web-archive-uk.com


Web directory, archive
Search web-archive-uk.com:


Find domain in archive system:
web-archive-uk.com » UK » P » POLTAX.CO.UK

Total: 58

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • pozyczka w uk
  jakiej kwoty mog si spodziewa jeszcze zanim zaczniemy dzia a w ich imieniu Po rozpocz ciu ca ej procedury staramy si aby wszystko przebiega o sprawnie i szybko W wi kszo ci przypadków zwroty s wyp acane ju po 4 6 tygodniach od przes ania do nas kompletu dokumentów Nawet po otrzymaniu zestawu dokumentów bez oryginalnych P60 lub P45 jeste my w stanie rozpocz proces ubiegania si o zwrot nadp aconego podatku cho w takich przypadkach trwa on d u ej Prowadzisz dzia alno gospodarcz lub posiadasz kart CIS Jeste dyrektorem spó ki albo partnerem w spó ce cywilnej partnership Je li Inland Revenue wys a Ci formularz Tax Return do wype nienia to jeste zobligowany do rozliczenia si z podatku z o enia deklaracji podatkowej do 31 stycznia Zadzwo Przypomnimy Ci o wa nych datach podpowiemy jak unika wysokich podatków i obliczymy ile mo esz zaoszcz dzi Nasi do wiadczeni doradcy posiadaj certyfikaty Certified Financial Advisors Certyfikowany Doradca Finansowy co jest dodatkow gwarancj w a ciwej porady i obs ugi Zapraszamy Zadzwo 44 20 7372 8960 lub skontaktuj si z nami za pomoc formularza zapyta je li chcesz uzyska wi cej informacji English Polski Bookmark this site pozyczka polski

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-o-nas.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • zwrot podatku, kredyt, kredyty, pozyczka, podatkowe, podatek
  Construction Industry Scheme Pami taj jednak e jako w takiej sytuacji jeste zazwyczaj zarejestrowany w Inland Revenue jako osoba self employed i w zwi zku z tym musisz wype ni rozliczenie podatkowe po zako czeniu roku podatkowego jest to tzw Tax Return Tax Return rozliczenie podatkowe jest wysy ane poczt po 6 kwietnia i musi zosta wype nione i odes any do 31 stycznia roku nast pnego Tax Return ma form ksi eczki formatu A4 Statement of Earnings wydawany przez pracodawc ale tylko wówczas je li zgubi e oryginalne P45 lub P60 Warto pami ta e pracodawca nie jest zobligowany do wydania takiego za wiadczenia i dlatego zawsze nale y pilnowa oryginalnych dokumentów Je li nie jeste w stanie uzyska Statement of Earnings równie b dziemy w stanie Ci pomóc Czy musz osobi cie odwiedzi wasze biuro Nie Je li sobie yczysz wszystkie dokumenty wy lemy poczt lub emailem Wystarczy tylko wype ni formularz a po otrzymaniu naszego welcome pack wystarczy wype ni kwestionariusz podpisa formularze i odes a do nas w za czonej i op aconej kopercie W jakiej kwocie zwrot mi si nale y Mo esz ubiega si tylko o zwrot podatku nadp aconego i nieprawd jest e jako Polacy mo emy odzyska ca y podatek jaki zap acili my w Wielkiej Brytanii Je li chcesz sprawdzi ile zwrotu ci si nale y u yj kalkulatora na naszej stronie Jak d ugo trwa odzyskanie podatku Ca a procedura trwa zazwyczaj ok 4 6 tygodni od dnia w którym twoje kompletne dokumenty zosta y dostarczone do naszego biura W niektórych przypadkach odzyskiwanie pieni dzy mo e trwa d u ej szczególnie je li osoba ubiegaj ca si o zwrot nie posiada sta ego numeru ubezpieczenia National Insurance Number lub je li podane nam dane s niepe ne lub b

