web-archive-uk.com


Web directory, archive
Search web-archive-uk.com:


Find domain in archive system:
web-archive-uk.com » UK » P » POLTAX.CO.UK

Total: 58

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • pozyczka w uk
  ci wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych Obowi zek podatkowy Obowi zek podatkowy powstaje z chwil wydania towaru lub z chwil wykonania us ugi Ustawodawca polski okre li te niektóre szczególne sytuacje w których zosta inaczej okre lony moment powstania obowi zku podatkowego obowi zek podatkowy powstaje z chwil wydania towarów je eli podatnik wysy a towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej obowi zek podatkowy powstaje z chwil wystawienia faktury je eli dostawa towarów lub wykonanie us ugi powinno by potwierdzone faktur obowi zek podatkowy powstaje z chwil otrzymania przez podatnika zap aty za wydany towar obowi zek podatkowy powstaje z chwil wymagalno ci op at je eli import towarów obj ty jest procedur celn obowi zek podatkowy z tytu u importu towarów powstaje z chwil obj cia towarów t procedur w przypadku obj cia towarów procedur celn obowi zek podatkowy powstaje z chwil powstania d ugu celnego w imporcie towarów Przy wewn trzwspólnotowej dostawie towarów i w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów oraz u ma ych podatników obowi zek podatkowy powstaje w inny sposób Mianowicie w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów obowi zek podatkowy powstaje 15 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu w którym dokonano dostawy towarów w wewn trzwspólmotowym nabyciu towarów obowi zek podatkowy powstaje 15 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu w którym dokonano dostawy towaru b d cego przedmiotem wewn trzwspólnotowego nabycia ma y podatnik mo e wybra metod rozliczenia polegaj c na tym e obowi zek podatkowy powstaje z dniem uregulowania ca o ci lub cz ci nale no ci ale nie pó niej ni 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania us ugi Podstawa opodatkowania Co do zasady podstaw opodatkowania jest obrót Przez obrót rozumie si kwot nale n z tytu u sprzeda y pomniejszona o kwot nale nego podatku a kwota nale nego podatku obejmuje ca o wiadczenia nale nego od nabywcy Obrotem jest tak e otrzymana dotacja subwencja inna dop ata o podobnym charakterze zwi zana z dostaw lub wiadczeniem us ug Je eli przy wykonywaniu czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu nie zosta a okre lona cena to podstaw opodatkowania jest warto towarów lub us ug obliczona wed ug cen stosowanych w obrotach z g ównym odbiorc pomniejszona o kwot nale nego podatku Je eli przedmiotem opodatkowania jest wiadczenie us ug to podstaw opodatkowania jest koszt wiadczenia tych us ug poniesiony przez podatnika Przy imporcie towarów podstaw opodatkowania jest warto celna powi kszona o nale ne c o Przy wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów podstaw opodatkowania jest kwota jak nabywca jest zobowi zany zap aci Stawki podatku Podstawow stawk jest stawka 22 dla niektórych towarów i us ug przewidziano stawki obni one 7 oraz 3 stawka 3 obejmuje nieprzetworzone produkty rolne 2 a 7 m in leki ksi ki zabawki ywno itp Istnieje równie stawka 0 która obowi zuje przy wewn trzwspólnotowej dostawie towarów eksporcie towarów Przy wiadczeniu us ug w handlu i gastronomii podatnik mo e oblicza kwot VAT od warto ci brutto towaru art

