web-archive-uk.com


Web directory, archive
Search web-archive-uk.com:


Find domain in archive system:
web-archive-uk.com » UK » G » GUITARWEEKENDS.CO.UK

Total: 137

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô0 4 øô0âÓà O ½ N M ½ øô2âÓË OO ÓSHÓÓ OO øô4âÓÛèô Òô6âÓÛ Oo ½ øô Rê3èôó xþ Ü ã ÿ ãOþÿ é Ô é Ä H z ñé Ô é Ä H z ñé Ô é Ä 7 ÞH z ñé Ô é Ä G I z ñé Ô é Ä W I z ñé Ô é Ä g I z ñé tz 6ÿ é È É Ä õ Rò ÞC J¼ Pâ½ ï½ øôý âKúù x Ä o Ó HÓ Oo ½ øôVâÓ ð ÿÉ þ1 I O o Å ô 7 à ÇG ¾ M c ¼ Ò H ÕWS Ï g â AúÇÄg ßM HëÝ ê Hö x 5 ÿÕ ñö A¼ý âíW Güú î³ü â y Éz å Ç ÿµ þ ÞA Aú ú J ÿã éßÒ ÖCHæ PþQ x õ P ñ t RÎ ôó x ý ô þ 2 ý Ò ä PÔï L ý ð ²¾zo Þ ñæ 7ßB¼ù âa D øô âÓ Oo 7 ÞD z ñéMÄ G õ Jú EÉ ùßý éQÄ WÑé t å I ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo Bý P ùû üù H þí é êçôBâÓ O ½ øôD õsz ñé Ä H z ú9½ øôFâÓ Oo Bý I z ñé Ä G I N ½ øôJâÓ OÏ P g I z ñé Ä wÒéßÿôù ðô Júþ Ô J2 òÇx Þ ñÞC J úþ AIßÿÓ ø x tz iz ñé Ä ÞJ z0 ü H O iÒþçGPò I ýcêÅÄ IÑ ýcêÉÄ I ýcêÍÄ Iñ ýcêÑÄ éz Aú B 7PêÙ ôG þ1ñÙÄÇwÓõ RïÝÄ Ò AúÇÔà 2 AúÇÔË Óõ Òz ñõtâëít ÞN ½ z ª å ø Éý n þú B ¼üO ÿ óUøõ ¾þà 0 Íæ ¼W þ l ô û Iü tkx q ÿÀ þ É Ï Æ è g z ññ dõa ú ðcÏü õ Ê øÍñ dà ø G ï u Aúoûv0 Ò Íü ÍÜ â¾ 0 þ õ Tz ñùç þ óÔ Z óS ö ù Äç B ô Hÿ ü âó Ï ócHÑ DòO D øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ O Iøü ³¾ Júþ vâä iz Iâç øüBâó I ÿ1ù Äç ßH üù Éo øüH Ï L ñù ÄçW þcò Ï íó I ñù é ÿ üNâó Ï óc8y þ Éß ù tþù ÿRâý ï ÎO õ Jé7 F ú xZ 0 ÿV T ñþ ßJ¼ÿ RÊ hè ò 0 C Ä 9 ò5 øübâó ÏO ÍO øüdâó I ó Ïo øühRÊ ühâó Ï Âøs ý ² ÿP ÉÏ Y ü1áÙÄ g ÞM 7 ö Jþî d 8 õk 8ñþà N¼ÿr 4 øürâóË ÏO ó HóÓ ÏO øüv 4 øüvâóÛ Ë áO à s Ä I 2äo x é Ê Ò ø ÿ ò üúO Ò o Dâ7 ôß à Æ ñþ AÊy é A ñù W þ1ù ÄçW AÊy é A ñù t i ñù Äçw Bç æ B ñù t i ñù Äç Bç æ B ñù t i ñù Äç D xÎ Ïo øü â9 øü âó ç¼ øü âó ÏÏ ó âó³ ÏÏ Îÿþó ÿ À Ø Ä ãïãä Àä Pûa ù ÿø þ ÿø òà F þù xÎ ÏO øüFâ9o øüFâó ç xÎ3 ÏÏ øüN ÿûKþù øøn ý³ nâëÝÄ Ã ÏõpâëáÄ ËI ñ ëåÄ Óéz i øz ñõvº AZo ¾ÞN ½ 1 ÿ d ² åë S ¾ åë SO ¾Þ åë So ¾ A åë S ¾ A ýë àõ ú èO ù Ä 3 Ï ¾ 8Ê ÞA 8Ê B ½ 8Ê B 8Ê B ½ 8Ê ÞB BùQBAú êë öõ yçÀPÈ Å Ï â Ø ÿ âë ü 7Pê Î kæ7Pø ë3ù Iö â 8þ øø ä S ôO C H z ñé Ä Há NO øôDâÓ Oo p 7 ÞH z ñé Ä GRØ Ó O øôHâÓ ÌÏé Ä W I z ñé úçôLâÓ3 OÏ øôN ½ 4½ øôNâÓ Oï N þ Ò Àë üó òr ÿÃçüR ù Âgÿç w Hü òÇxO ýü Þ I ñÇ 2½ øôý ÞJ ç L 2ñùÍ üçüfâó Ïo Bø M 4ñùÑÄçW ò Aú7i Hÿ M² ù lF øðlâÃ Ï ÿP É ÿ Ö Ä Cy8ñùû üüCY õåt òrâ o xûét i ñùéÄç ßNçg æ ßN qù5üIÀ þ Uþú7øB þ ìÿ ÄA ý ¼ 2 þ Ë ½ Ò y GPÒ ìG ñWs ù Ó èô Róç7 aþü Üz Ò ë âÍG o xó Ä øõ Pò È ø ÍÏ ÿü Z E E d i P º ý â ß 2 xÊÏ L ý É ù ÿé F ú p ÀHü ÿ B øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÓ IR ÿ1 ð Ä ¾ íó H ñù é ÿ üDâó Ïo ÉøüÇä7 ßH Iæç øüHâó I² ÿ1ù ÄçW I ýù ÉÏ øüN ÿëÏ ü C K Ò Àó ùç 0ô Pû ù ÿPâý ï øüó x ÿü ð øüó x Î ßJ¼ýVâí LJx é Ê ý ú Ô I ýcêÅÄ II ýcêÉÄ IÉ ýcêÍÄ I ýcêÑÄ I ý Dÿp g Ï øønâëç Á ì R ë öà ¾ ù Ò N W ÖÓ o ë õvâëíÄÕsø ¼ ò 8Ô Hö7ü Iþ é À þ á ù ä Où ä Hü éçßÞ iØ ä L dz ñ9 ÿOo ïÿé HþÉôó H W Ï ñÆ 7 A¼ñ â gP Ñ ÿ NÏ Ð Ê ò b þ m Sÿaÿx LÍ åþ 0 çûOÁ¾þ ¾ ²ý â âq âqO Éøü à P Òô RÀ Þ ÞB¼ â½ ï No Óç õ â ù êç êEÄC¼ xÈ D¼ÿ âý ï øü â ßD ÿ1õjâëÙÄÓ Mf ò Ò øü âó HÉ ýcò Ï ñ Ò ¾äWP Dâ7 ÌÏ xÿ ÄûÏ Þ j øü âó Ï Å ô É øü RÜ Hÿ ü âóK ÏO ž ô ÉO øü 4 øü âó Ï õ Aú sþ þ à à ý Hýg þ1ùEÄç D ñ Ò øü âó H AúÇä7 ßD Ä3Hÿ ü âó Ï x é E ñùY Ï ýcò³ ÏÏ æ 0 øä É d ñùaÄû Þ ñþË Ï ç PòÏoàù Hü ùi Ï ýcü ï xÿm Ï ýcòÛ Ïo Uð ÿ ³5 ùS æ7 è ä À l ¾üÏ ä i ñù ÄûO Þ ñþ H ý É ÿè ñ HæG ÿç7Pò ø ó H ýcìW o xû t i ñù Äçg ßAçg æw ßA ñù t i ñù Äç Bç æ B ñù t i ñù Äç ßBç æ ßB ñùAÄs þ Û ü y øô 4½ øô âÓ Oï Nï M øô âÓC O ÓCHÓK O ½ øô âÓSèô Òô âÓS OO øô 4½ øô âÓ Oo õ ýü À à D úANþ n Sÿí éE éEÄ D z ñéI éIÄ D z ñéM éMÄ 7 ÞD z ñéQ éQÄ G E z ñéU éUÄ W E z ñéYtz iz ñéYÄ g E z þù ÿ À¼ Ä bk ýü I ùc¼ ï xïaÄ ýü IßÿÓ ø x mtz iz ñémÄ ÞF z ýfoFú ²y ¾þ Dý Öï È ¾þ dýp ÿ Rá Hÿa Ò Ì Pâ HÖ ÿ aê þgï Ä G 4 ùÇ ÿü 2 xçç q ã úWÌo AÊý A¼ó â g ï¼ 8 à é ÞA z ñù dêCHôÇè è J5 Bª Îo Í øü âó ¼ øð âó g xä G¾ ðk ñþ E¼ÿ â Ï øü âó èü Òü âó Ïï ÎÏ Í øü0âóËèü Òü2âóË Ï Î ÍO øü4âóÛèü Òü6âóÛ Ïo ýù Ò ßýO t ÿ1õBâë ÝÏ L øz I Ï L½ øz IÈÏ L øz ñP ÿ A 7Pê Ä 3 Ï ¾ zï ¾ÞI ó J øz ñõR ÿ z ñõT p ÿ z ñõV ð ÿ z ñõ Òø Ò ÑOàõ õ ñÅ á L 1ñùÅÄç b AúÇä L 3 ú L 3ñùÍÄçG AúÇäG M 5 ò L 5ñùÕÄçg AúÇäg M 7 ê 0 ý xÿ Äûo øüý ýõ É å¼ ô ñ A¼ÿ âó3H9 ýcò3 ÏÏ Î Íï øü âóCèü Òü âóC Ï Îï Í øü âóSèü Òü âóS ÏO Î Ío øü âó çüü ó å ü ø ÌÖü â9 øü âó ç xÎÏ y3ÄÏßy Oé ü E øü0 4 øü0âóÃ Ï ó ä Àó ùç 0Ò þ1ùiÄç ï xÿiÄç ÿçGPòÏ ðK DâOäGñ çg þë Ø tþú ÿxo Bí æG þ oë ÿ x õ Ðõ Òúù ÉÄ ÿèk Dý Ïõ Ð è ó z ø Hÿñ D TûÍ HÚ ü dá Ü B ý 7 ËÏ ÿü â3È ø ó Hj üã ýü m óC c ý I í ý k ñù Äa¾üÉü 2ýK ý Ò j ù7 B Îo e½ ôïüEþî ¾ ú D È 8 ó ö ø I D¼þó å¼ Æ¼ øü âó D¼ÿ âó Ïo P ßDA½ Ö E¼ÿ âýG E û Ò øü âó³èü Òü âó³ ÏÏ ÎÏ Íï øü âóÃèü Òü0âóÃ Ï Î Í øü2âóÓèü Òü4âóÓ ÏO ÎO Ío øü6âó ç øø âëç üf øÏæ Ç xûQÄÇWQÀ W Ï ë õ âëYÄ èz i½ øz ñõ0ºÞAZ ¾ F ½ ÖË O ë õ4âëiÄ Ûèz i½ øz ñõ Ré Ñ ÄÏÜ Rp 1ßõ O ÿB ð ôBâÓ O ½ øôD ÿsz ñé Ä H z û9½ øôFâÓ Oo Âþ I z ñé Ä G Ia N ½ øôJâÓ OÏ Ð g I z ñé Ä wÒé é Ä w ÞI z ñé túõßS þ ä ø ç Ì ü û ÿ Dâ Æ ñéç7ðô Júù ÿ Ò I ú a ül õ Ê a3òÙÄ g ÞM þù ² Jþù þ Êà Ïß åç Ê øc ó H ¼ xûåÄÛO ó HóÓ ÏO øüv 4 øüvâóÛ ËÏâOµ ÿ ò ò ôåï 5 8æ ý ba ýüOz ÿÏ Fâ þæ t i ß é Î ø GÐù ò ã xÿ Äû Þøù ½ J½ 8äo A ¾Ô3 Cþæ æ3H ò á¼ î öC þö ô a â 6 B þù 0 Ò É ñW k ñöS ù ô7 ùa o å ô ñßB¼ÿÝ Îo e Âù üü áAÄ D¼þ ú³àE ægÒ øü âÉO ï ÌüRâóÏ þ éÿü ÿd ñùç7ðü Jþþ ï ßJ þþ ß Éßÿó ü ùÁ Tõ ³ñ ü þí È0 Í øübâó I ó ÏO øüfR üfâó Ïo ð5 øühâó Ï Í øüjâó³éü Aú õ ÜÏßø Qñï e ï ¼ øðnâÃÃéü Òüó q z8 î Hü ùåt ñrâý ï xÿét i ñùéÄç ßNçW æ ßN qù üÉÜß P P2è ú µMä z ù ò Aú xúæLù À PÜ ýÉô ù Æ ñÞ ¼ âÓÏoàé ô é Hü é Tæ é Ä ïÿé ôó p Hü éç L e M Þx ñÆ 7 A¼ñ Rú ô âÓ3 OÏ øô 4½ øô âÓ Oï Nï M øô âÓC O ÓCHÓK O ½ øô âÓSèô Òô âÓS OO øô 4½ øô âÓ Oo T D ú ý á zê ø Råk ñùEÄç Dª ÍO øü âó Hµ ùMÄç7 ßD ßB E ñùQÄçWÑù1 ½ èkz ñé Ä 7 ÞH z à ôHâÓ O øôJ ½ 4½ øôJâÓ O NO MÏ øôLâÓ3 Oï Ó HÓ Oï ½ øôNâÓCéô úü xú a þA J2 òÇx Þ ñÞK J úù øúþ O H EPê t½ Ô ññ ÄÇgÐõ Òz ñõ âë t½ ÞA ½ øz Ï ¾ B Hë Ä K Ðõ Òz ñõ âë t½ ÞB ½ øz ñ ÿú û þëßøOÖ j lÊ ÿ Ríkz ñéEÄ D z ò5 øô âÓ OO ½ Tú ÞD z ñéMÄ 7 E ü E z ñéQÄ G E ü5½ øô âÓ O ðkz ñéYÄ g E z ÃÓ2Hÿm PÒÏ K Dò z ô ùc¼ ï xïaÄ ½ z Éÿé Iü éitz ò4âÝ ï x iÄ o Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÒËø ÿO iÒþ 0ù 0 Oæß7P 6 M ½ øô âÓ OO MO øô âÓ Oo Ó þéó ò éû ya H é ó È Ò ñÞ A¼ Ô ñé Ä W A z ñkz ñé Ä g A z ñkz ñé Ä w ÞA z A B z ñé Ä B g B z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä ÞB z ü ýü ÜOài Hü ÂÏ 9½ Tþ D z ñéEÄ D MO øô âÓ Oo 7 ÞD z ñéMÄ GÑé éQÄ G E z ñéUtz iz ñéUÄ W E z ÞB E z ñéYÄ g ÞE Çð Ò þ É ÿà úÃHæ Pþñ û úa óÇx ýü I À ßÀÓ ø ÓÓèô RåiÄ O Þ ñîÓ wßF G x ñ x ñé A ÿSK R I Ï L ñù Äç ÿüÇä H I Ï L ñù ÄçG üüÇäG I I Ï L ñù Äçg þüÇäg I ñ0 ÿÀ ÿ o êK ñù Äû Þ ñþK Ïßÿó ùû y ús I Ï ÿTâý ï üç øüVâòÓø ò ù âëß ñï Pa ó R ü âó Ï ð5 øü âó Ïo Ío øü âó H ó Ï øü ÿë H Nz Ò øk äg Pþ ð âÃ3 ï ó H w ßA ñù Ä ù Äç B ñk ñù Äç BçW æ B ñù t i ñù Äç D x é ʹ â g þ zk Éü Ê J úòß øüÛ H½ OO ïÿé Iü éç Lo e Mo Þ ñî wßD¼û Ræ3èôó óôP ý 7 þ ãÔ iz ãkz ñéUÄ W E z ýkz ñéYÄ g E z ÞA ÞE z ñé Ä w F F z ñéaÄ Ñé éeÄ F z ñéitz iz ñéiÄ F z ÞB ÞF z ñémÄ s úõ SþAí Où äs Éü Ê þÔûúWg ù ð y ñé dÐ ù ÿñ ÀHþ é Ä þæ tz ù ú H ã é c d å í üÝ aþü RÀ ÿö Rï é ÿ k Ä ù Tï Ä Ïoàõ J ÿ P¼w Ö3Hÿ Ä æâÃHÔ7ó Ô B2 ò Ùx Eùl xØ O ñä û âa D b ÃHP D Lþ Ø7Ñé øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÓ I Ï Ó ð Lâß A HJý H z ñé Ä HJý H z ñé Ä ÞHJý ÞH z ñé Ä 7 IJý I z ñé Ä G IJý I z ñé Ä W IJý I z ñé Ä g ÞI ÿÓç ø l à K Jý ó Pâ½ ï xï tz iúù ¼ A ßýI ïþ ñ H Òé ÊS w J¼ûTâÝ ï¾ N Mo ½ øôVâÓ K ãO AúOz ¾þ ÿ Ïù ó Ôûú úÕûú RÁ ôó s üó xz 0 ôó H 7 ¾ 7 ï¾ x Ä o Þ àkz ñé Ä G A z ü Ò Ì PÌ iz ñõý Èø ÿ xï êëßì A ñ ò3ó á Qû ÄA ýÇX P ýãn Mùadâ ø â ¾þã x G E z ñéQÄ WÑé éUÄ W E z ñéYtz iz ñéYÄ g E z ÞA ÞE z ñé Ä w F F z ñéaÄ Ñé éeÄ F z ñéitz iz ñéiÄ F z ÞB ÞF z ñémÄ HJ þ Ú øý í É ñoÏ M M ½ øôBâÓ OO MO øôDâÓ Oo Mo ½ øôFâÓ O M øôHâÓ O M ½ øôJâÓ OÏ MÏ øôLâÓ3 Oï Ó ÿéó A Hü PÒÏOàé À ýP ù Æ ñÞC J¼ RâÓÏOàé ôý ÁÓ ø ÓSéô Rå Ä O Þ ñîS wßJ G ÞJ z ñé Ä Sà âä Ì7Pê ÿq ôb òs½ øz1ñõd ús øz2ñõf ös½ øz3ñõh þs øz4ñõjRÖ HÿQ s Jz6 g M 7 O õÞM ½ øz8 ö¹ N øz9 ñ¹ N ½ øz O ¾ÞN 3HëíÄ Û ñ K ý ý ³P ÿ üæ ó ÿð É ð P Äåß AiØ xó Ä Þ IÌ ÿ É þ æg Ãú fýü ù ù tþù 9uÁ HûG Å ú Éô â 0ÿ òYø rø B ùù ÿ Äßø ù ij BÉo äïþ õ s IÖç Æ ñö DçÇ ú à é y ÿAÄÛ æç òfÆ Îgâ ½ xÒ y ñ0O æIÄà øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo õó ø â H ÿ1ù Äç H þù ÉO øüF Ï L ñù ÄçG d þcò Ï ëó I ñù Ù ÿ üLâó3 Ïï ó þüÉ 0 A ý ç Pògç ã³àûOæ ä þcì o xûAt ÿ ú¹ D ½ øôBâÓ OO MO øôDâÓ Oo Mo ½ øôFâÓ O M øôHâÓ O M ½ øôJâÓ OÏ MÏ øôLâÓ3 Oï Ó ÿéóOàé þ ü üAü P â xï Ä Þ ñÞK Oßÿ ¾ ÀÓ ü Ä J 7 O Þ ñîS w J¼ûV 4½ øôVâÓ Oo ÿ ù ü ðç s ôb òs½ øz1ñõd ús øz2ñõfRì Hÿ z3ñõh þs 4ñõhâëÕt Ë ý ôY 5EùÌz6 î L 6ññÝt ÞM d ç5PÂà Ïöà ¾ Âø ¾ N W ÖÓ o ë õvâëíÄÕûøS½ßÜZ ÿô úò v É ÁË µ ä q¾Ê G½ I³y ï âëßöCIü tkx q ñõ ü âX ÿ16k ÿ8 Ô Ñ æg P Iá3ÈÀ ño ÞAê ô áí ÿh ù ÿ ¹ z îÁ úcÔï Ré Äç DüùÛÚÎSÿjmÍO Ø ä B ñù Ð ýcò Ïo Î E ý N M øô âÓ O Ó HÓ O ½ øô âÓ³èô Òô âÓ³ OÏ øô ½ 4½ øô âÓ Oï N M øô0âÓà O ÓKHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 ½ 4½ øô6âÓÛ Oo áóO Ìú éû Ú P é ÿ üBâó ÏO IúüÇä H Iòç øüFâó IR ÿ1ù ÄçG I úù É øüL Ï L ñù Äçw þcò Ïï Î áäU þÝ ú xz ÿ ä ÒùçW þ1þK J¼ÿT Ô ß éOài ÀHü þ éü Rý Äûo Þ ñþ I þÉ À ò5 øüdâó Ïo Ío øüfâó I ó Ï øüj ãÏ ôoÊ þCY d½ òÇ g M x7ñùÝ Ú ù ÿù Hü ùá Ô ùáÄû Þ 8ñþËéü ÒürâóË Ï Î ÍO øütâóÛéü ÒüvâóÛ Ïo Õþ ùõ e 4ì Ó B üÍ c ý yø ãËæ õ Ò Ò ñû 0 ÿ ì7o ó Hó ý Hÿq Äo é üÍC B x Ò ù ÿÙ ñùç ¼ À Hÿ y Ú óS BÉ Í q Ò HyÏ ýcü ï CHÈ ó HY p dx ñè þ x ù ô âiO xò Èá Oý o ÿü ÚLz ýÙ ñþ G xýQÄë A E ñùUÄçgÑù ùYÄçg E A ßE ñù Äç Ñù ùaÄç F B F ñùeÄç Ñù ùiÄç F B ßF ñùmÄç r AúÇÀ øüdR üdâó ÏO ð5 øüfâó Ï Í øühâó I ó Ï øül çE þC ó7 ATü I Ã ï ¼ øðp 4ÿüC N d 9 ß j¼ xÿåÄû Þ A N ñùéÄç Óù ùíÄç ßN 6 ¹ Nï MO øô âÓ Oo ÓCHÓ Oo ½ øô âÓ èô Òô âÓ O øô 4½ øô âÓ O No MÏ øô âÓ3 Oï Ó ä3H 2ø  ÀÓ é ó â½ ï xï tz ù âÓK O ½ øô ½ 4 øô âÓS OO ½ N Mo ½ øô âÓ O äW þ ç Pâw ý TðsÕ Àà 7¹ßÀó ø Äçß Aê Tð5 øô âÓ OO ½ Tð5½ øô âÓ Oo Tð5 øô âÓ O ½ N M ½ øô âÓ OÏ Ó3HÓ³ OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô0 4 øô0âÓà O ½ N M ½ øô2âÓË OO ÓSHÓÓ OO øô4âÓÛèô Òô6âÓÛ Oo ½ ôDþdê3xúú óô ü K Fâ7ðð þ iz õkz ñé Ä z õkz ñé Ä z õkz ñé Ä 7 Þ z õkz ñé Ä G A z õkz ñé Ä W A z õkz ñé Ä g A z þùß l â µ O Ì ü1ÞC B¼ â½ Ðé æK O ½ øô âÓSèô Òô âÓS OO øô 4½ øô âÓ Oo ÿ Z é Ê ú x à Ùÿ H Wý øô âÓ H Ó Oo ½ øô âÓ H Ó O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ KoäÏ þð Aú þ Ö Çß¼ Ö O ë õ âë Ä èz i½ øz ñõ ºÞBZ ¾ A ½ Çpç KK D õ º CZÏ øø º CZ á dÿë z o µ B ññ t B ½ øz O ¾ÞB 3Hë Ä z ý Àà ô ã ó R L ñùEÄç ýcò ÏO ñ Ò øü âó Há AúÇäG E Ü Hÿ ü âó ÏÏ é E ñù 0 ýcò Ïï Î y üLýù æ 2 øü2âý ï xÿit ý4âóÓ ÏO â L ñùmÄç ÿüÛÜ Ò Ò Àä D Cª é JBz âs ñò H¼ÿDâý7 øüFâó Ï ñù ÄçG IçG æW I ñù t i ñù Äçg ßIçg æw ßI ñù t i ñù Äç Jç æ J ñù t i ñù Äç ßJç æ ßJ qù ü ý è þ Y Þ àë ñù Ä ¾þ1ù Äç ß àë ß ñù Ä ¾þ1ù ÄçG A àë A ñù t i ñù Äçg ßAçÇpñ ÿô ý L 0 ý ù t i ñþC B¼ÿ 4 ÒO ô ð Ðù ùç7ð¼ ÿÝ b¾þ1þ èü Rù ÄÛo Þ ñùAÄë ÿúßz ÿ ä øüó 8Ä ùE ü þÊÛ D þù d ü Jþ b Îo È õ7 ï xÿMÄû ñùQÄçG EçW æW E ñùYt i ñùYÄçg ßEçw æw ßE ñùat i ñùaÄç Fç æ F ñùit i ñùiÄç ßFç æ Qê Mþ ç Æ CÉ Lx é Ìo ½ â ç7 ßD ñùQ þçü âó Ï Âû E ñùUÄçgQ ó³ ÏÏ øü ð ùç À Jþù øü 4 øü âó Ï ó HóC Ï øü 4 øü âóK ÏO óKHóS ÏO øü 4 øü âó Ï ó â ¾þ W Ä ó â9 øü âó ç xÎ Ï øü â9 øü âó³ ç øü0 ÿûKþù x Ä Þ A A z ñé Ä W A W g A z ñé Ä wÐé é Ä w ÞA z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä B B z ñé Ä Ðé é Ä ÞB z ñéA ê P þ Nþ éE Úçü âó Ï Bÿ D ñùIÄç7 d þcò Ïo Âüì øü âó Ï çW E ñùY öçü âó³ ÏÏ Îo Íï øü âóÃèüó H Ï ôßæ ÄO F ñþË F¼ÿ4 Ô ñùiÄç ßFç7 æ ßF qù ü ßc þ 5 þ d Z ú P0 ó Ï øü RÌ3Hÿ ü âó Ïo ç7 ß ñù Ìçü âó Ï ù A ñù ÄçgP0 ó3 ÏÏ øü á üó C ó 8Æ 2 øü âý ï xÿ Ìgû Äç B ó9 øü âóS Ïo ó Hó Ïo üR â 4 Ãl þ Òüõ à ý þ1üS þ Ø ô wÒ D ÿÕ ñÞ ¼ â½7Px ½oÄCÉê þ 7 ñ H G ò¾z Þ ñÞ A¼ Rî ô âÓ O ½ øô æ é Ä g A z ñé ô3HÓ Oï ½ øô âÓW w B z ñé Ä M ½ øô âÓK O B B z ñé Ä ¾ 4½ øô âÓ Oo 8 ½ DI Bâ Pâ HiÏ ýcò Ï þ Ò øü âó H Ï ýcò Ïo ù Ò øü âó HYÏ ýcò Ï ý Ò øü âó èü Òü âó Ïï ÎOàäe þ D ç øô âÓ H¾ òÇ 7 Þ z ñé a ùcÒ O øô Ð ü1é Ä W A z I Pþ ô âÓ3 OÏ ½ ä Lz ñé Ä w B ÇP ¾þ ¹ ú B ÿ y Éü Ê ã½ xï Ä Þ ñé ô Júù ½ øô âÓ O Ó HÓ O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô 4 øô âÓ³ OÏ ½ Nï Mï ½ øô âÓ O ÓCHÓà O øô0âÓËèô Òô2âÓË O ½ øô4 4 øô4âÓÓ OO ½ No Mo ½ øô6âÓÛ KoåOÂøü xÞ âCHü5lÍ i þcò Ï õù ÉO øü ÿæ üó q Jþù Îo ÍÏ øü âó èü Òü âó Ïï Î Í øü âóKèü Òü âóK Ï Îï ÍO øü âó èü