þ qùf ³ L g ð 4ÊÔ q ð O25ÀZ ÊÔ k i X Í25ÀZh S øÉ ÛÆ Ê ºe íö ìö D8Øí p Û7 á á o ÂÁì á oM s ¾Úö 7ëO j¹Tpî Å Ü áôÈ0 ÎFÖv m Ù 8X ál ñú V p p p p D8X ME8X ÍD8X ¹³ ÁP i gZëã Öúx µ i gZëã Öúx µ i gZëÛô à YÍ6ör D8 ÑÆRÖø n á bôÚUã Z4j ì ôk58 C½tÉ aõ ãÿ ôÈ óëTf é ÇNÝ êíD ½ Ê çß jp o m f ÃòÁÞ i ÿÖôÅÒ Ïá æ ÐÖ oÄèïù Ýõ º Áa A Õöàn4 Àn ômáÝè ÁÝè ÁÝè ÁÝè ÁÝè ÁÝè Á àÀ îA ÕÌ c Ô à t ZÙV¾yb Å e Ê ÖM lå Q

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Chains.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • o ÞÀ j ¾þ ÿ a ó Røß ÿc û p ë f ÿ ù Çþú ñv Ò Pâ HÖ ÿ aê þgï Ä G 4 ùÇ ÿü 2 xç dñ ñó p Tû Ã3 w A¼ó â w g þ À¼ ô Iï øüó 8 fò Õ ò Ò z ü ä ø ÁÔ Bê ô7 Á õ ù 2ã þ ù ä I ñÄ O ñÒ èô Rþ D¼ü âó èü Òü âó Ï xÊ G xä G¾ øð âà xæ G xä H æW ï xÿUÄûÏ ñ âó³ ÏÏ Î Íï øü âóÃèü Òü0âóÃ Ï Îï Í øü2âóÓèü Òü4âóÓ ÏO Î Ío øü6âó IÚ ÿ ½ òÝÿô Jz Içó S ¾ HÒýüÇÔ 7 øüÇÔ G üüÇÔ W õó è7ðz I øøLâã éz Nâë Ä C 0 ÔC ûù O ù o ÿù Ï ý ¹ò ý O Yoàé L AúÇä L 2 æ L 2ñùÉÄç7 AúÇä7 ßL 4 ê L 4ñùÑÄçW AúÇäW M 6 â L 6ñùÙÄçw Aú C K Ò Àó ùç Ì xÿáÄû Þ 9ñùç ðü üåÄ óÓ 0 õ ï xÿéÄûo é ßN qùçÉ OüS í ý ú H ýcê Ä HI ýcê Ä HÉ ýcê Ä H ýcê Ä H¹ ý ú û è A øø âã èz âë Ä CH ýcê Ä KH ýcê Ä Sèz i øz ñõ º AZo ¾ÞB ½ Bùí ô 0 ÿàK Y ø Ð Bþ Í ò o È Jlþ AA Ôû ó Òô Ræ Hÿ ñ¾ñ ý ½G Gýú ñ ÿÝÿ¼ xü ÜÏáû ñ é Þ õýCÈ ÿªoußA Aú C ï k ñ ç ó ÿ8o ÙßÜ üï 0 Ü é ã³õ ²ù ÿÈK Lâ LO 6 Bñ Û 0 é dì ê ñÙ ñæ 7ßB¼ù û å³ùó7ì ø ð É å Ägø Q¼Ï À Lþ Q D z ñéIÄ 7Q Ó Oo ½ øô âÓ H Ó O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ O P ü Ö iÿ Éÿq Lþ g R Ó O ½ øôBâÓ ÔÏé Ä H z ñé êçôFâÓ Oo ½ øôH õsz ñé Ä G I z ú9½ øôJâÓ O Bý I z ñé Ä g ÞI ÿÓç K øAü P â xï Ä Þ ñÞK O GPÒÏOàé IþOO Bâ LO Ó H ï x Ä O Þ A ÞJ z ñé Ä L ÿ Ò P ôbRä Hÿ z1ñõdRô Hÿ z2ñõfRì Hÿ z3ñõhRü Hÿ z4ñõjRâ Hÿ D ³ MJ é M 7ñõý ïA û ô ¾ ñ Ò N W ÖÓ o ë õvâëíÄÕ Èdé ÿHK Ù Ê A ñ7È È ü Ö É ÿ V ä E þ W 6O Ó H½ PØO äï Jf ý Hxo ð AñÞ ¼ â½7 ï½ xï îçô âÓ O øô â0 ÿ ý ð øz Y þa f Aú ༠Ây õÃÜ ç xúÏ L ÿ ä ñ â9 ôgç ÐÏ ï LBy ó9 O ß 2 ó c xû ÄÛ ócHý QÔÏõ âá D øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ O N ç ÀÉý 9 ÿ þäÿ HJý H z ñé Ä HJý H z ñé Ä ÞHJý ÞH z ñé Ä 7 IJý I z ñé Ä G IJý I z ñé Ä W IJý I z ñé Ä g ÞI ÐióOàé þ ü üAü P â xï Ä Þ ñÞK Oßÿ ¾ ÀÓ ü Ä J 7 O Þ ñîS w J¼ûV 4½ øôVâÓ Oo ÿ ù ü ðç s ôb òs½ øz1ñõd ús øz2ñõfRì Hÿ z3ñõh þs 4ñõhâëÕt Ë ý ôY 5EùÌz6 î L 6ññÝt ÞM d ç5PÂà Ïöà ¾ Âø ¾ N W ÖÓ o ë õvâëíÄÕ ø ÕW þ d öëo D ø Éü Êo H ù WP 6O ¼ ôooA H Ï D Dz ÿ óõ ú õ ä QÓ Hù íG o xû ÄÛ Þ qÄ ÿà Ë ò g PþñwüIû Hâ ø á ù ÿ O Ô þ þ ma d å õ³ò Y Ez ÿI z å M Ñ B é Ð ø ÓSHÙÏ ýG EýþÁ ØO x ë âÍ o¾ xó Ä ÓcHq öAÄà xØ Ì üCþì xÂ É C Eø ó âÓ OO øô ðsz ñéMÄ 7 ÞD z ñP ÏùQ ü ÿÝ E z AÇ Pþ ô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÓ ÔßcÐéç7 À òçß A H N ½ øôBâÓ OO P H z ñé Ä 7R Ó Oo ½ øôFâÓ ÔÏé Ä G I z ñé êçôJâÓ O ½ øôL õsz ñé Ä g I z þýO OO ï ð ú ñ Bý ó Pâ½ ï xï Ä ïÿé ôý 0 ÀÓ ø ÓSéô Rå Ä O Þ ñîS wßJ G ÞJ z ñé Ä Â ô ð í ù Ò L ý Ò L ½ û Ò ÞL ÿ Ò M ½ Çpy è7ðz MJ é M 7 O õÞM ½ øz8 í L øz9 ã L½ øz O ¾ÞN 3HëíÄ Û ð z ¹µ Pþ ß Ü âVà ÁËÿÔ ò 8 êë ¼ cÒl Ê é Äv Hÿ Ä A 7 Çúú ì ùç ü ësýüc þq A W AV F öÌÏ Y ü ß A ²õ R ÿ o C ýGÛÌÿùGÙÌ ñÒC î è Q û H ñçok Oý µ5 b B ñù Äç B ô Éo øü ý ö³ò 2úA ÿ ùAÄ D z ñè Q¼7 ù ÓÏO DÊú Da ¾û ä L dz Iå Æ ñî wßD¼û 4 øô âÓ O ½ N M ½ øô âÓ OÏ Ó3HÓ³ OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô0 4 øô0âÓà O ½ N M ½ øô2âÓË OO ÓSHÓÓ OO øô4âÓÛèô Òô6âÓÛ Oo ½ øô Ï 0ë ïÿi Nþ A þcò Ï éó H ñù É ÿ üFâó Ï IùüÇäG I Iêç øüJâó3IÒ ÿ1ù Äçg ßI þù Éï øüP WAúw é àé üý H Jç AúÇø Þ ñþSéü Rÿ E ñ Húo ó Hõ ï xÿ Äû øüdRÊ üdâó ÏO ò5 øüfâó Ï Í øühâó 7Ò ú e ül õ Ê M x6ñáÝÄçwShO äïþçG ñ Hæ R æ ï xÿáÄû ó HóË Ï øüt 4 øütâóÓ Ïo ó3HóÛ Ïo ü þÄ ý 9g Hü0 ôõ Cþæ W þ ü ý ùõïø 8À ÿô ý ú Iÿ Ä ýcü7 ï xÿ W þ1ù ÄçG AÊy é A ñù W þ1ù Äçg ßAçw æw ßA ñù t i ñù Äç Bç æ B ñù t i ñù Äç ßBç æ ßB ñùAÄs P 0 Ò Fâ ô9 xÎ Ï øü â9O øü âó ç¼ øü âó Ï ó âó Ï xÎ Ï øü â9Ï øü âó èüï ò Hü0þ Nþ L µ F Aú ãOú xÿeÄç Àó ùûOæ ß 2 øüó x ÿÏ Dâ ik A xùmÄËo Î ²ÿ Ò õ îÈSþ Þo óõ è Éÿ ÿ ñ Ðù ù ü J Eùj ý Hä7Ðù ãë ã xÿ Äû NùúÇäG A ñÊÏ Ä5 C úO Å ñõý Ö Dÿ ï ýõO üÃz ú ú7 J B Ó¾þ òo B xÎ ÏO øüFâ9o øüFâó ç xÎ3 ÏÏ øüN ÿûKþù øøn ý³ nâëÝÄ Ã ÏõpâëáÄ ËI ñ ëåÄ Óéz i øz ñõvº AZo ¾ÞN ½ 1 ÿ d ² åë S ¾ åë SO ¾Þ åë So ¾ A åë S ¾ A ýë àõ ú èO ù Ä 3 Ï ¾ 8Ê ÞA 8Ê B ½ 8Ê B 8Ê B ½ 8Ê ÞB BùQBAú êë öõ yçÀPÈ Å Ï â Ø ÿ âë ü 7Pê Î kæ7Pø ë3ù Iö â 8þ øø ä S ôO C H z ñé Ä Há NO øôDâÓ Oo p 7 ÞH z ñé Ä GRØ Ó O øôHâÓ ÌÏé Ä W I z ñé úçôLâÓ3 OÏ øôN ½ 4½ øôNâÓ Oï N þ Ò Àë üó òr ÿÃçüR ù Âgÿç w Hü òÇxO ýü Þ I ñÇ 2½ øôý ÞJ ç L 2ñùÍ üçüfâó Ïo Bø M 4ñùÑÄçW ò Aú7i Hÿ M² ù lF øðlâÃ Ï ÿP É ÿ Ö Ä Cy8ñùû üüCY õåt òrâ o xûét i ñùéÄç ßNçg æ ßN qù5üIÀ þ Uþú7øB þ ìÿ ÄA ý ¼ 2 þ Ë ½ Ò y GPÒ ìG ñWs ù Ó èô Róç7 aþü Üz Ò ë âÍG o xó Ä øõ Pò È ø ÍÏ ÿü Z E E d i P º ý â ß 2 xÊÏ L ý É ù ÿé F ú p ÀHü ÿ B øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÓ IR ÿ1 ð Ä ¾ íó H ñù é ÿ üDâó Ïo ÉøüÇä7 ßH Iæç øüHâó I² ÿ1ù ÄçW I ýù ÉÏ øüN ÿëÏ ü C K Ò Àó ùç 0ô Pû ù ÿPâý ï øüó x ÿü ð øüó x Î ßJ¼ýVâí LJx é Ê ý ú Ô I ýcêÅÄ II ýcêÉÄ IÉ ýcêÍÄ I ýcêÑÄ I ý Dÿp g Ï øønâëç Á ì R ë öà ¾ ù Ò N W ÖÓ o ë õvâëíÄÕsø ¼ ò 8Ô Hö7ü Iþ é À þ á ù ä Où ä Hü éçßÞ iØ ä L dz ñ9 ÿOo ïÿé HþÉôó H W Ï ñÆ 7 A¼ñ â gP Ñ ÿ NÏ Ð Ê ò b þ m Sÿaÿx LÍ åþ 0 çûOÁ¾þ ¾ ²ý â âq âqO Éøü à P Òô RÀ Þ ÞB¼ â½ ï No Óç õ â ù êç êEÄC¼ xÈ D¼ÿ âý ï øü â ßD ÿ1õjâëÙÄÓ Mf ò Ò øü âó HÉ ýcò Ï ñ Ò ¾äWP Dâ7 ÌÏ xÿ ÄûÏ Þ j øü âó Ï Å ô É øü RÜ Hÿ ü âóK ÏO ž ô ÉO øü 4 øü âó Ï õ Aú sþ þ à à ý Hýg þ1ùEÄç D ñ Ò øü âó H AúÇä7 ßD Ä3Hÿ ü âó Ï x é E ñùY Ï ýcò³ ÏÏ æ 0 øä É d ñùaÄû Þ ñþË Ï ç PòÏoàù Hü ùi Ï ýcü ï xÿm Ï ýcòÛ Ïo Uð ÿ ³5 ùS æ7 è ä À l ¾üÏ ä i ñù ÄûO Þ ñþ H ý É ÿè ñ HæG ÿç7Pò ø ó H ýcìW o xû t i ñù Äçg ßAçg æw ßA ñù t i ñù Äç Bç æ B ñù t i ñù Äç ßBç æ ßB ñùAÄs þ Û ü y øô 4½ øô âÓ Oï Nï M øô âÓC O ÓCHÓK O ½ øô âÓSèô Òô âÓS OO øô 4½ øô âÓ Oo õ ýü À à D úANþ n Sÿí éE éEÄ D z ñéI éIÄ D z ñéM éMÄ 7 ÞD z ñéQ éQÄ G E z ñéU éUÄ W E z ñéYtz iz ñéYÄ g E z þù ÿ À¼ Ä bk ýü I ùc¼ ï xïaÄ ýü IßÿÓ ø x mtz iz ñémÄ ÞF z ýfoFú ²y ¾þ Dý Öï È ¾þ dýp ÿ Rá Hÿa Ò Ì Pâ HÖ ÿ aê þgï Ä G 4 ùÇ ÿü 2 xçç q ã úWÌo AÊý A¼ó â g ï¼ 8 à é ÞA z ñù dêCHôÇè è J5 Bª Îo Í øü âó ¼ øð âó g xä G¾ ðk ñþ E¼ÿ â Ï øü âó èü Òü âó Ïï ÎÏ Í øü0âóËèü Òü2âóË Ï Î ÍO øü4âóÛèü Òü6âóÛ Ïo ýù Ò ßýO t ÿ1õBâë ÝÏ L øz I Ï L½ øz IÈÏ L øz ñP ÿ A 7Pê Ä 3 Ï ¾ zï ¾ÞI ó J øz ñõR ÿ z ñõT p ÿ z ñõV ð ÿ z ñõ Òø Ò ÑOàõ õ ñÅ á L 1ñùÅÄç b AúÇä L 3 ú L 3ñùÍÄçG AúÇäG M 5 ò L 5ñùÕÄçg AúÇäg M 7 ê 0 ý xÿ Äûo øüý ýõ É å¼ ô ñ A¼ÿ âó3H9 ýcò3 ÏÏ Î Íï øü âóCèü Òü âóC Ï Îï Í øü âóSèü Òü âóS ÏO Î Ío øü âó çüü ó å ü ø ÌÖü â9 øü âó ç xÎÏ y3ÄÏßy Oé ü E øü0 4 øü0âóÃ Ï ó ä Àó ùç 0Ò þ1ùiÄç ï xÿiÄç ÿçGPòÏ ðK DâOäGñ çg þë Ø tþú ÿxo Bí æG þ oë ÿ x õ Ðõ Òúù ÉÄ ÿèk Dý Ïõ Ð è ó z ø Hÿñ D TûÍ HÚ ü dá Ü B ý 7 ËÏ ÿü â3È ø ó Hj üã ýü m óC c ý I í ý k ñù Äa¾üÉü 2ýK ý Ò j ù7 B Îo e½ ôïüEþî ¾ ú D È 8 ó ö ø I D¼þó å¼ Æ¼ øü âó D¼ÿ âó Ïo P ßDA½ Ö E¼ÿ âýG E û Ò øü âó³èü Òü âó³ ÏÏ ÎÏ Íï øü âóÃèü Òü0âóÃ Ï Î Í øü2âóÓèü Òü4âóÓ ÏO ÎO Ío øü6âó ç øø âëç üf øÏæ Ç xûQÄÇWQÀ W Ï ë õ âëYÄ èz i½ øz ñõ0ºÞAZ ¾ F ½ ÖË O ë õ4âëiÄ Ûèz i½ øz ñõ Ré Ñ ÄÏÜ Rp 1ßõ O ÿB ð ôBâÓ O ½ øôD ÿsz ñé Ä H z û9½ øôFâÓ Oo Âþ I z ñé Ä G Ia N ½ øôJâÓ OÏ Ð g I z ñé Ä wÒé é Ä w ÞI z ñé túõßS þ ä ø ç Ì ü û ÿ Dâ Æ ñéç7ðô Júù ÿ Ò I ú a ül õ Ê a3òÙÄ g ÞM þù ² Jþù þ Êà Ïß åç Ê øc ó H ¼ xûåÄÛO ó HóÓ ÏO øüv 4 øüvâóÛ ËÏâOµ ÿ ò ò ôåï 5 8æ ý ba ýüOz ÿÏ Fâ þæ t i ß é Î ø GÐù ò ã xÿ Äû Þøù ½ J½ 8äo A ¾Ô3 Cþæ æ3H ò á¼ î öC þö ô a â 6 B þù 0 Ò É ñW k ñöS ù ô7 ùa o å ô ñßB¼ÿÝ Îo e Âù üü áAÄ D¼þ ú³àE ægÒ øü âÉO ï ÌüRâóÏ þ éÿü ÿd ñùç7ðü Jþþ ï ßJ þþ ß Éßÿó ü ùÁ Tõ ³ñ ü þí È0 Í øübâó I ó ÏO øüfR üfâó Ïo ð5 øühâó Ï Í øüjâó³éü Aú õ ÜÏßø Qñï e ï ¼ øðnâÃÃéü Òüó q z8 î Hü ùåt ñrâý ï xÿét i ñùéÄç ßNçW æ ßN qù üÉÜß P P2è ú µMä z ù ò Aú xúæLù À PÜ ýÉô ù Æ ñÞ ¼ âÓÏoàé ô é Hü é Tæ é Ä ïÿé ôó p Hü éç L e M Þx ñÆ 7 A¼ñ Rú ô âÓ3 OÏ øô 4½ øô âÓ Oï Nï M øô âÓC O ÓCHÓK O ½ øô âÓSèô Òô âÓS OO øô 4½ øô âÓ Oo T D ú ý á zê ø Råk ñùEÄç Dª ÍO øü âó Hµ ùMÄç7 ßD ßB E ñùQÄçWÑù1 ½ èkz ñé Ä 7 ÞH z à ôHâÓ O øôJ ½ 4½ øôJâÓ O NO MÏ øôLâÓ3 Oï Ó HÓ Oï ½ øôNâÓCéô úü xú a þA J2 òÇx Þ ñÞK J úù øúþ O H EPê t½ Ô ññ ÄÇgÐõ Òz ñõ âë t½ ÞA ½ øz Ï ¾ B Hë Ä K Ðõ Òz ñõ âë t½ ÞB ½ øz ñ ÿú û þëßøOÖ j lÊ ÿ Ríkz ñéEÄ D z ò5 øô âÓ OO ½ Tú ÞD z ñéMÄ 7 E ü E z ñéQÄ G E ü5½ øô âÓ O ðkz ñéYÄ g E z ÃÓ2Hÿm PÒÏ K Dò z ô ùc¼ ï xïaÄ ½ z Éÿé Iü éitz ò4âÝ ï x iÄ o Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÒËø ÿO iÒþ 0ù 0 Oæß7P 6 M ½ øô âÓ OO MO øô âÓ Oo Ó þéó ò éû ya H é ó È Ò ñÞ A¼ Ô ñé Ä W A z ñkz ñé Ä g A z ñkz ñé Ä w ÞA z A B z ñé Ä B g B z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä ÞB z ü ýü ÜOài Hü ÂÏ 9½ Tþ D z ñéEÄ D MO øô âÓ Oo 7 ÞD z ñéMÄ GÑé éQÄ G E z ñéUtz iz ñéUÄ W E z ÞB E z ñéYÄ g ÞE Çð Ò þ É ÿà úÃHæ Pþñ û úa óÇx ýü I À ßÀÓ ø ÓÓèô RåiÄ O Þ ñîÓ wßF G x