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-zwrot-podatku-faq.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • pozyczka w uk
  Ci o zwrocie podatku dzień miesiąc rok Twoje imię Twój email English Polski Bookmark this site pozyczka polski prawnik rozliczenia podatkowe ksiegowosc rozliczenia podatkowe pozyczka uk odszkodowania Warning Late repayment can cause you serious money problems For help go to moneyadviceservice org uk UWAGA Opozniona splata moze spowodowac powazne problemy finansowe Po pomoc udaj sie do moneyadviceservice org uk Poltax Ltd Office 120 186 St Albans Road Watford WD24 4AS

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-odzyskac-podatek-przypomnij.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • pozyczka w uk
  u yj poni szej formy Twoje imie Imi znajomego Email znajomego English Polski Bookmark this site pozyczka polski prawnik rozliczenia podatkowe ksiegowosc rozliczenia podatkowe pozyczka uk odszkodowania Warning Late repayment can cause you serious money problems For help go to moneyadviceservice org uk UWAGA Opozniona splata moze spowodowac powazne problemy finansowe Po pomoc udaj sie do moneyadviceservice org uk Poltax Ltd Office 120 186 St Albans Road Watford WD24 4AS

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-poinformuj-znajomego.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Untitled Document
  pages of the Website shall limit our liability for death or personal injury arising out of our negligence or for any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law 4 5 The information material and content provided in the pages of the Website may be changed at any time without notice Changes may be made to the Terms at any time without notice by updating this posting Any revised term shall take effect as at the date when the change is made to the Website You agree to review the Terms regularly and your continued access to or use of the Website will mean that you agree to any changes 5 Third party Websites 5 1 Links contained in the Website might lead to other websites not under our control and we accept no liability for the content or availability of any linked site which is not operated by us or any link contained in a linked site not operated by us Links on the Website are provided to you only as a convenience and the inclusion of any link does not imply reliability and we do not necessarily endorse any pages linked to the Website Accordingly you should read the terms and conditions of those websites before using them and direct any questions or comments about the linked website s contents to the relevant website provider 5 2 You are not entitled nor will you assist others to set up links from your own websites to the Website whether by hypertext linking deep linking framing toggling or otherwise without our prior written consent which we may grant or withhold at our absolute discretion You are also not entitled to direct link also known as Hot Link any images or content without our prior written authorisation 6 Internet e mail 6 1 Messages sent over the Internet cannot be guaranteed to be completely secure as they are subject to possible interception or loss or possible alteration We are not responsible for any message lost intercepted or altered by third parties and will not be liable to you or anyone else for any damages or otherwise in connection with any message sent by you to us or any message sent by us to you over the Internet 6 2 The Website makes use of cookies Cookies are files that identify your computer to our server Cookies in themselves do not identify the individual user just the computer used Many sites do this whenever a user visits their site in order to track traffic flows Cookies themselves only record those areas of the site that have been visited by the computer and for how long You may prevent the use of cookies by configuring your web browser accordingly but please note that this may hinder some of the Website functionality 7 Trade marks and copyright 7 1 All copyright trade marks and all other intellectual property rights in the Website and its content including without limitation the pages screens

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/terms.php (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • pozyczka w uk
  które muszą złożyć takie rozliczenie to Dyrektorzy spółek Ltd Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą self employed np pracujący w systemie CIS Partnerzy w spółkach cywilnych partnership Osoby osiągające dochody powyej trzeciego progu podatkowego Osoby których dochód nie został opodatkowany u źródła Nasza oferta obejmuje Rozliczenie podatku Przygotowanie i złożenie rozliczenia podatkowego Minimalizacja podatku wileoletnie doświadczenie i praktyka pozwalają nam uzyskać znaczącą obniżkę podatku dla naszych klientów Bardzo często owocuje to zwrotem podatku dla naszych Klientów Pomoc w razie kontroli skarbowej Apelacje Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje począwszy od AAT CeFA aż do ACCA Wysokie kwalifikacje w połaczeniu z wieloletnim doświadczeniem pozwalają nam zaoferować usługi na najwyższym poziomie za umiarkowaną cenę Nasze ceny zaczynają się już od 69 99 Jeśli chcesz rozliczyć swój podatek skontaktuj się z nami pod numerem 02073287885 Rozliczenie podatkowe możesz też zamówić używając poniższej formy Wypełnij ją a prześlemy Ci na podany adres niezbędny zestaw dokumentów Jeśli chcesz obniżyć koszty przygotowania rozliczenia możesz skorzystać z naszego systemu rozliczeń podatkowych który znajduje się tutaj English Polski Bookmark this site pozyczka polski prawnik rozliczenia podatkowe ksiegowosc rozliczenia podatkowe pozyczka uk odszkodowania Warning Late repayment can cause you serious money problems For help go to moneyadviceservice org uk UWAGA Opozniona