Òü âó Ïo T é Ì E ú õ3ùç ÍéE ú3Hÿ ü âó ÏO Õ AúÇä D þ Ò øü âó èü Òü âó Ï ÎO Í øü âó³èü Òü âó³ ÏÏ ä 0 6 Ñ àù ÀHü É xÿaÄû Þ j øü2âóË ÏO ó HóÓ ÏO øü6 4 øü6âóÛ Ë åOFü ò ò þ  c ù  M ½ øô âÓ OO û z ñé Ä Þ û5½ øô âÓ Oo ækz ñé Ä G A z ô ô âÓ O ½ øô R é Ä g A z ñé Ó üú þ é B z ñîC w B¼û âÝ Oo ßÀÓ ø Ów 2 ìkz ñîS w B¼û âÝ Mo ½ øô âÓ K Ò Ä ÿ ÿó øG ÿ KCüÊ1HÓg Ïé Ä z ÞA NO øô âÓ èô Òô äsz ñé Ä 7 A Ï Ó O øô 4 ù A z ñé Ä gÐé é3Èçô âÓ3 OÏ ä ÿ ½ øô âÓK OO Ó HÓgÐÏé Ä B z A No ½ øô âÓ H ý I DIO äïz û Eð ù Iø ç7 ñ Ï ½ Ô Eð Jz ñéIÄ D z Eð9½ øô âÓ Oo ø E z ñéQÄ G E W W E z ñéUÄ gÑé éYÄ g E z ñé tz iz ñé Ä w ÞE z B F z ñéaÄ F F z ñéeÄ Ñé éiÄ F z ñémtz iz ñémÄ ÞF z ô 5 0OßyÊ é þ k Bâßg Ðé é Ä z ñé tz iz ñé Ä z B Þ z ñé Ä 7 A G A z ñé Ä WÐé é Ä W A z ñé tz iz ñé Ä g A z þùß Þ â 5 OO Ì ü1ÞC B¼ â½ OO Pà Ä àé Hü é tz ò âÝ ï x Ä o Ó HÓ Oo ½ øô âÓ H ý ýO DýE äG þ1õ âëI ÔG þ1õ âëM G þC ýc R ¾ E ññUt Ô ñõ âëY G þ1õ âë ¼G þ1õ âëat½ F øz Ï ¾ F HëiÄ Ó Ñõ Òz ñõ6âê½üÉôW þÃûÊýòÃÈÜ ÿ DP þ J é ñù t ïS þÓO ô ñ B Ío ¼ ô ñß ¼ÿ âýG AúÇäG A é L ñù Äçg AúÇäg A á L ñù Äç â AúÇä B î L ñù Äç b AúÇä B B ßB ñù Äç ÊÏàä 0 ü Ì ø ¾ rz ô5½ øô âÓ O Tü D z ñéIÄ ÞD ü ÞD z ñéMÄ 7 E ø E z ñéQÄ G E W E z ñéUÄ gÑé éYÄ g E z ñé tz OË ý y Æ ÀÓ éa ó 0â½ ï xïeÄ ÀÓ éû z G ñ H Ñé ÊÓ w F¼û4âÝ ï¾ N Mo ½ øô6âÓÛ O é µ J ½ H þ Ò H ò L øz ô Hÿ z ñõHRØG þ1õHâë ð ýcê Ä 3I ýcê Ä éú ¾ÔÏßØ A ñ Ö É ¾ J ññ t Ô ñõRâë G þ1õTâë G þ1õVâêÁüÉö HÿE A¾ü â ü Áÿ Hæ P P2úË B ù ½ üÛ P2È F ù éç Lo ½ ý ÿ0²úåO 2 Tü A¼ñ â G o ½ øô âÓ3H ¾ g A z ñé Ä wÐé é Ä w ÞA z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä B B z ñé Ä Ðé é Ä ÞB z ñéAtz ÿ À Ð þü HÓ Hb ÿ1ùEÄç D ûù ÉO øü Ï L ñùMÄçG Ä þcò Ï áó E ñùY ÿ ü âó³ Ïï IúüÇäw ßE Iòç øü0âóËèüï ùç ðü Jþþ é F ñþÓ F j øü6âóÛ Ë æÏäÇPü ï B ñà Pò ý Ò À ÄßñK ñùç ðü Jþù 8 L ñù Äç òõ ÉO øü â ¾þÓ iò i Hü r ÁñS y ý ß Äßù zêO ² D z ñéEÄ ²¾ D z ñéIÄ 7 2 7 ÞD z ñéMÄ G 2¾ G E z ñéQÄ W Ò W E z ñéUÄ g Ò¾ g E z ñéYÄ wÑé1 0 Ò K FâGð Éô4 ½ T ñîÓ w F¼û4âÝ Ñé émÄ ÞF z qéÉüÉ ý 5 þ Çß¼ ì L½ øz Ä Hÿ z ñõ R G þ1õ âë 0 ýcê Ä Há AúÇÔ g AúÇÔ3 w â Aú j ÀHô7ùK øz ññ ÄÇ ÿàÖ DÿÔ õ R Hÿ ø âã HI ýcê ÄÕ IR ðo 5¾üÇ ô5 ñï3 ø7 M I Ó O ½ øô  ô ð9 øô âÓ O À M q Ó Oo ½ øô Ì ô ó9 øô âÓ O M Q Ó O ½ øô Ä ô ñ9 øô âÓ3 O é p Ä â Ä àé ô Ø ÞgØÏÞC B¼ â½O M IßÿÓ ø Éô È é3äg Ä O Þ ñî À Ïà Ó Oo ½ øô Rã á ÈéK Î ù Iø ñ Ï ½ Ô ñéç æfáÏoàé ÀHü éç Lo Mo Þ ñî wßD¼û RÁ ô âÓ O øô ½ 4½ øô âÓ O NÏ MÏ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÒ ù Ïàéë L ûò È ÿ ÿ 9½ ú5½ øô âÓ O ú5 øô âÓ OO ½ ú5½ øô âÓ Oo ú5 øô âÓ O ½ B ½ øô âÓ O Bý A z ñé Ä g ÞA þwæ à øAlM ÀÓ é ó â½ ï xï Ä øò à Ä B 7 ² B¼û âÝ ï x tz iz ñé Ä ÞB z ö ý ÿ â Ïõ âëEÄ H G þÍ ²ÞD ½ øø âã èz âëQÄ Hù ýcêUÄ ³H ýcêYÄ èz i½ øz ñõ0º AZ ¾ F ½ w ÖË O ë õ4âëiÄ Ûèz i½ øz qõjþdÊï ¾þ Î ý Í HI Ó O ½ øô âÓ HÉ ý Éô ù Æ ñÞ Þ ¼ âÓ ÿô Jz þ Hü éç L E M Þ ñî w A¼û Rä ô âÓ3 OÏ øô Rø é Ä w ÞA z ñé ÓC O øô âÓKH B z ñé Ä B MO øô âÓS Oo ÿ ÞB z ñé Ä D úù7 f ô Jþ P éE i ÿ ü âó ÏO IÿüÇä D IÆç øü âó H2 ÿ1ùQÄçG E õù É øü ìÏ L ñùYÄçwÑù ù Äçw ßE ßB F ñùaÄç Ñùß òÏOàù üý áA Hÿ ü4âóÓ F¼ÿ4âóÛ Ïßÿó ùû ù ýõO éO þ èß¼ ô Ê z ñé Ä g ý ýó D ñùM ÿ ü âó Ï ÉüüÇäG E IÖç øü âó³H² ÿ1ùYÄçg ßEç æw ßE ñùat i ñùaÄç Fç É ç Pò A ýcòÓ ÏO Þ ñþÓ Ïo ÿÏ äïÿù Hü ünþäü Ò ì5Ðõõ ûÛ â ð Ì Ù¼ ÿ Ê ö ùç ð ùCÉà ÿí Í èô õõ K þ Bâ âÖü Rï ÿÈk ø YüÍ E Ù K y ñõ J 0 ý Æ Uy ñõ Jüì ú ¾ R ð é dã þV d ò 8 Bâoí ùïoÊ ÿkz õ Hû Yy ÅüÌûù ÓSèô RâS È P O P þÖ J ßBç zo Þ ñæ 7ßB¼ù ý tM øô ø øcÒ èô Òô âÓ O ½ øô ½ 4 øô âÓ OO ½ N Mo ½ øô âÓ O ÓKHÓ O øô âÓ èô Òô âÓ O ½ øô ½ 4 øô âÓ³ OÏ ½ N ż x w ö âÁ F x iÄ o No ½ øô6âÓÛ O Aú p þc øôFRÁ ôFâÓ Oo ½ øôHRÁ ôHâÓ O øôJ ½ 4½ øôJâÓ O NÏ MÏ øôLâÓ3 Oï Ó HÓ Oï ½ øôNâÓCéô ÒôPâÓC O øôR ½ 4½ øôRâÓK O NO MO øôTâÓS Oo Ó HÓ Oo ½ øôVâÒÃù þ Yß ò à ø APÒo øù É øü Ï L ñù Äç7 þcò Ïo åó A ñù ÿ ü âó ÏÏ IûüÇäg A Iúç øü âóCèü Î é ý À H OK Fâ Bç æ ï xÿ ÄûO ó Hí B ñù t i ñù Äç D x éO B ¾ÿ 5Pô AúÇÔ ª ý ô 4åO o ¾ÞD ññQÄ Ïoàõ ú ¼ A W ýcâ Ï ë õ âëYÄ èz i½ øz ñõ0º AZ ¾ F ½ ð L½ øz Ð Hÿ z ñõ6RàG þ1õ6âêåü ý y Dÿ Ö çß¼ 8î Àë øadÎo øø âã ß ÿå R þõ ¾ 8ú A 8ú A ½ 8ú ÞA 8ú B ½ 8ú B 8ú B ½ Ö i¼ ò w ÀHôOí Mþ 0sÿ ú L ñùEÄç Ô ùcò ÏO ú Ê ßD ñùQ Pþ ü âó Ï ñ Ê E ñùY a ù 0 ý ¾ JþîOæw ßE¼ÿ âýw ï øüó x ß 2 È ÿ2âý ï ð L ñùiÄç z å Éo ütþdÎï öËÿ öë BÉ þ iz ô Ò ÀÓ B ñ Òô ù Æ ñÞ ¼ âÓÏoàé ôý 2ýü é Ä ïÿé ôý ½ ß 2ýü é é Ä Þx ñÆ 7 AJÿ A z ñé Ä g ÞA g w ÞA z ñé Ä Ðé é Ä B z ñé tz iz ñé Ä B z B B z ñé Ä ÞB ÞB z ñé Ä R Aú ²y ÿ 6 QP ñ³y í L ñùEÄç Ò AúÇä D ã L ñùMÄçG 2 AúÇäG E ë L ñùUÄçg ² AúÇäg E ßB ßE ñù Äç Ñùß òÏ L üó A ÀÄÉÿ É ÿüã þö ä ï øüó x ý G Lo ó Hõ xýmÄùoçO ñ Ê y IôOþÑ ÿ éË z ôo j ô J Ù eó âë àÏáç7 ó ó âëç7ðz 0 ý ²à7 9 J ü ô åÿ ê Hÿ Ä Ï ë û Ê ½ ú À P ú7 w æ üwP o ä óó q ê é Ä ôEPÒC èG ñ âsú O Ðé Ô B z ñé Ä Ä¼ òÇ B z ñé Ä ßBÉßyÊ ë Ò O ÓoLAKSÿ Æ güü H ÿö Òô RÌ Hÿ âñO ä P¼ ï xïIÄ O Þ Iï úMÄCÿü éç L e M Þ ñî w E¼û Rö ô âÓ O ½ øô üçô âÓ³ OÏ øô 4½ øô âÓ Oï Nï M øô0âÓà O ÓCHÓË O ½ øô2âÓÓèô Òô4âÓÓ OO øô6 4½ øô6âÓÛ Oo xþ P 1ßÿãN ü H ÀÚ é Äó H z ñé Ä H xÎ Ïo øüHâ9 øüHâó ç¼ øüJâó ÏÏ óLâó3 ÏÏ Îÿþ Ï ä ø ù Äç ï xÿ Äç Òù ù Ïo Fâ ¾ Bÿì½ øz7ñõp ãs øz8ñõrRæ HüÉz9ñõtº AZO ¾ N ½ g ÖÛ W çO Ï ý 1ý ßÉ þ ñ³y ix é ñù g þ1ù Äç ß é ß ñù g þ1ù ÄçG A é A ñù g þ1ù Äçg ßA z é ù à ù ù Äç ï xÿ Äû ÿü É ÿ É B þù øü 4 øü âó Ï ó HóÃ Ï øü2 4 øü2âóË ÏO óKHóÓ ÏO øü6 4 øü6âóÛ ËÏçO ñ Ê È þ äë JÃæ ñ ü ø ÿú à ô Ó OO Þ ñî w ¼û âÓ ýò û A æ Æ ñî w A¼û Ð ü1é Ä W A z I Pþ ô âÓ3 OÏ ½ ä Lz ñé Ä w B â øô âÓC O þ Ê B z ñé Ä å IO øô âÓ H ¾ òÇ ÞB z qéý Ô Ò ÞO ò òý þ ìg þ1ù Äç Êy é Î Éo å ô Éo øü RÞ3Hÿ ü âsþ âK ÿ Lþ ù9 ù z i ñù3Ôçü Ô ü ú òÏ H Ï äo Oæ B¼ÿ æ³ÿ Ì ü âó7â Éßp â Ô óW 7 êO Þÿ Ùÿ îKþ ÿ Òü âógøÏùSøïü â ü üå P ñï3 P P ü Lz ñé Ä î øô âÓ O û Ê Þ z ñé Ä y å I øô âÓÇ òÇ W A z ñéc ùcÒ3 OÏ øô òË bk ½ Lø ò Æ ñÞC B¼ 1 ü ÿÓ ø x cÀ ùcÒ Oo ½ øô Rã Á ã ä dÿ ù Ixßÿý wÒ ½Mäß AiØ øô âÓ³ Oï Ó HÓ Oï ½ øô âÓÃèô Òô0âÓà O øô2 ½ 4½ øô2âÓË O NO MO øô4âÓÓ Oo Ó HÓÛ Oo ½ øô6âÒ ú ¾þ O û nküú Ò A ýùo KúþÇ Ò iz qð ÿ ï Ä O Þ ñÞ Oo IßÿÓ ø ÓÏ A z ôKúþ Þ Äo Éô Tð â W o¼ xã Ä Ï Ó HÓ3 OÏ øô âÓ èô Òô âÓ Oï ½ øô ½ 4 øô âÓC O ½ N M ½ øô âÓK OO ÓKHÓS OO øô âÓ èô Òô âÓ Oo ½ øô ÔÏ 0Ï E â òK IÚç øü âó HÒ ÿ1ùIÄç ßD ñù Éo øü ÌÏ L ñùQÄçW d þcò Ï ûó E ñù t