ñ x ñé A ÿSK R I Ï L ñù Äç ÿüÇä H I Ï L ñù ÄçG üüÇäG I I Ï L ñù Äçg þüÇäg I ñ0 ÿÀ ÿ o êK ñù Äû Þ ñþK Ïßÿó ùû y ús I Ï ÿTâý ï üç øüVâòÓø ò ù âëß ñï Pa ó R ü âó Ï ð5 øü âó Ïo Ío øü âó H ó Ï øü ÿë H Nz Ò øk äg Pþ ð âÃ3 ï ó H w ßA ñù Ä ù Äç B ñk ñù Äç BçW æ B ñù t i ñù Äç D x é ʹ â g þ zk Éü Ê J úòß øüÛ H½ OO ïÿé Iü éç Lo e Mo Þ ñî wßD¼û Ræ3èôó óôP ý 7 þ ãÔ iz ãkz ñéUÄ W E z ýkz ñéYÄ g E z ÞA ÞE z ñé Ä w F F z ñéaÄ Ñé éeÄ F z ñéitz iz ñéiÄ F z ÞB ÞF z ñémÄ s úõ SþAí Où äs Éü Ê þÔûúWg ù ð y ñé dÐ ù ÿñ ÀHþ é Ä þæ tz ù ú H ã é c d å í üÝ aþü RÀ ÿö Rï é ÿ k Ä ù Tï Ä Ïoàõ J ÿ P¼w Ö3Hÿ Ä æâÃHÔ7ó Ô B2 ò Ùx Eùl xØ O ñä û âa D b ÃHP D Lþ Ø7Ñé øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÓ I Ï Ó ð Lâß A HJý H z ñé Ä HJý H z ñé Ä ÞHJý ÞH z ñé Ä 7 IJý I z ñé Ä G IJý I z ñé Ä W IJý I z ñé Ä g ÞI ÿÓç ø l à K Jý ó Pâ½ ï xï tz iúù ¼ A ßýI ïþ ñ H Òé ÊS w J¼ûTâÝ ï¾ N Mo ½ øôVâÓ K ãO AúOz ¾þ ÿ Ïù ó Ôûú úÕûú RÁ ôó s üó xz 0 ôó H 7 ¾ 7 ï¾ x Ä o Þ àkz ñé Ä G A z ü Ò Ì PÌ iz ñõý Èø ÿ xï êëßì A ñ ò3ó á Qû ÄA ýÇX P ýãn Mùadâ ø â ¾þã x G E z ñéQÄ WÑé éUÄ W E z ñéYtz iz ñéYÄ g E z ÞA ÞE z ñé Ä w F F z ñéaÄ Ñé éeÄ F z ñéitz iz ñéiÄ F z ÞB ÞF z ñémÄ HJ þ Ú øý í É ñoÏ M M ½ øôBâÓ OO MO øôDâÓ Oo Mo ½ øôFâÓ O M øôHâÓ O M ½ øôJâÓ OÏ MÏ øôLâÓ3 Oï Ó ÿéó A Hü PÒÏOàé À ýP ù Æ ñÞC J¼ RâÓÏOàé ôý ÁÓ ø ÓSéô Rå Ä O Þ ñîS wßJ G ÞJ z ñé Ä Sà âä Ì7Pê ÿq ôb òs½ øz1ñõd ús øz2ñõf ös½ øz3ñõh þs øz4ñõjRÖ HÿQ s Jz6 g M 7 O õÞM ½ øz8 ö¹ N øz9 ñ¹ N ½ øz O ¾ÞN 3HëíÄ Û ñ K ý ý ³P ÿ üæ ó ÿð É ð P Äåß AiØ xó Ä Þ IÌ ÿ É þ æg Ãú fýü ù ù tþù 9uÁ HûG Å ú Éô â 0ÿ òYø rø B ùù ÿ Äßø ù ij BÉo äïþ õ s IÖç Æ ñö DçÇ ú à é y ÿAÄÛ æç òfÆ Îgâ ½ xÒ y ñ0O æIÄà øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo õó ø â H ÿ1ù Äç H þù ÉO øüF Ï L ñù ÄçG d þcò Ï ëó I ñù Ù ÿ üLâó3 Ïï ó þüÉ 0 A ý ç Pògç ã³àûOæ ä þcì o xûAt ÿ ú¹ D ½ øôBâÓ OO MO øôDâÓ Oo Mo ½ øôFâÓ O M øôHâÓ O M ½ øôJâÓ OÏ MÏ øôLâÓ3 Oï Ó ÿéóOàé þ ü üAü P â xï Ä Þ ñÞK Oßÿ ¾ ÀÓ ü Ä J 7 O Þ ñîS w J¼ûV 4½ øôVâÓ Oo ÿ ù ü ðç s ôb òs½ øz1ñõd ús øz2ñõfRì Hÿ z3ñõh þs 4ñõhâëÕt Ë ý ôY 5EùÌz6 î L 6ññÝt ÞM d ç5PÂà Ïöà ¾ Âø ¾ N W ÖÓ o ë õvâëíÄÕûøS½ßÜZ ÿô úò v É ÁË µ ä q¾Ê G½ I³y ï âëßöCIü tkx q ñõ ü âX ÿ16k ÿ8 Ô Ñ æg P Iá3ÈÀ ño ÞAê ô áí ÿh ù ÿ ¹ z îÁ úcÔï Ré Äç DüùÛÚÎSÿjmÍO Ø ä B ñù Ð ýcò Ïo Î E ý N M øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo áóO Ìú éû Ú P é ÿ üBâó ÏO IúüÇä H Iòç øüFâó IR ÿ1ù ÄçG I úù É øüL Ï L ñù Äçw þcò Ïï Î áäU þÝ ú xz ÿ ä ÒùçW þ1þK J¼ÿT Ô ß éOài ÀHü þ éü Rý Äûo Þ ñþ I þÉ À ò5 øüdâó Ïo Ío øüfâó I ó Ï øüj ãÏ ôoÊ þCY d½ òÇ g M x7ñùÝ Ú ù ÿù Hü ùá Ô ùáÄû Þ 8ñþËéü ÒürâóË Ï Î ÍO øütâóÛéü ÒüvâóÛ Ïo Õþ ùõ e 4ì Ó B üÍ c ý yø ãËæ õ Ò Ò ñû 0 ÿ ì7o ó Hó ý Hÿq Äo é üÍC B x Ò ù ÿÙ ñùç ¼ À Hÿ y Ú óS BÉ Í q Ò HyÏ ýcü ï CHÈ ó HY p dx ñè þ x ù ô âiO xò Èá Oý o ÿü ÚLz ýÙ ñþ G xýQÄë A E ñùUÄçgÑù ùYÄçg E A ßE ñù Äç Ñù ùaÄç F B F ñùeÄç Ñù ùiÄç F B ßF ñùmÄç r AúÇÀ øüdR üdâó ÏO ð5 øüfâó Ï Í øühâó I ó Ï øül çE þC ó7 ATü I Ã ï ¼ øðp 4ÿüC N d 9 ß j¼ xÿåÄû Þ A N ñùéÄç Óù ùíÄç ßN 6 ¹ Nï MO øô âÓ Oo ÓCHÓ Oo ½ øô âÓ èô Òô âÓ O øô 4½ øô âÓ O No MÏ øô âÓ3 Oï Ó ä3H 2ø  ÀÓ é ó â½ ï xï tz ù âÓK O ½ øô ½ 4 øô âÓS OO ½ N Mo ½ øô âÓ O äW þ ç Pâw ý TðsÕ Àà 7¹ßÀó ø Äçß Aê Tð5 øô âÓ OO ½ Tð5½ øô âÓ Oo Tð5 øô âÓ O ½ N M ½ øô âÓ OÏ Ó3HÓ³ OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô0 4 øô0âÓà O ½ N M ½ øô2âÓË OO ÓSHÓÓ OO øô4âÓÛèô Òô6âÓÛ Oo ½ ôDþdê3xúú óô ü K Fâ7ðð þ iz õkz ñé Ä z õkz ñé Ä z õkz ñé Ä 7 Þ z õkz ñé Ä G A z õkz ñé Ä W A z õkz ñé Ä g A z þùß l â µ O Ì ü1ÞC B¼ â½ Ðé æK O ½ øô âÓSèô Òô âÓS OO øô 4½ øô âÓ Oo ÿ Z é Ê ú x à Ùÿ H Wý øô âÓ H Ó Oo ½ øô âÓ H Ó O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ KoäÏ þð Aú þ Ö Çß¼ Ö O ë õ âë Ä èz i½ øz ñõ ºÞBZ ¾ A ½ Çpç KK D õ º CZÏ øø º CZ á dÿë z o µ B ññ t B ½ øz O ¾ÞB 3Hë Ä z ý Àà ô ã ó R L ñùEÄç ýcò ÏO ñ Ò øü âó Há AúÇäG E Ü Hÿ ü âó ÏÏ é E ñù 0 ýcò Ïï Î y üLýù æ 2 øü2âý ï xÿit ý4âóÓ ÏO â L ñùmÄç ÿüÛÜ Ò Ò Àä D Cª é JBz âs ñò H¼ÿDâý7 øüFâó Ï ñù ÄçG IçG æW I ñù t i ñù Äçg ßIçg æw ßI ñù t i ñù Äç Jç æ J ñù t i ñù Äç ßJç æ ßJ qù ü ý è þ Y Þ àë ñù Ä ¾þ1ù Äç ß àë ß ñù Ä ¾þ1ù ÄçG A àë A ñù t i ñù Äçg ßAçÇpñ ÿô ý L 0 ý ù t i ñþC B¼ÿ 4 ÒO ô ð Ðù ùç7ð¼ ÿÝ b¾þ1þ èü Rù ÄÛo Þ ñùAÄë ÿúßz ÿ ä øüó 8Ä ùE ü þÊÛ D þù d ü Jþ b Îo È õ7 ï xÿMÄû ñùQÄçG EçW æW E ñùYt i ñùYÄçg ßEçw æw ßE ñùat i ñùaÄç Fç æ F ñùit i ñùiÄç ßFç æ Qê Mþ ç Æ CÉ Lx é Ìo ½ â ç7 ßD ñùQ þçü âó Ï Âû E ñùUÄçgQ ó³ ÏÏ øü ð ùç À Jþù øü 4 øü âó Ï ó HóC Ï øü 4 øü âóK ÏO óKHóS ÏO øü 4 øü âó Ï ó â ¾þ W Ä ó â9 øü âó ç xÎ Ï øü â9 øü âó³ ç øü0 ÿûKþù x Ä Þ A A z ñé Ä W A W g A z ñé Ä wÐé é Ä w ÞA z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä B B z ñé Ä Ðé é Ä ÞB z ñéA ê P þ Nþ éE Úçü âó Ï Bÿ D ñùIÄç7 d þcò Ïo Âüì øü âó Ï çW E ñùY öçü âó³ ÏÏ Îo Íï øü âóÃèüó H Ï ôßæ ÄO F ñþË F¼ÿ4 Ô ñùiÄç ßFç7 æ ßF qù ü ßc þ 5 þ d Z ú P0 ó Ï øü RÌ3Hÿ ü âó Ïo ç7 ß ñù Ìçü âó Ï ù A ñù ÄçgP0 ó3 ÏÏ øü á üó C ó 8Æ 2 øü âý ï xÿ Ìgû Äç B ó9 øü âóS Ïo ó Hó Ïo üR â 4 Ãl þ Òüõ à ý þ1üS þ Ø ô wÒ D ÿÕ ñÞ ¼ â½7Px ½oÄCÉê þ 7 ñ H G ò¾z Þ ñÞ A¼ Rî ô âÓ O ½ øô æ é Ä g A z ñé ô3HÓ Oï ½ øô âÓW w B z ñé Ä M ½ øô âÓK O B B z ñé Ä ¾ 4½ øô âÓ Oo 8 ½ DI Bâ Pâ HiÏ ýcò Ï þ Ò øü âó H Ï ýcò Ïo ù Ò øü âó HYÏ ýcò Ï ý Ò øü âó èü Òü âó Ïï ÎOàäe þ D ç øô âÓ H¾ òÇ 7 Þ z ñé a ùcÒ O øô Ð ü1é Ä W A z I Pþ ô âÓ3 OÏ ½ ä Lz ñé Ä w B ÇP ¾þ ¹ ú B ÿ y Éü Ê ã½ xï Ä Þ ñé ô Júù ½ øô âÓ O Ó HÓ O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ KoåOÂøü xÞ âCHü5lÍ i þcò Ï õù ÉO øü ÿæ üó q Jþù Îo ÍÏ øü âó èü Òü âó Ïï Î Í øü âóKèü Òü âóK Ï Îï ÍO øü âó èü Òü âó Ïo T é Ì E ú õ3ùç ÍéE ú3Hÿ ü âó ÏO Õ AúÇä D þ Ò øü âó èü Òü âó Ï ÎO Í øü âó³èü Òü âó³ ÏÏ ä 0 6 Ñ àù ÀHü É xÿaÄû Þ j øü2âóË ÏO ó HóÓ ÏO øü6 4 øü6âóÛ Ë åOFü ò ò þ  c ù  M ½ øô âÓ OO û z ñé Ä Þ û5½ øô âÓ Oo ækz ñé Ä G A z ô ô âÓ O ½ øô R é Ä g A z ñé Ó üú þ é B z ñîC w B¼û âÝ Oo ßÀÓ ø Ów 2 ìkz ñîS w B¼û âÝ Mo ½ øô âÓ K Ò Ä ÿ ÿó øG ÿ KCüÊ1HÓg Ïé Ä z ÞA NO øô âÓ èô Òô äsz ñé Ä 7 A Ï Ó O øô 4 ù A z ñé Ä gÐé é3Èçô âÓ3 OÏ ä ÿ ½ øô âÓK OO Ó HÓgÐÏé Ä B z A No ½ øô âÓ H ý I DIO äïz û Eð ù Iø ç7 ñ Ï ½ Ô Eð Jz ñéIÄ D z Eð9½ øô âÓ Oo ø E z ñéQÄ G E W W E z ñéUÄ gÑé éYÄ g E z ñé tz iz ñé Ä w ÞE z B F z ñéaÄ F F z ñéeÄ Ñé éiÄ F z ñémtz iz ñémÄ ÞF z ô 5 0OßyÊ é þ k Bâßg Ðé é Ä z ñé tz iz ñé Ä z B Þ z ñé Ä 7 A G A z ñé Ä WÐé é Ä W A z ñé tz iz ñé Ä g A z þùß Þ â 5 OO Ì ü1ÞC B¼ â½ OO Pà Ä àé Hü é tz ò âÝ ï x Ä o Ó HÓ Oo ½ øô âÓ H ý ýO DýE äG þ1õ âëI ÔG þ1õ âëM G þC ýc R ¾ E ññUt Ô ñõ âëY G þ1õ âë ¼G þ1õ âëat½ F øz Ï ¾ F HëiÄ Ó Ñõ Òz ñõ6âê½üÉôW þÃûÊýòÃÈÜ ÿ DP þ J é ñù t ïS þÓO ô ñ B Ío ¼ ô ñß ¼ÿ âýG AúÇäG A é L ñù Äçg AúÇäg A á L ñù Äç â AúÇä B î L ñù Äç b AúÇä B B ßB ñù Äç ÊÏàä 0 ü Ì ø ¾ rz ô5½ øô âÓ O Tü D z ñéIÄ ÞD ü ÞD z ñéMÄ 7 E ø E z ñéQÄ G E W E z ñéUÄ gÑé éYÄ g E z ñé tz OË ý y Æ ÀÓ éa ó 0â½ ï xïeÄ ÀÓ éû z G ñ H Ñé ÊÓ w F¼û4âÝ ï¾ N Mo ½ øô6âÓÛ O é µ J ½ H þ Ò H ò L øz ô Hÿ z ñõHRØG þ1õHâë ð ýcê Ä 3I ýcê Ä éú ¾ÔÏßØ A ñ Ö É ¾ J ññ t Ô ñõRâë G þ1õTâë G þ1õVâêÁüÉö HÿE A¾ü â ü Áÿ Hæ P P2úË B ù ½ üÛ P2È F ù éç Lo ½ ý ÿ0²úåO 2 Tü A¼ñ â G o ½ øô âÓ3H ¾ g A z ñé Ä wÐé é Ä w ÞA z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä B B z ñé Ä Ðé é Ä ÞB z ñéAtz ÿ À Ð þü HÓ Hb ÿ1ùEÄç D ûù ÉO øü Ï L ñùMÄçG Ä þcò Ï áó E ñùY ÿ ü âó³ Ïï IúüÇäw ßE Iòç øü0âóËèüï ùç ðü Jþþ é F ñþÓ F j øü6âóÛ Ë æÏäÇPü ï B ñà Pò ý Ò À ÄßñK ñùç ðü Jþù 8 L ñù Äç òõ ÉO øü â ¾þÓ iò i Hü r ÁñS y ý ß Äßù zêO ² D z ñéEÄ ²¾ D z ñéIÄ 7 2 7 ÞD z ñéMÄ G 2¾ G E z ñéQÄ W Ò W E z ñéUÄ g Ò¾ g E z ñéYÄ wÑé1 0 Ò K FâGð Éô4 ½ T ñîÓ w F¼û4âÝ Ñé émÄ ÞF z qéÉüÉ ý 5 þ Çß¼ ì L½ øz Ä Hÿ z ñõ R G þ1õ âë 0 ýcê Ä Há AúÇÔ g AúÇÔ3 w â Aú j ÀHô7ùK øz ññ ÄÇ ÿàÖ DÿÔ õ R Hÿ ø âã HI ýcê ÄÕ IR ðo 5¾üÇ ô5 ñï3 ø7 M I Ó O ½ øô  ô ð9 øô âÓ O À M q Ó Oo ½ øô Ì ô ó9 øô âÓ O M Q Ó O ½ øô Ä ô ñ9 øô âÓ3 O é p Ä â Ä àé ô Ø ÞgØÏÞC B¼ â½O M IßÿÓ ø Éô È é3äg Ä O Þ ñî À Ïà Ó Oo ½ øô Rã á ÈéK Î ù Iø ñ Ï ½ Ô ñéç æfáÏoàé ÀHü éç Lo Mo Þ ñî wßD¼û RÁ ô âÓ O øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÒ ù Ïàéë L ûò È ÿ ÿ 9½ ú5½ øô âÓ O ú5 øô âÓ OO ½ ú5½ øô âÓ Oo ú5 øô âÓ O ½ B ½ øô âÓ O Bý A z ñé Ä g ÞA þwæ à øAlM ÀÓ é ó â½ ï xï Ä øò à Ä B 7 ² B¼û âÝ ï x tz iz ñé Ä ÞB z ö ý ÿ â Ïõ âëEÄ H G þÍ ²ÞD ½ øø âã èz âëQÄ Hù ýcêUÄ ³H ýcêYÄ èz i½ øz ñõ0º AZ ¾ F ½ w ÖË O ë õ4âëiÄ Ûèz i½ øz qõjþdÊï ¾þ Î ý Í HI Ó O ½ øô âÓ HÉ ý Éô ù Æ ñÞ Þ ¼ âÓ ÿô Jz þ Hü éç L E M Þ ñî w A¼û Rä ô âÓ3 OÏ øô Rø é Ä w ÞA z ñé ÓC O øô âÓKH B z ñé Ä B MO øô âÓS Oo ÿ ÞB z ñé Ä D úù7 f ô Jþ P éE i ÿ ü âó ÏO IÿüÇä D IÆç øü âó H2 ÿ1ùQÄçG E õù É øü ìÏ L ñùYÄçwÑù ù Äçw ßE ßB F ñùaÄç Ñùß òÏOàù üý áA Hÿ ü4âóÓ F¼ÿ4âóÛ Ïßÿó ùû ù ýõO éO þ èß¼ ô Ê z ñé Ä g ý ýó D ñùM ÿ ü âó Ï ÉüüÇäG E IÖç øü âó³H² ÿ1ùYÄçg ßEç æw ßE ñùat i ñùaÄç Fç É ç Pò A ýcòÓ ÏO Þ ñþÓ Ïo ÿÏ äïÿù Hü ünþäü Ò ì5Ðõõ ûÛ â ð Ì Ù¼ ÿ Ê ö ùç ð ùCÉà ÿí Í èô õõ K þ Bâ âÖü Rï ÿÈk ø YüÍ E Ù K y ñõ J 0 ý Æ Uy ñõ Jüì ú ¾ R ð é dã þV d ò 8 Bâoí ùïoÊ ÿkz õ Hû Yy ÅüÌûù ÓSèô RâS È P O P þÖ J ßBç zo Þ ñæ 7ßB¼ù ý tM øô ø øcÒ èô Òô âÓ O ½ øô ½ 4 øô âÓ OO ½ N Mo ½ øô âÓ O ÓKHÓ O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô ½ 4 øô âÓ³ OÏ ½ N ż x w ö âÁ F x iÄ o No ½ øô6âÓÛ O Aú p þc øôFRÁ ôFâÓ Oo ½ øôHRÁ ôHâÓ O øôJ ½ 4½ øôJâÓ O NÏ MÏ øôLâÓ3 Oï Ó HÓ Oï ½ øôNâÓCéô ÒôPâÓC O øôR ½ 4½ øôRâÓK O NO MO øôTâÓS Oo Ó HÓ Oo ½ øôVâÒÃù þ Yß ò à ø APÒo øù É øü Ï L ñù Äç7 þcò Ïo åó A ñù ÿ ü âó ÏÏ IûüÇäg A Iúç øü âóCèü Î é ý À H OK Fâ Bç æ ï xÿ ÄûO ó Hí B ñù t i ñù Äç D x éO B ¾ÿ 5Pô AúÇÔ ª ý ô 4åO o ¾ÞD ññQÄ Ïoàõ ú ¼ A W ýcâ Ï ë õ âëYÄ èz i½ øz ñõ0º AZ ¾ F ½ ð L½ øz Ð Hÿ z ñõ6RàG þ1õ6âêåü ý y Dÿ Ö çß¼ 8î Àë øadÎo øø âã ß ÿå R þõ ¾ 8ú A 8ú A ½ 8ú ÞA 8ú B ½ 8ú B 8ú B ½ Ö i¼ ò w ÀHôOí Mþ 0sÿ ú L ñùEÄç Ô ùcò ÏO ú Ê ßD ñùQ Pþ ü âó Ï ñ Ê E ñùY a ù 0 ý ¾ JþîOæw ßE¼ÿ âýw ï øüó x ß 2 È ÿ2âý ï ð L ñùiÄç z å Éo ütþdÎï öËÿ Jöòï HÓ H W þ Ü ø Ì ü1Þ ¼ â½7 OO ïÿé Hü