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-podatek-VAT.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • pozyczka w uk
  biorcy który wlicza j do ceny towaru o C o podatek graniczny od towarów w ostatecznym rozrachunku p aci konsument cz doktryny prawa podatkowego nie uwa a ce za podatki ze wzgl du i jego celem nie jest co do zasady ochrona interesu finansowego fiskusa ale ochrona rynku wewn trznego Zgodnie z klasyfikacj dochodów bud etu pa stwa wp ywy z tytu u ce s w czane do pozycji dochody niepodatkowe Zgodnie z t klasyfikacj c o nale y do kategorii op at czyli wiadcze którym towarzyszy równoleg e wiadczenie ekwiwalentne w postaci pozwolenia na wwóz lub wywóz towarów o inne podatek od posiadania psa Obecnie podatek od psów zosta zmieniony na op at podatek od rodków transportowych podatek od czynno ci cywilnoprawnych Podatek cedularny typ opodatkowania polegaj cy na odr bnym opodatkowywaniu ka dego rodzaju dochodów podatników Pozwala na preferowanie jednych a dyskryminowanie innych rodzajów dochodów przez ustalanie zró nicowanych stawek i skal opodatkowania Utrudnia jednak stosowanie progresji w stosunku do podatników osi gaj cych dochody z kilku róde W procesie rynkowym wyst puje przemieszczenie obci enia podatkowego w wyniku czego podatkami jest obci ona ca kowicie lub cz ciowo inna osoba ni p atnik podatku Podatki w Polsce Historia podatków W staro ytno ci podatkami i daninami by y obci one tylko niektóre grupy ludno ci System podatkowy w staro ytnym Egipcie polega na zabieraniu rolnikom cz ci zbiorów rzemie lnicy natomiast oddawali cz swych wyrobów na potrzeby wojska i administracji reszt sprzedawali a kupcy sk adali daniny W staro ytnym Rzymie obok upów wojennych i danin wprowadzono wiadczenia pieni ne W redniowieczu podatki mia y niewielkie znaczenie poniewa dochody w adcy pochodzi y przewa nie z posiad o ci ziemskich przywilejów monarszych i ce W XV wieku rozwin si system podatkowy we Francji i Anglii Podatek dochodowy wprowadzono w Wielkiej Brytanii ju w XVIII wieku a w Prusach dopiero w 1891 W XIX wieku obci enie podatkami znacznie wzros o a podatki sta y si instrumentem polityki finansowej Podatki w redniowieczu We wczesnym redniowieczu w warunkach gospodarki naturalnej i obowi zuj cego prawa ksi cego przewa aj ca cz wiadcze ludno ci ch opskiej na rzecz pa stwa przybiera a form danin w naturze g ównie w zbo u sianie miodzie winiach krowach mi sie futrach skórach i rozmaitych pos ug Na ca ym obszarze pa stwa regularnie pobierano poradlne powo owe narzaz i podworowe w Wielkopolsce tak e danin opoln egzekwowano stró i stan Oprócz danin regularnych nak adano na ludno wiadczenia okoliczno ciowe pobierane w nag ej potrzebie Okazjonalny charakter mia y te wszystkie pos ugi transportowe pracy i inne Niewielkie wówczas rozmiary prywatnych maj tków ziemskich i cis y zwi zek podstaw ekonomicznej egzystencji warstwy panuj cej z pa stwem sprawia e od XI XII wieku zasoby uzyskane ze wiadcze ludno ci dzielono wed ug ustalonych zasad dziesi t cz otrzymywa y na swe utrzymanie biskupstwa znaczn cz by mo e 1 3 zatrzymywali dla siebie i swoich podw adnych kasztelanowie reszt przekazywano na