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Loving_You.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive • ì dy SF Y Gó c ãøÕ B Iüê ù SùÕi B éüê ËëL u åu Ze dy æWë õüj åu ºØ Èòº m6 ²¼Â å B üê9 B ÕüêZ Ëë õ L 73 Tia fr 7 Õ ä 6T ì È G E É i112 ê½ ñè kú D Dkk UÍÔFkC Öþ Í ÛðH kQ ª Eî Ýv Ó ² ñ q Ç R Zà BS Zñ n ÁM ÅÔð p 3ØJ EY W7 éê RÜz Ô Å 0  ÒÌgÜ¹Ö Àû µ kád wZ 31 À k F9gÙ 7d uå ÜÃÔ 7 y0ë Èzj à Kª a Ð ØeUHzæ à é HI d êÜ ¹ âJ fDiaÍ x3 C s G 3V ½ p m ¹R YaZà  ÜúLËùìP j Äð ÆI ôZÌ ¼ kðoIC¹ Ôbnh¹ QÃW Æ 5Òj1 L èµýë 7 ¾ 2R 7ÈD gL EU ñÌ Ç0ÂzÎ Ã pZsÿ ÜêÌF 5 Z 5f2æ áÖf EmDZØv LÒ D ¼ Ñ äÍ Ø q Ó D F  ÈdÐ Kn 7WjÑ 3NÉ K Ôb ý Y6öËfÙ EU ôý Ù 7³ Í P ú Bn û Ec ¹ µ 5ª hz øÈ ì 0 cÇgn GH2  gnêU zë º So Ys Nç I ¹æ9w o ɽx â kqv k ÃìÂRÒåO Zl äj Ö Á W ÈC¹R Ý U¹ 6e YSMã n Wƾ9 BÖ2 4Ô¹Ö5Ó ªÛ R Xyk ì þe ³ õÜ 6 w îÙDq Z TD rõw Ò¹ã d cQÀíhÑÓ v5 ñD k ¹Z µ Þ KZ ik Ñ V LèýEO W Y Wj Ê gW 2kê µ Ý íñyuxþ ÞÒÜÌÎéL µ Ï9 kÿ k SK W ßÙÞÃÓ ù p µÑ Nj Ó óX ê Cj 1 W vnM î Þ z J Þ PÉfáS Äú Ú s Ë RE qM è æ½GnÙ i kóìò Bh oÞÝ C ô Þ 6 ä ¼ N éMR SJíÚ Ûß Ð o RJíîÚÅe ÑµÉ 8 Ô º å H Z R ìîmã2ÏéMt Y K ë ÂêDù R DI½¾ 7 kÚz ÛºåóeÑR RP J ¹5bcÛµ oo it Ã4 x ç ³ ME ËA r Pn v Êmû9ûC rÛ þ j G8 µÃÅ Bíð8 v ÄA à Ô w j íÝ vx P ã9DsÓ µ zWj ä õÐw ÖÃPk Þâ áÝ 0 øJ Öà ñ µüð A ÎÀ æXOypÛ5 Á i ²B µ fRð ÿ µ0û4 þt ½ÇÊ q ú W cN lÒ Î ÂaÒc Áú IL åþ FdWïOL ûïî À Ö À ÿ ø ÿ µú ¹ ²ö ÄØÂÏwø ²Ò V A Wðß Ð ýgYé ÜïóßâXð ò î P¹ ýBh9 Ä üØ3S8 êwÌ Ò Ù3QkH ÔÊÀ Ó Ê QjñRiÍ4¹áZCè½Zb Ò ÚÙS 4x Ó0 Ú a ú uú ÕûÓa h 2h ñ Î È ð ii ô¾ èuH0 ¹ å þÿ¼1 z V ã8 ÿ3 UEo e ü O Ðï ß è 9 áåõC å ê ï ÿ ü i îã öiÿïÐð âN ô TF RV êål ê rÎÁ3ì Ù ÄP íî3ÊÙ Ð ü ó ò ô v2 Ô7 vs Ë 4 GÄ ÞG 6Ì Ñý ú DË9 ý Úÿd Þ ÜOh È¹Í O 1 Ì 3 Áw¹ èÖGM 4rí ¼ß Æ9 VDCÚAC4 û ¾ ú  ¹0HK Ý ChÁ ý ¾ Xçi b Úÿ2 z èÀÓuÅiK g ÌPe ë0 è ÿø ìmàÿ ùï î s ýú ²È áI õ q ÇõÿfL 9 Ï o8ç ÜÇ N 3éK4 a  Aú âÒá Ër 4 ºÿ p 3Û ú½ ÒÂC K 3 Aû ã Ø ù a vð Óól Ü YÅÜ Jë ZÏ0 É wèô aÔ ö LÚ Â æX Çÿ ë ²Ü ä¼ hÇá Øþ ä R 3 å v Ê ôHR C 8Ù² üJëÙhÄ cþKðw s õQr ¾Àe Ï G ü Å Áÿ B iî ö zgÚcã Ó réÿþÊ k áDü q Æ 5w kÈg ÍjÑ xÎÂ7 H6 7 d íÉ j K ÿ ÍÀ JM ö Ëç 9 ß jÿ þ1 Ú øhéÅS³ ýÇ ñ Ðþc Zõ ëL ² K ÞxÕ ö j½í Oí 6Ìz Z Ú Ø áô ýÇ o êSû X OÝ a½ Oí 6ÒÚà Oí 6ÊZÍÜ ö m½ã Oí 6Æz Q ² Z àõ ýÇÆZkÓúÔþcã µv jÿ ñÖ ûÔþc cö ýÇ Zï9êSwZ YoÇìS ï³ì m qáÒ L ÞòØ îìLµÞµÙ ö ³Þ7Ú ö W à Bû M³Þ Ø ö n½ Oí v õ¾ µÿX µÇS Ú Ì Ú l õ¾ µÿØ Õ Bû ÍV È Bû ÍQ Å Bû ÍU  Bû ÍS RÉ Í Ú JíäJH5 ÕÚ í Bû Õ Y ýÇjÕ ÐþcuÖ ÌûÔþcõÚN ýÇ 7 K ö vH ö kä ýÇ ð Ðþc ùÇDhÿ Eüc ÿØbþ1 Ú l ÿ ÈÙ Í Ò H ÿ H3 Íüc K YÊ ² eüc ð Ð ó d ÿ ½ym ÿ È DVñ Ð Îá Î æ 7 Ë ² 5üc ô ³µü ãÉ 7 ã É z8 z Ùzþ ßDÎ D6ðO y bAýû Å 3è ²Ø U2y t wéaÔjß ü ú wÍä Æ Ê 5 g 5 Q Ä R R êAÔp y 5ÆuÝ ³ Çõ m á y Ô Ù ÌSá âÎ â¼ õ ja Ôl 5 R J Áè R JÍ yý Z 4 îþH 5 Jígº Jé ÎþH Òµ R Yº6 ÛxNýF à êuÒOj T Í Ô ¹ÖU Áz u ÔA H å up RG K Ê ê ÚMÙM Mþ0 ÿ Ú ì óm r õ RK óòG½ Ô RGð íHt Õ èmïê Iìië Fð M Å Ò Q hSG g Ò Qj i u 4 FÕ öôîØÙ¾ÍS M òNw ÕDçZU ÿ Yi å4kT QsG Ôª º úhû8 à vo à vxÉ MÏa ÀdÂ Ô Ø 5 S oO Óõí Ûã½ z îV 4 ËøJZ ÕÙ ë4 c íDS ßÚ Ñ dk ÕdÀ E M lzþMßõÆ MÏ é ãø³Ç Þ ö dOÑ ú³é9 ýbÓsnúN þlzÎMGýÙqdë þø³ ß È ÙúÎAþì2dëö v9²õÞà Ùò ÛÃÌÍ ø ØÍ ²gE² ì³ Û ½ÌaÓN s aS Õy X Ô v½ uý H 7x Y Ô ö özëú1 ZÀnô o SÏt ð g éZèÁÞh éZäÁÞd éZìÁ wc R ØK Û Ã ì ýîÑc µ ÝìÁ¾Èº L z ìe l ßÖ ÔÞ 2 P N Ý 1 Hi òº q ì ÏCü ö f o ÜØÜ dÄË B¹a åÆ A C B¹ñk Ê i B¹q PnüÙA 7Þ 7Å7ä w9 lz gLì³ iJÔê 7Õ t 6 r Üq VÙÌÜË6 X 2oÐÖ ü ÀH vJ L x Õ i 7rfuwõùH¾f Mv Ç ÔÙ ²I uó IQÔEiF Ë J z ¾1 Y3ò13¾ïûÚÛ ïû nÄþ ÿØ ý ÛûoÃá r P 2 H ô Ǽ z ü H ÐÊÄß øÿ Ïðßÿq ü Tòå wî É ïJLCü Å ø5 U ûÎ üú Å øõ Å øõõâWWüz³øÕ Å ¾øÕ t ÿïO Î þS ³ ëÙ üÿï¼ eíì ì îl þW Ðä æ gY6Í Ù ehº æ 4 Ù GêÚÆÒ T o umËþ C³Bh Ùo14 ÿ Ù Ú¼ 4 Íÿ øl êúO Í Ððm ªº 5øp4 0øpu½eðùC æ w 7 æý ú iÏ ¹ ð ß ð þ Có Á ïÎÑ oFÇ ÜÜù MsZÐpmþÉ wÿ E3 å O ò ó ¾Ï z S ò Äó7²Ò6yêä ñ ÙSÏV ZÅ ò²ô ù þ MÖ éÄ u õJ ø I þm õL É UqÞVþ tÛK n üDé øu²ú Úû nïÎìéSUÛFÙÓ² JE ÇÙS pOI þmoñ ª R Ä MK ø µìég ðzöôé ó¾ò Û ¹ º ùk³ä JgÅ SÕOÑÞgt gÏT F ò âߪw x ªø¾ìiùëþâß Â DUû¼ ño Ëï fÏT 2 ø êçÃem îP É ½ p ä í V H Ðβ3²cÅ UïöHñîUññì ùëÑâß ÂÇôx8QÒ Èãz ¾ ûþ L e grÀg ÎÂø Ûûj1 ª üªZù úù â ª ÿM ¾ Çà å Ñ å³ øF 8Wu ¾ü7ñó ºï ñÅL øB ñ Z J1 o ªV¾ Çï ÅW Þ úõ å  ôxx ü ô ßUÒ oô sU õòßÄÏ tßß ç l ß ú ð Ïèö w1 7 Å ¾ õó â ª ßSþ üX cP U OJ ñ ¾ e ß Uüü Ý PÎF øZñMª ûºø ß nï7 oTý fEEñCzüþpù ÅÏ ç øõ ż L ý Z R Ëê ª e ßO Uüü Ý òç oRýÛÏ òæ 9ÝÞ ¾Qõ ³úõKzüþrù ÅÏ ç øõ Z ü ñëÏèÑòg óÏ ³LðûóåW ÿ îû X 4í i ò É sº½ ¹øFÕÿú E Õ ªÇï øù Ky ý þ Y ñëoéÑò Å þ LN²ìï Uüü ºïÿ I ý Cþa íO ùp ½ ý ÔYýú züþÓ z VJgñë k ð ôxø ú GË 3ªüùo29ɲ üªèþ îû Ò ÿAë ÿXHûSZ ìÈ bm ú î ì of Jî v ¹O ÜWX ä Yr Uò d Kæ æ 9PØ ä 9XØ d ct Iå¾Q Hå Q Òr å Q ²w Qò yÍ CÝ Ü ê è î J 0eâP ù º î7za õ ñ q úÖ éom ë þÖæ éomZ ý M ÒßÚ ý M ÒßÚÔè ý Íq ÒßÚ Fú ãz µ9 w ñFßt ² J ø T zÁÄP c ô ý Á69å Á Ö Z op upÙsGP ë ÁÍe ìBvÈJö J Ä ÜÀ 0KNfJ Ò ÝN º Y5 ÖÄ m Ú5¹ ob vÆ 7ÐÎ ê op lb Óö³OÄNª ¹ K o x ò ³ ÆÎþ ûgìì 1ê ÁÍÕ cgÿ ý3vöÏØÙ cgÿ ý3 6 ë ÁÍÕ cg ºÇ¹ÖÜCìx Ï dÇ øT F Ë º Y ä Ø ô íEëSÚ b ÀúÔ Á 2 ëÁ²äõBÿÐ OÉ OY ¾Û1 þW oÈ 7 7 oÊ 7 LK