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Popcorn.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • þ ù ÄçÏð óS Ï á A ßB ñù Äå Q o Èÿä 4é æ d ó J ü é 2¾þ dà Q ÈO ÞÿXÄ Æ q ç Pò ÿü Éü âó ÿü Jþþ Ä À î R ù ÓÏ ö ä ì ü éç L ó Ê ø ýYð â W o ô Lú õ9 øô âÓÇ ½ òÇ Ï Ó Oï ä Lú ñ9 øô âÓÇ ¼ òÇ Ïà ÓK O ø Lú ö9 øô âÓÇ ½ òÇ Ï Ó Oo ú nÒ ðõO þ ÿå sÜCIô H½ û þí þ À Aú7ð þc ñsÕ ÂÖ0õ ÿ³ âà H üc þÑ Ä A¼ó æ ãç70i Tû à Ã3 w A¼ó â w g þ À¼ ô Iï øü ç¾ þ ý ý æKH g þÓK ä ô5 ñ î Ô éo L ý þ3ó dÆ ý ó È ø â o ø â 7Q a ÿ Ú Yýú 7Q o Í øü âó ý þ Y ÿ ü Ä Hÿ ÿ Äûo øüý ÿ Ä Þ ª xÿ Äû þ L ñù Äç ð Íï øü âóWøg æ B ñù ü HóK Ï á ç  4 øü âóS Ï á B ßB ñù ÄåGQ ý 9Ð ø ô Ü èô â ôo è Ì Rÿ i òëoàù Bú Q H EPê äG þã þq W ùGY Éþ ôßÞ øüó ìæø òYúù ó Hj üã Æ óC ùú Û Aú A e¼ øüó P B ç é òSHíW þSk ô7 B Îo e½ ôïüEþî ÿ r ó J î ò è ø º5 æë ¾ ó è Ƽ RO C ú C ý æ û dÌ 7P0 ÿ ø âãÇ ÿ Ò j íc ÿ å Ö á g þ À ôW ýò ØW Ä ôoÜÃHô Åy Ùþ ù êgÖK g îëo E ùadÐW b çÏ WPì ï øÙy qò³ Ç ÿ ý Ú Ù ñ g âÞ É Ð â E Ò Ò ñ3ö àë H6 E û Ò ú öY G ñ H À¼ ô ñ û ÞÿXô hO Ô7ê º ªñ è õ èg ô ùû pÞCIÔ w û èW þ ì³ G ùA Ô E óC ü HñÏ ý èg þí é õYð è ÿ âýï Y ý õ ÊßìOö Hó G ý È õ Ò P Y ÿá Î å ñ ¼ þcòÇxo J ÞE x ñõ L ÿ È ß ý ¾a ¾Â Tð â W o¼ xã Ä a A A z ñé3ÔÇä I A ÞA z ñé Ä w ¾B¾ 4 øô âÓC O x iz ñé Ä B ú þ Òô âÓS OO øô ì é Ä ÞB z ñéA ò èôóOÚ ý á zêÿü r ò5 øü âó ÏO U æ D ñùM Ú ü âó Ïo Îo Í øü âó èü Aú òv Ò Àð äg Pþ ð âó ï ÿü ßýÏ Bâ Ì ó H ï xÿaÄû ó HóË Ï øü4 4 øü4âóÓ Ïo ó3HóÛ Ïo øü Rû tþù y ÒþN ñ óóo y õ5½ øôBâÓ O Ôü H z ñé Ä ÞH ô5½ øôFâÓ Oo ðkz ñé Ä G I z B I z ñé Ä W I g I z ñé Ä wÒé é Ä w ÞI z ñé tú þ ýü I ñ úù Ó OßÿÓ éç7ðô O Bâ ñ ³ AúOÚ1 ÿãî 3 û Ò Ôy éßú Ê Ò õ âë ÄÇ7 A ÿ Ñ Ú õ ºÞ j øø âã3èz i øz ñõ º AZï ¾ÞA g ÖC ë õ âë Ä Sèz i øz ñõ º BZo ¾ÞB ½ Bù ß ÿ ì a þ r ÿ¾ Ò B z ñé Ä ý z ñé Ä éo ùG Ò iú ö ûÙ ñÞ A¼ ý Ró Ä W A z ñé p Ó3 OÏ øô âÓ Ha¾ w ÞA z ñé Ä B M øô âÓC O ø B z ñé Ä B ö5 øô âÓS OO ½ äkz ñé Ä ÞB z ô 4Ð ÿ mÍS O qò Í õ¾æ ñù øKHó ÏO øü â ù Äç7 ß þ ñ Òü âó Ï ä ú ú x d½ òÇ g A x Ð ü âó Ïï øk ñù Äç B ò5 øü âóK ÏO ý B ñù Äç Ío øü âòÛ È ð¼ Ò Àó hØ ÿä B ý k Éü Ê k äï Dö¾þ d ÿö Rï Ä Àë üÝÿø ô ûÉô RÒ H còo ¼ A ýcÌG Ì ü ½ û ÌoØ ð¾Â½ ÔûX ÿ áßF 3ÿcà ÿ döÛHá ñÞAZÏ ýÛz QßÌ R Éü Êß Ño i xØ Q A ¾ûa O ì èô º 7 ï¾ x MÄ o Þ àkz ñéQÄ G E z A E z ñéUÄ W E g g E z ñéYÄ wÑé é Ä w ÞE z ñéatz iz ñéaÄ F z B F z ñéeÄ F F z ñéiÄ Ñé émÄ ÞF z ñé ÔgÐé Ä ø ñoÏ M M ½ øôBâÓ OO MO øôDâÓ Oo Mo ½ øôFâÓ O M øôHâÓ O M ½ øôJâÓ OÏ MÏ øôLâÓ3 Oï Ó ÿéó A Hü Pð þP ù Æ ñÞC J¼ R 4ýü ïþ ÜwÿÓ ø ÓSéô Rå Ä O Þ ñîS wßJ G ÞJ z ñé Ä Çñ Ë ý N PÎ Ò Òçü ù ß ê ýGýê ý Í ½ Ô àkúù ¹ Jþù Tð5 øô âÓ O ½ T é æ æÏ 4 øúþAdü P¼w õõoö ø ù ù ð À ý â ¾þc Òþq Ò ü02ñë C qP ÿq É Ä K LâO ýæ ÄA ýcÜ ï x Ä o êë ÞB z ñé Ä õõ B ý ß òWÈ ùc ¾þ À ø â G óõO ½ ý l Äa ù HÄgPÜ ño ÞAê ô Ì7jÊ Úfþ ÏÜ E ý òÁ úcÔ E þDþ ý BÁ ÍSÿjmÍO Ø ä ç ßB øü âó Ë ýù ìWå è ð E Î ù â1 ó â1 Ž á E ý Í R0O Ío ôWì G ñ H NùúÇø Þ ñþÇ ¾þ RÔ Q úü HQ õ âÑ ÿFo Dýp ý RôWÆ P ÍÏ ÏæÇ þ éO y ñè ÛO à éo L ê³à èg þ1þ û dù 4î 4 W ùÛx þ ë U Ì Ï 1 isz ñé Ä z ÞA z ñé Ä Þ 7 Þ z ñé Ä GÐé é Ä G A z ñé tz iz ñéca¾þ1é Ä gÐé é Ä g A z ñé tz ûB À ÿC¾ ¾ ÿé ô ù Æ ñÞC B¼ Ô ñé Ä B z Þ B z ñé Ä ÞB G ÞB z ñé Ä Ñ ò H P X Ò ø FÉþ D ø¹ê àáÇ Üoàù Hü âóo õ D ø D z ñéIÄ ÞD ø ÞD z ñéMÄ 7 E ø E z ñéQÄ G E W W E z ñéUÄ gÑé éYÄ g E z ñé tz iz ñé Ä w ÞE z B F z ñéaÄ F F z ñéeÄ Ñé éiÄ F z ñémtz iz ñémÄ ÞF z 2õ 4½ ú5½ øô âÓ O ú5 øô âÓ OO ½ ú5½ øô âÓ Oo ú5 øô âÓ O ½ ú5½ øô âÓ O ú5 øô âÓ3 OÏ ½ NÿüïÌ 0 A ñCØZ I GPÒCHæ Pþ ï Ä Þ ñÞKèô Ró Ä B z ñé tz iz ñé Ä B z A ÞB z ñé Ä ÞHC é HÎ ÿ X ê ë õ âë Ä èz i øz ñõ º BZo ¾Þ Ö G ë1Ü9 é H ý ¼ gÐõ Òz ññ ÄÇwÐõ ÒúÆþë ÀHö A Ðõ Rû ÄÇ B Hë Ä K Ðõ Òz ñõ âë t ÞB ½ z ò Aú7þ ú àÿ á L ñù Äç b AúÇä ú L ñù ÄçG AúÇäG A ò L ñù Äçg AúÇäg A ü Hÿé ð D iþ y i ñþC B¼ÿ ý Òü J 0 Ò óHRÔçü Ìçü þç5PüïþçE ñÇøo é c xû ÄåWR ý ñ þ ÒüJ ò õ ú ¼ RO Ô Ï Ïõ ö¹Þ F G ê ýcê3æs½ ð L Æ g ô Ï Ïõ RàG þ1õ âë ýcê3ás½ ô L½ øz Ø Hÿ z ñõ RðG þS 5ù Ú I ùú ðz Éþ ñåO Ï I é úKþ ü æ Ò ò ¼ÿ âý7 â AúÇä7 ß ö L ñù ÄçW òõ É øü Rô Hÿ ü âó3 Ïï E½ ô Éï øü Rä Hÿ ü âóC Ï E¼ ô É øü RøW þ1ù Äç ßB Ò øü âò C¼ òO S Ï qò Ó òï Nâá þ Jú ìä 2 ü â½ ï xï Ä ßÀÓ éç ðô Éô ýÉô1 ü1î w A¼û âÝ y å I ½ øô âÓÇ òÇ g A z ñéc ùcÒ Oï ½ øô1 ü1é Ä B ú Pþ ô âÓK O ø Lz ñé Ä ì ½ øô âÓ K þ f þ À øü úÏü á Jþ þç ñ Hæ B¼ÿ âý ï ý âóK Ï i ñù Äç  4 øü âó Ë ÞB þú ôWùëo Í ÿ µ Ò ýR ücø ý é Ä Êÿê xï Ä O Þ ñÞ ¼ÏÞ7â dõKÿÓ ø Ó Hy ½G ï xï Ä Þ kz ñé Ä W A ú ó Òô âÓ3 OÏ øô ú é Ä w ÞA z ñé Ô HÓC O øô âÓWÈ B z ñé Ä MO øô âÓS O Á B ÞB z ñé Ä J û ô Ê ÓSIÁ Ä O ì W z ñé Ä R N òTâA J iz ñé Ä 7 Þ z õkz ñé3èçô ÀO ä W N üTâA J y iz ñé3èçô ÀO ä w N üTâA J y OË ý ô ôO Ì ü1Þg ÏÞÇ øü âóW w æ B ñù üCHó Ïo üX â þ Ê à0KàyrÿP þ l ùOY ù Ô ùcÒ O ½ øô ê Lz ñé Ä Þ Ry å I á 7 Þ ú ó Òô âÓ O øô ú é Ä W A z ñé Ô HÓ3 OÏ øô âÓWÈß l Ò7Ä ½ 2 ÓC O Þ ñîC w B¼û âÓÏOàé ô â ÀHü é ¾ ½ T ñîS w B¼û âÝ Mo ½ øô âÓ K Ò Ä ÿ ÿó øG ÿ KCüÊ1HÓg Ïé Ä z ÞA NO øô âÓ èô Òô äsz ñé Ä 7 A Ï Ó O øô 4 ù A z ñé Ä gÐé é3Èçô âÓ3 OÏ ä ÿ ½ øô âÓK OO Ó HÓgÐÏé Ä B z A No ½ øô âÒsiÈ é¹Ä ô Mþ ô¹ Ó OO ½ N M ú RÐÏé Ä 7 A èçô âÓ O ÓSHÓÇ ôsz ñé Ä gÐé écA K ú9 øô âÓÇ xÐç ¾Aÿé ô ù Æû úÙ ñÞC B úù øü æ ù Äç B þ û Òü âóK Ï i ñù Äç  4 øü âó Ë S¾þ ôM òÃØZ ç Lx0 ñ5 ò Hý ùò7ø òo 4 ð Hß z 2ýü écà ùG 2ýü é ü1Æ 7 A¼ñ â W ļ òÇ W A z ñé Ñ ü1é Ä g A z IÔ Lz ñé Ä w B ù Ê B z ñé Ä D¼ òÇ B z ñé øSHÓS OO øô âÓW ÞB z ñé Ä S C ýú rà É úõOÀ½ ú ü èà þãm úwü þ ìKþù l Hü1ù ø híó ã xÿ Äç øüÇäG A þ ÈÏ L ñù Äç úüÇäg A þ èÏ L ñù Äç ùüÇä B þ ØÏ L ñù Äç ûüÇä B þ øÏÿôO ü à þ RÌ Ü Ò Løú rb û Ò Ò ½ ÿ Ò Þ Tð Ò A ½ Tø Ò A T é SÏ ¾¾âÿ õM 0 ûËÿz B øø âãK oÒ Þ DÿÔ õ ô Rû ÄÇ AZo ¾ÞB ½ å Ü 3 å ñå a Hü AÁ ékúLú z ñé Ä O ¾ Ï Ïé Ä ú îkú û Þ z ñé Ä O ¾ Ï Ïé Ä G A ú êkú ú A z ñé Ä O ¾ Ï Ïé Ä g A ú Ü3Hÿ 0 OO OÀ õ à ö B¼ â½ ï úkú ý Júþ Ä E ñ H O M O Þ ñîS w þ5 ÿ ÞB z ñé Ä G úhâA M ú5 èCHüOO 4ñ ý è 4 èçô èCHü1écA M Ä N úhRÐÏéSÐ øcÒÇ xÐG ý ôÑÄ ô³ è óÇx úhâA M ú þ 2 è 4 èg SÐ øcÜ 4ñ ý M Ê yG8¹ Ò ø À þ AM iz ñé3èçô âÓ OO å ôoú þC dz Éü Ê ã ûì½ xï Ä ÿOO GPhO BâG Lß L M Þý öÙ ñî w AJû A ú ö9 øô âÓW W w ÞA z ñé Ä Ï M ý B z ñé è HÓK O ½ øô âÓWÐ NO øô ô é Ä Ï Ó Oo xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâAßM ý Éþ õ âë3ô è70î Ê3 gPâgï Bæ¼ ó2H é dã þV d ò ÿnRØÏÞWøg ò BÊÿ O x PÌϼoØO ðo Ü Ô P ß Tù âç Þ 7 ñnR Ïæ 3 NA i ñù Äçg ¾ 4 øü âó Ï a Ãy ý H ÿ m úÒ òKH AúÇø Þ ñþS P í B ñù èÏù Äç ßB 9 ñ ô C ù ß ç S Æ H oÐÉÿë z ñõ âã o ¾Þ y ýc R Õ AúÇÄG A ø Ò A è L øz ð Hÿ z ñõ R G þ1õ âë ýcê Ä SHÁ AúÇÔS ô i¼ ò w ÀHôO 2áE õ Pþ ü âó ÏO ½ òÇä D Iõ øü âó H ü1ùQÄçG E â øü âó³H¾ ò7wa Hû üÝ Ìï xÿ Äûï Þ ñùç7ðü Jþî d I Pþ ÿeÄû Þ Ià Pþ ü4âóÓ Ïo ô Ê ßF qùéüÉ ß Pþ ì ÿi Hü ìåßG J ý ýü IßÿÓ ø ÓÏ A úþ Þ IßÿÓ ø ÓÏO AÊø A¼ñ â W o¼ xã ô é Ä g A z ñé tz iz ñé Ä w ÞA z ÞA B z ñé Ä B B z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä ÞB z ô ¾þ À ïúdú RêK O á B z 9 øô îsz ñé Ä þ þÁ Hûcâw Dz qéñ ÏÄ ÿ ø0 ÿ O ñ Ò úë em O ó ù ü ²ö èñ é ÿ âý7 ï T é A ñù Ä ÿ n ûúO Å ñõ ø è B SÏ ý ñ þ³W D Pû Äó B O ÔC ÿJÛj F Î ô õ 2èÃHü1êgäçü y0 ÊS úgÖS z é c xû Äå SÐ ¹ ÿÔVñë i Nú p A ñù Äç w æ ç B ß ñù Äç æG A ñù ê ù ÄçW ç È æg A ñùc ñõ Ä ùûOæO AúÇø Þ ñþK ÏßÈ DòOæ ñzâ þdþ â ý âí g x ÊO JÎÏ E µ þm þ 4ð ü ê ü ó H ¼û î³û âÝ ï¾ øôó ¹ þTø ¾û é Ì HåG ï ùì x Ä e M þ A z ñé Ô HÓ3 O g A ú ù Òô âÓ Oï ½ øô â é Ä Ï ÓC O iz ñé Ä OÁ iz ñé Ä B ú ú Òô âÓgÐÏé Ä ÞO ùIÍ ý Ééý ßO ä è Ê é ñù g þ1ù3Øçü Ø ü Rî3Hÿ ü âó Ï å ô É çO ¾äW ò AúÇäÏ ó òW æg C Î B É ÿõ ÿü À Ø ô ðü Jþ ùd ñù Äû a û Â É þù ü þK 2 þ âýÏp ýOá¾ä ð Ío ÿ ÿÎ ñ Ê È þç5 ñ õ ÿ ú ÅÁ òÇ z ñécà ùcÒ OO øô1 ü1é Ä 7 Þ ú Pþ ô âÓ O ô Lz ñé Ä W ê øô âÓ3 O ù â ü PÒ È éc ùc¼ ï xï Ä ñ Ê øò ÁÓ ø ÓÇ òÇ O Þ ñîS w ì ½ øô âÓ K ¾ å á prÿ ã MäßGP Ð ù PÒgÐ Òô ù Æ ñÞ ¼ âÓ7Ä ½ ¾ õõ Lß L ÿO ï ñ H 2½ ý5½ xã Ä Þx ñÆW W g A z