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-podatek.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • pozyczka w uk
  ci gospodarczej z innymi ród ami przychodów i by opodatkowanym od tak uj tego dochodu globalnego wed ug progresywnej skali podatkowej wtedy maj mo liwo korzystania z przewidzianych w tym podatku ulg Po stronie podatnika mo e wyst pi sytuacja w której koszty uzyskania przychodu przekrocz sum przychodów wówczas osoba taka poniesie strat Wtedy podatnik mo e odliczy strat z wyj tkiem straty powsta ej z tytu u odp atnego zbycia rzeczy i praw maj tkowych oraz przychodów z których dochody s wolne od podatku dochodowego od dochodu osi gni tego w nast pnych 5 latach podatkowych z tego samego ród a które przynios o strat ród a przychodów mo na podzieli na dwie kategorie pierwsze zwi zane z prac a drugie z maj tkiem ród ami przychodu z których dochód podlega opodatkowaniu s stosunek s u bowy stosunek pracy w tym równie spó dzielczy stosunek pracy cz onkostwo w rolniczej spó dzielni produkcyjnej lub innej spó dzielni zajmuj cej si produkcj roln praca nak adcza emerytura i renta dzia alno wykonywana osobi cie np z tytu u osobistego wykonywania us ug na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie o albo wykonywania czynno ci na podstawie kontraktu mened erskiego wynagrodzenia bieg ych oraz inkasentów nale no ci publicznoprawnych a tak e wynagrodzenie otrzymywane przez cz onków organów osób prawnych pozarolnicza dzia alno gospodarcza w tym równie wykonywanie wolnego zawodu o ile nie jest to dzia alno wykonywana osobi cie dzia y specjalne produkcji rolnej np hodowla drobiu i zwierz t futerkowych prowadzenie pasiek nieruchomo ci lub ich cz ci najem podnajem dzier awa poddzier awa oraz inne umowy o podobnym charakterze w tym równie dzier awa poddzier awa dzia ów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego sk adników na cele nierolnicze albo prowadzenie dzia ów specjalnych produkcji rolnej kapita y pieni ne i prawa maj tkowe za przychody z kapita ów pieni nych ustawodawca nakazuje uwa a m in odsetki od po yczek wk adów oszcz dno ciowych i rodków na rachunkach warto ciowych dywidendy czy przychody z tytu u udzia u w dochodach funduszy powierniczych oraz przychody z odp atnego przeniesienia tytu u w asno ci udzia ów w spó kach akcji oraz innych papierów warto ciowych natomiast za przychód z praw maj tkowych uwa a si w szczególno ci przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w tym równie z odp atnego ich zbycia odp atne zbycie nieruchomo ci lub ich cz ci oraz udzia u w nieruchomo ci spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u ytkowego oraz wynikaj cego z przydzia u spó dzielni mieszkaniowej prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w ma ym domu mieszkalnym prawa wieczystego u ytkowania gruntów innych rzeczy je eli zbycie nie nast puje w wykonywaniu dzia alno ci gospodarczej i zosta o dokonane albo przed up ywem 5 lat albo przed up ywem pó roku od ich nabycia inne ród a za przychody z innych róde ustawa w szczególno ci uwa a kwoty wyp acanych przez zak ad pracy lub organ rentowy zasi ków chorobowych wyrównawczych macierzy skich opieku czych oraz wiadcze rehabilitacyjnych alimenty z wyj tkiem alimentów na dzieci stypendia dotacje nagrody oraz przychody nieznajduj ce pokrycia w ujawnionych ród ach S d Najwy szy w swoim orzeczeniu stwierdzi e zakres przedmiotu opodatkowania musi by precyzyjnie okre lony w ustawie podatkowej a interpretacja jej przepisów nie mo e by rozszerzaj ca Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych Zwolnienia podmiotowe zwi zane s g ównie z tzw immunitetem podatkowym przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych wynikaj cym przede wszystkim z postanowie prawa mi dzynarodowego publicznego Zwolnienia przedmiotowe mo na podzieli na nast puj ce grupy o charakterze socjalnym np wiadczenia rodzinne wyp acone na podstawie przepisów o wiadczeniach rodzinnych dodatki rodzinne i piel gnacyjne zaliczki alimentacyjne oraz zasi ki porodowe wyp acone na podstawie odr bnych przepisów stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki stypendia doktoranckie o charakterze odszkodowawczym i z tytu u ubezpiecze gospodarczych np okre lonych w prawie pracy odpraw i odszkodowa z tytu u skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o prac renty przyznane na podstawie odr bnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin niektóre przychody zwi zane z prac np warto otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów talonów kuponów lub innych dowodów uprawniaj cych do uzyskania na ich podstawie posi ków artyku ów spo ywczych lub napojów bezalkoholowych niektóre przychody zwi zane ze sprzeda np przychody uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego niektóre przychody rencistów i emerytów np dodatek pieni ny dla niektórych emerytów rencistów i osób pobieraj cych wiadczenie przedemerytalne albo zasi ek przedemerytalny zwi zane z dietami np podró s u bowa pracownika niektóre przychody z kapita ów i praw maj tkowych niektórych przejawy dzia alno ci gospodarczej zwolnienia niektórych dochodów osi ganych za granic np dochody pochodz ce od rz dów pa stw obcych organizacji mi dzynarodowych lub mi dzynarodowych instytucji finansowych ze rodków bezzwrotnej pomocy Podstawa opodatkowania Podstaw opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasadniczo suma dochodów z poszczególnych róde przychodów Dochód ustawodawca definiuje jako dodatni ró nic mi dzy sum przychodów a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym Przychodem s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieni dze i warto ci pieni ne oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodp atnych wiadcze W przypadku pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej przychodem s kwoty nale ne cho by nie zosta y faktycznie otrzymane Na przedsi biorcach ci y obowi zek podatkowy od kwot nale nych z tytu u prowadzonej dzia alno ci bez uzyskania rzeczywistego przychodu W przypadku nieruchomo ci odst pionych bezp atnie do u ywania innym osobom przychodem jest tzw warto czynszowa a wi c równowarto czynszu jaki podatnik otrzyma by w razie zawarcia umowy najmu lub dzier awy nieruchomo ci Przychodem natomiast z zamiany rzeczy i praw maj tkowych jest zamieniana rzecz lub prawo maj tkowe o wy szej warto ci pomniejszona