K cèú K pÛ ó û ù ñ O ÙçeÉç Ñ q eÉ hyð VÉ eÉ ½ KÞ2ÆÛ K ct ½ KÞ JÞ ï ÿ½ I ¼ KÞ z W ê Sç çÂÔ9 ι0uÎ s L sajÌ 7Q Ä5 ι0uÚUS 5uÚUS 5uÚUS 5uÚUS 5uÚUSbWÑq íªý ÛU jê N jê N jêÔÛS Þ õöÔ N½ uêí SoO z êÔÛS Þ õöÔ N½ uêí SoO z êÔÛS þ ýCëqé Ñ tôbýCK úgêÔ S þ õÏÔ Ný3EúÇ y ãõÏÔ Ný3uê SÿL úgUî Ñu ÞÙúèÖ Þ ¾rëÖììÍ hÑ Ú íÚ Wg ð û ß n ¹yu6WìU ÒV Üxwvæú ë 9E wýê Þ4Ð Íë Ì Ïæ çõ ÍAIsáÚà XÔ uëê ü ʽrÅç Ùüýkï½O Ê sÁçÐ ø W ¾ åz ù ÚúX ýváP ùËWoè à î Õ píÝ ï Ñ íÃD hOýÌÍ Þ A Jç h J Î ô óμ íÆ R â KÌl úêõëÐVE ßëW x ë n U Jû½öåëE31Fi 3 0E JûUov í éko exô í Zy ß k³Ó 7ÞÛ ý m F¾À J Ì üèC ѽ 4 õ x X öÁÛW ë 4bÑ ä N½ Û 0F Ò g ¼ å îØU ãþâ WÞ¹r ü Þߺùáì ÝúðúÕ 3 x3E Ð EE N TsåÌWË 9 l G rþK ³ eý Õ ý Å á rÏßjéQJ Î à Z ªå U9 H GÆÛt ÊØ jì Ì 4m4 zÎ qUF øÇN ìT Ï ³yÙ 0J 1 yÑ BQÒôøyNêê Ìó ÑwÚ Ñ ú A À è X ý ï úN ô ¾Ó è ¾Ó è EÐwêý¾Sï z ïÔî Ý µø ç U e Ò À bP2 h i Ê 4jµ êÒå ² ²Á Ûõ Ð3 h íÐ3 ä Á³ IËwèÑ ZÅ ñ t᪠P5¼xí E³À50D ê V ý fì¹ SóAT GqÉ r 3 RZ æÛ Dó F AE çLE âó V 9R RBÌA ç 0g DJ î RÂ Ñ Z Þ é ùUË õU ÌAR õ Ùüí ß ½ Ín Ø ö Æ Z i µß Z ³iDkq Ë Íã Í Å P ½ R 6 yÒúz Í ë È Êâxú O ÞÒ c 1 Ì ÖDk åcr ªh a x zcëæ Å8 Ð ïnÐ0 gUF½pÔô êçØú s Çc úÏ ùú õ 4ϳ ê è æë ÄÖ Ð¼Èr æ á â á Bà ö½ 9 ãÍÄXªì å Ju ñL Þ RÝ m ù r å ÙöJ Ò ä ï l Ò²Gå ³V¾W½Ô ý q B¼ R ð㪠ä ô Ð ½J Uã 84 Ì Û m e Fæ 4 Gæ çÀÈüH Ì ä 2 È d ÈüA ù l ßÐc f o Ú2 óc9 Ì r e Ï º³ BM JI Þ 5Hz eó y þZMZ 33 aBf5 ë eØêâ dË µYK qM kjI ¾ e 6 ÏBo zKH᪠Rª å m gáļé Ëæ9ÂÙ zY Úµ µks ë zùmJ ¼ê M3 ÖÊ C s Cßt Æu p ëFávi ãúQ Ƶ F q q Ëq ö Z5kûJQï ¼ ùúá ùúá 5ò5 âz çm úu j ú b ²ò 6ê A ö z kê j JK sÆ õñîf mê ÒÓÔ ê c¼ z Û Ô ºSKÝ O5 ¹ ö 5õ þJ h v ¼cÚ ªf Û h QdøåæªuÐbSb XÙN¹ú éUäÜl1 Ýûà í ÑkÜ Ym µöÑö s Çh Úu uU g ÔÖh 0 Âä ûÄ z Ñ K s Ù X O í åÀ 90ë H Ìú ã Óv X LèزÇC é ÜnÌðª 2 û 8 Ý ý õeN¼ õ Jc5µ z m ì e µ lk 3Xþ¼ äq3Ë p m ½ á Zú4Y ¼ dï69r DjµÀs þ ÖÈ Ù Àr ½ ýµ ¼ÿ ¼ÿ ïÿ áÀû b8ðþ ¼ÿ ïÿ áÀXÔ C Ø Î pm kGá Zw p Q8 Ö½ Hë õ Òz Gw çEj æ qt 8 Gw Ãqt 8 Gw Ãq S B ál ³ d d j ìDá Bv p Q8 ý HÈA äJ nE µI¼G µXRà i j y aÄè ïáÍëÊÊ cGQûFLÃú ïg l4Ð æ ù6W ªö JÏ á ßæòýhO ï ï E jk íÛ ßO Ô ¾ Féw g ì êKÛ te º² öoh ðÁY É ü ùOV çZkq s µ8ǹÖZ ã k îV ãène8Î ¾ê X ú 4 gÚçIq µõ9N Öà â ¾gîÔ f Ç ÉÏò Ú½ ï µ è û¼ g Zo ä Âq H ê½ v üôiu íÔ ÈÏn äg ò³ ù9 ÂÙ yÜ hhØ á8j ã v p Q8 ý ÈÏA äçJ ö Õy ã q ÇG ÈØ q ï S Þ Ñ üi È Ñ z Ãq ÛQ8 ÈÏn äg î Þ à òw Gá j p 5 Q8 º f F Í ÔìEÕ äç òs ç u s ç uâ oÝ ú öÁøøÇÝâiØ zwOԵРªÈVß ä a Í çà S çX ã áÝL nOOQC ö ã Ý Ôv Í I ë Íå ³p4 Ö J ê3 Î Í ã ÝÃßí Õã 8 f ¹ÜQ Iü ÏHøÉEÍùÂÄyãgµ ³ 7 Ö óÆÏzpuþY é Î ë Ôû S î àì 0 óFÍ Q ýQ³ ðFÍzpÞ Y n ª ág Æ t G G ¹X Ì ²3ç qÔ qâ qâ qâ qâ qâ qâ qâ qâ ñÒg ÆK G Ø T 2Ð 6wÑ 8 ag o7 ËÐE ÐÚ i W uÞ ú zZg q8ÃoÅç ³îTÔ Y óX6µÇ Ûµ ¹v ä 94 e ²Rù ³ Zí gËJ ¾ g º Oq FW8º ûùá8j ã ½ ûùá8º ûùá8 y n ySòð ² ÇKÈz ëp Å îçà F2 oQ Ì ïÎ ³ V³o boÉ ¾ÁÁ Oó V M ß ù ö ½ ËÁÞÏ å ïçÇr óc9À ¾Î2 P 1 Ñ68À ìçw 9P 7 µ S8Ðó È Ît rà aåÉÓ Þk Òuæ Ç LÍk Ø y UD ÉaÝâ 4 n y ÃD Ñ S ÚP f Õø4ñ ÙéÒwÌN ¾cvºô ³Ó ï Çìté f Kß1 ú ÙéÒwÌN ¾cvºô ³Ó ï Çìté f Þ ñTÒ å B Þt à ¹éh ã Ii Ú wYG³éu SÔü 0ðfàø x Çt w âMGû o Ú xÓÑ¾Ä ö Þt Ï gé Åa Ïeo Ú ôMGû ¾éhßÒ7 í ú Kßt oé ö ÓѾ o Ú ôMGû ¾éhC n ½ D ô pà DáÀï² ³ý c t öÀP íw û bÚiûÁÃp ñÍ Ì3Z3äw w W s Y qàwi àwiFµ ü µ gg ÃÙY ÂpàwéFáÀïÒ Â ß Ë Ô cnðÝ ägÌ ¾û ü ¹Áw 17øîGòs ù¹ ù ç w äËB 8 ¾ Þ0½ß áák oíBî4 ße RSãª7ÃÙ E Ñ ä ¾ y ξa gß0 ³o ÃÙ7L áì Ãpö Óa º å ï Oc¾ T¼C çQ 4q õ ¾s5ºÐ ÁÙ aõá ¾ vÚ a8 y Î¾Õ gßj ùÙ ÂÙ Z áì Âpö a8ûV Î w3 Z áè¾ 8ÎÎ ³³ áì Âpö a8ûV 0 ÊÎÇf ¼Û M²¾ DÏðzúnæV úî O Ó¾ ilÅ ª¾ ö ÿ tÎCùÃbkæ³ XÜ újÕ ew öè åÈ6 5 cÚI êPÜ âIs ò ØòÆ OÈhzª HëN n 9 Üî r ¹ Hä r x8tV r Ït¼ÅB Z 0 5 X èn Õ½æúè ã ù 6 I Ú ¼ç2Ó ÿbp 8n å ýorÀ RÌó a RÂ8øN qð H ãà ÆÁw ïDJ ß 0 ¾ a RB8Ü r ½ sµãa îGöû ë Ú ¹ º ù µW ð 7 Ú ëV üÖy z ëN üÖÝ ø Q8þî8w F ãï Ç Ý ÂñwÇÕãø ãêqümöõ8þ6ûz 3 f ãówÖ ì vò ÈÕãø äêp êÏÌ ú ²² ÀÊî r È ì ² ÀÊ Iä ó Ñ1ÊÕ É gq mCßâ Ö s Í 3kì F º 6Ð ê ¹ ¼ f Pï ¼á f Kà óV õÞÌÊ è dVÆD 5dcì PC6Æn 5dcìÕR Oêq P d õ áÀS wè ê Ô6 Ñ 2 º úÀS j xêZQ8þ¾òz y a9 É 882 Gp î Xè L Á4 Zý w EdÍÌ ¼ Ï5Ï Zý w Ed 8 ØÅiF ó ñ4 Qó âu o Å5 z ç Î Ö õÜ Ã7J ê Û Â mÝ Â mÝ Â mÝ Â mÝ Â mÝ Â m  mÍ l Uáêlk çQå 0â ²5 Ù Ã l çpH Þ ËØ h ì2Ú7 ÛÔ Ëhß nSà c v í ÄmjØe o a ѾIÜ Fû q ú xRÉ Ô ÖIc2ã Ía 5W 90 Wèñ Í Çû cjÎ po Ø îL l ¾ ÈÊ ûn 0 ã åZ íÛ u Y 5 Í RÛ¾ µíÛ x wb µíÛõñ O z gfN mß íÛõQÛ¾ µíÛõQÛ¾ µíÛõQÛ¾ 7õ1ñ4z 2XQ7ì ëz URÔM ç ¼m ²5Ç Ô W Ú ve ve ºk ¼ ºg ¼ ºo ¼ z ¼ z ³ ÖÑêîÖ²g 0Ìh ch Ý ÂÁ º ut ëèA ÖÑ Q8XGW ù cFÎ ðú µ ë ZG Þ ÖÑy ÖÑí Ü âI ÑZIþå Ì f ² n 8 öÙ y H É zV qÈ Og yhÃÞ 6 m X ÛyhÃ8øòÐ qðå ãàËC ÆÁw OC5 pæ G¼7ºûp í Ý 8ß î ïFw Îw ç ÑÝ óÝèîÃñ ² Kß ¼t 7µp Z u ß ¹ º ÂÙyhCÞï xÒØ ÓÐ 1¹ èAþÚ6 9î DQ ä à Åq æqä í r Oh xBû À jç¼ ß F úË à Il xBy U O okÔs O okÔs O okÔs Oh ø Á ÚNâð xúv d h â B ûv ê98bj 88bj 88bj 88Î Dpp àà Õ d Òè Öî Õ ì 3 88bj Úà àà8oaäH0 G ç ô ßf o³ Çß Y ãïÛ Çñ mV À oî æ E E 0ðÞ7 VÙ q ÄÓø d bçt p ù Ûø d º K ç sïGgÔ ßÛ Óbì³ ÁAtC ³o ÃÙ7 á º ³o ÃÙ7 áì Ãpi ôD IO JÒ ôD IO JÒ ôD IO JÒÇÅ 3XG FÔÎãH v p Ö Â üìEá ö p Q8 Q8êÍ I 3P¾R ³paõù à ýkãp oÌû üÌ pa 3 ÕãH Õ 4s ä ¾9 ò³ ù Gá

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Carnaval.mus (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • 4KHZÚIIáU 0 ÛÚ Gê Ð W øÎN ûPZ½üCiõ Õð õø É Ý Å ÈØ ÈØ Ü ù ÝÃÕí ÂØýe Æîë Ý7tRR oì 0v d ÜØýVf i ñðÞðË Efw 7 cØÿÀïB þ WèI a kAIïpÖ ù Vw BR ý HjEIï ø Í ¾éÍ èN ÐãÛ þ Òæ Ê åI6í øº F rSø ê Vö ÔÄd2¼ ³qßÆ MÙ û½dp 8 ½ ò 8 i ÿÀ3² O zæh ÿ ¼åí I s ÿ HÂó nF s ¾á zæhwþ Hþ zæh þ fWÅ P íÉ YQû  òp öé Û È g öæ A Vº R V LDd ÿ ÈL ² d2 ³ÄJ T S 9Å N FèÝr ú XËH9 ³µÕØ ñn¹Óüëee Þ 7 ës Ð åæò Sz ÿ ½ r ÿ È Dæó ÐÛ ð ÈBþQ S YÄ 2 Åü ² Td KùGEæ r ÿ H ù è ÈåüSÈǽÃí H3ÿä Ò Ò ² VþQ z Þ6þQ Å Á Bï Td ÛùGEè øGEè ÂWñ ÐÛàvò Gd ÿ ½ îcü ô ¾Ýü ô ¹ ü iã m Í ² kø WAèÝr ò Ð å ã 7ü däE ¹ b Í XMK VÏ XÆÇ kÅ T ìBK Ô Zâ 5 ú Øòþ þÌ k e ô gw 9 J J ëë rb ö TyN ò R 8 êæ ªÐ I ôÒ a¾ ¾ hè Ù ÝS² ³µËnG ô Io J² S YßÙE îh¹ ³ÀRzs È 10cÆ vJ5Ä ÕP T ÂxZª ô ÊTO z9 ÃeyTëåý ý õ ê K J a Ð0â kH t Oº XANu arI ìÑ ½ î c Å Û ö î nÉ Ù Æø ú R T RMrJ5Ù Õ r Lu æ ªÜ Õ4 TÓ RU8 ÁNv Q îwä8X º B äº j ü J VCÔ þ ²HõÅ Isú W 4 Ïó v²çspïD Ïçà ÏÕ²Lç Ôó¹Í èù ßñù µ uJu Sªz T N R5e n ¹Ñg8 wJÕìdc SªV TÛ RÁõÖò ½¹ÅS Ôôݺ ³ LÎ Ù Û ò³Ý Õ K ³M ýü Æ ÑN T y òK æ óc C 8èQuìv²d Sª í½ c è fÌ ÃÔ4 èVûqG Í ûWC gpEâøkØz dÏúV 2o Ó6  oöÖYÐ X éýÒ 7yÙW j qy ó úy ãÚ æ Q ÈÔ ôÄ T ðÑ Bu3 ¼ É g åk U 1g îÛ üëA gm î EjV TûÓ f3ò Ù à1ºÃÄ j Jõ mYm r ¹ å áó ý Ël KÉ3  üëJL P3èJý HÍ ætLj U µ X wDj7 Ô8HÍé ÔB T ô Üï Ôî Rã Ô úµ U ù b ÚÓ üÚQ E WZÏ6 ôîÚTRå ôÜ öv è µ Kßg z 5l¹Æ Ú Yªz vj ý ª q ÚßYªz xj XØkWÅ ÿõäýZ îe ïq 9Kû òvÝ öäm WFR HíÍë ½ÈMê ýx Ò³ñÜ u û Þ ì u Ô 7ÝÇá u Ôál xÖ Ô RG²Qâ K7 Ål Ô RÇ ÿz Ø oj N â 7 kï ÞG ÊQ ø 7 ê q ªÞ ZêXg ê½ s é q 8KUï¹I u¼³Tõ ÔR 8KUïõI µÔYªz l R KUï1J u ³Tói ÑR KUïmJ õ ZíÊv Çð í X µû 4ÛdÄ q û íY ó Ö 6F cär r¾ ÅÈÒ Ê ÙÈXí3 ÓÞ 3 ÏÄ v è ½ 3 Öyî vÌÊÈU kïà 0 ç D1ò ñ Wú Û p Õ ñ ý ü öÁ ãðïxÎ je V g øÞUã Ý êÝ gÀxpêD ã7 æ µx ë c Bþ 9 Ì ÞðÇØÐGn Í DH Á a U 6 ÙèdÓ xw M üÀD P M Æ ßÜjö ½x ò4µ ² yã å Mª Põ Mvþ 7ô YD òÐG ÊÜ ² ºE õ ¹æò I³ QjÓäQdSS3 T v zÊ íp³è cÂtU9 E M è Q êÍô ò CB ³ ¹ ºÞyðÿ XÃH ò¼8Z T  5L 3 Ö09Î ZÃä 3h çÌ 5L¾3 Ö0 a Ô Zà 2 W Ak áÁ4VÑ gx0 5 Ö0EáÁ4 ÑË Ñ ½ ÑÇ Ñ EÈèçÌ û û 3z c 3 2 3ú cPx0e ÿI sðÙ L Aí ÖìÄ v ubP sbP sbP ÍqbP ZRæÄ vN gP À cP ZRàÄ v Õ 4 jç ÔÎ 83 ufP æÌ v çUJüÁÍ JÍ v çLV 1 ÿ L µó Îù v ç1ö éè IýÈ Au Ï ä gÐó èé fÐó à¼Á c 2ÆI JÍ AoL X c 2 ç f CF 3c82 3F c ãÏâ q Rþ9ÌË c ôÔ M jEmuË æZ ØÞõÿ å E ãà W gÎ ìW àI Ð6 t 3Ô h1Û 3Cÿ Z v q wÚx Žw Ç ÖsæL¼ qq A Gò ÀL 0g G¾D ú¼ ôù Ï Âs ç² ç Ú âïëº ß ðÛ ªø çÁ çó8á¹ÀÃódÂóùzÂïúfÂ3 á Às ÈyYÅÇük æßTñ õNB ÞO óAB Ièóg Ïðû þa âóôgU þ B YÅÇá ü Wñwñ äüé 9 NÅßéo6 Ðç SÅßé âïëo ôço ôç ýññüvB þn ãòFýù ú o ýo ù c Uß BÿÛ âÓÿ6V7Þ Ô GkÉ ªo os Eó ùªo y º ý ¾6 ýõêßô oÀ ÿf5 5â ª ðê êÛm8 A OÌg ëéù º ÏÀø 9 õ gç þö õo ñ ÓÕ³ÔÔ30Z¾ ñégôü rÝö Õ é  qvþLê Y Ãç úû ù e½2ÿVs¼ ã µù ¾ ÿ õ ïVÿ ß ñðf5 5õ oW ú eZÞ ÕSÕ ß wÿ 5 5âýù3 ÿí ý ï Ðß çÏ þ ÍgEÍñ1 ßOª ZÍ ýí³ù¼ ñðEõ F¹ ÜÏ 4 åÁ ò eoß ½Og Wïl ½îY ìõÀ ÍvVÈx3uÈ U Áqݵ Å Z¹êõo fC o i 2gý YçFV Î c þ Y Í6Y vgô wVá Ø ÞÂÅÖ X P ß ö Ø Ì ¼ Y p õ VáY 5 ÏÚÖ ð g½ Ïú õ WáYÛë x ¾ ÒÈ ø þÊ WOO ÖV Ð õÆüÝ ýÇO yé A9Ôô ÂLgÇ á ìkËÓÎ GN¼øôÙ 9óÒ³ ü¼ ÓÎ ãgßxz PÚyPÿ² Òú óô FGO Ct ÒvÚ rç é ³ Ö M¹Yµchz N91½ïõ è ÚÒx xËÈs cÅ ÇG ÏÑ yñé À k þy ÊqÄ u ö VÄX v âé  ÝBüÙ xåÄ3 öðé³ ¼6 üô W áÙ ùËîlxî ÿ² üxÍs ç ϼrVÙ û ÅÜ Oþñ³gON ½p VB ç è µ ª þú gN Ùæ Ô Ë óÈ gN¼tÊøá ø íä KÕêi ÿ seeñ Nå0 çÊV Çߪ ç Ef0gÑ Âs 2tuÍ Z æi½Tz ½j A Ö Ðæ â u ú 5 ò â u ú u ß ÚÍS 6Éì Jëɲ5öjÂÛZõ¾ Uãm øÛZMx Þ Uû ôUä P ßÛY k YY Uµå¹OÅVÖUã èø õ¾ Uï Û sÙÿÆÐ i 1ôBÚol ak ßØ6ÃÖp 1ôLÚol X þ7 Jû m ÿ ÕÞJë í³yZ  cÛ á cèÁ ß z0í76Ixc ï xßØÄ czmú ye yc ó76ñ¾ I xßØÄ c ëuâzcÖ xßØ á M¼olâyc e í y KU ó¼ vT VQ åù gú4þ mU à ª Çu5 Çu Õ Î Ïæõ I æÜ Æ sY U Ð ¾w ¾wæÜ ÎÐ Z s ½ mËËuÿçÿ6 ¾ as åª B êwW U iA û ç YõÄ PN â ªßþ e q½hú ßÒ â Æ ê ú vái4 ªz7ë5 oýª c j¹ s ³ö taTÔo Å Y ßW Oc E ó Zõ êc é ÇËl Þ l HGï r Þ² CkíÛÅçÄGï HèÎñ9 Øf p G d ÆvÈîéÀ ý b I Ý åõ Û MBÈîI ² Ò ì 4 MBÈîI ² Ò ì 4 SeÛ Õ¼ifÑÐX5ÖÜói ²í n H p G Û R Üî Jàv TBÌîñ Üî ¼ I Ö vrdmXs Üî ö Û R ZJã o ¹ Üà î À Jà¾ Ç ÜW R eÛ ÕÓ D 0 öÜµÜ û à zr pw î2 ûzàî pß Üý w Y³ý õ ÆB ë qWßÍU om jF ÍÒþu Ó P 7 ç ÃUÏè kùöô dÏÓm íVJÀ µúmõ Ãp òèuµV v Îa Sk K qC ÓZ VFü jV èUt Ѻ Öi G z6 Cz Õ wÙô u e Ö p e Ù áVØ ÊU 7 1 Ú úU窼ñ¹ p n p n à ÜNÀ E pS kj m îa YË5 Jv SãÜ qî qî qî½ Í ¹Ö³µEË ã ɾTáj ïÉLÙkj Â55 Â55Î á ç l ézúJEçO î ó w ó wµ ó wHQ VOÇ Tâ kâ e ö c8½sp ³ îzÀuE ï À ýÍÔcÚÒ ÑL ÄÚV6õX í Q wWÙz Ä ¹ iè éð d ÇBÜC z Î R q ÇBÜKÊÖc îºÂ ÇjûO D Mmöà Gv Eü í W ý3 9 YÛ ì myö ¹ F² fv qdÁÛ µÖ2k¹ µÖªÕ Gv EþJ ³v 1ûäÙ LÁæ õØ i ö yÚñø Aïx ïx ì º Æs z ï sØ O¼ ³Â ÒsøÄ à éà pê ³4 ûÄ O ûÄ O ûÄ O ûÄ O ûÄ ßfiÏ õV j hè O ¾Í ñ 7 î ɾ qWÖQ Ê äU4ÜÜ Í â nî qs ¾OÊ Qê úÄîmm SìÞ¾Ëî B ã ÞݲÝ2Ï Ì3E U ù Ø Ü ý ac oÄc à è Omá¾å1 o 5 Ì Ü 8ÓcÞkx0 Ñwë gÚ½ ã MÜ á W ýÔ º Ý Û RÑO ÏÅxÇ ³ j ßµ MàÏwí lÜHË jã Y Ú y Ú y Ú y aªl sÅõNq l ô 6 T q Àm nãJ p W Û Z k 6 hÌ Ø m Û èá0Ï mܾÃÆ ö Û R ÔÆÅH f t U Ú qnjãƹ¹ â 6n 6Ú l jãv ²iÞGc LÛ öâ 7µqãý 6n Ú qnjãÆ ë R O d âhÇ Î Wýo îh ãÒo 6 fý gL Æ ºí ój Ï ºíÙÂ9 ú Þ ÃΠ庪 Zá Î ªÑ ¾ r gð4 ÎáÏ ¼¼ë4 è ÃË Rõ ½ o ÒÚ þ4pe ûÎíÞ Ñ ÞM xy ãÃ7 K ðÌg ù À3 Ü p Eà ÏÒ yæsi Ç X xæ³ ëÄm ûdS 8Þ ìãv À n ìãv Ànî þlGZãË v Év d Ò iCm ½k Õå a Ý r S êÚòBßY C Þ ìpì á ÂL ؽ CÞÃÔÌd º2 Ñù ËÆ õ S 79 6 ä W k½µøë Ý ãÞ ½Ë Ð t3½ Câ½mqx C Ö q1 öl J ½ ÝÆ XÓ F jzÜ Õ ºíYÔ ç LBÈ pæt é Ç Hpg H ³ ÜY î wÖ D kA Á µ 0Uv4 OõüAmÆçýnÀõD ë p n  p î À E8 D D àpw Öë ÖÞ n B½ ííWÊö UQ7ðÜ ïÎÄ P ½ o ó á¼Â ü kh Ùë æw E8Ìï p ß á0 I ã hC Í ³º k k 3üô ÕìMl fuwE ³ºK ³º fu þ fÝ lí µ6 ú j Çx ¹ n ½ 4 î pxºo Âáé¾ û D8 ²¹p Þ 8vds õ ó Vð äòl w R6 QCÊÆ jHÙXD Ù áPCöE8Ô 5äP C 9 áPC E8Ô K Ü ½ q½ ½ 4 îË îË îËG îËÇ îË D83BÔæ wÐk 8q3 Kk å2ý ûr þÄ ¹L òÈOh â 7 ü yä ÄÍ nG Ç F Ü É Ên Ây²Ñ ÛßÜ c ËUk õöì Þ8TG L Ccu 9hêÞÍA 4fþÛþÝ;SÅë eæÎoØì U ígìt ²ÙUCgؾ ß ÊFK ÇîóÅ 8²Ñ ÙhB l4 G6 P M Á àÈF Jpd L íõN E EÒqÜë ã ï4 z á ǽÞi PEø êûêM áf mo à Y½ n Ãiû ÞG µÚ ã ó àç þà;ó nÏy ç¼ ÛsÞÁÃíÎ ³ ÛsÞÁ û Æ í ð ç¼ G ç¼ ÛsÞÁÃí9ïàä G újà 5 Ú ¾j ÅÖ µv j Zï3H¼Ø Î v µt NqCe ºf f â ¾ 9 7 3n j³Ó äÌ jàð 0 Ö2Z Åw ï Ö ç c Ç Ã 0 Z Ñ n à Çq Ãl Rô 0 Âa6E Ãl Ù C ³ F fS E ñ Êf ó³Pö F ²  Òqæ t Ú C Î iíR p 7 áÐ 9 á0ovI 3½ pfuÖÎó s5ßâ Ö Kú Ì ÌR C  ³  o õ ì hÞÀ ë A Î ãY i8 ãY i8 ãY i8 ² Æ È gàv³ 3³4Óq¼ u ÎÌÒLÇ Y é8 ÇkQ áf aÜºà µÍqúǼu ðàøé vIZ zp p ÆÓ s Ç HsJ î ðq û ç ǹOÂÇq o i Ø8z ÚsW ïüL ǹÏÄÇp ýÙö3½ ÒÄaWúk MD5 J bWÆk M o Ò ³ Ò ³ Ò ³ Ò ³ Ò ³ ÒDTCi ª 4 ÕP j MD5 J Q ÒDTCi ª 4 ÕP j M H ÉÂ5 P Ci²p ÉÂ5 P Ciâ Sj M 4Y Òdá J Ì J Ì J Ì J Ì J Ì J Q If If If If If If sõ i w ñìÊ ç ÑJ öâ¹ è z f J ÞÐ é äÎj Waô n Jj X½ GeËí 4 ZMçú ɵ ÎSá ÎõÜÊ ØfhW ÛÏ d V mM kY m ñ û B ãÖ 5 HVï sîÜ Îõ k³ Ç sãhõjD OϹñµv úÚã É ßÇ i8î LÃq d ÓpÜ ã É4 H á Æ 0ǵkOÞâv ï gz Óq G2 gz Óq G2 gz Óq G2 gZ ín Ø µ ýn ÛÇpU ÄÒÀñbàö3 Kkv î Ãé G ³êK 8 Û ÀÈÚ s ì íÊ våP C r  9 áÐ ¹ ÂáéóÖ Q ÛaW µ v Oâ z ve  ٠à ëOó¼ Úé ³ ù ñdÍóBþûõ Ï µ T 3Xÿu IÀóB s ë Iàç Jàç QÉ ÀÏ I ðóBR ü¼ T Ú L Wr évbãJn0ÝNl É Û ¹Át ñ o 4 ݵÖÜhÙnjtfZ Û å ÓíIJ Ü º X L Ë ïýC8 l 7 n yòG 8³V cVQû zÖ Þ É ý³y 6O õÏæI þÙ o Á ãUX 3h ßá à à à à à àX ú ªµ8ÇÚ íÁ g ì kà ìXgÆ Æ xêB úà y SE ³Ú ü ¼ z Q ÜnE ³é8 D8ó t FNF FNÆ y C í86 6 mÈmlq3 Kko à MÅpôþbÉï3orHÅíÔ Ü æVc ß W à gÖTMÇa Ä çÉ 9º Úé8 Ö YI5 ù Î 3 ãÌJªé8ô öÀÀ äL sÜ 5 Z V ëY 0 z Ps Ø AítÝ ì y µ y ey¾Ç fw9z ç Ï óI õ ÅÒ¾ó ÕH j5C Âñ ìZ Îù w ÕI Æ s ðD ²Îù¾ ñºïa ßò ç q ç O¼ Få ÿy çHî Ø ç Û ÔñôÓ Ï14H Bc ä L Ç x Ü Jà T Àma n K p X ÛÂR SE é³h7àú 3sBÒqfNH ÎÌ IÇ 9 é ÛA ½ÉaApæ ôöx ÑóÃq¼¾ Ü qXç ãÌ ô RëÔ Òß QËM Ó87µNãÜÔ sSë4Îí ¹â Zn sH6 YÛ C nj ÆûM Ó87µNãÜÔ q ½¾ c SÔ ÃÖ ðkÐ H DÄA ã Bñ e u àÎ B ya nî q m 7Ú ÏÖpÛ ÙÔ Kl Ü ÛÆõÉvÛ n ëãvÛ nî õg Ò ì WAÿu æ õ i x l Ã ß Ê F4 õH mäºåÆóÒðîÀº zV ÜîLJÌ2 ú¼ 8 5Ê Äp 6 ¹Ö iï íªÇøº5Æ ðB i Aɽå Ö 8³6 ÏÓmjF Y Ò ¼ÂGàV Fq¾ LBZ Öòé2 î xI T U ÁáE JpxQ T U ÁáE JpxQ ÊÞ Útè ó 7àz Y 0 ÇoIIà 5 Óqü 4 ÇoIIà ëZ í¹ w T h ½ ÔWÑ Õ óº xQ ß ªuí Hta Öu wPÑ Õº áBµ C8 ßÕ ïêBW ë VÜw Äê Hj Jê u  j p Z ÜT ýL u V Ø vê bÉÙ Y ³ë O3k O ò Ôº ë Ç Ë Û Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³Öõ4³ÖõÔ² Sk O3k O3k O3k O3k O3k O3k O3k O è j ëif ëif ëif ëif ëif ë µ µ µ µ Z ÓÌZ ÓÌZ ÓÌZ ÓÌZ ÓÌZ õg5RzÊ ßß síÛk Ó µ w B Üùýq àÎï K A Üùýq àÎï Khm è ç¹Fð ãä B Ù 1Hpç Ç w ä â ÔÄmUôùAí t Æõ gµ¼ èóË ªèóË MÑç a 6É p Ú GÂvEµI 5EµI j Õ 9 v ªMä öèÏEÖ ö ¼6ìYxmسðÚ gáµaOæÚ gáµaÏÂkà 2 ö ¼6ìYxmسðÚ gáµaÏÂkà ö ¼6 y8 Y éuÀ ãá 3 Çà ã nÌ XJàF ³ ãô DüÌ U Î 0 O P9óp áp p ¾ D8 ßÇ ït nªñB Î ïÕ VÖÒ 6çþp 7Ü ÆÝ Ù àÆ J7 e 7îSz Ü Oé pã e À û a 7îSF Ü O pã e p F½ µþ³³µmý è ¾ zl  p ÇF ê zlI C VÑõ iÙmCH m à Ü6 D Û HpÛ æ w x PEI W8sÇ 3w é8Ó HÇ ¾t ¹ãKÇ ¾t ¹ãKÇ Ñ v µÆ 4 c Z Z fd gîøRqûõ j ºs³vU us Û ÖÑ mr îgJÀ½ß S êía ÔÛ L Ç Po eJ nÄ º Ú ºÞ s nï³ áp ¹ ÂñûX ³Ö úÇ W2 Z Ó DýÄ fW à f  Vï p Óì p Ó p Ó p4 Mv ³öm ón qi Æ 8 àh Z qi Æ 8 Ú 5ǹs Xq ôö é ZÙ Æ Óq Ñ ÖjèÁÕ s ÔUðWIè È Vö0S ZÙ L he 3 ½ Á¼ G QÞþÙ L Aï f Ð Þ Ó ó I¹ Ëôg Ú ÄófàÕkb43ßy³Ë ôT S Ì ÏNæI g ó г y õù V³ vò2ãì Êj Ìë Ì k½j vò²àÙI CãüçÔ L tv2MBèìd ÐÙÉ4 ³ i Bg Ó ÎN I L árýiú ÍùDÖºÆÖê HègJ0m Í Á r 6S ÓfÊ Õ çË mK 1 õµðVù j ß í o Z ð5X f béUÜ Ë p à Uì ÀZ íÆ ã É vV À bg ÜÛ à Sì bg Ü àÞ ØY úÓô é ê ¾¾ºþ à D8ôÔA Ø Ø ÚÖ º öÐSW ú º ºR C áÐS áÐS7 áÐS7 áÐS7 á0Âb ê Gr f Mx ô3 e ÃL a eJÀ Ë8S FX 2 ëPW 3ìfæª iË ½ªOM½ õ sU ÄUº ã e ²W ³9å¼ÖZÉ ne 2 î Ê eBÜ q lk ĽWÙÖH û e îK m è ÖfvRkä VMî ì Ê FBÜû m Û ñs ëO g æY nø Ã3 ç u Ì3 ξëoÝ õ¼ p dx w ½L êgJ ñ S î p 4Ê q Ü eJ ØrëtD¹O h Âa Âa Âa o Âa o Âa o Âáê á0Ú Â¹OQÅN NQÅÛÃh èç úÓÎZ ùà Ãpzf Ñ S ¾ Ó 0Zí Þ îÁJ C c îj ßÀÅö eå Ý Å Äö q X Bl Û Å Äö q åFó í R1çÂÎY¼ ìÆ H ê K c½¾ Û Åû Û Å Ô Ïo½í ¾M Øä µ n 2HàÆ Ã îR1ßp ÊR 7VA ßp Ü Á dÜ Ù Æ 3 4 J7 ßX r C Ê5mýúv ² sG â b Xd K E â b J 3 b xË ÈT WÇ ì F â E â bY 3 0 sgÊc gµ¼Â QçàÕ H Wy2å pgÊK 3å Ü ò îLy w ¼D S Á àÎ O pµþ g èùäô â Ò² B Ò² B Ò² B èÚàÊ K kC ½6À  e ZNËZÐkCcÕÛ Ò² B HËZ IÀ ðü O ÖèSà nÌZ êÏ Ýí Ü p ÓÁô CttAt4ÉÑ w ËdÓ q ýh jx s Zî qãîOçÿ Ü ìÆ 3 áî e7 Åa Znê Pv6 qþ çñ Ø h Ñ Ë Ñ mü ìÏñ æ6 hK0oÄhïùîÀÛnFÉ ÂQ A Õ 4ÚÐÀn ô5áht 4 IB0 N F I F 3 s Nj Ç s NêC0 aªl 1 bLª ÝÊÖÖU Mnå Y í ç Ë p ²íZ m J ìU p ²íZ K m J Ì m J ìS Qm á ÚD áZýiÚÈhcùm kõúkÚÈi8 Xú fÒ D8Ì p I7 á0 n  e³  Õäz O CNGMêwoY L n ÚC õ 3éº oTkK u q â n ßÐ Ç2d Ü Ä L k uÞ àÚ