ñé Ä Ï Mï ½ øô âÓ O AßA B z ñé Ä ¾ 4½ øô ôsz ñé Ä MO øô âÓS O A B ÞB z ñé Ä P èç Ò üå Ü ÿDzB ì1 o xÐ ý 2 ò 5 xÐ Lþ ë Ø H 7 o½ xë Ä Áß A ñù Äç øüÇäW â ÅA þcò3 Ï ù â ÿ1ù Äç zBqÐ ÿ ü âóÇB 8 Ï L ñùca P ìç øü O îó ßB þX 7Tà ¾þ Àäüõ7ðü P ù Ä ¾þ1ù Äç àë ñù Ä ¾þ1ù Äç7 A àë A ñù Ä ¾þ1ù ÄçW ÞB A ñù Äç É 0 B ý ýÉü âóC B¼ÿ âóK ÏßÈ E¼ T ñþS B þ x i ñù Äç Q ñ n xÄ Éÿ 5 ñï3 á ÿúÇ ú Ü ô p ÿ ô âÓ O ý öë Þ z ñé 0 ÓÇ ýcÒ O úkúXè Lz ñé Ä O M õõ IÏ øô Èg þ È PÒ7Ä ùÕûXÈ â½ ï âkúX 7 ñ ø ø Ó À ÿúÇ O Þ ñî À¾ ûúÇ ÞB zEq ÿDúú Ð ôõ ÁN ùcÀ ÿ1ù Äç üó ñùc ÿ1ù Äç7 òó A ñùc ÿ1ù ÄçW úó A ñùca Q â Å ¾þ1ù Äç E øü g øúÇä ñ â ÿ ü âò ý ÿ ÂÖ ýkÚ9 5ú ü Ê Ê Ò HâG ÁQ AK Ó OO øô âÓ èô Òô âÓ Oo ½ øô 4 øô âÓ O ½ N M ½ øô âÓ OÏ Ó3HÓ3 OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô 4 øô âÓC O ½ N M ½ øô âÓK OO ÓSHÓS OO øô âÓ èô Òô âÓ Oo ½ ô èOj é oàqòo HÎ B Óß úÇÔ oèoæ Hÿ z ñõ ûÍ é So ¾¾á ¹o ýcê Ä 7ò ÿ Ò A o ýcê Ä 7ö RßØ ³ õó HÖC B ñõó x RßýÉú ÿk³ý âãS ßÔ o R Å þÇX SþãV Äo B Ôz é è â Ô Hü ù Äç ï xÿ Äûo þù üý A2 T é ã xÿ Äû ¾ ô É øü R W þ1ù Äçg ßA ü Ò øü âóCH AúÇä B à Hÿ ü âóK Ï Q ÍO øü âóWäSHó Ïo ü â3çë à ó ÿy Ax é B ü ñ ÿ0 A ïþd ö Ò øø ü Òz ñõ âê1 ý ¾Â ý ø5 å L½ øú å L øú å L½ øú å L øú å L½ øú å L øú å ÿP wPê ú å L ññ G þCy 0 ýS Ô ýcâS Ó þc É ñ å3ýë S ¾ ýë SO ¾Þ ýë So ¾ A ýë S ¾ A ýë S ¾ A ë Æé Ñoàõ J åë ßA üJy âë Ä K ýcê Ä S ýcê Ä WÊ Hë Ä çT Æ3H P íë àõ À HÿÁ NÏ ÿ ü ú Êçúù É ÿ vx3 ßÀë Iô Ä õ â ÿø OI ê í Pþ d úoo û ½ ò ps Eù ýü ù µ PþqÖ ÑÞAÁ óCHýW þ À Âgü ý ç ÊK öçü 2ýK ý Ò j þ ÖS ôÏù W þ Èßý0 Ìï LÎï û ÿ ü ô ëï ¾æ Pþ óå ÌCHü ½ üÛ éSÔ üÝÿø ÿTûú H 7 Çûú HAÞS ÿ Hÿ ó ó ÿho äï ó3ÜÇäO ßS ìç Ì Ü û âà ÿ A y Å i ôoëA Hü D 3 Jý ðÏ P¼ÏÆC Êgã é IüÛ3H ² Aú Ü á ögêK âgæS BÑ ß ò ó0 ÆW ßSP ì Pä o¾ l Ä T ýLþú È ÿ Ý xØ U þ ò Ý üSØ û â ÿ à U þUÝ Âýv â½7 ï½ xï Ä M ûõ I øô ÿ ¾þ ø öëßÚ Hô T s ü ú ì J¾ ô ÊæøýÃÈÄ Rã p ý à à ÎO p ç Pògç ã³àSØ ù p ýcì o 8ûEÅà ý Î JÀ à ösþXø ÂyQ ÜWæ Qñð þ K ä ÔE ñ H dúX û ö³û p îEÅà ýcÒgØÏécá T Ä Ôø ì ô â T û Ãx0 2 y x Ä O Þ ñî ÞB ú êÁ þDzRI g þ ý Ð Aú þ Ôþ Ô Hÿáîø þC õOÀ 7ÜCÉ Â R ½ øô âÓ O a B A ú ö þ ô âÓWè W C N ½ øô ê é Ä g A z ñé Èg þ À G I I üê ä J Þ ñÞK 0 Í B z ñé Ä P B z ñé Ä Mo ½ øô âÓ K ª ¾ ü ú Òÿ 02à Í øü âóWðW æ ñù Ä3Hó Ïo øü ò ù ÄçG A þ õ Òü âó Ï ð L ñù Äçw ½ ô Éï øü RàW þ1ù Äç B ñ Ò üó x d ñù ÄûO Þ ñþ HA AúÇä ßB U ñ ðõO ýÇy Òü â ÿ ü âó ÏO ðõ ÉO øü â ÿ ü âó Ï ðõ É øü â ÿ ü âó ÏÏ ðõ ÉÏ øü â l ú x øü âóC B¼ÿ âóÇ ¾þ X B LþXÄ 0k äïþçG ñÇä G Êo Þ ñö ËϪ ¾ ù oU¾þ äa æë þ ÄY Ï ù þI ù Ó Hæ Pþñ ZÏ ÿì xï Ä o ýü dÞ U üÉô ýÉô âÓ s ü óË LßÐ L Éy å ¼ xÁ 7 A¼ñ ú é Ä g A z ñé Ô3HÓ Oï ½ øô âÓWÈw B z ñé Ä M ½ øô âÓK O Á B B z ñé Ä ¾ 4½ øô âÓ Oo ½ è Hÿ Ü ¼ ø Hÿ ø JÁ O ÇO ôO ½ ê ú ó Rû ÄÇG Ò A ñ Ò A õ Ò ÞA ó Ò B Ò B ð Ò B ô Ò ÞB å ÿ â òõ7 â ô P I ÓÇ V x écQ õõ I ñ5 âaÅ ¾þ1é Ä OÀ M âá¾þ1é Ä OÀ M ó âa¾þ1é Ä O M õ â ¾þ1é Ä O M ñ â ¾þ1é Ä O M ö ½ øô âÒË yYñ ò 9 ý È Èç ò² ÒÏ 4 èË Y Ð øc¼ ï èË Y Ð ø ÓÏ ôeÅ ¾ èCHü1î w ôeÅ ¾ èCHü1é Ä Yñ ú Lz ñécA V Ä ÞA úXÐ ú² ñÇ ôeÅ ¾ èCHü1é Ä Yñ ú Lz ñécA V Ä ÞB zZ ô3Ô Ó 1 ú V Ø û òÏoàù Hü òÉüÛ è HÓgÐGPÒ ÈP ñW Mä Lo 6 ôë Æ A ñ ÍG ý à ò 7 A¼ù âÍW Wý YÎ J Eø ÿ æg þa ¾ 2 4 ÎßÐ eS À HûG Åÿ dz ñ o ó x B òKH2 ÿÓO ô á ø è U Áz û ÖS ÜÏù Y ÿ û3ôgû ÄÙo À¼ þ Ö ó Hü1ù Ì3Hó Ï ç ¾ 4 øü âó Ï á B ß ñù Äç p Í ý A þ ÿ Òü âó Ï i ñù Äçg ÿ Ò àW É þ òÇ ÞV øì x øü úç7PòK Ào Dâ ÉO þù üÝÿü þ ü Û DâOäÇU E ùò Û ø ¾j ÿ Èã Oä ï xÿ Äû O µß ñù Äç 7 æG A ñù Ä ¾þ1ù ÄçW A A ñù Äç g æw ßA ñù â ù Äç B þ x i ñù Äç B B ñù Äç æ ßB qùu Ä õ ÐØ 0 ß ý õK þ é Ä z ñé é Ä Oa Lâ IO ½ ù5½ øô Ì Iü1é Ä G 2¾ G 0 øô Rú ô âÓ P ñÇ W AJû A ú òÁ þ ô âÓWÈ w x0 ½ øô â1 I 7 ñ xz dú ö Rå Ä Ä ã¾ 8 y Ðß üú rå Hü0 õë Îçü âó ù þ Rÿëo á½ A2 T é ã xÿ Äû A A ñù Äç P Í øü âóWèg æg A ñù Ì Hó Ïï øü ö ù Äç B þ û Òü âóK Ï i ñù Äç ßB Îo øü âòû Ïò ¾þ Òü üõ É øü âä Lþ ø ñ¾ â³üõ Éo øü âä L ñù Äç P ¾þ Ä x ñù ÄûÏ Þ ñþWÄ Híw ßA ñù â ù Äç B þ x i ñù Äç A B ñù Äç g æ ßB ñùA þ3H Î Ò òWÎÔßÀ ÿ Ò øü âó H AúÇä D Ä3Hÿ ü âó Ï x é E ñùU Ï ýcò Ï â L ñùYÄçw  xÿaÄû Þ ñùç ðü Jþù Éþd Ò ½ Tð Ò Þ T é S ¾ A ô W Ï é Æ Ño D ¼ úD Éþdü y ö û õ Òú ÿ ýÉúJx i J Éþd ½ d ZO PÞB È ÿåOñ ÿ þ òÏ ý ý HüÏ ä i ñù ÄûO Þ ñþ H¹ ý I ßÿó ø ó Ïßÿó ùû d ï ý âíW o û Ò øü âóWì3Hó Ïï øü ó Òü âóC Ï E 4 øü âóK Ï Q ÍO øü âóWäSHó Ïo üÆ â3çëO Lf ý ³C ü Í óõ É øü â8 ÿ ü âó Ïo óõ Éo øü â8 ÿ ü âó Ï óõ É øü â8 ÿ ü âó3 Ï o Íï øü âóWÄ ú þù üó A É B ñþK B ñùç7ðü JþFüó øcòWÄ Hõ ï xÿ ÄåG xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ WV G þ Bý ÔG þ1õ âë G þ1õ âë ôG þ1õ âë G þ1õ âë ö1Ü9 é ÈÒ Ñ Â Pê î5 õ âã3 ñÏ oü É ýÃþR å B ½ øúJz i øz ñõ ü Òz ñõ âëA Þ H IãA ÂWÂÔ p u AúÇä D ó Ò øü âó H ýcò Ïo þ L ñùQÄçW ½ ô É øü RØW þ1ùYÄçg ßE ó Ò øü âóÃèü Pòà ÈÏÔ iþù óË Ï Þ ñþË Fç ÚO øü4âóÛH AúÇä ßF ñòÏ ÍÝ ý í Lþ Hä Òù1 ú ù þ R ç xÿ ÄûO Þ ñò Ïo øüHâåG I ñù t i ñù ÄçW IçW æg I ñù t i ñù Äçw Jçw æ J ñù t i ñù Äç Jç æ J ñù t i ñù Äç Äq¾þ 3åoèm ý ù Äq¾þ1ù Äç çë ñù Äq¾þ1ù Äç7 A çë A ñù Äq¾þ1ù ÄçW A çë A ñù t i ñù Äçw Bç É ç ú Hæïþd ñù Äû Þ ñþSèü Rû Äç B ß ßB ñù Äåw xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ V ò H P kÊÿü ü1 Aú x ÿë z ñõ âã o ¾¾1ÿz ýc R Õ AúÇÄG A ø Ò A è L øz ð Hÿ z ñõ R G þ1õ ð¹ B ú Ò B ì L øz ø Hÿ z qõÒ åG çLý CIüÃÞÆMù H g z ñé Ä Ó OO øô âÓ H Ó Oo ½ øô âÓ Hy Ó O øô âÓ H9 Ó O ½ øô âÓWÄ HÓ3 OÏ øô âÓ H Aú C K ôó a ô ù Æ ñÞC B¼ âÓ7Ì ¾ÿ G ñ xz 0 dú ù Rå Ä O Þ ñîS w 4½ øô âÓ Oo µ ô à ¾ü rúúOZ ê Á çOÁ H øü üsþ ü úcò Ï çO H øü òsþ ò úcò Ï çO H øü úsþ ú úcò3 Ï a É Â ÿ1þC B¼ÿ ö³ÿ ì Iô Ì û ý1þS à Π D L qù Ä Hÿ DÿØo Hâ A ñÿ Ìçü âó Ï ó9 øü âó Ïo À Îo øü âó 0 ó Ï øü Ìçü âó Ï ó9 øü âó3 Ïï À Îï øü âó ý ò Hü 2úë çÏ ÏþgÄgÿ Äç Q 0 ò 0 ñÇä P ëo Þ ñþ Ë c¾þ ýú ¾Õ l üçü â0 ÿ ü âógøÏù Äa¾þ1ù ÄçÏð ó à ýcò Ï á çG ùúÇäG à Πóõ É ÿ A æë A þ ÿ9 8Ê ùç Ó üÉü Ç û Þ ñþÇ x ÿüCX 0 2 â GPòwÿó ü ù â ò ßB¼ý þk mñ à ýÇÞjOý 0 ñÚRÄçü âó Ï xm âs ñù Äç E¼ ñ9 øü âóÇ ø A ñùc E Î øü çg A þXÄkK ô Æ ù Äç E¼ ñÙ ñþC Ï xm â üÝÿü þ ü ñ Rý ÄûO Þ ñùc E Îo üÜ g þ üå ÿ m nIÄ3Hÿ ü âó Ï øü Ä3Hÿ ü âó Ï øü Ä3Hÿ ü âó Ï øü Ä3Hÿ âË â ÄOàù ü Ä3Hÿ ÿ Äû Þÿ â ñå õÏ äO AúÇøO Þ ñþ Ï ýcò Ïo x æë ê üå ß Ã Aüè ý øü âóWÄ3HógÔçü âó Ï ï Í øü âóWÄCHóK Ï øü ñ Òü âóS ÏO E ö Hü Ø ýÉô10 ü1îg ÏîÇ éO å I þÒ L õ Ê C N õ ò ü òK 2 Ä Lú ñ9 Ä þdú ð Pþ ô üsúXð ýÉô1 ü1é3Øçô ú éc ùcÒgÐÏé ¾ ôâ ÈOj é LN þ ää P F i ñù Äç Êy é ñù Üg þ1ù ÄçÏ ó HyÏ ýcò Ï ÿ Ò øü âóW æg A ñù ô ¾ä øA P õC øü âý ï xÿ ÄçoÄ Ï J² p òW 7 êO Þ ñþS  4 øü âó ËO ñäâ O E þúw ú E âÉÅ ü A þXÄ G E à ý ÿ y Ó6Ì W æ ñù g þ1ù Äç ß Êy é ç7 AÊy é A ñù g þ1ù ÄçW AÊy é A ñù â ù Äçw ßA þ øÓ¾ä Lyt â Hü HóK Ï Þ ñþK B þFýó ù ÿù Hü ù â ú ßB¼ÿ âüW èW ù ó ý 0 þ æÕ5ú þd ñù Äç Ðù3È ñù t i ñù Äç7 Aç Á H P²àë Æ É i ñù Äû Þ ñþ3èü Rû Äçg A ß ßA ñù Äç Ðù ù Äç B A B ñù Äç Ðù ù Äç B ßA ßB ñù Äåg è z3H 2Ü ÿi øü 4 øü âó3 Ïï ó Ä3H ùû ²y 0 õC øü âý ï xÿ Äç 2 ÿÏo F ÞÀó ù t þ âý ï xÿ t i ñù Äç ß ñ Ò ò è ¼ ÿ5î î W þ1ù Äç x é ñù W þ1ù Äç7 x é A ñù W þ1ù ÄçW x é A ñù W þ x ÿù Hü1ù W þ1þC B þ â ÿ Þ ÉßÈ L ñùç7ðü Jþî Lþ â ý âí A ¼ ò È E µ þ f ù Ò À µ ù ú A z ñé ä3HÓ Oï ½ øô âÓW w C N øô ü é Ä B z ñé ØKHÓS OO øô âÓWÐ No ½ ôòâA Ä A úXÐ úö ñÇ w ôíÅ ¾½ èCHü1é Ä ñ o ú Lz ñécAß Ä B úXÐ úö ñÇ ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA Èó y øcÒC O òüâA äA þ ô âÓÇ úþâÀ ÿ1þg ÏþÇ ½ 8ðÏ üý àO DâO 8 Ï ÿ â³ÿ ï òó C Î ùþâ ÿ1ù3Ôçü Pï úó C Î ýþâ ÿ1ù3Ìçü 0ï öó à Πûþâà ÿ1ù3Üçü pï þó à Πÿ â Ò Lùú åk úwZ ú r AúÇä ç L ñù Äç7 r AúÇäÏ Ïù ÄçG r AúÇäG A ç L ñù Äçg r AúÇäg A þ x i ñù Äçw þ ùç S x Òü âóK B¼ÿ âý Qÿü Jþî dþ x þ âý ï 8ÿ Æ Îo Ío øü âó èü x é J ý À8ó 1ù Í xÿ Äû Þ j øü âó3 Ïï ó Hó Ïï øü 4 øü âóC Ï ó HóK Ï øü 4 øü âóS Ïo ó Hó Ïo ü ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ýUo é Ìû HüOKàiòOài t m ô É øü 4 øü âó Ïo óCHó Ïo øü ü y é A ñù t i ñù ÄçW Aç æg A ñù tþ x é 4 ÿ 6 F èK ä B¼ÿ âý ï øüó Hæïÿù ÀHÔ x Îo Õ B¼ÿ âý ï Î Ío øü âò G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄC G Å ý Ó Aú á ï å³ð äð óó ý å7  ý ÿ ù BÉo äïþ õ sþ Ì Hÿ û ÄÛo Þ Cêÿü ÿä Pü o x È 8 ô âIO æIÄà ½ N M ½ øô âÓ OÏ Ó3HÓ³ OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô0 4 øô0âÓà O ½ N M ½ øô2âÓË OO ÓSHÓÓ OO øô4âÓÛèô Òô6âÓÛ Oo ½ øô ÔÏ à ñ IûüÇä H Iúç øüDâó I2 ÿ1ù Äç7 I ùù É øüJ Ï L ñù Äçg d þcò3 ÏÏ Îÿúó ÿ À Ø ô ðü Jþù ý Ô i é ã xÿ Äû ÿü É üK ÏO ÿü ß ÉßýÏ Hâ Éo ó Hå o xû Äç Aú ² Hÿ þ õbRâ Hÿ z1ñõdRÒ Hÿ z2ñõfRò Hÿ z3ñõhRÊ Hÿ z4ñõjRá H Ñ PêÙÄ ³ Ï ¾ øúùG û ÔÃéz ýpâãà e ô O ë õtâëéÄ Ûéz i½ øz qõ ÿÄ ¾þCØJüú rÈ A ñ7ÄÎ y Éü Ê 7PòÏ àþ ü ä ù WP 6O Ó H½ XK äï ò þ ¼7 ò zo Þ ñÞ Þ ¼ ü1é Ä G A z q ÿX iò Åüæ Ä 3ÈÚ Hô ï õ Ò ç Î æ 8ÿ ÄÓ ñû ð Rã Äs BéÏÎÏ æfÒ Rßÿø ú õ Ä3hÿ õ³ò Y EúJþúoÏ õ ÿ5 þµ Hô ñ H OÀ ô y õ3ìgöS  ÈÁ ûê½ xó Ä o Þ qæk à¾þíïÀLþ n ý À Í üMü ÿx FòO 1 ö5ÆÃ¾Æ î ÿ ÆWñë æ7 ùü ý ó Há c æK qÈ òK Ìx ñp ÿq ï R OÀ½ ô o z þ ùõ úV cá¾þ ü K 8 õ ç û ø Ly ñp 1 îë Ægë dó þ Ä ñp ÿñ Û Â 1 BÆ úÇ ýcÌ o¾ xócá c ûI ýÇÞÊ üWò r æÏp ó Ï øü þ ù Äç þ ÿ Òü âó Ïo i ñùS øcòW æW A ñù ìSHó3 ÏÏ øü ö ù Äçw ßA þ ì H áËÿü J ñù Äç ï xÿ Äç Éßÿó øcò Ð õ ï xÿ Äå ü Pþ Ð úú üw þ3ü ý l ü õ 4ÿ Äé ÿ 0 ÿXK Jâ sx i é à ýÇ E õõ g z ññ dõa ú º ªõ õ Êo B â¾ ²õ R o C ýGÛÌÿùGÙÌýXô ÜoÔ FýXô G Ç ý9þümmç µ æ PìGPòS ÏO øü è ç ßB qèÏÿ 2E É È ùÌ ñ y ñ âÞ O p þ dá æ7Pú öë Î ø G ýcüG ï xÿcQ êëß R A þ z ñè È QO J K Ø ú ãë ÍægÔgócÑ ÿÉK ô  ò óË þÛ ã ü ëE ù ÓÏ þ à7 o N ñð Éô îsúþSà õåO ß 2½ xþ 7 A¼ñ â W o úëß Ò3Èø Qù AÁ ýGÛ þÃþ ýõoÀ Só Ò LÀ q à ì Lz ñé Ä B æ ½ øô âÓK OO ý Ê B z ñé Ä O Mo ½ øô âÓ K ² ¾ øõ ÿ Òô M ² 4 øü âó ÏO þcò ÏO öù É Á ç7 B¼ 4 øü âóÇB¼Ê ù äó Èâ PògÈ ñ Hæg A¼ÿ âýg ï ý âó Ïï y i ñù Äç  4 øü âóK Ï á A B ñù Äç ðÏ Ío øü âò³ V ù AP þ O Lâ7 õ ð M