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-podatek-dochodowy.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Zdolnosc kredytowa a odmowa pozyczki
  w koncie pozyczkach ale nie o pozytywnym saldzie na koncie biezacym Tego typu informacje sa przesylane do biur raz w miesiacu i zawieraja stan konta informacje o ewentualnych opoznieniach w splatach i sa przechowywane przez okres 6ciu lat Biura posiadaja rowniez informacje o naszych zwiazkach finansowych z innymi osobami np otwierajac konto lacznie z inna osoba np zona bank w naszym imieniu informuje biuro z ktorym wspolpracuje o naszej wspolzaleznosci finansowej od drugiej osoby Do biur splywaja informacje o aplikacjach o pozyczki karty kredytowe itp ale juz nie informacja o wyniku aplikacja przyznana czy odrzucona Tego typu informacja moze jednak byc odtworzona na podstawie przyznanego dopuszczalnego zadluzenia Jesli jest ono wieksze od zera e g pozyczkodawca przyznal kredyt oznacza to ze aplikacja byla udana Wszystkie powyzsze informacje wraz z Twoim wiekiem plcia i kodem pocztowym sa obrobione statystycznie i uzyskana wartosc to Twoja zdolnosc kredytowa Zdolnosc kredytowa jest mierzona w skali od 0 do 1000 i srednia wartosc w chwili pisania artykulu wynosi okolo 750 Tak wiec jesli posiadasz wyzsza zdolnosc kredytowa powinno byc Ci latwiej uzyskac pozyczke kredyt itp Oprocz latwosci uzyskania kredytu zdolnosc kredytowa ma tez bezposredni wplyw na cene oprocentowanie pozyczki kredytu itp W zwiazku z powyzszym warto pamietac aby oplacac wszystkie zobowiazania na czas w tym celu najlepiej przeslac do uslugodawcy polecenie zaplaty za pomoca Direct Debit Juz jedna minimalna i minimalnie opozniona oplata np za telefon komorkowy moze zniszczyc Twoja zdolnosc kredytowa i podrozyc koszt produktu o ktory chcesz sie starac Co prawda wplyw takiego opoznienia maleje w czasie tzn im wiecej czasu uplynelo od spoznienia tym mniejszy ma on wplyw na Twoja zdolnosc kredytowa tym nie mniej samo opoznienie bedzie widoczne przez okres 6ciu lat Istotne jest rowniez ze jesli dane znajdujace sie w biurach sa niepoprawne lub nieaktualne np powiazanie finansowe z byly

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-zdolnosc_kredytowa.html (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • pozyczka w uk
  poniższą formę Twoje imie Imi znajomego Email znajomego English Polski Bookmark this site pozyczka polski prawnik rozliczenia podatkowe ksiegowosc rozliczenia podatkowe pozyczka uk odszkodowania Warning Late repayment can cause you serious money problems For help go to moneyadviceservice org uk UWAGA Opozniona splata moze spowodowac powazne problemy finansowe Po pomoc udaj sie do moneyadviceservice org uk Poltax Ltd Office 120 186 St Albans Road Watford WD24 4AS zwolnienie z pracy

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/index.php?lang=pl&c=8 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • pozyczka w uk
  się starać o zwrot podatku English Polski Bookmark this site pozyczka polski prawnik rozliczenia podatkowe ksiegowosc rozliczenia podatkowe pozyczka uk odszkodowania Warning Late repayment can cause you serious money problems For help go to moneyadviceservice org uk UWAGA Opozniona splata moze spowodowac powazne problemy finansowe Po pomoc udaj sie do moneyadviceservice org uk Poltax Ltd Office 120 186 St Albans Road Watford WD24 4AS zwolnienie z pracy polski prawnik pozyczka