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Downloads/Songs/Down&Out.MUS (2016-04-25)
  Open archived version from archive


 • Letters from guitar weekend customers
  be able to manage all those Big Boy Chords and I think that John and Dale are planning on doing the same Thanks once again Lots of love Lou Graham Guernsey Strugglers 05 Hi Lin I daresay you get lots of these e mails after a weekend at Beckfoot so I hope one more is ok I wanted to say a big thank you for all the guidance and inspiration As I d been playing longer than most of the group I think I knew more chords than the others but that was about my only advantage It was noticeable that I received exactly the same feedback as everyone else because I was making exactly the same mistakes as everyone else I ve returned to a load of work which being self employed gets priority but I ve snatched a couple of twenty minute spells with my guitar Pleasingly I noticed that I picked up my guitar with attitude determined to make every note count and that my left foot was automatically keeping time Less pleasingly I noticed my left thumb repeatedly creeping over the neck like an inquisitive child That habit will take some working on because keeping the thumb behind the neck makes the chords feel so different Still it s Mission Difficult which is better than Mission Impossible One of my first jobs will be to tidy the spare bedroom where I do my practicing it ll make the right attitude easier My second job will be to put most of the books I ve acquired over the years into a box and concentrate on those that build solid technique The others will be there when I need them Thank you for staying with us until the small hours that s what I call value for money and for the beautiful duet you did with Malcolm It was a pleasure listening to it Finally I hope your dogs were as please to see you as mine were to see me All the best Terry Gillen Strugglers 05 Hi Guys hows it going not practiced much since I got back Yet I m a Believer Take these Chains Hotel California loads to practice Thanks to everyone for a smashing weekend really enjoyed it Dale have already plugged the wine and bubbly nuff said Dennis sleeping giant I can still hear Lin s words hey mate you really listen to the music don t you If you know of any good gigs coming up let me know I m off to Leeds August Bank Holiday Hey guess what was the first thing I bought yep a metronome the beep is not as loud as Lin s but will have the same cringing effect And guess what I said to my son when he asked what We did I said hey bet you can t do this put the metronome on about 90 gave him the chords for I m a believer he was spot on he is only 15 though bet I could of done that at 15 maybe not As was previously said great food good company excellent weekend Malcolm I will come back again as just a tourist and will certainly recommend Beckfoot House superb to my friends It would be fantastic to meet up again and have a progress report and go on further Many Thanks again Guys and Galls Best Wishes John Styler Strugglers Jul 05 Hello Malcolm From the outset please let me say I have just experienced the most exciting weekend I have had in a long long time The weekend was well planned well executed and left us all feeling very good about ourselves Thank you Malcolm Steve and myself are making plans to see you next year for the Blues Weekend Thank you your efforts over this weekend it made me feel great thanx Malcolm Mike Murphy Struggler March 05 Hi Malcom Lin Wow what a great weekend Absolute pleasure to meet you both Apologies for having to shoot off at great speed Sunday s are the one day I get to spend time with the most important love of my life my daughter Just wanted to say a really big Thank you for all your hospitality and total easy going approach to a struggler Must admit whilst driving up I started to think Christ what happens if I m totally out of my depth From the very first instance you both made me feel totally at ease I ve learnt sooooo much been inspired and also had a really fun time You guys should get yourselves registered with the NHS as a Chill out option My eternal thanks to you both for a weekend I will never forget These things don t just happen by chance I really appreciate all the thought and hard work you guys clearly put into these weekends Mark Strugglers March 05 PS Promise to stop playing girlie F shape chord and work on my metronome timing Hi Malcolm Sorry to have taken so long replying but only just getting onto the home emails Firstly many thanks for such a great weekend and following week It was a perfect combination of work and play for me The accommodation was just the job and the whole thing topped off with such ideal breakfasts major dieting underway now or Northants won t be able to see their weather symbols Please thank Lesley and all the staff for friendly face of Beckfoot The course with you and Lin was exactly right to convince a struggler to get some proper practise going It felt amazing to be able to keep a blues backing rhythm going for so long and in time I really do feel that progress was made and I will certainly pass on the good vibes to my muso chums in Norwich Ding and I will be back for Strugglers 2 next year and in the meantime the fun continues metronome counting 1 2 3 strum 4 bollocks