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Anniversary_Song.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • H ÿö Rÿ ý xa Hÿ1 ø¹ê ak ú ÿÙ ñá Pþ1 É ÿè Jâ Ì Þù ó ñó ªý Rð á Ä Ï Þy ñÎ HÃ3H Þ úÇ w B þ ûs D þ þ Tó Ê3Hÿé PòÏ ú ø ÁÔ Bê ô7 Áþ ÿ ù 2ã þ ù ä I ñÄ O qÒ È 0 ÿI í ý APÒ æ ñù ÈW þ Ð ÿXÛ Lþ â ÿ âý7 A þþ AÉßÿÐ Bâ É o Õ A¼ÿ âýW ÿ Ò øü âóWøW æw ßA ñù ü3HóC Ï øü þ ù ÄçÏð óK Ï á B B ñù Äç ð Ío øü âò P þ è ÊßÐ Aú n tz ñ Aú7ÄÃHô æ E ùõ7ðü Ôß Ï G Ñ Æ õ Rò Hÿñ Dÿ K Ô HÚ ü d úoo A þù vs Eù ýü ù µ PþqÖ Ñ c û ù Ä ý I í ý 2 B þù I Ø óKÈô ù ö Hÿ 5 F ú HZO Ð ç ² Aúwþ ÃH0 09 y Zy ô HüUÝ óõOP E y 0 ôO ¾ cÞ Fý Ä þ óP ý 2æU Ì L ññc0 ÿÆ é µ ö1ØÏ ò ë ð Ü3H ú Ç ùSì Hâ Aú7îa úÛÝâ õ7 ¾ü02è H1 ógÜ ö ßB üì¼ 8ùYÄã E ÉþI í l xܳHqo ä Pè qÏ é é ø ûUðõ Ï é ý û RÌ ø O AúÇø Ñ ýG ï úë Pê õC ÕøXô à úXô³ G ú üýC8ï ê ý ô Hÿ öYÄ ¾ü êÇ E ù Mþ øg Iô3Hÿö ôO E ú øXô Æ ñþw Íz åoö û ù Ä þû ä z é ÿðV I Ð ç A¾ òÇxO Þû ÿ1ùc¼7 ¾Q Kï E¼ øú H G ¾ÿ äëo þÒ Lß L á A x ñÆ 7 A¼ñ â 0 MÏ øô êcòÇ PÏ Mï ½ øô âÓ O ßA B z ñé Ä ¾B iz ñé Ä B ú ö Òô âÓ Oo ½ øô Rù túù m ð õ 9 Tù D ñùEÄç ª ó ÏO øü Rík ñùMÄç7 Eç æG E ñùUt Ï ý y éO ø ò³HÖ Lx ñáYÄ w ÌïþçG ñ Hæ Ñù Æà F¼ÿ0âý Ñù ùeÄç F A F ñùiÄç Ñù ùmÄç ßF ý ÿü À øôDâÓ Oo ú ÞH z ñé Ä 7 I ø5 øôHâÓ O ½ N M ½ øôJâÓ OÏ ÓSHÓ3 OÏ øôLâÓ éô ÒôNâÓ Oï ½ øôP ýë ÿ é È P Ì ü1ÞK J¼ Râ½ OO ÀÓ ø H ýü é Ä ïÿé ôó xz 0 G ñ HÓÃø Ù ý í ÿqwÜ Ê é S ¾ ê ½ øô âÓ OO Å MO øô âÓ O À½ ô7 ü é 4 ûÕû ýì xï Ä Þû ù âÓ O ½ øô R é Ä g A z ñé 0 Ó Oï ½ øô âÓCH ¾ B z ñé Ä B M ½ øô âÓK OO û B z ñé Ä ÞB ò5½ øô âÓ Oo ú è æ 8ùßG æ z ó Ï øü ü ù Äç þ ñ Òü âó Ïo x i ñù ÄçG A ò Ò Ný ¼ èk ñù Äçw B ü5 øü âóC Ï ù B ñù Äç ÍO øü âó HÁ¾æ ßB qùm ä x éOàù 4ì òB þ ½5 d å 5Pò P2Ä âÓÏOàõ Jþî 0 Dú ýdz é 1ù70Þà þ1æ Hæ PþÑÞ ÉßýP æ7ìÃHx áÞ ê Ü Ì ðo û ÿ1p 2ûm p xï g þm ÌÅ oæC d åoÐ è7 4 B Ä Ôx û á ögêK âgæS BÑ ß ò 0 Æ HÁ¾Zßpÿü ü âÍ Í øc O ñ öAÄ D Tð5 øô âÓ O ½ N M ½ øô âÓ OÏ Ó3HÓ³ OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô0 4 øô0âÓà O ½ N M ½ øô2âÓË OO ÓSHÓÓ OO øô4âÓÛèô Òô6âÓÛ Oo ½ øô Rê3èô â H ÀÄ ø g R H z ñé Ä R H z ñé Ä 7 R 7 ÞH z ñé Ä G R G I z ñé Ä W R W I z ñé Ä g R g I z ñé Ä wÒéßÿôù À ø Àà R Éü Ê ã xï Ä Þ EPÂw î ÿé Hü é tz òTâÝ ï x Ä o Ó HÓ Oo ½ øôVâÒãø åW þ ç é és Éü Êo õ¾þ õ¾þ Äæß Aê Tð5ýüà ÿü Ä H ýü é é Ä o Þ ñî w A ø A z ñé Ä G A ô ó óç A ÿ 2þë Ê Þ úú7 A Hü üÌ Eø Ô qP ÿ1Ö iÿ iS øõ ¾ 8 ÿ8O ä P Hâ ñ ó â ¾þ1îS w B¼û âÝ õõ Io ½ øô âÒë úú H ¾þ ï Nù äÖü P ÿ à ß J ñP êuÄC½ ê ô ú Hü b ù P úl C ù ó02ñË 4 úë c xóc G ¾ÿdþXøç ÿRo ÞþXø Qà AA ý  j Ü ó ò á Aá¼ ñ J ø â³à û R Ïá ÄQ þ ò ì5Pò H¹ ý õ0 ýã R ùú ÀÞG þ 6 â0 ü â3 î ø G ï u Aú æ 5å m3ÿ ÖgîÇ þ ù ý1êÇ ßGA Æ à æ µ æ PìGPòS Ï Ñ óS Ïo À ßB ñù Äå þü ö ò RôWø ç Ç ñ y ñ âÞ O p þÛfá æ7Pú öë Î ø G ýcüG ï xÿcQ êëß R A þ z ñè È QO J K Ø ú ãë ÍægÔgócÑ ÿÉK ô  Nï MO øô âÓ Oo ÓCHÓ Oo ½ øô âÓ èô Òô âÓ O øô 4½ øô 0 ÿ ô âÓ3èô Òô âÓ3 OÏ øô ½ È àÉÿ Iß ÿô Jz Éü Ê ã xï Ä Þ j¾ øô âÓK O No MO øô âÓS Oo Ó HÓ Oo ½ øô âÓ hÀ ù éO H üR dÿ ü õ ððãMî7ðü ñù W zO MO øô âÓ Oo Mo ½ øô âÓ O M øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo ú ¾þ À ½ øô ½ 4 øô âÓS OO ½ N Mo ½ øô âÓ Ko Aà ô ç ÿ õ Ðõ Òz ñõ âë t½ øz O 7 o ¾ A Hë Ä WÐõ î ô ¾þ O Ô3èz i øø âã èz i cÿõ û ÔCèz ý âãC ë õ âë Ä Sèz i øz ñõ º AZo ¾ÞB Bù ý ÿ ý Ä Jðÿ Òð Ò øü âó H1 ýcò ÏO ý Ò øü âó HQ ýcò Ï ù Ò øü âó3H ýcò3 ÏÏ þ ÿôWø É 4 ż 4 xÿ Äû Þÿ i é y ês æsþFÿó þwÿó øcü B ô ßB¼ý âò P þëO ø i ù úF ß ý Þ PÔWPê Ä gÔçz Eû o ¾ HõG þ1õ ó¹ A ø Ò c 3H AúÇÔgÜçz ð Hÿ z ñõ R G þ1õ ð¹ B ú Ò B ì L øz ø Hÿ üOmÍÏ P ý x d øò g ô ý J óL é ù ÄûO Þ ñþ Hq ýcò Ïo û Ò øü âó ùúÇäW A ú L ñù Äçw AúÇäw ßA ò L ñù Äç AúÇä B ü Hÿ ü âóS Ïo é ßB qù Ä ù ç 8ù i ù ñð ÿ à vòO þ Æ ñÞ ¼ âÓÏoàé ôó xz dú þdú Ø Pþ Ä Þ ñîÇÀ¼ òÇ W A z ñéc ùcÒ3 OÏ øô1P ü1é Ä w ÞA ú È Pþ ô âÓC O Ä Lz ñé Ä ü øô âÓS O ö Ê ÞB z ñé Ä R R3H þiò Ð ã ßÀÄ û Lþ þ9 øü RÎ3Hÿ ü âó Ïo å ô Éo øü RÞ3Hÿ ü âó Ï å ô É øü ê ù Äçg A þ ýg Éßp Cÿó ø óC Ï Þ ñþC Â Ô ñù Äç ½ 4 øü âóS Ï á A ßB ñù Äå R o ý ú üõ7 æ Z é þ1üS þ Ø ô 0 C â HO å õ ¼ â½ ï xï Þgï ñP²ú ÿé Hü é ¼ Þ A¼ â½G ï½ û5½ øô âÓ O y iz ñé Ä g A ú ý Òô âÓ Oï ½ øô ê é Ä B z ñé äCHÓK O ½ øô âÓW B z ñé Ä àO Mo ½ øô âÓ KO z å é àO LâOÄ öT Ø HÓ O ½ øô âÓ H Ó O Á y ñ O ¾ 4½ øô âÓ Oo ú5 øô ôsúXà òT ÈKHÓ O A ñ O øü âÏù ĺ ù ò ÄO A ñþ A¼ÿ ê ö Ï øü Rö Hÿ ü âó3 Ï a A ßA ñù Äç Í øü âóWØg æ B ñù Ü HóS ÏO øü þ ù Äç ßB ñU å p ð y iz ñé Ä G A ú ý Òô âÓ O ½ øô ê é Ä g A z ñé äoJ I 0 é â ÄO ¾ë é Ä ï x Ä Þ ñéç ðô Jú ñ Éô L ÁÞ x Ä O Þ ñîWÐG ÞB z ñé Ä Ò i b ÒWÁ ÿù Hü A å é3Èçô âÓ O Nï M A z ñé tz iú ò9½ øô âÓ O ÓKHÓg Ïé Ä G A z B N ½ øô âÓ3èô Òô äsz ñé Ä g ò Ò Ä p ÐÞÏ ½Ï ½ ï xï Ä Ó HÍ B z ñé Ä Ðé é3èçô âÓS OO ½ N M A ÞB z qé¹4äW ô âA K ú ÿ Ö Äÿô rz A ô¹ Ó O Nï M ú RÐÏé Ä Þ èçô âÓ O ÓKHÓÇ ôsz ñé Ä WÐé écA K ú9½ øô âÓ3èô Òô Ï ý A z ñécA K ýü IßÿÓ ø ô¹ Ý ï x tz iúXÐç No ½ ô èSh Èÿä Ð þÇ5 ñ Î ô É øü ü1¼OAúO e ýG ù ÜW þ1þ ß ¼ÿ ò ö Ï øü RÖ Hÿ ü âó ÏÏ e ô ÉÏ øü æ ù Äçw ßA þ ó Òü âóC Ï i ñù Äç  4 øü âóS Ï á B ßB ñù Äå S PNú Nùal ó B Ã É Éô1p ü ¾ Ã É Éô Ø Pþ ã Ä Þx ñÆ Hb ùcÒ O ½ øô è Pþ ô âÓ3 OÏ ½ ê ½ øô âÓ O å I øô âÓKH ùcÒK O ½ øô ü é Ä B z ñé Ø HÓ Oo ½ øô âÒ ý 9ð Èä ýú à L ýDþ ôa Hÿñ ÂOý ÉO ö ÿü þ ü ü öù ñß ¼ÿ âóÇ þcò Ï äç øü âóÇ þcò3 ÏÏ ôç øü âóÇÀ þcòC Ï ìç øü âóÇÀ þcòS ÏO üç ú Mþ ð æÉ ÄOn é L ý 91 Ô Ê é S ¾ Ê é SO ¾Þ Ê é So ¾ A x é S ¾ A é S ¾ A ô g ñ Î ú ýå R ¾ B ññ Ä 7é o F ê úJz ý âãS É o ÞL ò î òÕøò þÑ Ä Ï àÀL ô5 N ½ øô âÓ ÓgÂçô âÓ OO 5 Æ No ½ øô âÓ 0 ÓgÌçô âÓ O õ5 F N ½ øô âÓ ÓgÄçô âÓ3 OÏ î ÿÀ PÒ z a Þ ñÞC ý5 ÿOO Bâ Ä ø Ó Ï Ý ï x Ä ÿ No ½ øô âÒ 4ñ ý M ô þ ÓÇ xÐG N Ä ôÑÄ ôsú ô þ ô ôÑ Ó ñÇ 4ñ ý è IA OA Bâ I A 4 èçô èCHü1écA M Ä ôÑÄ ô³û èCHü1îÇ xÐG N Ä H å ¼ Ü é Hü ÿ Ò ¾ 4½ øô ôsz ñé Ä ò Aú7 Hÿ 2½ d å ñ öÞ ¼ â½G ¾ÿ PÒ ñ H o O W Ò¾ W ï ûì¾ x Ä Ï MÏ û A z ñé Ø HÓ Oï ½ øô âÓWÐg N øô ô é Ä B z ñé èCHÓS O A B ú ú Òô âÓgÐÏé Ä M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M ñ Ò dÿë z ñõ ú ÀHô w Tå Ä 3 ñ³ Ý sÞM ûy 0 Òô ²ñ ÒCH² ù IÄ 7 ìgï ü3Hù å M G E Ú ¼ÍÊK ægÞ7ì ÓWø7 î êS ÔÏÄoÄ ¾Pªü ñsTï Ä x7 Ügó Ä AC þÇüJüúOÞê ý 5 E¼ 4 øü âó Ï Ï ÍO øü âóWä Hó Ïo øü ñ Òü âó Ï i ñù ÄçW  4 øü âó3 Ï aßB ßA ñù Äç á¼S þÓ Éÿ B é ù ýcü ï xÿ ÏöS ÏO øü ôçü âó Ïo ø Aú üÏo óË È ã 7èäÿõ J øz ññ ÄÇ7 o ú Ê ßD ñùQ Pþ ü âó Ï ñ Ê E ñùY a ù 0 ý ¾ JþîOæw ßE¼ÿ âýw ï øüó x ß 2 È ÿ2âý ï ð L ñùiÄç z å Éo ütþdÎï öËÿ Jöòï HÓ H W þ Ü ø Ì ü1Þ ¼ â½7 OO ïÿé Hü éç L ÿOo ïÿé Hü éç L e M Þx ñÆ 7 A¼ñ Rú ô âÓ3 OÏ øô 4½ øô âÓ Oï Nï M øô âÓC O ÓCHÓK O ½ øô âÓSèô Òô âÓS OO øô 4½ øô âÓ Oo ½ úà O ÿ qò ü G O ô Jþù n äí Á Aú õ9üü Øj¾ Ä Hÿ x 0 ý 2øÛ Po ýS B Ò ÿO ô q A¼û öÇ å ý ÿ Sþ HóWþ 7Pò7üß 0w ô L ýü à À Ów 2 õ Ä Ïp ÓK O Âû B ú 9 øô âÓ G ÿ ý1ñ B ½ ôx Ügâ Ò X É x é ýõ ÎWÆ ² PÄÏù ü J Y ß ôx Ü ô Ò Æ ñþ A ô É øü â ý b øz ü Hô H O û g þ x ÿÙ F ¾ÃB ý ây Ä Pê Ð Ô m5 ç Pú z ôa þ õ3òsþÆ øü âóWÔ Hó Ï Q ó Ï Q Ío øü âóWÔKHó Ï øü õ Òü âó Ï óWä Hó3 ÏÏ øü øú b üý ó Ï ýcü ï xÿ Äçoä ù óS Ï x ñ 2 ñ Ò Æ ñö ³ OA¼ å çç ¾Ú ÿ Ò J ÿ ø ÀÓWþ õ O þ ù Ó OO Þý Ù ñî wß úù ÉÜ üR LßýÉô æ ò w à v A¼û âÝW ² W C N ½ øô ê é Ä ÏP Ó3 OÏ iz ñé Ä w ÞA ú ñ Òô âÓg Ïé Ä ¾ 4½ øô âÓ à Ì ¾ ½ 4 øô âÓS OO iz ñé3èçô âÓ Kï ü f þ Àäô R ï òP ô e ô É øü RÎ3Hÿ ü ìsþ ìK L ñù ÄçG ò AúÇäÏ ó ò HùÏ ýcògÈÏùSÈ ù Ô Hó3 Ï çO ¾ä Ðÿú l ú x à 2 øü âýÏ0 ýOa¾ä ÿü Jþ û ÿ ½ T ñþg Ïþ p òWøG æ à Π ç x åOä ÿó øÛz ý âà ùcÒ O ½ øô1p ü1é Ä ú Ø Pþ ô âÓ Oo Ì Lz ñé Ä G ú ½ øô âÓ O õ Ê A z ñé Ä ñ é d ô1 ü1ÞC B¼ â½ x åO ù Ä àé Hü écÀ ùcÜ ï x Ä ö Ê ÞB z ñé Ä T ßB ò pG8¹ ñë Ó òï è ü Ò ÀÓ é3èWÖ iz Éü Ê ã xï Ä O Þ ñé â Þ Iß Ìúú H o O G ¾ÿ GPÒ ø ÓÏO AÊþ A¼ñ â W o¼ xã Ø HÓ3 OÏ øô âÓW g w ÞA z ñé Ä ï M øô âÓC O A B B ú ú9½ øô âÓWÐ B z ñé Ä O Mo ½ øô âÓ KO ôó ékþò îÄÉ ö Ø Á Á P øü âóÇ þcò Ï ñ â ÿ1ù Äç BqP ÿ ü âóÇB 8èÏ L ñùc P Ìç øü 0O öó B þXØ ù Éo Ü ð rþú x Òü â ÿ ü âó ÏO Nðõ ÉO øü â ÿ ü âó Ï Nðõ É øü â ÿ ü âó Ï o ÍÏ øü âóWÄ ¾ä þ Æ þd ñù Äû Þ ñù Äçoä û Ä Þ ª xÿ ÄûO E îkúX Lz ñé Ä OÀ M ûõ Io ½ øô éca¾þ1é Ä G ý5 ô ½ øô âÓ ¾ úúÇ g A ú ä3Hÿ ä ÀÓ é â I üê ä Æ ñÞC ñ5 Ä ßÀÓ ø Hü é à ÓÇ ýcÜ ï x ÓÇ ýcÒ Oo ½ 8ÐÏ ý èkúú Îü1 ÿ ü âó Ï þù ÉO øü1 ÿ ü âó Ï ùù É øü1P ÿ ü âó Ï ýù ÉÏ øü 