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/pl-calculator.html?lang=pl (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Pozyczka UK, Tax refund, Tax rebate, Tax return. Pozyczka,kredyt i ubezpieczenie i zwrot podatku
  good service for reasonable price Should you chose to co operate with us we would happily pay commission for each referral and make sure that your clients customers or employees would get tax refund when it is due For more details please contact us on 020 7372 8960 or email co op poltax co uk English Polski Received almost 4000 pounds Thank you guys E Rai Folkestone Bookmark this site

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/index.php?c=7 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Pozyczka UK, Tax refund, Tax rebate, Tax return. Pozyczka,kredyt i ubezpieczenie i zwrot podatku
  zawartych umów cywilnoprawnych Obowi zek podatkowy Obowi zek podatkowy powstaje z chwil wydania towaru lub z chwil wykonania us ugi Ustawodawca polski okre li te niektóre szczególne sytuacje w których zosta inaczej okre lony moment powstania obowi zku podatkowego obowi zek podatkowy powstaje z chwil wydania towarów je eli podatnik wysy a towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej obowi zek podatkowy powstaje z chwil wystawienia faktury je eli dostawa towarów lub wykonanie us ugi powinno by potwierdzone faktur obowi zek podatkowy powstaje z chwil otrzymania przez podatnika zap aty za wydany towar obowi zek podatkowy powstaje z chwil wymagalno ci op at je eli import towarów obj ty jest procedur celn obowi zek podatkowy z tytu u importu towarów powstaje z chwil obj cia towarów t procedur w przypadku obj cia towarów procedur celn obowi zek podatkowy powstaje z chwil powstania d ugu celnego w imporcie towarów Przy wewn trzwspólnotowej dostawie towarów i w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów oraz u ma ych podatników obowi zek podatkowy powstaje w inny sposób Mianowicie w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów obowi zek podatkowy powstaje 15 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu w którym dokonano dostawy towarów w wewn trzwspólmotowym nabyciu towarów obowi zek podatkowy powstaje 15 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu w którym dokonano dostawy towaru b d cego przedmiotem wewn trzwspólnotowego nabycia ma y podatnik mo e wybra metod rozliczenia polegaj c na tym e obowi zek podatkowy powstaje z dniem uregulowania ca o ci lub cz ci nale no ci ale nie pó niej ni 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania us ugi Podstawa opodatkowania Co do zasady podstaw opodatkowania jest obrót Przez obrót rozumie si kwot nale n z tytu u sprzeda y pomniejszona o kwot nale nego podatku a kwota nale nego podatku obejmuje ca o wiadczenia nale nego od nabywcy Obrotem jest tak e otrzymana dotacja subwencja inna dop ata o podobnym charakterze zwi zana z dostaw lub wiadczeniem us ug Je eli przy wykonywaniu czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu nie zosta a okre lona cena to podstaw opodatkowania jest warto towarów lub us ug obliczona wed ug cen stosowanych w obrotach z g ównym odbiorc pomniejszona o kwot nale nego podatku Je eli przedmiotem opodatkowania jest wiadczenie us ug to podstaw opodatkowania jest koszt wiadczenia tych us ug poniesiony przez podatnika Przy imporcie towarów podstaw opodatkowania jest warto celna powi kszona o nale ne c o Przy wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów podstaw opodatkowania jest kwota jak nabywca jest zobowi zany zap aci Stawki podatku Podstawow stawk jest stawka 22 dla niektórych towarów i us ug przewidziano stawki obni one 7 oraz 3 stawka 3 obejmuje nieprzetworzone produkty rolne 2 a 7 m in leki ksi ki zabawki ywno itp Istnieje równie stawka 0 która obowi zuje przy wewn trzwspólnotowej dostawie towarów eksporcie towarów Przy wiadczeniu us ug w handlu i gastronomii podatnik mo e oblicza kwot VAT od warto ci brutto towaru art 85 Ustawy z dnia

  Original URL path: http://www.poltax.co.uk/index.php?c=podatek-vat (2016-02-10)
  Open archived version from archive •  


web-archive-uk.com, 2017-12-12