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-rozliczenia-podatkowe-self-employed.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Ksiegowosc, rachunkowosc, obsluga spolek. Kredyty i pozyczki
  skierowana jest do do ludzi którzy pragn skoncentrowa si na dynamicznym rozwoju firmy i nie chc traci energii na papierkow robot oraz zapoznawanie si z przepisami podatkowymi w UK Korzystanie z biura rachunkowego us ug ksi gowych jest szczególnie istotne dla podmiotów gospodarczych które nie chc lub nie mog zatrudnia dodatkowego personelu Ogranicza to równie w znacznym stopniu koszty Firmy us uga ksi gowa w naszym biurze jest wielokrotnie ta sza ni koszt zatrudnienia ksi gowego na etat Mamy do wiadczenie w prowadzeniu ksi gowo ci i rachunkowo ci pocz wszy od osób fizycznych prowadz cych dzia alno c gospodarcz self employed poprzez spó ki cywilne partnership i spó ki z o o Limited company a po spó ki akcyjne Public Limited Company Wysok jako c us ug wiadczonych przez Poltax Ltd zapewnia grupa wykwalifikowanych ksi gowych posiadaj cych uprawnienia ACCA a tak e doradców finansowych posiadaj cych uprawnienia CFA Je li masz jakiekolwiek pytania dotycz ce powy szych us ug skontaktuj si z nami pod numerm 02076045830 English Polski Bookmark this site pozyczka polski prawnik rozliczenia podatkowe ksiegowosc rozliczenia podatkowe pozyczka uk odszkodowania Warning Late repayment can cause you serious money problems For help go to moneyadviceservice org uk

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-ksiegowosc.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • pozyczka w uk
  i wprowadzeniem rachunków faktur etc uzyj formularza rozliczenia podatkowego Prosz jednak zwróci uwag e ten kalkulator zosta przygotowany z my l o osobach które maj dochód tylko z dzia alno ci gospodarczej i lub zatrudnienia Je li masz dochody z innych róde skontaktuj si z nami telefonicznie lub osobi cie Je li twoja firma jest zarejestrowana w VAT prosimy o podanie kwot netto bez VAT Oczywi cie je li masz jakiekolwiek w tpliwo ci lub pytania prosimy o kontakt Po podaniu wszystkich wymaganych informacji kwota zwrotu lub podatku do zap acenia b dzie pokazana na dole strony Zanim przejdziesz na nast pn stron upewnij si e podane kwoty s w a ciwe oraz e jeste zadowolony z wyniku Na zako czenie b dziesz poproszony o dokonanie op aty za przygotowanie rozliczenia podatkowego u ywaj c systemu p atno ci online Kopia wprowadzonych tutaj informacji b dzie przes ana do na Twoj adres emailowy wi c upewnij si e adres jest poprawny W trakcie b dziesz poproszony o podanie has a zapami taj je bo b dzie Ci potrzebne do otwarcia pliku przes anego emailem W a ciwe rozliczenie podatkowe b dzie wys ane do HMRC drog elektroniczn w ci gu

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-rozliczenia-podatkowe.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive •  


web-archive-uk.com, 2017-12-18