0 æËÿü ê â Å ¾þ1ù Äç E ¾ øúù ¼ A ïþd ÿµÙ ññ ÄÇoê Ö W P¾â ÿc ÿq Dâ7 j½ ô ô B ñ jA Éü âó ¼ÿ âý7 Iÿü Jþþ Ä A ¾ ô ñ A¼ÿ âýW AúÇäW A È Hÿ ü âó3 Ïï é ßA ñù ýcòC Ï ð L ñù Äç æ B ñù ò ù Äç ßB J ñ óõ ð ùËÿ¼C ü Í óõ É øü â8 ÿ ü âó Ïo óõ Éo øü â8 ÿ ü âó Ï óõ É øü â8 ÿ ü âó3 Ï o Íï øü âóWÄ ¾ä Àó B ñ B ñù Äû Þ ñù ÄçoÔ ÿçG ñÇä 7 êo Þ ñþ Ëo r HÿÑß éo H K ù Òz ñõ âë 7 þ1õ âë ø7 þ1õ âë 7 þ1õ âë Ä7 þ1õ âë 7 þ1õ âë ì7 þ À X J ã Y ¼ ô ø Ò Ôw ² BJ é B üJ i½ øz qõ G þS a þCü S ò Ò ò Ò ò Ò Þ ò Ò A ò Ò A ò Ò A ò Ò F ê ú å L ññ G þCy 0 ýS Ô ýcâS Ó þc É ñ å3ýë S ¾ ýë SO ¾Þ ýë So ¾ A ýë S ¾ A ýë S ¾ A ë Æé Ñoàõ J åë ßA üJy âë Ä K ýcê Ä S ýcê Ä WÊ Hë Ä çT Æ3H P íë àõ À HÿÁ NÏ ÿ ü ú Êçúù É ÿ vx3 ßÀë Iô Ä õ â ÿø OI ê í Pþ d úoo û ½ ò ps Eù ýü ù µ PþqÖ ÑÞAÁ óCHýW þ À Âgü ý ç ÊK öçü 2ýK ý Ò j þ ÖS ôÏù W þ Èßý0 Ìï LÎï û ÿ ü ô ëï ¾æ Pþ óå ÌCHü ½ üÛ éSÔ üÝÿø ÿTûú H 7 Çûú HAÞS ÿ Hÿ ó ó ÿho äï ó3ÜÇäO ßS ìç Ì Ü û âà ÿ A y Å i ôoëA Hü D 3 Jý ðÏ P¼ÏÆC Êgã é IüÛ3H ² Aú Ü á ögêK âgæS BÑ ß ò ó0 ÆW ßSP ì Pä o¾ l Ä T ýLþú È ÿ Ý xØ U þ ò Ý üSØ û â ÿ à U þUÝ Âýv â½7 ï½ xï Ä M ûõ I øô ÿ ¾þ ø öëßÚ Hô T s ü ú ì J¾ ô ÊæøýÃÈÄ Rã p ý à à ÎO p ç Pògç ã³àSØ ù p ýcì o 8ûEÅà ý Î JÀ à ösþXø ÂyQ ÜWæ Qñð þ K ä ÔE ñ H dúX û ö³û p îEÅà ýcÒgØÏécá T Ä Ôø ì ô â T û Ãx0 2 y x Ä O Þ ñî ÞB ú êÁ þDzRI g þ ý Ð Aú þ Ôþ Ô Hÿáîø þC õOÀ x é þ è w ú Ô Bþò ÿö Rùc ü ê FF ý ó Hj üã ½ ùYøÝ Ì ¼ ô ææð ù Hÿ µ5 øü z0 å3òs þ Ô é µ À H Ië úçü RÖ HÿÎ äïþ òË ç7U0 À ý ú ñ H ÿáß N ÑÏ M ½ øô âÓ O ï MO øô âÓ O á B Þ z ñé Ä 7 ¾Â¾ 4 øô ìCIü1é Ä ÐO M þ A z ñé Ô HÓ3 OÏ øô âÓ H Ï ý P ¾ü0 þ C ùÕûXÈ7 B ö B¼ â½ P ½ øô âÓK OO NO øô âÓS O Á A ÞB z ñé Ä U ù 0õ 4 ÿi Iü dÀGUÀ A ñù Äç à ÍO øü âóW g æ7 ß ñù ä Hó Ï øü ê ù ÄçW A à Hÿ ü âó3 Ïï z é ßA ñù À ýcòC Ï â ùç7ðü Éü âóS B¼ÿ âý ¾ ô Éo üª â3áë þú ó P ù Ä ¾þ1ù Äç áë ñù Ä ¾þ1ù Äç7 A áë A ñù Ä ¾þ1ù ÄçW A áë A ñù ÄQ¾þ À Ø ô ðü J ñù Äç ï xÿ Äç E ý J ø þ ü ÿ Ö ÉßýÏ Dâ É ßB¼ý âí UA ¼ òOÞª ý ÈÃHþ 2Ì ü ³¾þ ò ü DòO Ì üã µ U ÿÙ ñÞ Þ úù ɼ ª ù é ú é Ä ï Jæ ùSæ ¾ A ó Ê x ñ W o¼ xã ô HÓ3 OÏ øô âÓW g w ÞA z ñé Ä ï M øô âÓC O B B z ñé Ä ¾ 4 øô âÓS OO iz ñé Ä ÞB zWIÐG þ JxWIðG þ ðw R x é C z é zW Ô õ æ ö î L½ øú â L øú ê L½ øú æ L øú î L½ øú á L øú é L½ zXIÊ þaÅS V îaÅà ýcÒ O ù æaÅà ýcÒC O ú êaÅC ýcÒK O ø âaÅC ýcÒS O û ìaE ñé Ä ò²âA V ä rúúï ÿ Ï äe ¾ iúXÐ ú² ñÇxO ÞûXÐ ú² ñ H 2 èË Y Ð øcÜG ï èË Y Ð øcÒ O ú²âA V ô þ ô âÓÇ ¾ xÐ ½ øô ôe Bâ I èË Y Ð øcÒK O ú²âA V ô þ ô âÓÇ ¾ xÐ ½ ô èg C c ô C 8 Pþö ä ßÀó ø ä ù WP h Ð Ï Dâ È Þ úl è âO úi À äG o xó Ä U ú ² ü ð Lþ ÍÏ ÿüà E E d i Ê ö º ÿ ÿ Éô â ßP æ ñ C ¾ä d þ é Â5 ñ HÑO õ J P ó H² ÿ1ögèÏö ³ßV y ý ç øcòW g æ C Î i ñù Äç  4 øü âó Ï á B A þ û9 øü þ ù ÄçW A þ ÿ Òü âó3 ÏÏ þ ÿÀ 02ým ä E¼ ñÙÿ ñ L ñù õÏo ä P ß Ä B þFýó ù ÿù Hü1ùc o E E ¾þ ¼ D òåO WA þ ð F Õ¾þ ÇU ÈO Þ ñþ j øü âó Ï o Í øü âó ýcò Ï E¼ 4 øü âó3 Ï Ï Íï øü âóWÄ HóC Ï øü ñ Òü âóK Ï E¼ 4 øü âóS Ï O Ío øü âòë 08 ê p ÿ úKýê º ü HÓ O ½ øô âÓ HY Ó O Â Ä z ókz ñéS øcÒ O e M ý Lz ñé ô é Ä O Lâ I ö5 øô ä Iü1é Ä o Mï ñ Lz ñé ÄcxZ é é ø l ÀÓ é ó ø Iü1ÞK B z Oo LâGðô Éô ì Ê w 0 Æ qîó 1 øõ äÊC øa ê Ïù Äç Pò ý þ ß 2 øü J  d ö Ò Æ ñþ B 4 øü âó Ï A A ñù Äç ÐÏ ÍÏ øü âóW w æw ßA ñù ìCHóC Ï øü ö ù Äç B þ Òü âóS ÏO Bù ßB ñù Äå U å ÿ o ý ùK 2 8ùë ñù ÄÉ ÿ ü ñ9 â Ägùë ß ñù ÄÉ ÿ ü âó Ï ý P ï E¼ Fð âó3 A¼ÿ âý Úï øü âóWÄ HóC Ï øü ñ Òü âóK Ï E¼ 4 øü âóS Ï Ï Ío øü âó Hýg þ À ÿ ÿä I Aÿ Rÿ L ñùEÄç B øü R g þ1ùMÄç7 E ñ Ò øü âó H AúÇäW E Ä3Hÿ ü âó³ Ïï y é ù PòÏO F ñþà F¼ÿ2âóÏOàù üó x óÓH AúÇøO Þ ñþÛH AúÇä ßF ²ý Ò ÃYþòÃØZ à ù 0 y Éü Ê Jö ü Ä øúo 4l úù x ô ²õ 2ýü é Ä ßÀÓ é dÞ HþÉôó H G G o Å 4 øü âó Ï 1ï Í øü âóWôCHóK Ï øü õ Òü âóS ÏO E 4 øü âó Ëo s¾þ ÀdÆ 0 äÉ Òü â8 ÿ ü âó ÏO óõ ÉO øü â8 ÿ ü âó Ï óõ É øü â8 ÿ ü âó ÏÏ óõ ÉÏ øü ñ Òü âó Ïï Eü ò7ê É ü ù Äç ï xÿ Äç Ï äoÄ E¼ T ñþ ßB dñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xe ñCy é ày ñõ70ù Ô J é S ¾ J é SO ¾Þ J é So ¾ AÊx é S ¾¾b à C þ 0 ý ¾â CZÏ øø ÿ ÒúÆ øÒ ì õ RÎ Hÿ ø âãWâ Hë Ä K W ÖS ÉÏ o ¾ Dê½ ô7 4 D Lý ð R L ñùEÄç ýcò ÏO ñ Ò øü âó Há AúÇäG E Ü Hÿ ü âó ÏÏ é E ñù 0 ýcò Ïï Î y üLýù æ 2 øü2âý ï xÿit ý4âóÓ ÏO â L ñùmÄç ÿüÛÜ Ò Ò Àä D Cª é JBz âs ñò H¼ÿDâý7 øüFâó Ï ñù ÄçG IçG æW I ñù t i ñù Äçg ßIçg æw ßI ñù t i ñù Äç Jç æ J ñù t i ñù Äç ßJç æ ßJ qù çë pß0Sþ Þ ùÒ çë ñù Äq¾þ1ù Äç ß çë ß ñù Äq¾þ1ù ÄçG A çë A ñù Äq¾þ1ù Äçg ßAç æw ßA ñù tþ üó x dþîOæ B¼ÿ âý ï ÎO µ B ñù Äç Ðù ù Äç ßB gñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xh ñ ô åù üÏo ÓC È ã B ñ O øø âë ó Ñ Ö õ Rý L ññ ýcê Ä 3H AúÇÔ3 w ô w y é S ë ýcê Ä SHÁ AúÇÔS ô W P ÔgpÎÔ JøòCx Ä ìmÜ AÁ Bz iz ñé Ä z ø5 øô âÓ OO ½ Tð5½ øô âÓ Oo 5 øô âÓ O ½ ó5½ øô âÓ O E¼ 4 øô âÓ3 OÏ ½ è 0 A ñCØ I ÿ I ùc¼ ï xï Ä ÃüÓ éû z P G ñ H o U B¼û âÝ ï x ø HÓ Oo ½ øô âÒSKA A Z ô èË ÿ 5 þ ìsþ ì úcò Ï Á çOÁ H øü âsþ â úcò Ï çO H øü êsþ ê úcò Ï çO H øü æ ü Ì øAd ÿÀ æó ã xÿ Äû a û  DÿÀ ÉúçGPòg Ïú p Ñ ã xÿ3üçü ü IôÇä ßZAüÀ ô û ÀHô ý P T ÿ À Î øü âó 0 ó ÏO øü Ìçü âó Ïo ó9 øü âó Ï À Î øü âó3 0 ó3 ÏÏ øü Ìçü âó Ïï ñ Ò Ä þ1ù3âsþ øì F ö B ñù õ ó ÿ ó L æ³þ âý ï üØ â3æë ú hØ ÿè ½Ç Â Î óõ É ÿ æë þ ÿ9 8Ì øü þs q L ñù3üçü â0 ÿ ü âógøÏù Äa¾þ1ù ÄçÏð ó ý ù 2ýË Ì xl â³ÿ âý ï â 7PòÏ 5 ù óÇ x É A xû ÄÛ á æ xm â 4ì ì öÔ óÚâ E Î øü ç þXÄkK ó Ïo âµ Ïù ÄçG ñÚRÄçü âó Ï xm âs ñù Äç E¼ ñ Hÿa ßA þXÄkK ý ï øü ÉßýÏ Dâ É o Õ B¼ÿ âý ñÚRÄçü âó ËÏ x é È þç ñ ÐVàç D øü Ä3Hÿ ü âó Ï øü Ä3Hÿ ü âó Ï øü Ä3Hÿ ü âó3 Ï øü ñ Òü âó3 ÏÏ E øü ñ Òü âóC Ï E øü âóWÄSHó Ïo üàâ ü üàRÄWÊ G é A ü þÁ ðO ÿÒ L Ê ã ûì Ü þdú Ø Pþ ì Ka Ä ýÒ L ó Ê ã ùì Ì þdú è Pþ ô úsúXè ýÉô1P ü1é3Ôçô P ú éc ùcÒgÈÏéc ô ÓÇ ¼ òÇ Ï ÓÇB éO å I Á ÿÒ L ö Ê N ö ô ý è K ü f þ Àäôå ÚANþ õ bÄ Ðg æ ñù g þ1ù Äç ß Ê é ß þ ö9 Ò øü âó HùÏ ýcò Ï z i ñù Äçg BÿëKþù Ä Q PòC Ï Þ ñþC B þFüó è ðü ë þ âý ï xÿ ü Hó Ïo üäâ O ñäRäWè ç ÿXÄ G Éü xr ò³ÿ âý E J ¼¹ ñ Éü RÁ Hÿ ÿ Äû Þ à L ñù Äç W æg A ñù â ù ÄçÏ Ïù Äç w æ B ñù â ù Äç E É ÍO øü âóWÄSHó Ïo üè â3Ì òõo ø mà øü 4 øü âó ÏÏ ó Hó3 ÏÏ øü ÿ x 3Üg Ä O Þ ñéç7 þTø ¾û é Ì HåG ï ùì x Ä É å I W A ú õ Òô âÓg Ïé Ä g ¾B 4½ øô âÓ Oï x iz ñé3Äçô âÓC O Á B B z ñé Ä ¾ ½ 4 øô âÓS OO iz ñé3èçô âÓ K äåÅ ¼¼x òòâA ôíÅ ¾½ èCHü1é Ä ñ o ú Lz ñécAß Ä B úXÐ úö ñÇ ôíÅ ¾½ èCHü1é Ä ñ o ú Lz qéñÅ ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úúâA Èó y øcÒ3 O òüâA äA þ ô âÓÇ Èó y øcÒS O òüâA äA þ ô âÒû ùü ÒûKA Ä Hï ôó è ø ï ìó ã ûì Øû ÿü Àß þ þ øû øüÇø û ñþâ ÿ1ù3äçü ï êó C Î õþâ ÿ1ù3ôçü Ðï æó à Πóþâ ÿ1ù3ìçü ï îó à Πþâà ÿ1ù3üçü ð øÁ ý É ÿP¾æ ç L ñù Äç r AúÇä ç Lþ ø ß ç L ñù ÄçW r AúÇäW A ç L ñù Äç æw ßA ñù âOû 2å ñ A Í xÿ Äû Þ ñù õÏo äïþçG ñ Hæ 7 êo Þ ñþ ó ÎO ÍO øü âó èü Òü âó Ïo Î W þ dÁ 3 Òü âó A¼ÿ âýgÐù ö3 ÏÏ øü 4 øü âó Ï ó HóC Ï øü 4 øü âóK ÏO ó3HóS ÏO øü 4 øü âó Ë 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã Ï Ñ õf þ À¼ Äÿ ÿ Ö aØèGÐö3Hÿ ü âó ÏO ó Hó ÏO øü 4 øü âó ÏßÈo g þ1ù ÄçG Aç æW A ñù t i ñù Äçg ßAç g þ À Hó dó ê ¾ J ñù Äû Þ ñþK Ï dþþ ß D½ çGPòSèü Rý ÄûO Þ ñþ èü Òü âó Ïo ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G Tüê xó Ä Þ ñæ H þ ûÊýú t A þù ½ ö ú Éü1 üM 0 ÒþQ Añ ëSì ß 2 æ ÿ ñ BQ B òKH2 ÿÓßÐS Ì ñ òg Ïù ü JþîOZO p çOÀ¼ ô ßB¼ý âí Ñù1 þÏß úO Å ñö ùù ¼ ñ ó ø âI ô âa D øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ O IýüÇ xÀ øB Ï L ñù Äç þcò ÏO ãó ßH ñù ÿ üHâó Ï ÉúüÇäW I Iöç øüLâó éü ò A H Ï ä ÀÐ Bí æW þ1þC J¼ÿRâóÏOàù üó À øüTâóÏoàù üÝÿü þ üV T ñö ßJ 0 á ÿ k ôoè P ô O ô o ô 7 ô ýÃY M øølâã B²ÿõ J 7 Ú øørRæ Hÿ z9ñõtº AZO ¾ N ½ g ÖÛ WOñO æë Ä Cì Ì ü x ÿü î É aó Ôûù µ Jþþ é D ÿ â½7 ï½ xï Ä ö Ê A z ñé Ä W Gúú µ ÿ RÌo A Dÿ W ñÞAZÏ ý IpÞAá¼ úan ó B ÿ1ù ÄçG ý Sô ý b úË ì è ñ ñcÑo1 ÿ9 F ¾ÃB ý è êë a Iü1ô E Å úK½ óÙx ñêÇ ßb ýLy EÿÌú ü ýõ ßB¼ý èÇ D ôoô úõ ûkúú ìÇ z å7 ú û l ÿö J Æxä ½ A ý HÔÃH ÏÈ üëo ü QÓÇ ùcìG o xû ÄÛ ò³ü ü Jú ä ù BF é ¹4 âë ê õý K X øü âóWø æG i ñù ÄçW  4 øü âó3 Ï aßB ßA ñù ÄçOÀ¾ ô ¾üÏO ä B ñþK B ñù3â üý ýY ñþ ßB âÇ åO ùS ÿê Ë ä Ãÿ Ò ÀÁÖ É Xß ó þõ À C ú µ þq 7 æG þ î ì5PòWä HëcQ ÿq A W AV F ZÏ Y ü â3 î ø G ï u Aú ðv0 Ò Íü ÍÜ E ýÇýFMùcÔ E Çxô LÑ ãÏßÖv úWkk Å øü âóS Ï ús ñù Äå þü ö ò Sô üSò ÏÌ y ñ y î ø úë H È y i b þã ï þò P þdúù Ó ç xã Ä Þx ñÆWèWP þ ñ ÿ ú ü aê ì Ð ÿ 05 ú È Ì ç3Ì øG P ÿö dûc ùcp âq ÈW þ õ û ð Ê 4 ò â½ ï½ xï ÄyO² î Ô PÒ Po Dâ7 L dz ñéû z dúù Ó H ùc W o¼ xã Ä Ï ÿ Ê A z ñé Ä w å Iï ½ øô âÓCH¾ òÇ B z ñé a ùcÒK O ½ øô Ð ü1é Ä B ú ö Òô âÓ Oo ½ ô è ÿI qòO M êÓô ØCHó Ï øü êç øü âó Hj ÿ ü üs ñù Ä Hó Ï Ä A ÿ d ñù ÄûÏ Þ ñþWè Úï øü âóW 7 æ B ñù ì HóK Ï øü î ù Äç B þ ÿ Òü âó Ïo Ë øñbµ úë àõ À iúR ú Ë ÿ Òô âÓ O ½ øô Rókz ñé Ä z à ô âÓ Oo ½ øô æ é Ä G A z ñé ôKHÓ O ½ øô âÓW g A z ñé Ä o Mï ½ øô âÓ O ÃÓ2HÿI Ä ak ½ d å ñ B¼ â½ ï øô Jz ÿÓ ø ÿü Éß ÿü þ ü Rí ÿ âý7 B 4 øü âó Ï A A ñù Äç ÐÏ ÍÏ øü âóW w æw ßA ñù ìCHóC Ï øü ö ù Äç B þ Òü âóS ÏO i Òä øú H1 ³ ç ÿ ¾B ý ùË Ì f ø O ý 0 Òü âógÄgÿ ÄûO Þ ñùç700 ò7â ß ä Ì ÿÏo ä ßÀó ü ù ÄÁ ýcìW o xû ÄÁ ýcò3 ÏÏ 8 L ñù Äç óõ É øü â ¾þ1ù Äç B Ì øü âó ùúÇä E ùÓü2ã 3Eý Iû Ö ä ñ2SÔ ù d Iü ùc 3E ö ¼ÿ âý Úo øü âóWÄ Hó Ï øü çW A þXÄËLQ ó3 ÏÏ âe Ïù Äçw ñ2SÔçü âóC Ï x ês ñù Äç E¼Ì õ9 øü âóÇ f ú ßB qùiÆ ù 0 ÌÓLá ÿ Ò ³À þú B ÀÀMþ n À ø