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/comments_1.shtml (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Learn to play Bass guitar on holiday guitar breaks, residential course and workshop
  more at ease when it comes to playing and learning during the workshops which start in earnest on the Saturday morning We gradually get you playing on the Friday to get you warmed up both before and after dinner and we do a lot of talking to find out what each of you wants to get from the weekend Playing usually goes on till midnight but this is not essential as Saturday is a long busy day The Saturday consists of workshops throughout the day 9 15 till 5 30 based around the specific techniques and knowledge required for the style of weekend you are attending With breaks during the day for coffee lunch and afternoon tea We then have personal time till dinner at 7pm after which we continue with a project where we split the group and each part learns a tune to be played and recorded Some want to learn specific techniques others just want a chance to play The weekend is a balance of structured workshops organised jam sessions and relaxation On the Saturday evening after dinner we do like to split the group into two or more smaller groups Each group will then learn and present a simple tune or song after spending time preparing and arranging who does what and using some of the principles and techniques learned during the day We have people of all ages and all abilities on our weekends and I make it a point to put people at ease It s quite daunting to come away and join folks you don t know I know because I m in the same position as you just a bedroom player with a lot to learn It is fun to work with others and certainly improves your ability so do not be

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/bassagenda.shtml (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Fly By Wire CD, Eddie Allen and Tony Foad
  Gunn Madeline A Blooze Mad Co ws Cumbria More Blooze Pipeline Orange Blossom Special Full track of Foggy Mountain Breakdown Plus a few backing tracks for Blooze More Blooze and others The CD s are 10 each plus postage of 1 Phone me for a copy and pay by Debit card 01931 713241 Want advice then ring me Malcolm on 01931 713241 Home News Our Venues Dates Prices Booking Our

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Flybywire.shtml (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Comments from happy customers at guitar weekend breaks, learn to play the guitar better workshops
  possible Hi Malcolm Thanks for the message Had a great weekend enjoyed the company of all there Now my udders are in tune with everything else I should make some headway eh It was a nice surprise that despite my never having really taken to Slide guitar I really intend to put some time in with it so next time i come up to do a course I should be playing like a Ninja on Crack Maybe o Rod was a fantastic teacher a really nice guy of course you yourself are the perfect host Please pass on my thanks to your wife for the amazing food I forgot to say that when I was leaving Best Regards Phil Blues Oct 2008 ps I would love a copy of the sheet music of the first tune that Rod yourself played So beautifully on Saturday night if that is possible Dear All As a veteran of Beckfoot I think I can confidently say that whilst every time it s great last weekend was for me the best ever Rod s playing is always very good and very professional but last weekend he excelled I thought he was on superb form Thank you Malcolm and Lesley it was brilliant and it was brilliant for one main reason all of you who were there A fantastic bunch of guys and gals you are Saturday evening was my favourite with that lovely meal Lesley cooked for us the log fire and later our attempts at playing those tunes I must admit though folks we definitely got the easy one I must also admit that when Roger did his George Melly impression I found it very difficult to play anything at all He should definitely think of fronting a George Melly tribute band I learned a lot musically Malcolm and I will be putting it to the test tomorrow night at The Cricketers Inn in Old Woking Surrey If any of you want to come along it would be great to see you We can t put you up however as we only have two bedrooms and one full to the rafters with them guitar things Long live Hank B Marvin I got two tickets this week Malcom for Cliff and the Shadow at the NIA in Birmingham in October 2009 All the tickets sold out in a day and a half I am taking my twin sister Carol as a treat Good brother or what Finally can I wish you all a Very Happy Christmas and a Happy New Year and I hope to see some or all of you at Guitar Weekends in 2009 Regards Colin of The Shudders Blue Two Nov 2008 Hi Malcolm Rod Many thanks for an excellent weekend I learnt and had fun in equal measure You ll see from my note to Rod that I thought he was great and that I ve even started to practise Watch out Blues 2 And Rod Sincere thanks for a very

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/comments_3.shtml (2016-04-25)
  Open archived version from archive

 • Sponsored by Guitar Weekends
  composed specifically for the Jazz Guitar Duo The Duo s first album release achieved critical claim across the global guitar community Michael Simmons in Acoustic Guitar Magazine USA said that British guitarists James Birkett and Rod Sinclair have done a magnificent job of reviving the acoustic jazz guitar duet style describing the album as a primer on the history of the jazz guitar in the 20th century Ed Benson in Just Jazz Guitar magazine USA Summer 2001 described it as Outstanding The Jazz Guitar Duo projects a very positive energy and spirit drawing together elements of jazz blues and classical music to play music that will appeal to all lovers of guitar music The Duo has just completed a second album that will be on release in Autumn 2008 CD reviews International Publications Beautifully played and recorded Nevil Skrimshire Jazz Journal UK September 2002 British guitarists James Birkett and Rod Sinclair have done a magnificent job of reviving the acoustic jazz guitar duet style a primer on the history of the jazz guitar in the 20th century Michael Simmons Acoustic Guitar Magazine USA Excellent very well recorded Shirley Klett IAJRC Journal Germany Summer 2001 Outstanding Ed Benson Just Jazz Guitar

  Original URL path: http://www.guitarweekends.co.uk/Archives/Artists/Rod&James.htm (2016-04-25)
  Open archived version from archive •  


web-archive-uk.com, 2017-12-15