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Danse_Norvegienne.mus (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • ï ¾ÞA ì L øz ó L½ øúJz i øz ñõ ü Òz ñõ âê1 Ê Ç Oùú B ýkÞ90 ògñë Êó ø ú À Ð øú ûõ ÎWÀÇPÈO Ïä7 Ù C BþÌÿúÇÄG üõoÊ þ Òc xò RüLþÍ1H ô e ÀHÔ ò Jz ix é LÂþþ 8 Û âKHó H ÏO ä j3ë ij Bj ô7 ÁúþG ú ó HùÏ ýcüï ì Î CÁ þ d û ú ø ûÕ Pþ É Ó Bâ ë ÿí ó Òô ó Jz Eû ÿÒ Éô úÙüù 0 ÿ Y Ò ä ï Ä Bâ 1 A¼ù1ð üC üÊùú t î Ðk hÏ Yß0 Ìï åoÚ ö º ÿ ÿ Éô W þ óÅ ä þ æ5 Ï Âþ ÿ R ß B Ó¾þÃx ¾þ Ràç þdþÓÞ þc þ zÏ ó þ ñõ ò C þDz Ùú C½ É á9 èÏ Ï úË ã üÉô âðÏ ½ 4 ÿP2Ô üò Ó Ã õ þ 7 A¼ñ â ò ô áçôýOZ ÿ ê 4Ôç aê ì oò H x Iè 4 Ð ï ÒÃHü ¾ ²ý â âq õõ Á 8Ð ÿ næ ü õ ÞBa æ½ xï Ä o Þ qÞ ï ýGÙ ý õ ó È æ ñù ÔKHó Ï ù B 4 øü âó Ï aÞB A ñùcaÞC ýõ ä ù ì ø Àï À ÿì xÿ Äûï Ûï øü âóCH ÿ1ù Äç  4 øü âóK Ï á A B þ ÿ9 øü þ ù Äç ßB ñ Ú üOÞI þiþú Hæ P8 ä PÀ è þ ãë B ñ ü âý E ýcü7 Gùú x ÿÏo Dâ Ì ÿÏo äïÿù Hü Ì Ï ý âíW o 8Æ âë ßA ãë ñõ É ï Í âë B B þXÄ E¼ 4 øü Lþ x i ñùc ÿD â òOÞ üO ô Ï þ3üWò ü Õä L á ñ þE ð Ý ï xïcà ù p 2ýü éc þSØ Â¾ É Éô10 ü1 ÏÐ Þx ñÆÇ òÇ ÏP Ó3 OÏ Ô Lú ù9½ øô âÓÇ ¾ òÇ Ï ÓC O Ä Lú þ9½ øô âÓÇ òÇ Ï ÓS OO Ø Lú ú9½ øô âÒ Ùã ý P ÿ à ào ø 0Ç D Ô áçßÞ ê ì é æ ñ Wý l Sÿñ o úSHýW þ À Ø á 3 Bf ÑßB2 ü o ø â o Nz ù æó i ýå Õ Jz ñ Òü âó Ï ù Ò úå k õõ É ¼ ô ñß ¼ÿ âó Ïßÿó ùû úCHü1ù â ú A¼ÿ âó à AúÇäg A þ ÿ Òü âó Ïï i ñù Äç  4 øü þs ñù üCHóS ÏO øü þ ù Äç ßB ñ ð ý Où zÁ HÿÁ N ò Hÿ x þÁ¼ õ È ÖÇ þ ß ú Ïõ õ úÇX AJ é þ è w z Iû ìok Hÿí Èò3 Ï ÿÀn Ï 2 ö Ê Î ÚgÌgáw 2 8 0 ð ²ýP RÆK Ï 0 å ûs þ Ô é µ À H Ië úçü RÖ HÿÎ äï æ çWQ0 äW â ª óÇb¾þ ê H1 þ Ä gÌ õ 2äà 8ä a J² HƼ y óõ æóßØ A ý V Ñ ûù Q Aa½ é B ñØ IÜ3HÿÆ D í ñcq û B f½ xÖÇâ¾þ RÔ F æsþ Å ñþ xܳHñO Ù i ýå íg î ü ý îY q ý ½ c ¾þ dãY ý b E y ó Ì Hÿ ÿ3ú³ÿ âý E ý ö J þúwøR ñèg ç Dýp é À xÔ DBýXô³H1 É ÿ âÑÏ éßþB þ Ô³HQ þúÇøo Þÿî åwQÐo Y üÍþd 4 xô ü P ý õ õõ Þ é úçü1È Pþ ï Ä á âÓ7ê dé 7 ñ Éô âÓ ý Ð ú é ö é Ü H Þx ñÆ 7 A¼ñ æ é Ä g C Lþ ô ê é Ä w ÞA z ñé ä HÓC O øô âÓW B z ñé Ä à MO øô âÓS O Á B ÞB z ñé Ä D N ÿ ÍÐ ¾ þÏO ç ó Ï øü Rõk ñùIÄç ßDª Ío øü âó èü Òü âó Ï Î áy o A ý ÿK Éz å Ï øü6 4 øü6âóÛ Ï µ Aç ç íïô0 ÿ 9 ÿö R Z Ó O ½ øôBâÓ IÍ é Ä H z ñé Ó Oo ½ øôFâÓ I G I z ñé Ä WÒé é Ä W I z ñé tz iz ñé Ä g I z ÞB ÞI z ñé Ä w J ýÓç ÀÓoA ý ù ñ j ôR ù Æ ñÞK J¼ TâÓÏoàé ôó xz 0 2½ øôý ½ Oo FâGðô iz 2û ÿ cò î ó H¹ ýcê Ä H G þ ïð ü Ro ¾Þ ññ Ä ÿz ý R ë ö G Ö3 g ï ë õ âë Ä Cèz i øz ñõ ºÞAZ ¾ B ÖS o ë õ âë ÄÕË ú ù ½ É öë úï 2 é é Ä z ñé Ø é Ä z ñé W þ Râ Ô A ý O z ½G ï xï Ä ÑO 5 A z ñé Ä W A 5 øô âÓ3 OÏ ½ ækz ñé Ä w ÞA z Ô ô âÓC O øô R é Ä B z ñé ÓS OO øô âÓ HA¾ ÞB z ñé Ä Q ßA ½ ò ÐÖ øü âó HA Aú r oÀ ç7Pò3HÖ Lx ñá Ä w Íï øü âóCH æ B ñù óK Ï øü RÐ ù Äç B Ø ü âó Ïo Ï ý xò xØ û âa D ½ øôDRê ôDâÓ OO øôFRê ôFâÓ Oo ½ øôHRê ôHâÓ O øôJRê ôJâÓ O ½ øôLRê ôLâÓ3 OÏ øôN ýû ÿ À Ø Ä ak ÿó xX Pê ùc¼ ï xï Ä Ó HÓÏOൠJøîO 2 No U J¼ûTâÝ ï x tz iz ñé Ä ÞJ z ²ü Ò Ò èôõ åü ý Î ù Þ Ô Þ ØüÛ H½ ¾ K ä ßÀÓ ø I 2½ Tð5½ x Ä o Þ ñî H Ó O øô âÓ HåG þc bþü HÓ3 ï DÆ ýGY Å qP ÿf ÿ ï Ú êë Æ í w mÊ þ1Ä õõ ç ü á Iü À þ Ôo B Ô Æ ñîS w B¼û â ¾þ1é Ä ÞB z ñP Ô õ È Ü êë üú H êuÄC½ x B A Bl êu P Ío 0 a F ù æÇB ýcÌG o ôë qÐ ü ó J Eø êëÿÐiþ P Ïk hÏ Hâ Ì ù Ê ÊA ÔEPüwP Äo ñ Ò x ù ý B ý õ0 ß C ÎO ä7Pòw Òz û9 ú ý âí g x ÿä õõo âä x ÿ o ä FòOIÏ æyÄÁ þ Jþ ýC üWÄÖü ö ï Ä o Þ ñÞ æë A úX ç ó ÿcm øú Ha G ìç µ èOÀ 8 Ï Ãmá¼ Ây õÃÜ ç üóHÀ Dÿ Dâ üóHÀ ÿò I ÿ ü è BøåOí ûdþsW þ Ü Þ É óÞGA ¼ õ ôõ rßG 9¼ 8ê Aþú ½ J F EPêc1 ÿ ØûHÑ ÁÆG æ ß D Å ÿö dë î3HÿÁ ü mæ ÂúÌýXô L FýXôû èOäÏØÏñ ü ü âÐ ÿÁ U H þ ÿ Räçü â ó â1 ó RÜ ñ îWô Û ó Òü J Å ýÇy ó â ÿ âýG ï êë E ý µ ªñ1 Ï õ âQ ýõoô ù3ê IÔ w ûcÑ E e ý µÙü úl úë y þ R ú³ý 2ìC þ Àdð é ã xÿ B Hã A³zõ èOp þCY Éüû B ó 6 z ñé Ä Ðé é Ä z ñé tz iz ñé Ä 7 Þ z B A z ñé Ä G A W æë A z ÞB A z ñé Ä g ÞA P ù ÿö RïI éIÄ D z ñéM éMÄ 7 ÞD z ñéQ éQÄ G E z ñéUtz iz ñéUÄ W E z A E z ñéYÄ g ÞE w w ÞE z ñé Ä Ñé éaÄ F z ñéetz iz ñéeÄ F z B F z ñéiÄ ÞF ÞF z ñémÄ ò S ÁÓ ïüå 0 W ñï3HÓ H Ó O ½ øô âÓ H Ó OO øô âÓ H Ó Oo ½ øô âÓ H Ó O øô âÓ H Ó O ½ øô âÓ3H Ó3 OÏ øô âÓ èôÏÿÎü C K ôó xz d å ñ B¼ â½ ï½ NO 5 B z ñé Ä B 7 B z ñé Ä Ðé é Ä ÞB z qé 4ä høG þ äüõ 5 þ º BZ ¾ Ö o ë õ âë Ä èz i øz ñõ º à C þ dÒ Àë z g A Ï oì Þ dÿë z o µ B ññ t B ½ øz O ¾ÞB 3Hë Ä GR ñ ã H ò ø AP þ AúÇä æ L ñù Äç7 AúÇä7 ß ê L ñù ÄçW AúÇäW A â L ñù Äçw  ô þ ÿõ 0yÁ Hô æ æ ï xÿ Äû ÑO Í ô ý 0 E ÎO À Îßè Åÿî ÿ RèW þ1ö ßB ñ à ý ÿë Í QßÈ ò H  õ ú J øú ú o h ë Ä gôçz þ Ò c H AúÇÔgìçz Ð Hÿ ú û ï é Sï ¾ B ò Ò KHA AúÇÔK ô o é õS ÿ ù Êg ìO þ ñL äW þ Ä äOÉ ñ I xÿ ÄûO Þ î L ñù ÄçG b AúÇäG A q ÿ ü âó ÏÏ E ô ÉÏ øü RÔ Hÿ ü âó Ï E¾ ô É øü RÄ Hÿ ü âóK ÏO é B ñù p ýcò Ïo 8Ä ÿä Ð5õ ðü ÿ5m ÿ Òà þë ð o B ÀÀNþ ÓÇÀ òÇxO Þ ñÞ Þ úù x Ä Þý Pþ ô âÓ O ô Lz ñé Ä g ê ½ øô âÓ O ù Ê B z ñé Ä x å I ½ øô âÓÇ òÇ B z ñécÀ ùcÒ Oo ½ ôP èOj é ÌÓ Mþ úküú P ô e ô É Á ç Êy é ñù Üg þ1ù Äç7 AÊ é A ñù üg þ1ù ÄçW B½ 4 øü âó3 Ï ÿÌ ù îÁ äoè d ñù Äû Þ ñþWØ Ú øü âóW 7 æ B ñù ü Hó Ïo üR â è ÿ þ Òüõ P ý Ð À Ò B þ ôa Hü é ü Þ ¼ â½ ï½ Âûì JV ô ½ 2 Õ ñÞ A¼ â½W r W A z ñé Ä 0 MÏ øô âÓ3 O A ÞA z ñé Ä w ¾B½ 4 øô âÓC O iz ñé Ä B ú ñ Òô âÓS OO øô ü é Ä ÞB z qé ü ²5 ü Iü øTâÁ J iz ñé Ä z õkz ñé3Øçô O ô Ðw 7 Þ z ñé Ä G R G N üTâA J y iz ñé3èçô ÀO ä g N üTâA J y iz ñé3èçô ÀO ä Çð Ò Ò B ñCØZ Iß ÿô Jz Éü Ê ã ûì ÈS ô é ô Jú ù 7 ñ xz dú ú Rå Ä Á òTâAßJ ù m OÚ å Äo HÉþ J é ñù W þ1ù Äç Bü9 ò7ô X7 Cþó ø ó Ï Þ ñþ B Ô ñù ÄçW AÊ é A ñù Ì Hó Ïï øü ö ù Äç B þ û Òü âóK Ï i ñù Äç  4 øü âó Ë ¾ê ü ³ õ ùë Á6 ÿ 5 Ií ½ øô âÓ OO ¾ òÇ z ñé Pþ ô îsz ñé Ä 0 M øô âÓ O B A z ñé Ä W ¾B½ 4 øô âÓ3 OÏ üM éç ÀÖ CüÓ ø Ów 2 øô âÝ ï x Ä ýü Þ I Þ Ä ¾ë é Ø Hå ï x Ä O Þý ú Òô âÓ Oo ½ ôZ â í òOú øò U ñï3 4Ä 4 ù z ñé Ä Ðé é3Èçô âÓ OO ½ N M A 7 Þ z ñé tz iú ò9 øô âÓ O ÓSHÓg Ïé Ä W A z ÞB NÏ øô âÓ Aú È A ñ ø ñ n ô Úûy ô³ â½ ï xï tz ù âÓK O ½ øô ½ 4 ý B z ñé Ä Ðé é3èçô âÓ Oo ü Ð K ôsz ñé Ä Ðé écA K ú9 øô âÓ èô Òô Ï ý Þ z ñé tz iúXÐç N øô 4 èsIA W A z ÞB ô¹ Ó3 OÏ ès è é ô I ùc¼Ï ½ ï xï Ä ÀÓ éû z P G ñ H Ðé ÊÇ ô³û âÝ ï¾ N M ú RÐÏé Ä ÞK ù ¼ èËÿ Èù ôW þ1ù Äç Hÿé Ì ÿ Ä 4 û Ò Æ ñþ B Ô ñù ÄçG AÊz é A ñù ìW þ1ù Äçg ¼ 4 øü âó Ï a A B ñù Äç ï Í øü âóW æ B ñù üKHó Ïo ü â3åë ÊIßÄ tþòCÈ S ó Ôÿò o ÿö J ÿ ô ø PÒgø7 ù ÓÏ î Ô7PÒg G ù ÓÏO A û Ê c iz ñé Ä ÞB z1 ô1 Ð þ ü ÿ Ü È é ÞVø Ç ù ÄçOÁ¾ä À Ä Ö ÿ1þ ß þ Ï L ñù Äç üüÇäW A þ Ï L ñù Äç þüÇäw ßA þ Ï L ñù Äç ýüÇä B þ Ï L ñù Äç ÿüOÿ É þëo Å ¾ øú ýë ÀHôO R Io µ B ññ ù õ âë ÄÕ IR ÁÝ1 R¾ þ V Ä ú ø I ¾ Ï Ïé Ä ú ákúLø z ñé Ä Oà¾ Ï Ïé Ä 7 Þ ú ækú ù A z ñé Ä O ¾ Ï Ïé Ä W A ú âkú ø A z ñé Ä OÀ ô â ñ Bâ ðô Jú ìWï3ìgï Ä Þ ñÞ ÏÐO ïÿé Hü X P dú ä ô ò³û âÝ ï x à ÓgðÏé Ä ÞB z4ñ ôÑ ó I Äÿô rúXÐG úhRÐÏéSÐ øcÒÇ xÐG N Ä ôÑÄ ôsú ô þ ô ôÑ Ó ñÇ Ï 4 èçô èCHü1é3èçô ý è 4 è éSÐ écA M xÐG v ÆýXÐG úhRÐÏéSÐ ø éÕ Ð Ð ü w û ½ ß èåßGP Ô Ð N ½ øô Rþ Hÿ é ñ H 7 Ì ü1Þg ÏÞ Þ ¼ âÓ ÿô Jz ö Éô òÉô RÚ ô âÝÏ ÝW ï¾ x é Ä Ï Ó3 OÏ iz ñé Ä w ÞA ú ú Òô âÓgÐÏé Ä ¾ ¾ 4½ øô âÓK O iz ñé3èçô âÓS O A B ÞB ú ú9½ øô âÒ³ 6ñ Ï ôÙÄ xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M xÐg úlâA M C ã ª øü âóW æg A ñù ì Hó Ïï øü ö1 w Ò ú 4ù ÒV ý ñ ò ÿ âý ï õÙ ñù Äç ßB þ ßB ñù Äå S ò H P2ô ÿù t 9 ùc øø âë Ñ Ö õ Rý L ññ ýcê Ä 3H AúÇÔ3 w ô w y é S ¾ B ú Ò B ì L øz ø Hÿ z ñõ Æ ÿpW DÿÔ ø DR å É øü Ú L ñùIÄç7 T ùcò Ïo ò Ê E ñùU ùcò Ï ì s À ÉßýÉü âó ßE¼ÿ âý ÏO äïþçG ñ Hæ y å ñ F¼ÿ2âý å ÉO øü6 ü1ùmÄç Î Ìù åOÀ ù V Ä BÉ þ iz ô Ò ÀÓ B ñ Òô ù Æ ñÞ ¼ âÓÏoàé ôý 2ýü é Ä ïÿé ôý ½ ß 2ýü é é Ä Þx ñÆ 7 AJÿ A z ñé Ä g ÞA g w ÞA z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä ÞB ÞB z ñé Ä S ÁàéëO Ìó ääÿq Nþ Pâ õ äô ÐG þ V É Ãm ¼ Ø Hÿ Í x é o F² D ê 4Ô õvR ú ÄÅòÿ èG þ1î w Ãþ üÓK D L Bâ wÊ iþÊ Eð Jþ ÿûk Bâ æÎCA þ é Ä ôEPÒg G ñ 8ãsú O pO ¾ øô îsz ñé Ä Px ÓS O á B z ñèOá CH O ûLüú ó ú k ùñ ý AP þÃùÊøúWÖÖð ø9 ÉO k ñ H O û AúÇøo Þ ñþ HåW þ1ù ÄçG A¼òó àV ÿä Pìg Ï Ôã p õ Ò â ÀHÔwX µ B Ä F Îß O Þ ñî O ûåO ê é ¾Â¼ T ñîg Ïî w A¼û Rö ô âÓgèÏé Ä W ¾B½ 4 øô êsz ñé Ä Ï Mï ½ øô âÓ O ÞA B ú ñ9 øô âÓWð B ú ü ùcÒW B z ñé Ä O Mo ý ÞB z qéý Ô Ò ÞO ò òý þ ìg þ1ù Äç Êy é Î Éo å ô Éo øü RÞ3Hÿ ü âsþ âK ÿ Lþ ù9 ù z i ñù3Ôçü Ô ü ú òÏ H Ï äo Oæ B¼ÿ æ³ÿ Ì ü âó7â Éßp â Ô óW 7 êO Þÿ Ùÿ îKþ ÿ Òü âógøÏùSøïü â ü üå P ñï3 P P ü Lz ñé Ä î øô âÓ O û Ê Þ z ñé Ä y å I øô âÓÇ òÇ W A z ñéc ùcÒ3 OÏ øô òË bk ½ Lø ò Æ ñÞC B¼ 1 ü ÿÓ ø x cÀ ùcÒ Oo ½ ô è h Pþ î ñ5 ý tÚDþ AP ý Aú xz ýÊúú MO ùc¼ ï xï Ä o CüÓ éû Y Éô òÉô âÓ ÿô JúþGð dúù Ó HÙ Ó 7 A¼ñ â W o iz ñé Ä g A ú ö Òô âÓ Oï ½ øô ô é Ä B z ñé èCHÓK O A B ú ú Òô âÓS OO øô ô é Ä ÞB z qé Å þ Í þÇ 8ùO TÀ C ûú7ø6ø B Ð ù ó ÿø à B èÇä ¾ Ôz ñÖ Þ ¼õ ü ù ÄçG A þ Ï L ñùc P äç øü O êó ßA þX ýù É ô ùüÇä æ ÅÁ þcòS Ï û âà ÿ1ù Äç C þ³àë LÎ Ïo Dâ A àë ñù Ä ¾þ1ù Äç ß àë ß ñù Ä ¾þ1ù ÄçG A àë A ñù â ù Äçg A þ ø üó C K Ò ÁøÒ Ì xÿ Äû øü üç Pòwÿó øcòWÄ Hõ ï xÿ Äç G æ ßB qù ÏàÖ G ý úG üOZ ÿ Q þkúXø Lz ñé Ä OÀ M õ IO øô Ø éca þ1é Ä 7 ó5 Ì øô âÓ þúÇ W A ú Ô ô P ÿ ô âÓ3 O é üú xz CüÓ é ½ üúÇx Þ ñÞ ¾ øú xz 0 ÿ 2 ükúXð û âÝ ï ìkúX Lz ñé Ä W úùO ÿ M ÿ ìÄ ìó ñùcÀ ÿ1ù Äç âó ß ñùc ÿ1ù ÄçG êó A ñùc ÿ1ù Äçg æ Åà ù D½ ç PòÇÀ þcü ï xÿc ÿ Ø ÿä7 ñ ü1p ÿ ÿ ÄûO Þÿ øÏ L ñù Äåg xFñ ÿä è ùc Ï ñõ É â Å ¾þ1ù Äç E ½ No Mo ½ øô âÓ O Ó HÓ O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ3 OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓC O øô âÓKèô Òô âÓK O ½ øô 4 øô âÓS OO ½ No Mo ½ øô âÓ K þ 6 þ ø ÿ äü ä7ý L½ øú þf¾ ô ß ßì7 þ1õ âë þ û Ò A ùo ýcê Ä 7ú ø Ò A cÿZ õ 0 R d øz ññ ÄÇ õÝ oò 6ÛO øøM Òz ñõ âê ÊWüç Ð5å n Hü ò H W þ þA ÄO ñþ ¼ÿ âó7é Éßÿó ø ó HÅW þ1þ A¼ÿ Rá Hÿ ü âó ÏÏ y é A ñù À ýcò Ïï è L ñù Äç ¾ ô É øü õ Òü âóS ÏO E 4 øü âó ËO s¾þ þ5 ù wÈ P ù Äq¾þ1ù Äç çë ñù Äq¾þ1ù Äç7 A çë A ñù Äq¾þ1ù ÄçW A çë A ñù â ù Äçw ßA þ ø üó x þç PòC Ï xÿ Äû øü úç Pò ÿü þ ü ñ Rý Äûo Þ qù ÄOn é ú ý É o AZ ¾ Ò ½ ÿ Ò Þ ð Ò A ½ ø Ò A ô Ò A ½ ý Ò oü ë 7 þ1ñ ÄÇO ß ú ó úîOÖSHio ýcâS É o S ò Ò ê ì ó JR AúÇÔ OP AúÇÔ OP AúÇÔ OP AúÇÔ OP AúÇÔ OP AúÇÔ3 OP Aú å ÀHôO R ò Ò o ÔK õ J ò Ò øø Ê Hÿ z qõ å3ýë Æ ì P Ó þ1õ âë ÄÑ þ1õ âë ÄÑ þ1õ âë ÄÑ þ1õ âë ÄÑ þ1õ âë Äq þ þ ý ÔÇR¾þ1ñ ÄÇ z ¾ B ½ 8ú B 8ú B ¼ ÞB ½ zN òc E Éßý FòOµ dz q¼ ä ð ô 1 A2 ò ö Jþî 0 à Lþ ò ÅÁ þÇÜÊýò ï îó èEPê P¼w Ö3Hÿ Ä æâÃHÔ7ó Ô ÿ Úx Åûl xë ý³óý I ß0 a û ÅúùÇ E ñæ Èæ Iü ëA ØÏä üõoØmò P ö3ùë ýÛ É Pñ öó ò ù3ÌWõë Õ ù Üo xo Þ ñÞ Þ ¼ Rá ô ÿ ô âÓ O ûõ k áëß éca þ D öAÅà î3ç3Ì OÀ ì Hÿ l ß Lüú 5 Ò ú³ó î3é3Ìçü çs v B1 ý Ò Æ ñö ³ T îEÅý x þEÅþ x ÿ Dÿ x Rø â ìgæ  0 ÚøùÇX P ýãn ì IüÛ3H OÀ M èE HâG0 ø Óg WPÒS w B¼û âÝ ï úkz ñé Ä O LâO z é Ð yO ý ÿèo BíO ô î é Ä Rÿ Ì Hÿ y þ Dý3Üçú Yð RØGPê G þã R hO ÔÇ ù ò Ü B ý 7 Ê åOP ü02òë ßAR å g í ÈÏÂïþdþ â ÿ07 ÏÈ AúW ù ÄçoÔ I óKÈô ù ö Hÿ 5 F ú HZO Ð ç ² Aúwþ 09 y þë Ð üà A ý ÿ rú iz ñé Ä ú iz ñé Ä ú ÿ Òô âÓ Oo ½ øô ö é Ä Oa Jâ I iz ñé3ôçô âÓ O ÞB A z ñé Ä g ÞA é ôå qô ô â ô È ÞÇB¾ ò³ â½ ï½ óÙ ñé Ä B z úsz ñé Ä B ú ö Òô âÓ Oo ½ ô è h È o ýOk Hâ7 ª ö Òü âó Ï i ñù Äç B øü âó3H AúÇäg A Ð Hÿ ü âó Ï é B ñù ý É ç ñ Hæ B¼ÿ âý ï ô L ñù ÄåWU ÿ ô ñ Í ðõ É øü â ÿ ü âó Ïo ðõ Éo øü â ÿ ü âó Ï ðõ É øü â ÿ ü âó3 Ïï òõ À ç Pò Ï xÿ Äû âë PòK Ä7 ñÇä E ý ³ Jþî Lþ x ü âí o ü â à òVåëO Fò a¾þû ä õõ ðü ÿå 2 d å ÿ õ RøÏî ¼ âÓÏo Jæ ùSõË LßÐ L ÿP2 Ë 2 üÉô ýÉô Pþ Á ¼ xã Ä A A z ñé Ä g ¾B 4½ øô âÓ Oï iz ñé Ä B ú ñ Òô âÓK O ½ øô ü é Ä B z ñé ØSHÓ Oo ½ øô âÒ J ôOÀ ùS J ôO ü ú Ä Hÿ ø âsü Ô Hÿ Ô J A 0o µ A ññ p ýcê Ä ýcê Ä P ýcê Ä 0 ýcê Ä p ýcê Ä ýcê Ä H ýcê ÄÕÃJR ð ò â þK V ô5 éaÅ ¾þ Ô þdú ákúXÂà ýcÜ ï 5 îaÅã¾Ô Ów 2 ó5 æaÅc¾þ1î w ú õ âQ ÿ ô âÓ ÓÇ V Ä ã x cA V Ä A úXÐ ú² ñÇ g ôeÅ ¾ èCHü1é Ä Yñ ú Lz ñécA V Ä B úXÐ ú² ñÇ ôeÅ ¾ èCHü1é Ä U C ý ú ý óP êiÅ ½ ò ÿ ÿü Äß Ì ½ Ò 4 õ ØD Éô ÔgócA þ Üz Ò qÐO þ xó Ä Þ òsÕ åL äWP aòÿÐi ñùç æ Ú3 ê ø ó Hó3èü ýP6 ÔEPüïúÇE ñ H Où z0ÿ â³ð äð óó ý À Hÿ Z ê Pò ù i Âý ßB õù C ßB ý Ì ùë ùk ý Ä Â øü î ù Äç7 ß þ Òü âógØÏù Äç ðO Í øü âóWø æg A ñù ð ý üó éo û âm Ïþ øcòK Ïß ü þ ü âó7ê AÉßýÏ Dâ É x â³ý âA þD ñYðõ áõP úS ñ â³ýõ á ù3â öõO õ Lz ñé é Ä O Lâ IÏ iz ñéS øcÒ O ÃÓ2HÿI Ä ak ýü I ùc¼OÁ Lâ ñ B¼ âÓS é ôó xz 7 ñ H o UÞB¼û è Iü1î s W ý hÀ W Ä Q þã Î é õ þ ù Äç Pò ù Þ ø ó HµW þ1þ ß ¼ÿ ò ù ÄçG A þ õ Òü âó Ï i ñù Äçg ¼ 4 øü âó Ï a B B ñù Äç Í øü âóW æ B ñù Êçü âó Ïo ø ý z áëO Í ê ù ÄÉ ÿ ü âó ÏO NþúÇäÏ Ïùc ï Ë ÿ ü âó Ï NþúÇäG A þ x äë x â Hü1 g A¼ÿ âýg ï E â L ñùIÄç7 B øü R g þ1ùQÄçG E ñ Ò øü âó³H AúÇäg E Ì3H ðÉÿ Å 4 øü âó Ï 1ï Í øü âóWôCHóK Ï øü õ Òü âóS ÏO E 4 øü âó Ëo s¾þ ÀdÆ 0 äÉ Òü â8 ÿ ü âó ÏO óõ ÉO øü â8 ÿ ü âó Ï óõ É øü â8 ÿ ü âó ÏÏ óõ ÉÏ øü ñ Òü âó Ïï Eü ò7ê É ü ù Äç ï xÿ Äç Ï äoÄ E¼ T ñþ ßB dñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xdñ G xe ñCy é ày ñõ70ù Ô J é S ¾ J é SO ¾Þ J é So ¾ AÊx é S ¾¾b à C þ 0 ý ¾â CZÏ øø ÿ ÒúÆ øÒ ì õ RÎ Hÿ ø âãWâ Hë Ä K W ÖS ÉÏ o ¾ Dê½ ô7 4 D Lý ð R L ñùEÄç ýcò ÏO ñ Ò øü âó Há AúÇäG E Ü Hÿ ü âó ÏÏ é E ñù 0 ýcò Ïï Î y üLýù æ 2 øü2âý ï xÿit ý4âóÓ ÏO â L ñùmÄç ÿüÛÜ Ò Ò Àä D Cª é JBz âs ñò H¼ÿDâý7 øüFâó Ï ñù ÄçG IçG æW I ñù t i ñù Äçg ßIçg æw ßI ñù t i ñù Äç Jç æ J ñù t i ñù Äç ßJç æ ßJ qù çë pß0Sþ Þ ùÒ çë ñù Äq¾þ1ù Äç ß çë ß ñù Äq¾þ1ù ÄçG A çë A ñù Äq¾þ1ù Äçg ßAç æw ßA ñù tþ üó x dþîOæ B¼ÿ âý ï ÎO µ B ñù Äç Ðù ù Äç ßB gñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xgñ w xh ñ ô åù üÏo ÓC È ã B ñ O øø âë ó Ñ Ö õ Rý L ññ ýcê Ä 3H AúÇÔ3 w ô w y é S ë ýcê Ä SHÁ AúÇÔS ô W P ÔgpÎÔ JøòCx Ä ìmÜ AÁ Bz iz ñé Ä z ø5 øô âÓ OO ½ Tð5½ øô âÓ Oo 5 øô âÓ O ½ ó5½ øô âÓ O E¼ 4 øô âÓ3 OÏ ½ è 0 A ñCØ I ÿ I ùc¼ ï xï Ä ÃüÓ éû z P G ñ H o U B¼û âÝ ï x ø HÓ Oo ½ øô âÒSKA A Z ô èË ÿ 5 þ ìsþ ì úcò Ï Á çOÁ H øü âsþ â úcò Ï çO H øü êsþ ê úcò Ï çO H øü æ ü Ì øAd ÿÀ æó ã xÿ Äû a û  DÿÀ ÉúçGPòg Ïú p Ñ ã xÿ3üçü ü IôÇä ßZAüÀ ô û ÀHô ý P T ÿ À Î øü âó 0 ó ÏO øü Ìçü âó Ïo ó9 øü âó Ï À Î øü âó3 0 ó3 ÏÏ øü Ìçü âó Ïï ñ Ò Ä þ1ù3âsþ øì F ö B ñù õ ó ÿ ó L æ³þ âý ï üØ â3æë ú hØ ÿè ½Ç Â Î óõ É ÿ æë þ ÿ9 8Ì øü þs q L ñù3üçü â0 ÿ ü âógøÏù Äa¾þ1ù ÄçÏð ó ý ù 2ýË Ì xl â³ÿ âý ï â 7PòÏ 5 ù óÇ x É A xû ÄÛ á æ xm â 4ì ì öÔ óÚâ E Î øü ç þXÄkK ó Ïo âµ Ïù ÄçG ñÚRÄçü âó Ï xm âs ñù Äç E¼ ñ Hÿa ßA þXÄkK ý ï øü ÉßýÏ Dâ É o Õ B¼ÿ âý ñÚRÄçü âó ËÏ x é È þç ñ ÐVàç D øü Ä3Hÿ ü âó Ï øü Ä3Hÿ ü âó Ï øü Ä3Hÿ ü âó3 Ï øü ñ Òü âó3 ÏÏ E øü ñ Òü âóC Ï E øü âóWÄSHó Ïo üàâ ü üàRÄWÊ G é A ü þÁ ðO ÿÒ L Ê ã ûì Ü þdú Ø Pþ ì Ka Ä ýÒ L ó Ê ã ùì Ì þdú è Pþ ô úsúXè ýÉô1P ü1é3Ôçô P ú éc ùcÒgÈÏéc ô ÓÇ ¼ òÇ Ï ÓÇB éO å I Á ÿÒ L ö Ê N ö ô ý è K ü f þ Àäôå ÚANþ õ bÄ Ðg æ ñù g þ1ù Äç ß Ê é ß þ ö9 Ò øü âó HùÏ ýcò Ï z i ñù Äçg BÿëKþù Ä Q PòC Ï Þ ñþC B þFüó è ðü ë þ âý ï xÿ ü Hó Ïo üäâ O ñäRäWè ç ÿXÄ G Éü xr ò³ÿ âý E J ¼¹ ñ Éü RÁ Hÿ ÿ Äû Þ à L ñù Äç W æg A ñù â ù ÄçÏ Ïù Äç w æ B ñù â ù Äç E É ÍO øü âóWÄSHó Ïo üè â3Ì òõo ø mà øü 4 øü âó ÏÏ ó Hó3 ÏÏ øü ÿ x 3Üg Ä O Þ ñéç7 þTø ¾û é Ì HåG ï ùì x Ä É å I W A ú õ Òô âÓg Ïé Ä g ¾B 4½ øô âÓ Oï x iz ñé3Äçô âÓC O Á B B z ñé Ä ¾ ½ 4 øô âÓS OO iz ñé3èçô âÓ K äåÅ ¼¼x òòâA ôíÅ ¾½ èCHü1é Ä ñ o ú Lz ñécAß Ä B úXÐ úö ñÇ ôíÅ ¾½ èCHü1é Ä ñ o ú Lz qéñÅ ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úøâA ¾xÐÇ úúâA Èó y øcÒ3 O òüâA äA þ ô âÓÇ Èó y øcÒS O òüâA äA þ ô âÒû ùü ÒûKA Ä Hï ôó è ø ï ìó ã ûì Øû ÿü Àß þ þ øû øüÇø û ñþâ ÿ1ù3äçü ï êó C Î õþâ ÿ1ù3ôçü Ðï æó à Πóþâ ÿ1ù3ìçü ï îó à Πþâà ÿ1ù3üçü ð øÁ ý É ÿP¾æ ç L ñù Äç r AúÇä ç Lþ ø ß ç L ñù ÄçW r AúÇäW A ç L ñù Äç æw ßA ñù âOû 2å ñ A Í xÿ Äû Þ ñù õÏo äïþçG ñ Hæ 7 êo Þ ñþ ó ÎO ÍO øü âó èü Òü âó Ïo Î W þ dÁ 3 Òü âó A¼ÿ âýgÐù ö3 ÏÏ øü 4 øü âó Ï ó HóC Ï øü 4 øü âóK ÏO ó3HóS ÏO øü 4 øü âó Ë 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã 0 ñ ã Ï Ñ õf þ À¼ Äÿ ÿ Ö aØèGÐö3Hÿ ü âó ÏO ó Hó ÏO øü 4 øü âó ÏßÈo g þ1ù ÄçG Aç æW A ñù t i ñù Äçg ßAç g þ À Hó dó ê ¾ J ñù Äû Þ ñþK Ï dþþ ß D½ çGPòSèü Rý ÄûO Þ ñþ èü Òü âó Ïo ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G¼ÃxÄ G Tüê xó Ä Þ ñæ H þ ûÊýú t A þù ½ ö ú Éü1 üM 0 ÒþQ Añ ëSì ß 2 æ ÿ ñ BQ B òKH2 ÿÓßÐS Ì ñ òg Ïù ü JþîOZO p çOÀ¼ ô ßB¼ý âí Ñù1 þÏß úO Å ñö ùù ¼ ñ ó ø âI ô âa D øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ O IýüÇ xÀ øB Ï L ñù Äç þcò ÏO ãó ßH ñù ÿ üHâó Ï ÉúüÇäW I Iöç øüLâó éü ò A H Ï ä ÀÐ Bí æW þ1þC J¼ÿRâóÏOàù üó À øüTâóÏoàù üÝÿü þ üV T ñö ßJ 0 á ÿ k ôoè P ô O ô o ô 7 ô ýÃY M øølâã B²ÿõ J 7 Ú øørRæ Hÿ z9ñõtº AZO ¾ N ½ g ÖÛ WOñO æë Ä Cì Ì ü x ÿü î É aó Ôûù µ Jþþ é D ÿ â½7 ï½ xï Ä ö Ê A z ñé Ä W Gúú µ ÿ RÌo A Dÿ W ñÞAZÏ ý IpÞAá¼ úan ó B ÿ1ù ÄçG ý Sô ý b úË ì è ñ ñcÑo1 ÿ9 F ¾ÃB ý è êë a Iü1ô E Å úK½ óÙx ñêÇ ßb ýLy EÿÌú ü ýõ ßB¼ý èÇ D ôoô úõ ûkúú ìÇ z å7 ú û l ÿö J Æxä ½ A ý HÔÃH ÏÈ üëo ü QÓÇ ùcìG o xû ÄÛ ò³ü ü Jú ä ù BF é ¹4 âë ê õý K X øü âóWø æG i ñù ÄçW  4 øü âó3 Ï aßB ßA ñù ÄçOÀ¾ ô ¾üÏO ä B ñþK B ñù3â üý ýY ñþ ßB âÇ åO ùS ÿê Ë ä Ãÿ Ò ÀÁÖ É Xß ó þõ À C ú µ þq 7 æG þ î ì5PòWä HëcQ ÿq A W AV F ZÏ Y ü â3 î ø G ï u Aú ðv0 Ò Íü ÍÜ E ýÇýFMùcÔ E Çxô LÑ ãÏßÖv úWkk Å øü âóS Ï ús ñù Äå þü ö ò Sô üSò ÏÌ y ñ y î ø úë H È y i b þã ï þò P þdúù Ó ç xã Ä Þx ñÆWèWP þ ñ ÿ ú ü aê ì Ð ÿ 05 ú È Ì ç3Ì øG P ÿö dûc ùcp âq ÈW þ õ û ð Ê 4 ò â½ ï½ xï ÄyO² î Ô PÒ Po Dâ7 L dz ñéû z dúù Ó H ùc W o¼ xã Ä Ï ÿ Ê A z ñé Ä w å Iï ½ øô âÓCH¾ òÇ B z ñé a ùcÒK O ½ øô Ð ü1é Ä B ú ö Òô âÓ Oo ½ ô è ÿI qòO M êÓô ØCHó Ï øü êç øü âó Hj ÿ ü üs ñù Ä Hó Ï Ä A ÿ d ñù ÄûÏ Þ ñþWè Úï øü âóW 7 æ B ñù ì HóK Ï øü î ù Äç B þ ÿ Òü âó Ïo Ë øñbµ úë àõ À iúR ú Ë ÿ Òô âÓ O ½ øô Rókz ñé Ä z à ô âÓ Oo ½ øô æ é Ä G A z ñé ôKHÓ O ½ øô âÓW g A z ñé Ä o Mï ½ øô âÓ O ÃÓ2HÿI Ä ak ½ d å ñ B¼ â½ ï øô

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Haste_to_the_Wedding.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive •  


web-archive-uk.com, 2017-12-18